Európska komisia > EJS > Rozvod > Rumunsko

Posledná úprava: 12-05-2009
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Rozvod - Rumunsko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. Stránka v pôvodnej jazykovej verzii bola aktualizovaná a nájdete ju na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

1. Aké sú podmienky dosiahnutia rozvodu? 1.
2. Aké sú dôvody na rozvod? 2.
3. Aké sú právne účinky rozvodu na: 3.
a) osobné vzťahy medzi manželmi (napríklad priezvisko)? a)
b) rozdelenie majetku medzi manželov? b)
c) maloleté deti manželov (napríklad práva a povinnosti rodičov a vyživovacia povinnosť)? (Pozri tému Práva a povinnosti rodičov – [Rumunsko]c)
d) povinnosť platiť výživné druhému rodičovi? (Pozri stanovenie práv na výživné – [Rumunsko]d)
4. „Čo znamená v praxi pojem „rozluka“? 4.
5. Aké sú dôvody rozluky? 5.
6. Aké sú právne účinky rozluky? 6.
7. Čo znamená v praxi pojem „neplatnosť manželstva“? 7.
8. Aké sú dôvody rozhodnutia o neplatnosti manželstva? 8.
9. Aké sú právne účinky rozhodnutia o neplatnosti manželstva? 9.
10. Existujú alternatívne mimosúdne prostriedky na riešenie otázok týkajúcich sa rozvodu bez použitia súdnej cesty? 10.
11. Kde sa musím obrátiť s návrhom na rozvod/rozluku/neplatnosť manželstva? Aké formality musím dodržať a aké dokumenty musím pripojiť k návrhu? 11.
12. Môžem získať právnu pomoc na úhradu trov súdneho konania? 12.
13. Dá sa odvolať proti rozhodnutiu o rozvode manželstva/rozluke od stola a lôžka /neplatnosti manželstva? 13.
14. Čo musím urobiť pre to, aby rozhodnutie o rozvode manželstva/rozluke/neplatnosti manželstva vynesené súdom krajiny Európskej únie bolo uznané v inom členskom štáte Európskej únie? 14.
15. Na ktorý súd treba podať odvolanie proti uznaniu rozhodnutia o rozvode /rozluke manželstva/neplatnosti manželstva, ktoré vyniesol súd krajiny Európskej únie, v inom členskom štáte Európskej únie? Aký postup sa uplatňuje v týchto prípadoch? 15.
16. Aké rozvodové právo uplatňuje súd v rozvodovom konaní medzi manželmi, ktorí nemajú bydlisko v Rumunsku alebo ktorí majú rôzne občianstvo? 16.

 

1. Aké sú podmienky dosiahnutia rozvodu?

(napríklad možnosť rozvodu na základe vzájomnej dohody, žiadosť o rozluku, atď.)

Rozvod možno dosiahnuť na základe vzájomnej dohody manželov, ak boli v deň podania žiadosti zosobášení aspoň jeden rok a ak je manželstvo bezdetné.

V prípade, že nedošlo k vzájomnej dohode, rozvod možno dosiahnuť na žiadosť niektorého z manželov v týchto prípadoch:

 • súd dospeje k záveru, že existujú závažné dôvody na rozvod,
 • existujú závažné dôvody, ktoré viedli k zhoršeniu vzťahu medzi manželmi,
 • trvanie manželstva už nie je možné, pretože jeden z manželov podal žiadosť o rozvod.

2. Aké sú dôvody na rozvod?

(napríklad nenapraviteľný rozpad manželstva, vina na strane jedného z manželov, rozluka)

Podľa judikatúry sú to tieto dôvody:

 • neodôvodnené odmietnutie vzájomného spolužitia zo strany niektorého z manželov alebo neodôvodnené opustenie spoločnej domácnosti manželov (rozluka de facto, ktorá sa prisudzuje odporcovi),
 • nevera jedného z manželov,
 • neprimerané správanie (morálne alebo fyzické);
 • existencia závažného nevyliečiteľného ochorenia, ktorým trpí jeden z manželov a o ktorom druhý z manželov pred sobášom nebol informovaný, ak sa zistí, že sa symptómy ochorenia neskôr zhoršili a sú takej povahy, že pre manžela, ktorý žiada o rozvod, predstavujú dôvod na odmietnutie ďalšieho spolužitia s odporcom, pretože trvanie manželstva už nie je možné.

3. Aké sú právne účinky rozvodu na:

a) osobné vzťahy medzi manželmi (napríklad priezvisko)?
 • forma manželstva zanikne a obaja rozvedení manželia môžu znovu uzavrieť manželstvo,
 • obaja manželia sa vrátia k priezviskám, ktoré mali pred uzavretím manželstva. Výnimka: manželia sa môžu dohodnúť, že manželský partner, ktorý po uzavretí manželstva prijal priezvisko druhého partnera, si môže toto priezvisko ponechať aj po rozvode za predpokladu, že sa o tom manželia dohodnú počas rozvodového konania a nie po vynesení súdneho rozhodnutia,
 • manželom zaniká povinnosť morálnej podpory.
b) rozdelenie majetku medzi manželov?

Spoločný majetok možno rozdeliť buď na základe vzájomnej dohody manželov, alebo na základe rozhodnutia súdu.

HoreHore

Dohodu medzi manželmi možno navrhnúť:

 • v čase vynesenia rozsudku o rozvode,
 • počas rozvodového konania, buď na súde, alebo vo forme overeného písomného dokumentu,
 • v období bezprostredne po vynesení konečného rozsudku o rozvode,
 • len čo sa rozsudok o rozvode zaznamená do manželskej zmluvy.

V prípade, že sa manželia nedohodnú na rozdelení spoločného majetku, žiadosť o rozdelenie spoločného majetku možno podať po zrušení manželstva, počas rozvodového konania, počas hlavného konania alebo kedykoľvek potom (sprievodná alebo dodatočná žiadosť).

Majetkový podiel pripadajúci každému z manželov sa stanovuje na základe jeho alebo jej príspevku k nadobudnutiu a udržiavaniu spoločného majetku. Pri určovaní príspevku každého z manželských partnerov k získaniu spoločného majetku sa berie do úvahy práca ženy v domácnosti a starostlivosť o deti. Tento príspevok možno stanoviť pomocou akýchkoľvek dôkazných prostriedkov, pretože ide o situáciu de facto.

c) maloleté deti manželov (napríklad práva a povinnosti rodičov a vyživovacia povinnosť)? (Pozri tému Práva a povinnosti rodičov – [Rumunsko])

Súd je pri vydávaní rozsudku o rozvode povinný, a to aj v prípade, že rodičia nepodali výslovnú žiadosť o zverenie detí do opatery, vydať rozhodnutie o zverení maloletých detí do opatery. Súd zakladá svoje rozhodnutie o zverení maloletých detí do opatery na záujme detí. Pred vydaním rozhodnutia musí vypočuť rodičov, orgán starostlivosti o deti a deti, ktoré dosiahli vek 10 rokov a viac. Dohoda medzi rodičmi o opatrovníctve maloletých detí nie je pre súd záväzná.

HoreHore

Ak bolo dieťa zverené do opatery jedného z rodičov, tento rodič má rodičovské práva a povinnosti vo vzťahu k dieťaťu. Druhý rodič si zachová právo na osobný styk s dieťaťom a na dohľad nad jeho výchovou a vzdelávaním vrátane prípravy na povolanie.

d) povinnosť platiť výživné druhému rodičovi? (Pozri stanovenie práv na výživné – [Rumunsko])

Bývalá manželka/bývalý manžel má nárok na výživné, ak je vo finančnej núdzi pre neschopnosť pracovať, ktorá vznikla pred uzavretím manželstva alebo počas manželstva, alebo pre neschopnosť, ktorá vznikla do jedného roka od rozvodu za predpokladu, že táto neschopnosť je spôsobená skutočnosťami súvisiacimi s rozvodom.

Bývalá manželka/bývalý manžel stráca právo na výživné od manžela/manželky, ak sa znovu vydá alebo ožení.

Ak sa v rozsudku o rozvode uzná zavinenie len na strane jedného z manželov, tento manžel má nárok na výživné od druhého manžela len počas jedného roka po rozvode, zatiaľ čo druhý manžel má nárok na výživné počas neurčitého obdobia.

4. „Čo znamená v praxi pojem „rozluka“?

V rumunskom práve neexistuje pojem „rozluka“, ale skôr pojem „rozluka de facto“.

5. Aké sú dôvody rozluky?

6. Aké sú právne účinky rozluky?

(Môže napríklad vyústiť do rozvodu, je nevyhnutnou podmienkou rozhodnutia o rozvode manželstva?)

HoreHore

7. Čo znamená v praxi pojem „neplatnosť manželstva“?

Manželstvo stráca platnosť pre porušenie jednej z právnych požiadaviek svadobnej zmluvy. Platnosť manželstva možno zrušiť len na základe rozhodnutia súdu. Rozhodnutie o neplatnosti manželstva má účinok pre minulosť, ako aj pre budúcnosť; manželstvo sa považuje za neuskutočnené.

8. Aké sú dôvody rozhodnutia o neplatnosti manželstva?

Manželstvo možno vyhlásiť za neplatné pre porušenie ustanovení právnych predpisov týkajúcich sa sobášnej zmluvy z týchto dôvodov:

 • pri uzavretí manželstva boli porušené ustanovenia týkajúce sa zákonom stanoveného veku na uzavretie manželstva,
 • manželstvo uzavrela osoba, ktorá už bola zosobášená,
 • manželstvo bolo uzavreté medzi príbuznými v takom stupni príbuzenstva, ktorý im sobáš neumožňuje (podľa zákona nie je povolené manželstvo medzi príbuznými v priamej línii bez ohľadu na stupeň príbuzenstva alebo medzi príbuznými vo vedľajšej príbuzenskej línii až do štvrtého stupňa vrátane),
 • manželstvo bolo uzavreté medzi adoptívnym rodičom alebo jeho príbuzným a jeho adoptovaným dieťaťom alebo jeho príbuzným,
 • manželstvo uzavrela osoba, ktorá bola duševne chorá,
 • manželstvo bolo uzavreté bez súhlasu budúcich manželov alebo taký súhlas nebol vydaný v súlade s postupom, ktorý vyžaduje zákon (sobáš musí byť uzavretý pred sobášiacim úradníkom na matrike v prítomnosti budúcich manželov, ktorí musia dať svoj súhlas osobne a verejne),
 • nepríslušnosť sobášiaceho úradníka (sobášny obrad vykonal úradník, ktorý na jeho vykonanie nemal oprávnenie),
 • sobáš uzavreli osoby rovnakého pohlavia,
 • ohlášky neboli uverejnené a na sobáši neboli prítomní žiadni svedkovia.

Platnosť manželstva možno zrušiť taktiež v prípade, ak je súhlas neplatný z dôvodov omylu (výhradne v súvislosti s fyzickou totožnosťou druhého manžela), podvodu alebo nátlaku.

HoreHore

9. Aké sú právne účinky rozhodnutia o neplatnosti manželstva?

Z právneho hľadiska sa k manželom pristupuje tak, ako keby nikdy neuzavreli manželstvo. Z toho vyplýva, že:

 • manželia sa vrátia k menám, ktoré používali pred uzavretím manželstva,
 • režim spoločného majetku sa posudzuje tak, ako keby neexistoval, pretože rozhodnutie o neplatnosti manželstva má spätný účinok. V prípade, že bol v období medzi uzavretím manželstva a dňom vyhlásenia manželstva za neplatné nadobudnutý nejaký majetok, tento majetok sa považuje za spoločné vlastníctvo obidvoch manželov,
 • manželia nemôžu mať voči sebe vzájomnú vyživovaciu povinnosť,
 • ak niektorý z manželov zomrie, pozostalý manžel nemá žiadne dedičské práva, pretože manželský zväzok sa posudzuje tak, ako keby nikdy neexistoval,
 • zrušením manželstva sa nemení postavenie detí, ktoré si zachovávajú také postavenie ako deti pochádzajúce z manželského zväzku. Preto, aj keď sa manželstvo zruší, pôvod každého dieťaťa narodeného alebo počatého do doby vyhlásenia manželstva za neplatné, sa upravuje rovnakým spôsobom ako v prípade detí pochádzajúcich z platného manželstva.

10. Existujú alternatívne mimosúdne prostriedky na riešenie otázok týkajúcich sa rozvodu bez použitia súdnej cesty?

(napríklad mediácia v rámci rodiny)

Mediácia – zákon č. 192/2006 o mediácii a organizácii profesie mediátora. Rozsudok o rozvode však musí vydať súd.

11. Kde sa musím obrátiť s návrhom na rozvod/rozluku/neplatnosť manželstva? Aké formality musím dodržať a aké dokumenty musím pripojiť k návrhu?

V súlade s oddielom 607 rumunského Občianskeho súdneho poriadku, s návrhom na rozvod sa treba obrátiť na súd, do príslušnosti ktorého patrí miesto posledného spoločného bydliska manželov.

HoreHore

V prípade, že manželia nemajú spoločnú domácnosť, alebo ak ani jeden z manželov už nežije v mieste, kde mali poslednú spoločnú domácnosť, návrh treba podať na súde, do príslušnosti ktorého patrí miesto, v ktorom sa nachádza bydlisko odporcu. Ak však odporca nemá bydlisko v Rumunsku, s návrhom sa treba obrátiť na súd, do príslušnosti ktorého patrí miesto, kde sa nachádza bydlisko navrhovateľa.

S návrhom na relatívnu alebo absolútnu neplatnosť manželstva sa treba obrátiť na súd, do príslušnosti ktorého patrí trvalé bydlisko odporcu. Ak má odporca trvalé bydlisko v zahraničí, alebo ak jeho trvalé bydlisko nie je známe, návrh možno podať na súde, do príslušnosti ktorého spadá miesto pobytu odporcu, alebo ak miesto pobytu odporcu nie je známe, na súde do príslušnosti ktorého patrí miesto trvalého bydliska alebo pobytu navrhovateľa.

Uplatňujú sa obvyklé ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku.

12. Môžem získať právnu pomoc na úhradu trov súdneho konania?

Právnu pomoc možno získať s prihliadnutím na podmienky stanovené v oddieloch 74 až 81 Občianskeho súdneho poriadku. Pomoc na čiastočné alebo úplné pokrytie trov súdneho konania možno poskytnúť na ktoromkoľvek stupni súdneho konania.

13. Dá sa odvolať proti rozhodnutiu o rozvode manželstva/rozluke od stola a lôžka /neplatnosti manželstva?

Áno. Lehota na odvolanie proti rozsudku o rozvode je 30 dní od oznámenia o rozsudku.

Lehota na odvolanie proti rozsudku o neplatnosti manželstva je 15 dní od oznámenia o rozsudku.

HoreHore

14. Čo musím urobiť pre to, aby rozhodnutie o rozvode manželstva/rozluke/neplatnosti manželstva vynesené súdom krajiny Európskej únie bolo uznané v inom členskom štáte Európskej únie?

Uplatniteľným právnym predpisom, pokiaľ ide o uznanie rozsudku o rozvode, je nariadenie (ES) č. 2201/2003 (nariadenie Brusel II).

S návrhom sa treba obrátiť na súd, do príslušnosti ktorého patrí miesto trvalého bydliska alebo pobytu odporcu. Ak miesto pobytu odporcu nie je známe, s návrhom sa treba obrátiť na súd, do príslušnosti ktorého patrí miesto trvalého bydliska alebo pobytu navrhovateľa.

15. Na ktorý súd treba podať odvolanie proti uznaniu rozhodnutia o rozvode /rozluke manželstva/neplatnosti manželstva, ktoré vyniesol súd krajiny Európskej únie, v inom členskom štáte Európskej únie? Aký postup sa uplatňuje v týchto prípadoch?

S odvolaním sa treba obrátiť na súd bezprostredne nadriadený súdu, ktorý vydal rozhodnutie. Uplatňujú sa obvyklé ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku.

16. Aké rozvodové právo uplatňuje súd v rozvodovom konaní medzi manželmi, ktorí nemajú bydlisko v Rumunsku alebo ktorí majú rôzne občianstvo?

(Vysvetlite pravidlá určovania uplatniteľných právnych predpisov v každom členskom štáte.)

Na účely stanovenia ustanovení uplatniteľných na vzťah medzinárodného práva súkromného sa treba odvolať na zákon č. 105/1992 o vzťahoch medzinárodného práva súkromného.

Okrem toho, osobné a majetkové vzťahy medzi manželmi podliehajú obvyklým vnútroštátnym právnym predpisom. V prípade, že manželia majú rôznu štátnu príslušnosť, podliehajú právnym predpisom ich spoločného miesta trvalého pobytu.

Obvyklé vnútroštátne právne predpisy alebo právne predpisy uplatniteľné na spoločné miesto trvalého pobytu sa naďalej uplatňujú aj vtedy, ak jeden z manželov zmení štátnu príslušnosť alebo miesto trvalého pobytu.

V prípade, že manželia majú rôznu štátnu príslušnosť alebo rôzne miesto trvalého pobytu, osobné a majetkové vzťahy medzi nimi podliehajú právnym predpisom štátu, v ktorom majú alebo mali spoločný pobyt alebo s ktorým si zachovávajú najužšie väzby.

V prípade, že príslušné zahraničné právne predpisy stanovené tak, ako sa už uviedlo, nepovoľujú rozvod, alebo ak jeho povolenie podlieha odlišným podmienkam, ak je v deň podania návrhu na rozvod jeden z manželov rumunským občanom, uplatňujú sa rumunské právne predpisy.

Bližšie informácie

Užitočné internetové adresy:

www.just.ro română

medzinárodná justičná spolupráca

« Rozvod - Všeobecné informácie | Rumunsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 12-05-2009

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo