Europese Commissie > EJN > Echtscheiding > Roemenië

Laatste aanpassing: 19-02-2008
Printversie Voeg toe aan favorieten

Echtscheiding - Roemenië

EJN logo

Deze pagina is vervallen. De originele taalversie is bijgewerkt en verplaatst naar het Europees e-justitieportaal.


 

INHOUDSOPGAVE

1. Wat zijn de voorwaarden voor een echtscheiding? 1.
2. Welke echtscheidingsgronden zijn er? 2.
3. Wat zijn de juridische gevolgen van echtscheiding als het gaat om: 3.
a) de persoonlijke betrekkingen tussen de echtgenoten (bijvoorbeeld de achternaam)? a)
b) de verdeling van het vermogen tussen de echtgenoten? b)
c) de minderjarige kinderen van de echtgenoten (bijvoorbeeld ouderlijke verantwoordelijkheid en alimentatierechten)? (Zie "Ouderlijke verantwoordelijkheid – [Roemenië]") c)
d) de verplichting alimentatie te betalen aan de andere echtgenoot? (Zie "Vaststelling van alimentatierechten – [Roemenië]") d)
4. Wat betekent “scheiding van tafel en bed” in de praktijk? 4.
5. Wat zijn de gronden voor een scheiding van tafel en bed? 5.
6. Wat zijn de juridische gevolgen van een scheiding van tafel en bed? 6.
7. Wat betekent “nietigverklaring van het huwelijk” in de praktijk? 7.
8. Wat zijn de gronden voor nietigverklaring van het huwelijk? 8.
9. Wat zijn de juridische gevolgen van nietigverklaring van het huwelijk? 9.
10. Bestaan er alternatieve mogelijkheden om problemen die samenhangen met een echtscheiding op te lossen, zonder dat de rechter wordt ingeschakeld? 10.
11. Waar moet het verzoek tot echtscheiding/scheiding van tafel en bed/nietigverklaring van het huwelijk worden ingediend? Welke formaliteiten moeten in acht worden genomen en welke documenten moeten bij het verzoek worden gevoegd? 11.
12. Kan ik in aanmerking komen voor rechtsbijstand om de kosten van de procedure te kunnen betalen? 12.
13. Kan beroep worden aangetekend tegen een beslissing over de echtscheiding/scheiding van tafel en bed/nietigverklaring van het huwelijk? 13.
14. Wat moet ik doen om een door een rechtbank in een land van de Europese Unie gewezen beslissing over echtscheiding/scheiding van tafel en bed/nietigverklaring van het huwelijk in Roemenië te laten erkennen? 14.
15. Tot welk gerecht moet ik mij wenden om mij te verzetten tegen de erkenning van een door een rechtbank in een land van de Europese Unie gewezen beslissing over echtscheiding/scheiding van tafel en bed/nietigverklaring van het huwelijk? Welke procedure is in dit geval van toepassing? 15.
16. Wat is het toepasselijke recht in een echtscheidingsprocedure tussen echtgenoten die niet in Roemenië wonen of een verschillende nationaliteit hebben? 16.

 

1. Wat zijn de voorwaarden voor een echtscheiding?

(mogelijkheid van echtscheiding met wederzijdse instemming, verzoek tot scheiding van tafel en bed enz.)

Echtscheiding met wederzijdse instemming is mogelijk als het huwelijk op de datum van de aanvraag ten minste een jaar heeft geduurd en geen kinderen heeft voortgebracht.

Bij gebreke van wederzijdse instemming is echtscheiding op verzoek van een van beide echtgenoten mogelijk in de volgende gevallen:

 • de rechter oordeelt dat er ernstige gronden voor echtscheiding zijn;
 • er zijn ernstige gronden die de verslechtering van de relatie tussen de echtgenoten tot gevolg hebben;
 • voortzetting van het huwelijk is niet meer mogelijk voor de echtgenoot die echtscheiding aanvraagt.

2. Welke echtscheidingsgronden zijn er?

(bijvoorbeeld duurzame ontwrichting van het huwelijk, schuld, scheiding van tafel en bed)

De rechtspraak erkent de volgende gronden voor echtscheiding:

 • een van beide echtgenoten weigert om met de ander samen te leven of heeft de echtelijke woning verlaten zonder daarvoor gegronde redenen te hebben (de facto scheiding door toedoen van de verweerder);
 • ontrouw van een van de echtgenoten;
 • wangedrag (moreel of fysiek);
 • een van de echtgenoten lijdt aan een ernstige, ongeneeslijke ziekte en de andere echtgenoot wist voor het huwelijk niet van het bestaan ervan, indien wordt vastgesteld dat de symptomen van de ziekte ernstiger worden en van dien aard zijn dat het gerechtvaardigd is dat de eiser weigert nog langer samen te leven met de verweerder, aangezien het huwelijk onmogelijk is geworden.

3. Wat zijn de juridische gevolgen van echtscheiding als het gaat om:

a) de persoonlijke betrekkingen tussen de echtgenoten (bijvoorbeeld de achternaam)?
 • de status van echtgenoot houdt op te bestaan en de gescheiden echtgenoten kunnen hertrouwen;
 • beide echtgenoten nemen opnieuw de naam aan die zij voor het huwelijk voerden. Uitzondering: de echtgenoten kunnen afspreken dat de echtgenoot die na het huwelijk de achternaam van de ander aannam, die naam na de scheiding kan behouden, mits deze afspraak tijdens en niet na de rechterlijke beslissing wordt gemaakt;
 • de echtgenoten zijn niet langer verplicht tot morele ondersteuning.
b) de verdeling van het vermogen tussen de echtgenoten?

Het gemeenschappelijke vermogen kan worden verdeeld krachtens een overeenkomst tussen beide echtgenoten of bij rechterlijke beslissing.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

De overeenkomst tussen de echtgenoten kan op de volgende momenten worden opgemaakt:

 • wanneer de rechter de echtscheiding uitspreekt;
 • tijdens de echtscheidingsprocedure, voor de rechter of in een authentieke akte;
 • direct nadat de echtscheiding is uitgesproken;
 • na aantekening van de echtscheiding in de marge van de huwelijksakte.

Indien de echtgenoten geen overeenstemming bereiken over de verdeling van het gemeenschappelijke vermogen, kan na ontbinding van het huwelijk een aanvraag voor de verdeling worden ingediend, via de echtscheidingsprocedure, via een hoofdzaak of op enig moment daarna (incidentele of accessoire aanvraag). De verdeling onder beide echtgenoten wordt bepaald op grond van de bijdrage van elk tot de verwerving en het onderhoud van het gemeenschappelijke vermogen. Bij de beoordeling van de bijdrage van elke echtgenoot tot de verkrijging van het gemeenschappelijke vermogen wordt rekening gehouden met het verrichte huishoudelijk werk en de zorg voor de kinderen. Deze bijdrage kan middels iedere vorm van bewijs worden vastgesteld, aangezien het hier een de facto situatie betreft.

c) de minderjarige kinderen van de echtgenoten (bijvoorbeeld ouderlijke verantwoordelijkheid en alimentatierechten)? (Zie "Ouderlijke verantwoordelijkheid – [Roemenië]")

Ook als de echtgenoten geen uitdrukkelijk verzoek daartoe hebben gedaan, is het gerecht verplicht bij het uitspreken van de echtscheiding te beslissen over de voogdij over minderjarige kinderen. Uitgangspunt hierbij is het belang van de kinderen. Alvorens te beslissen, hoort het gerecht de ouders, de voogdijinstelling en, als zij ouder zijn dan negen jaar, de kinderen. Een overeenkomst tussen de ouders over de voogdij over minderjarige kinderen is niet verplichtend voor het gerecht.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Als het kind onder de voogdij van de ene ouder heeft gestaan, heeft die ouder rechten en verplichtingen tegenover het kind. De andere ouder behoudt het recht op persoonlijk contact met het kind en op toezicht op de opvoeding en (beroeps)opleiding.

d) de verplichting alimentatie te betalen aan de andere echtgenoot? (Zie "Vaststelling van alimentatierechten – [Roemenië]")

De ex-echtgenoot heeft recht op alimentatie als hij of zij wegens arbeidsongeschiktheid in financiële nood verkeert, als de arbeidsongeschiktheid is ontstaan voor of tijdens het huwelijk dan wel binnen een jaar na de echtscheiding en het gevolg is van met de echtscheiding samenhangende gebeurtenissen.

De ex-echtgenoot verliest het recht op alimentatie wanneer hij of zij hertrouwt.

Als volgens de uitspraak tot echtscheiding slechts één ouder schuld heeft, heeft deze ouder tot niet meer dan één jaar na de scheiding recht op alimentatie van de ander, terwijl de andere echtgenoot gedurende onbepaalde tijd recht heeft op alimentatie.

4. Wat betekent “scheiding van tafel en bed” in de praktijk?

Het Roemeense recht kent het begrip “scheiding van tafel en bed” niet, maar wel het begrip “feitelijke scheiding”.

5. Wat zijn de gronden voor een scheiding van tafel en bed?

6. Wat zijn de juridische gevolgen van een scheiding van tafel en bed?

(bijvoorbeeld: kan scheiding van tafel en bed worden omgezet in een echtscheiding; is ze een voorwaarde om een echtscheiding te verkrijgen?)

Bovenkant paginaBovenkant pagina

7. Wat betekent “nietigverklaring van het huwelijk” in de praktijk?

Een huwelijk wordt nietig verklaard als er sprake is van het niet nakomen van een of meer van de wettelijke verplichtingen uit de huwelijksovereenkomst. Een huwelijk kan alleen bij rechterlijke beslissing nietig worden verklaard. De nietigverklaring heeft betrekking op verleden en toekomst; het huwelijk wordt geacht niet te hebben bestaan.

8. Wat zijn de gronden voor nietigverklaring van het huwelijk?

Een huwelijk kan ongeldig worden verklaard op grond van de volgende schendingen van de wettelijke bepalingen over de huwelijksovereenkomst:

 • bij het aangaan van het huwelijk zijn de bepalingen over de daarvoor vereiste leeftijd geschonden;
 • een van de echtgenoten was al gehuwd op het moment van de huwelijkssluiting;
 • het huwelijk is gesloten tussen personen die gelet op hun graad van verwantschap niet met elkaar hadden mogen huwen (huwelijk is verboden tussen verwanten in de rechte lijn, ongeacht de graad van verwantschap, en tussen verwanten in de zijlijn tot en met de vierde graad);
 • het huwelijk is gesloten tussen een (familielid van een) adoptieouder en (een familielid van) zijn adoptiekind;
 • een van de echtgenoten was op het moment van de huwelijkssluiting geestelijk gestoord;
 • het huwelijk is gesloten zonder instemming van de echtelieden of de instemming is niet volgens de wettelijk voorgeschreven procedure gegeven (het huwelijk moet worden gesloten ten overstaan van een ambtenaar van de burgerlijke stand ten kantore van de burgerlijke stand en in aanwezigheid van de toekomstige echtelieden, die persoonlijk en publiekelijk instemming moeten geven);
 • onbevoegdheid van de ambtenaar van de burgerlijke stand (de plechtigheid is voltrokken door een niet bevoegde ambtenaar);
 • het huwelijk is aangegaan door personen van hetzelfde geslacht;
 • de huwelijksafkondiging is niet gepubliceerd en er zijn geen getuigen van het huwelijk.

Verder kan een huwelijk nietig worden verklaard als de instemming ongeldig is op grond van een dwaling (uitsluitend betreffende de fysieke identiteit van de andere echtgenoot), bedrog of dwang.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

9. Wat zijn de juridische gevolgen van nietigverklaring van het huwelijk?

Vanuit juridisch standpunt worden de echtgenoten geacht nooit gehuwd te zijn geweest. Dit heeft onderstaande gevolgen:

 • de echtgenoten nemen opnieuw de naam aan die zij voor het huwelijk voerden;
 • het huwelijksvermogensregime wordt geacht niet te hebben bestaan, aangezien de nietigverklaring terugwerkende kracht heeft. Eventueel tussen de sluiting en nietigverklaring van het huwelijk verkregen vermogen wordt gerekend tot het gezamenlijk vermogen van beide echtgenoten;
 • er kan geen sprake zijn van een alimentatieverplichting tussen de huwelijkspartners;
 • de langstlevende huwelijkspartner heeft geen erfrechten, aangezien het huwelijk geacht wordt nooit bestaan te hebben;
 • de ontbinding van het huwelijk verandert niets aan de status van de kinderen, die beschouwd blijven worden als uit het huwelijk geboren. Met andere woorden: hoewel het huwelijk wordt ontbonden, geldt voor de afstamming van vóór de nietigverklaring verwekte kinderen dezelfde regelgeving als voor kinderen uit een geldig huwelijk.

10. Bestaan er alternatieve mogelijkheden om problemen die samenhangen met een echtscheiding op te lossen, zonder dat de rechter wordt ingeschakeld?

(bijvoorbeeld gezinsbemiddeling)

Bemiddeling - Wet 192/2006 betreffende bemiddeling en de organisatie van het beroep van bemiddelaar. Er moet echter een uitspraak tot echtscheiding worden gedaan door een rechtbank.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

11. Waar moet het verzoek tot echtscheiding/scheiding van tafel en bed/nietigverklaring van het huwelijk worden ingediend? Welke formaliteiten moeten in acht worden genomen en welke documenten moeten bij het verzoek worden gevoegd?

Volgens artikel 607 van het Roemeense wetboek van burgerlijke rechtsvordering dient de echtscheidingsaanvraag te worden gericht aan de rechter van de plaats van het laatste gemeenschappelijke verblijf van de echtgenoten. Indien de echtgenoten niet op een gezamenlijk adres hebben gewoond of indien geen van beiden nog op het laatste gezamenlijke adres woont, dient het verzoek te worden gericht aan de rechter van de woonplaats van de verweerder. Indien de verweerder geen woonplaats heeft in Roemenië, wordt het verzoek gericht aan de rechter van de woonplaats van de eiser.

Een verzoek om relatieve of absolute nietigverklaring moet worden gericht aan de rechter van de woonplaats van de verweerder. Indien woonplaats van de verweerder zich in het buitenland bevindt of onbekend is, moet het verzoek worden gericht aan de rechter van de verblijfplaats van de verweerder, of, als de verblijfplaats van de verweerder niet bekend is, aan de rechter van de woon- of verblijfplaats van de eiser.

De gewone bepalingen van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering zijn van toepassing.

12. Kan ik in aanmerking komen voor rechtsbijstand om de kosten van de procedure te kunnen betalen?

Rechtsbijstand kan worden verkregen overeenkomstig de artikelen 74 tot en met 81 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering. In iedere fase van de procedure kan een volledige of gedeeltelijke vergoeding van de proceskosten worden toegekend.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

13. Kan beroep worden aangetekend tegen een beslissing over de echtscheiding/scheiding van tafel en bed/nietigverklaring van het huwelijk?

Ja. Beroep tegen een beslissing inzake echtscheiding is mogelijk tot dertig dagen na kennisgeving van de beslissing.

Beroep tegen een beslissing inzake nietigverklaring is mogelijk tot vijftien dagen na kennisgeving van de beslissing.

14. Wat moet ik doen om een door een rechtbank in een land van de Europese Unie gewezen beslissing over echtscheiding/scheiding van tafel en bed/nietigverklaring van het huwelijk in Roemenië te laten erkennen?

De wetgeving die van toepassing is op de erkenning van een beslissing inzake echtscheiding is Verordening (EG) nr. 2201/2003 (“Brussel II” Verordening).

Het verzoek dient te worden gericht aan de rechter van de woon- of verblijfplaats van de verweerder in Roemenië. Indien de verblijfplaats van de verweerder niet bekend is, dient het verzoek te worden gericht aan de rechter van de woon- of verblijfplaats van de eiser.

15. Tot welk gerecht moet ik mij wenden om mij te verzetten tegen de erkenning van een door een rechtbank in een land van de Europese Unie gewezen beslissing over echtscheiding/scheiding van tafel en bed/nietigverklaring van het huwelijk? Welke procedure is in dit geval van toepassing?

U dient uw verzoek te richten tot de rechtbank die hiërarchisch direct boven de rechtbank staat die de erkenning heeft uitgesproken. De gewone bepalingen van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering zijn van toepassing.

16. Wat is het toepasselijke recht in een echtscheidingsprocedure tussen echtgenoten die niet in Roemenië wonen of een verschillende nationaliteit hebben?

(uitleg van de regels om te bepalen welk recht in elke lidstaat toepasselijk is).

Zie Wet 105/1992 voor de bepalingen die van toepassing zijn op een betrekking die onder internationaal privaatrecht valt. Daarnaast zijn de persoonlijke en eigendomsbetrekkingen tussen de echtgenoten onderworpen aan het gewone nationale recht. Als de echtgenoten een verschillende nationaliteit hebben, zijn ze onderworpen aan het recht van hun gemeenschappelijke woonplaats.

Het gewone nationale recht of het toepasselijk recht in hun gemeenschappelijke woonplaats blijft ook van kracht bij wijziging van de nationaliteit of woonplaats van een van de echtgenoten.

Als de echtgenoten een verschillende nationaliteit of woonplaats hebben, zijn de onderlinge persoonlijke en eigendomsbetrekkingen onderworpen aan het recht van het land van hun (voormalige) gemeenschappelijke woonplaats of van hun nauwste gemeenschappelijke banden.

Indien het buitenlands recht, zoals hiervoor vastgesteld, echtscheiding niet of op andere voorwaarden toelaat, is Roemeens recht van toepassing als op de datum van het echtscheidingsverzoek een van de echtgenoten Roemeens staatsburger is.

Nadere inlichtingen

Nuttige links:

www.just.ro română

internationale justitiële samenwerking

« Echtscheiding - Algemene informatie | Roemenië - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 19-02-2008

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk