Europeiska Kommissionen > ERN > Äktenskapsskillnad > Rumänien

Senaste uppdatering: 03-12-2007
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Äktenskapsskillnad - Rumänien

EJN logo

Sidan är inaktuell. Den ursprungliga språkversionen har uppdaterats och flyttats till den europeiska juridikportalen.


 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Under vilka förutsättningar kan man få en dom på äktenskapsskillnad? 1.
2. Vilka skäl godtas som anledning till äktenskapsskillnad? 2.
3. Vilka är de rättsliga konsekvenserna av en äktenskapsskillnad vad gäller följande aspekter: 3.
a) Förhållandet mellan makarna (t.ex. efternamn)? a)
b) Fördelningen av makarnas egendom? b)
c) Vad gäller för makarnas minderåriga barn (t.ex. föräldraansvar och rätt till underhåll)? (Se faktabladet Föräldraansvar – [Rumänien]c)
d) Vad gäller för förpliktelsen att betala underhåll till den andra maken? (Se faktabladet Underhållsskyldighet – [Rumänien]”) d)
4. Vad betyder den juridiska termen ”hemskillnad” i praktiken? 4.
5. Under vilka förutsättningar kan man få hemskillnad? 5.
6. Vad får en hemskillnad för rättsliga konsekvenser? 6.
7. Vad betyder begreppet ”annullering av äktenskapet” i praktiken? 7.
8. Under vilka förutsättningar kan man få äktenskapet annullerat? 8.
9. Vad får en annullering av äktenskapet för rättsliga konsekvenser? 9.
10. Finns det några alternativa, icke rättsliga medel för att lösa problem i samband med en äktenskapsskillnad utan att vända sig till domstol? 10.
11. Vart ska jag vända mig om jag vill göra en ansökan (framställning) om äktenskapsskillnad/hemskillnad/upplösning av äktenskapet? Vilka formella krav måste vara uppfyllda och vilka handlingar ska jag bifoga till min ansökan? 11.
12. Kan jag få rättshjälp för att täcka kostnaderna för förfarandet? 12.
13. Går det att överklaga ett beslut om äktenskapsskillnad/hemskillnad/annullering av äktenskapet? 13.
14. Vad ska jag göra för att ett beslut om äktenskapsskillnad/hemskillnad/annullering av äktenskapet som har fattats av en domstol i en av Europeiska unionens medlemsstater ska erkännas i en annan medlemsstat? 14.
15. Till vilken domstol ska jag vända mig för att invända mot att ett beslut om äktenskapsskillnad/hemskillnad/annullering av äktenskapet som fattats av en domstol i en av Europeiska unionens medlemsstater ska erkännas av en annan medlemsstat? Vilket förfarande ska tillämpas i sådana fall? 15.
16. Vilken lag om äktenskapsskillnad tillämpar domstolen i ett äktenskapsskillnadsmål mellan makar som inte är bosatta i Rumänien eller har olika nationalitet? 16.

 

1. Under vilka förutsättningar kan man få en dom på äktenskapsskillnad?

(t.ex. möjlighet att få äktenskapsskillnad genom ömsesidigt samtycke, genom att ansöka om separation, osv.)

Äktenskapsskillnad kan erhållas på grund av ömsesidigt samtycke från makarna om de har varit gifta i minst ett år och det inte finns några barn inom äktenskapet.

Om ömsesidigt samtycke saknas är det möjligt att få äktenskapsskillnad på begäran av en av makarna i följande fall:

 • Domstolen anser att det finns tungt vägande skäl för äktenskapsskillnad.
 • Det finns tungt vägande skäl att anta att förhållandet mellan makarna kommer att försämras.
 • Den make/maka som ansöker om äktenskapsskillnad klarar inte längre att fortsätta äktenskapet.

2. Vilka skäl godtas som anledning till äktenskapsskillnad?

(t.ex. att äktenskapet oåterkalleligen har brutit samman, felaktigt beteende, separation)

I rättspraxis har följande ansetts utgöra skäl för äktenskapsskillnad:

 • Att en av makarna obefogat vägrar att leva tillsammans med den andra eller obefogat överger det gemensamma hemmet (de facto separation som kan sägas bero på svaranden).
 • Att en av makarna är otrogen.
 • Dåligt beteende (i moraliskt eller fysiskt avseende).
 • Att en av makarna lider av en allvarlig, obotlig sjukdom och att den andra maken inte var medveten om detta innan äktenskapet, om det fastställs att sjukdomssymptomen förvärras och att de är av en sådan art att det rättfärdigar kärandens vägran att fortsätta leva tillsammans med maken eftersom det inte längre är möjligt att fortsätta äktenskapet.

3. Vilka är de rättsliga konsekvenserna av en äktenskapsskillnad vad gäller följande aspekter:

a) Förhållandet mellan makarna (t.ex. efternamn)?
 • makarna är inte längre gifta med varandra och var och en av dem kan gifta om sig,
 • båda makarna återtar de efternamn de hade före äktenskapet med undantag för att makarna kan komma överens om att den av makarna som efter giftermålet tog den andres efternamn kan behålla detta även efter äktenskapsskillnaden, förutsatt att denna överenskommelse träffas i samband med och inte efter domstolsbeslutet,
 • makarna är inte längre förpliktade att stödja varandra moraliskt.
b) Fördelningen av makarnas egendom?

Gemensam egendom kan fördelas antingen genom ett ömsesidigt avtal mellan makarna eller genom ett domstolsbeslut.

Till börjanTill början

Avtalet mellan makarna kan upprättas:

 • i samband med att domen på äktenskapsskillnad meddelas,
 • under äktenskapsskillnadsförfarandet, antingen inför rätten eller i en officiell handling,
 • under perioden omedelbart efter den slutliga domen på äktenskapsskillnad,
 • så snart domen på äktenskapsskillnad har blivit registrerad i äktenskapsregistret.

Om makarna inte kan komma överens om hur den gemensamma egendomen ska delas kan de lämna in en ansökan om delning av egendomen så snart äktenskapet har upplösts genom ett förfarande för äktenskapsskillnad, genom en huvudtalan, eller när som helst därefter (underordnad eller kompletterande ansökan). Den andel av egendomen som ska tillfalla vardera maken fastställs på grundval av hans eller hennes bidrag till att förvärva och vidmakthålla den gemensamma egendomen. Hustruns arbete i hemmet och hennes insatser för att ta hand om barnen ska beaktas när makarnas respektive bidrag till att förvärva den gemensamma egendomen fastställs. Detta bidrag kan fastställas utan särskilda krav på bevisens karaktär (skriftliga eller muntliga osv.) eftersom det rör en de facto situation.

c) Vad gäller för makarnas minderåriga barn (t.ex. föräldraansvar och rätt till underhåll)? (Se faktabladet Föräldraansvar – [Rumänien])

Domstolen ska fatta beslut om vårdnaden om minderåriga barn när den meddelar en dom på äktenskapsskillnad även om makarna inte har inkommit med en uttrycklig ansökan i vårdnadsfrågan. I sitt beslut ska domstolen sätta barnens intresse främst. Innan den meddelar sitt beslut ska domstolen höra föräldrarna, förmyndarmyndigheten och barnen om de är minst 10 år. Ett avtal om vårdnaden om minderåriga barn som träffats mellan föräldrarna är inte bindande för domstolen.

Till börjanTill början

Om en förälder har haft vårdnaden om barnet är det den föräldern som har de rättigheter och skyldigheter som tillkommer föräldrar i förhållande till barnet. Den andre föräldern behåller sin rätt till personlig kontakt med barnet och sin rätt att följa dess fostran och skolgång, inklusive yrkesutbildning.

d) Vad gäller för förpliktelsen att betala underhåll till den andra maken? (Se faktabladet Underhållsskyldighet – [Rumänien]”)

Den före detta maken/makan har rätt till underhåll om han eller hon befinner sig i ekonomiskt trångmål på grund av arbetsoförmåga som uppstått före eller under äktenskapet, eller på grund av arbetsoförmåga som uppstår inom ett år efter äktenskapsskillnaden förutsatt att denna oförmåga beror på händelser som har med äktenskapsskillnaden att göra.

Den före detta maken/makan förlorar rätten till underhåll från den andra maken om han eller hon gifter om sig.

Om det i domen på äktenskapsskillnad sägs att endast en av makarna har felat har den felande maken/makan endast rätt till underhåll från den andra maken under ett år efter äktenskapsskillnaden, medan den andra maken har rätt till underhåll under inte en närmare angiven tidsperiod.

4. Vad betyder den juridiska termen ”hemskillnad” i praktiken?

Begreppet ”hemskillnad” finns inte i rumänsk lag utan man talar i stället om ”de facto separation”.

Till börjanTill början

5. Under vilka förutsättningar kan man få hemskillnad?

6. Vad får en hemskillnad för rättsliga konsekvenser?

(kan den t.ex. omvandlas till äktenskapsskillnad, är det en förutsättning för att få äktenskapsskillnad?)

7. Vad betyder begreppet ”annullering av äktenskapet” i praktiken?

Ett äktenskap kan annulleras på grund av att något av de rättsliga kraven i äktenskapskontraktet inte har respekterats. Ett äktenskap kan endast annulleras genom ett domstolsbeslut. En annullering har rättsverkan för såväl det förflutna som framtiden eftersom man anser att äktenskapet aldrig har existerat.

8. Under vilka förutsättningar kan man få äktenskapet annullerat?

Ett äktenskap kan annulleras om något av följande rättsliga krav i äktenskapskontraktet inte har respekterats:

 • Äktenskapet har ingåtts i strid med lagens bestämmelser om ålder för äktenskap.
 • Äktenskapet har ingåtts av en person som redan var gift.
 • Äktenskapet har ingåtts mellan personer som är så nära släkt att lagen förbjuder dem att gifta sig med varandra (det är förbjudet för människor som är släkt i rakt nedstigande led eller i sidled upp till och inklusive fjärde led att gifta sig med varandra).
 • Äktenskapet har ingåtts mellan en adoptivförälder, eller en släkting till denne, och hans eller hennes adopterade barn eller en släkting till detta.
 • Äktenskapet har ingåtts av en mentalsjuk person.
 • Äktenskapet har ingåtts utan de framtida makarnas samtycke eller detta samtycke har inte lämnats på det sätt som lagen föreskriver (äktenskapet måste ingås inför en borgerlig vigselförrättare vid registerkontoret i de framtida makarnas närvaro och dessa måste personligen och offentligen ge sitt samtycke).
 • Ämbetsmannen på registerkontoret saknade befogenhet (vigselceremonin genomfördes av en ämbetsman som saknade befogenhet).
 • Äktenskapet har ingåtts mellan personer av samma kön.
 • Lysning har inte tillkännagetts och det fanns inte några vittnen till vigseln.

Ett äktenskap kan även annulleras om samtycket är ogiltigt på grund av fel (gäller uteslutande den andra makens identitet), bedrägeri eller tvång.

Till börjanTill början

9. Vad får en annullering av äktenskapet för rättsliga konsekvenser?

I lagens mening har makarna aldrig varit gifta, vilket innebär följande:

 • Makarna återtar de namn de hade före äktenskapet.
 • Makarnas egendom har i lagens mening aldrig varit gemensam eftersom annulleringen av äktenskapet har retroaktiv verkan. Om någon egendom har förvärvats mellan det datum då äktenskapet ingicks och det datum det annullerades ska denna egendom anses vara makarnas gemensamma egendom.
 • Det finns inte något försörjningsansvar mellan makarna.
 • En överlevande make/maka har inte någon arvsrätt eftersom han/hon inte anses ha varit make/maka.
 • Äktenskapets upplösning förändrar inte barnens ställning utan de behåller sin status som barn i äktenskapet. Följaktligen ska släktskapsförhållandena för barn som fötts eller avlats fram till den tidpunkt då äktenskapet upplöstes regleras på samma sätt som för barn i ett giltigt äktenskap, trots att äktenskapet har annullerats.

10. Finns det några alternativa, icke rättsliga medel för att lösa problem i samband med en äktenskapsskillnad utan att vända sig till domstol?

(t.ex. familjemedling)

Medling – lag nr 192/2006 om medling och utövande av medlaryrket. En dom på äktenskapsskillnad måste dock alltid meddelas av en domstol.

11. Vart ska jag vända mig om jag vill göra en ansökan (framställning) om äktenskapsskillnad/hemskillnad/upplösning av äktenskapet? Vilka formella krav måste vara uppfyllda och vilka handlingar ska jag bifoga till min ansökan?

I enlighet med avsnitt 607 i Rumäniens civilprocesslag ska en ansökan om äktenskapsskillnad göras till den domstol som har behörighet på den ort där makarnas hade sitt sista gemensamma hem. Om makarna inte hade något gemensamt hem eller om ingen av dem längre bor på den plats där deras sista gemensamma hem var beläget ska ansökan ställas till den domstol som har behörighet på den ort där svarandens hem ligger. Om svaranden inte har något hem i Rumänien bör ansökan ställas till den domstol som har behörighet på den ort där kärandens hem ligger.

Till börjanTill början

En ansökan om att ett äktenskap ska förklaras vara ogiltigt (relativt eller absolut) bör ställas till den domstol som har behörighet där svaranden har hemvist. Om svaranden har hemvist utomlands eller inte har någon känd hemvist bör ansökan ställas till den domstol som har behörighet där svaranden har hemvist eller, om svaranden inte har någon känd hemvist, till den domstol som har behörighet där käranden har hemvist.

Civilprocesslagens sedvanliga bestämmelser ska tillämpas.

12. Kan jag få rättshjälp för att täcka kostnaderna för förfarandet?

Rättshjälp kan erhållas på de villkor som anges i avsnitten 74–81 i civilprocesslagen. Den kan beviljas när som helst under förfarandet för att, helt eller delvis, täcka kostnaderna för domstolsförfarandet.

13. Går det att överklaga ett beslut om äktenskapsskillnad/hemskillnad/annullering av äktenskapet?

Ja. En dom på äktenskapsskillnad kan överklagas inom 30 dagar från det att domen meddelats.

Ett beslut om annullering kan överklagas inom 15 dagar från det att beslutet meddelats.

14. Vad ska jag göra för att ett beslut om äktenskapsskillnad/hemskillnad/annullering av äktenskapet som har fattats av en domstol i en av Europeiska unionens medlemsstater ska erkännas i en annan medlemsstat?

För erkännande av en dom på äktenskapsskillnad gäller bestämmelserna i förordning (EG) nr 2201/2003 (Bryssel II-förordningen).

Ansökan bör ställas till den domstol som har behörighet på den ort där svaranden har hemvist i Rumänien. Om svaranden inte har någon känd hemvist, bör ansökan ställas till den domstol som har behörighet för den ort där käranden har hemvist.

Till börjanTill början

15. Till vilken domstol ska jag vända mig för att invända mot att ett beslut om äktenskapsskillnad/hemskillnad/annullering av äktenskapet som fattats av en domstol i en av Europeiska unionens medlemsstater ska erkännas av en annan medlemsstat? Vilket förfarande ska tillämpas i sådana fall?

Du bör rikta din ansökan till den domstol som är överordnad den som fattat beslutet om erkännande. Civilprocesslagens sedvanliga bestämmelser ska tillämpas.

16. Vilken lag om äktenskapsskillnad tillämpar domstolen i ett äktenskapsskillnadsmål mellan makar som inte är bosatta i Rumänien eller har olika nationalitet?

(Förklara reglerna för att avgöra vilken lagstiftning som ska tillämpas i respektive medlemsstat).

För att avgöra vilken lagstiftning som ska tillämpas i ett mål som gäller internationell privaträtt bör man använda sig av lag nr 105/1992 om internationell privaträtt. Dessutom regleras personliga förhållanden och egendomsförhållanden mellan makarna i vanlig nationell lagstiftning. Om makarna har olika nationalitet gäller lagstiftningen där de har sin gemensamma hemvist.

Vanlig nationell lagstiftning eller den lagstiftning som gäller där makarna har sin gemensamma hemvist fortsätter att gälla även om en av makarna skulle byta nationalitet eller hemvist.

Om makarna har olika nationalitet eller olika hemvist ska personliga förhållanden och egendomsförhållanden mellan dem regleras enligt lagstiftningen i den stat där de har eller har haft sin gemensamma hemvist eller till vilken de har sin närmaste gemensamma anknytning.

Om den utländska lagstiftning som fastställts på ovan angivna sätt inte medger äktenskapsskillnad eller endast medger äktenskapsskillnad på särskilda villkor ska rumänsk lag gälla om en av makarna är rumänsk medborgare när ansökningen om äktenskapsskillnad görs.

Ytterligare information

Användbara länkar:

www.just.ro română

internationellt rättsligt samarbete

« Äktenskapsskillnad - Allmän information | Rumänien - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 03-12-2007

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket