Evropska komisija > EPM > Ločitev > Romunija

Zadnja sprememba: 12-05-2009
Natisni Dodaj med priljubljene

Ločitev - Romunija

EJN logo

Ta stran je zastarela. Izvirno jezikovno različico smo posodobili in preselili na evropski portal e-pravosodje.


 

KAZALO

1. Kakšni so pogoji za razvezo zakonske zveze? 1.
2. Kakšni so razlogi za razvezo zakonske zveze? 2.
3. Kakšne so pravne posledice razveze zakonske zveze v zvezi z: 3.
a) osebnimi odnosi med zakoncema (npr. priimek)? a)
b) delitvijo premoženja zakoncev? b)
c) mladoletnimi otroki zakoncev (npr. starševska odgovornost in zahtevki za preživnino)? (glejte temo Starševska odgovornost – [Romunija]c)
d) obveznostjo plačevanja preživnine drugemu zakoncu? (glejte Zahtevki za preživnino – [Romunija]d)
4. Kaj pomeni pravni izraz „prenehanje življenjske skupnosti“ v praksi? 4.
5. Kakšni so pogoji za prenehanje življenjske skupnosti? 5.
6. Kakšne so pravne posledice prenehanja življenjske skupnosti? 6.
7. Kaj pomeni „razveljavitev zakonske zveze“ v praksi? 7.
8. Kakšni so pogoji za razveljavitev zakonske zveze? 8.
9. Kakšne so pravne posledice razveljavitve zakonske zveze? 9.
10. Ali so na voljo alternativne zunajsodne možnosti reševanja sporov v zvezi z razvezo zakonske zveze, pri katerih ni treba sprožiti postopkov pri sodišču? 10.
11. Kje je treba vložiti zahtevek za razvezo / prenehanje življenjske skupnosti / razveljavitev zakonske zveze? Katere formalnosti je treba upoštevati in katere dokumente je treba priložiti zahtevku? 11.
12. Ali je mogoče dobiti brezplačno pravno pomoč za kritje stroškov postopka? 12.
13. Ali je mogoče vložiti pritožbo zoper odločbo v zvezi z razvezo / prenehanjem življenjske skupnosti / razveljavitvijo zakonske zveze? 13.
14. Kaj je treba storiti, da bo odločba o razvezi / prenehanju življenjske skupnosti/ razveljavitvi zakonske zveze, ki jo izda sodišče v drugi državi članici, priznana v Romuniji? 14.
15. Pri katerem sodišču v Romuniji je mogoče vložiti predlog za izpodbijanje odločbe o razvezi / prenehanju življenjske skupnosti / razveljavitvi zakonske zveze, ki jo je izdalo sodišče v drugi državi članici? Kateri postopek se pri tem uporablja? 15.
16. Katero pravo se uporablja v postopkih razveze zakonske zveze med zakoncema, ki ne prebivata v Romuniji ali imata različno državljanstvo? 16.

 

1. Kakšni so pogoji za razvezo zakonske zveze?

(Npr. možnost sporazumne razveze zakonske zveze, zahtevek za prenehanje življenjske skupnosti itd.)

Razvezo zakonske zveze je mogoče doseči na podlagi sporazuma zakoncev, če sta zakonsko zvezo sklenila pred najmanj enim letom od datuma zahtevka in če nimata zakonskih otrok.

Če se zakonca ne sporazumeta, se lahko razveza pridobi na zahtevo enega od njiju v naslednjih primerih:

 • sodišče meni, da obstajajo utemeljeni razlogi za razvezo zakonske zveze;
 • obstajajo utemeljeni razlogi za poslabšanje odnosa med zakoncema;
 • za zakonca, ki je vložil zahtevek za razvezo zakonske zveze, nadaljevanje zakonske zveze ni več mogoče.

2. Kakšni so razlogi za razvezo zakonske zveze?

(Npr. nevzdržnost zakonske zveze, krivda, prenehanje življenjske skupnosti.)

V skladu s sodno prakso se kot razlogi za razvezo zakonske zveze štejejo:

 • neupravičena zavrnitev enega od zakoncev, da bi živel skupaj z drugim zakoncem, ali neupravičena zapustitev prebivališča zakoncev (dejansko prenehanje življenjske skupnosti s strani toženega zakonca);
 • nezvestoba enega od zakoncev;
 • grdo ravnanje (moralno ali telesno);
 • huda neozdravljiva bolezen enega od zakoncev, za katero drugi zakonec pred sklenitvijo zakonske zveze ni vedel, če je ugotovljeno, da so se bolezenski simptomi poslabšali in so takšni, da utemeljujejo tožnikovo zavrnitev, da bi nadaljeval skupno življenje s toženim zakoncem, ker je nadaljevanje zakonske zveze postalo nemogoče.

3. Kakšne so pravne posledice razveze zakonske zveze v zvezi z:

a) osebnimi odnosi med zakoncema (npr. priimek)?
 • lastnost, da je bila zadevna oseba zakonec, preneha obstajati in oba razvezana zakonca lahko skleneta novo zakonsko zvezo;
 • oba zakonca začneta ponovno uporabljati priimke, ki sta jih imela pred sklenitvijo zakonske zveze. Izjema: zakonca se lahko dogovorita, da lahko zakonec, ki je po sklenitvi zakonske zveze prevzel priimek drugega zakonca, ta priimek po razvezi zakonske zveze obdrži, če se o tem dogovorita med postopkom in ne po izdaji sodne odločbe;
 • obveznost medsebojne moralne podpore med zakoncema preneha.
b) delitvijo premoženja zakoncev?

Skupno premoženje se lahko razdeli sporazumno ali s sodno odločbo.

Na vrh straniNa vrh strani

Sporazum med zakoncema se lahko sestavi:

 • ob izdaji odločbe o razvezi zakonske zveze;
 • med postopkom razveze zakonske zveze pred sodiščem ali z javno listino;
 • v obdobju neposredno po izdaji končne odločbe o razvezi zakonske zveze;
 • po vpisu odločbe o razvezi zakonske zveze na rob poročnega lista.

Če se zakonca ne dogovorita o delitvi skupnega premoženja, se lahko zahtevek za razdelitev premoženja vloži po prenehanju zakonske zveze, v postopku razveze zakonske zveze, z glavno tožbo ali kadar koli po tem (dodatni ali stranski zahtevek).

Delež vsakega zakonca na premoženju se določi na podlagi njegovega prispevka k pridobitvi in ohranitvi skupnega premoženja. Pri določanju prispevka vsakega zakonca k pridobitvi skupnega premoženja se upoštevata ženino opravljanje domačega dela in skrb za otroke. Ta prispevek se ugotavlja s kakršnimi koli dokaznimi sredstvi, ker gre za dejanske okoliščine.

c) mladoletnimi otroki zakoncev (npr. starševska odgovornost in zahtevki za preživnino)? (glejte temo Starševska odgovornost – [Romunija])

Sodišče mora ob izdaji odločbe o razvezi zakonske zveze izdati odločbo o varstvu in vzgoji mladoletnih otrok, tudi če zakonca tega nista izrecno zahtevala. Sodišče sprejme odločitev o varstvu in vzgoji mladoletnih otrok na podlagi koristi otrok. Preden izda odločbo, mora zaslišati starše, organ, pristojen za varstvo družine, in otroke, stare najmanj 10 let. Sporazum med starši o varstvu in vzgoji otrok za sodišče ni obvezen.

Na vrh straniNa vrh strani

Če ima pravico do varstva in vzgoje otroka eden od staršev, ima do tega otroka starševske pravice in obveznosti. Drugi od staršev ohrani pravico do osebnih stikov z otrokom in spremljanja njegove vzgoje in izobraževanja, vključno s poklicnim usposabljanjem.

d) obveznostjo plačevanja preživnine drugemu zakoncu? (glejte Zahtevki za preživnino – [Romunija])

Nekdanji zakonec je upravičen do preživnine, če potrebuje finančno pomoč zaradi delovne nezmožnosti, ki je nastala pred zakonsko zvezo ali med njo, ali nezmožnosti, ki je nastala v enem letu po razvezi zakonske zveze, če je posledica dogodkov, povezanih z razvezo zakonske zveze.

Nekdanji zakonec izgubi pravico do preživnine drugega zakonca, če sklene novo zakonsko zvezo.

Če je v odločbi o razvezi zakonske zveze ugotovljeno, da je za razvezo kriv le en zakonec, je ta zakonec upravičen do preživnine drugega zakonca le eno leto po razvezi zakonske zveze, medtem ko je drugi zakonec upravičen do preživnine za nedoločen čas.

4. Kaj pomeni pravni izraz „prenehanje življenjske skupnosti“ v praksi?

V romunskem pravu ne obstaja pojem „prenehanja življenjske skupnosti“, ampak pojem „dejanskega prenehanja življenjske skupnosti“.

5. Kakšni so pogoji za prenehanje življenjske skupnosti?

6. Kakšne so pravne posledice prenehanja življenjske skupnosti?

(Npr. ali se lahko spremeni v razvezo zakonske zveze ali je osnovni pogoj za dosego razveze zakonske zveze?)

Na vrh straniNa vrh strani

7. Kaj pomeni „razveljavitev zakonske zveze“ v praksi?

Zakonska zveza se razveljavi zaradi kršitve ene od zakonskih zahtev v zvezi s sklenitvijo zakonske zveze. Zakonsko zvezo je mogoče razveljaviti le s sodno odločbo. Razveljavitev učinkuje za nazaj in za naprej; šteje se, da zakonska zveza ni bila sklenjena.

8. Kakšni so pogoji za razveljavitev zakonske zveze?

Zakonska zveza se lahko razglasi za neveljavno zaradi naslednjih kršitev zakonskih določb v zvezi s sklenitvijo zakonske zveze:

 • zakonska zveza je bila sklenjena v nasprotju z določbami o zakonsko določeni starosti za sklenitev zakonske zveze;
 • zakonsko zvezo je sklenila oseba, ki je bila v času sklenitve zakonske zveze poročena;
 • zakonsko zvezo sta sklenila sorodnika, ki glede na stopnjo sorodstva ne smeta skleniti zakonske zveze (prepovedana je zakonska zveza med sorodniki v ravni črti ne glede na njihovo stopnjo sorodstva ali v stranski črti do vključno četrtega kolena);
 • zakonsko zvezo sta sklenila posvojitelj ali njegov sorodnik in njegov posvojenec ali njegov sorodnik;
 • zakonsko zvezo je sklenila duševno prizadeta oseba;
 • zakonska zveza je bila sklenjena brez privolitve bodočih zakoncev ali takšna privolitev ni bila dana v skladu z zakonsko določenim postopkom (zakonska zveza mora biti sklenjena pred matičarjem na matičnem uradu v navzočnosti bodočih zakoncev, ki morata v zakonsko zvezo privoliti osebno in javno);
 • nepristojnost uradne osebe matičnega urada (obred sklenitve zakonske zveze je opravila uradna oseba, ki za to ni pooblaščena);
 • zakonsko zvezo sta sklenili osebi istega spola;
 • oklici o sklenitvi zakonske zveze niso bili objavljeni in pri sklenitvi zakonske zveze ni bilo prič.

Poleg tega je mogoče zakonsko zvezo razveljaviti, če je privolitev neveljavna, ker je bila dana v zmoti (povezani izključno z osebo drugega zakonca), na podlagi prevare ali prisile.

Na vrh straniNa vrh strani

9. Kakšne so pravne posledice razveljavitve zakonske zveze?

Pravno gledano se šteje, da zakonca nista nikoli sklenila zakonske zveze. Zato:

 • zakonca začneta ponovno uporabljati priimke, ki sta jih imela pred sklenitvijo zakonske zveze;
 • se šteje, da skupno premoženje ne obstaja, ker ima razveljavitev zakonske zveze retroaktiven učinek. Če sta zakonca od sklenitve zakonske zveze do datuma njene razveljavitve pridobila kakršno koli premoženje, se šteje, da je to skupno premoženje zakoncev;
 • preživninska obveznost med zakoncema ni možna;
 • preživeli zakonec nima dednih pravic, ker se šteje, da lastnost, da je bila zadevna oseba zakonec, ni nikoli obstajala;
 • zaradi prenehanja zakonske zveze se status otrok ne spremeni, tako da ohranijo status zakonskih otrok. Zato je kljub prenehanju zakonske zveze razmerje med starši in otroki, rojenimi ali spočetimi do razveljavitve zakonske zveze, urejeno enako kot za otroke iz pravno veljavne zakonske zveze.

10. Ali so na voljo alternativne zunajsodne možnosti reševanja sporov v zvezi z razvezo zakonske zveze, pri katerih ni treba sprožiti postopkov pri sodišču?

(Npr. družinska mediacija.)

Mediacija – Zakon št. 192/2006 o mediaciji in organizaciji mediacijske stroke. Vendar mora odločbo o razvezi zakonske zveze izdati sodišče.

11. Kje je treba vložiti zahtevek za razvezo / prenehanje življenjske skupnosti / razveljavitev zakonske zveze? Katere formalnosti je treba upoštevati in katere dokumente je treba priložiti zahtevku?

V skladu s členom 607 romunskega Zakonika o civilnem postopku je treba zahtevek za razvezo zakonske zveze vložiti pri sodišču, pristojnem na območju zadnjega skupnega prebivališča zakoncev.

Na vrh straniNa vrh strani

Če zakonca nista imela skupnega prebivališča ali če v kraju zadnjega skupnega prebivališča ne prebiva več nobeden od zakoncev, je treba zahtevek vložiti pri sodišču, pristojnem na območju toženčevega prebivališča. Če pa toženec ne prebiva v Romuniji, je treba zahtevek vložiti pri sodišču, pristojnem na območju tožnikovega prebivališča.

Zahtevek za razglasitev relativne ali absolutne ničnosti je treba vložiti pri sodišču, pristojnem na območju stalnega prebivališča toženca. Če ima toženec stalno prebivališče v tujini ali če njegovo stalno prebivališče ni znano, je treba zahtevek vložiti pri sodišču, pristojnem na območju prebivališča toženca, če pa prebivališče toženca ni znano, je treba zahtevek vložiti pri sodišču, pristojnem na območju stalnega prebivališča ali prebivališča tožnika.

Uporabljajo se splošne določbe Zakonika o civilnem postopku.

12. Ali je mogoče dobiti brezplačno pravno pomoč za kritje stroškov postopka?

Brezplačna pravna pomoč se lahko dodeli pod pogoji iz členov 74–81 Zakonika o civilnem postopku. Pomoč za plačilo dela stroškov postopka ali vseh stroškov postopka se lahko dodeli na kateri koli stopnji postopka.

13. Ali je mogoče vložiti pritožbo zoper odločbo v zvezi z razvezo / prenehanjem življenjske skupnosti / razveljavitvijo zakonske zveze?

Da. Rok za vložitev pritožbe zoper odločbo o razvezi zakonske zveze je 30 dni od vročitve odločbe.

Rok za vložitev pritožbe zoper odločbo o razveljavitvi zakonske zveze je 15 dni od vročitve odločbe.

Na vrh straniNa vrh strani

14. Kaj je treba storiti, da bo odločba o razvezi / prenehanju življenjske skupnosti/ razveljavitvi zakonske zveze, ki jo izda sodišče v drugi državi članici, priznana v Romuniji?

Zakonodaja, ki se uporablja v zvezi s priznavanjem odločbe o razvezi zakonske zveze, je Uredba (ES) št. 2201/2003 (Bruseljska uredba II).

Zahtevek je treba vložiti pri sodišču, pristojnem na območju stalnega prebivališča ali prebivališča toženca v Romuniji. Če prebivališče toženca ni znano, je treba zahtevek vložiti pri sodišču, pristojnem na območju stalnega prebivališča ali prebivališča tožnika.

15. Pri katerem sodišču v Romuniji je mogoče vložiti predlog za izpodbijanje odločbe o razvezi / prenehanju življenjske skupnosti / razveljavitvi zakonske zveze, ki jo je izdalo sodišče v drugi državi članici? Kateri postopek se pri tem uporablja?

Zahtevek je treba vložiti pri sodišču neposredno višje stopnje od sodišča, ki je izdalo odločbo. Uporabljajo se splošne določbe Zakonika o civilnem postopku.

16. Katero pravo se uporablja v postopkih razveze zakonske zveze med zakoncema, ki ne prebivata v Romuniji ali imata različno državljanstvo?

(Razlaga pravil, v skladu s katerimi se v posamezni državi določi pravo, ki se uporablja.)

Za opredelitev določb, ki se uporabljajo za razmerje na področju mednarodnega zasebnega prava, se je treba sklicevati na Zakon št. 105/1992 o razmerjih na področju mednarodnega zasebnega prava.

Poleg tega se za osebna in premoženjska razmerja med zakoncema uporablja splošno nacionalno pravo. Če imata zakonca različno državljanstvo, se zanju uporablja pravo skupnega stalnega prebivališča.

Splošno nacionalno pravo ali pravo, ki se uporablja za njuno skupno stalno prebivališče, se še naprej uporablja, tudi če eden od zakoncev spremeni državljanstvo ali stalno prebivališče.

Če imata zakonca različni državljanstvi ali različno stalno prebivališče, se za njuna osebna in premoženjska razmerja uporablja pravo države, v kateri imata ali sta imela skupno prebivališče ali s katero sta v najtesnejši zvezi.

Če zadevno tuje pravo, ki se določi v skladu z zgornjimi navedbami, ne dovoljuje razveze zakonske zveze ali jo dovoljuje pod drugačnimi pogoji, se uporabi romunsko pravo, če je eden od zakoncev na dan zahtevka za razvezo zakonske zveze romunski državljan.

Nadaljnje informacije

Uporabne povezave:

www.just.ro română

mednarodno pravosodno sodelovanje

« Ločitev - Splošne informacije | Romunija - Splošne informacije »

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 12-05-2009

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo