Europos Komisija > ETIT > Skyrybos > Rumunija

Naujausia redakcija: 12-05-2009
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Skyrybos - Rumunija

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Turinys originalo kalba atnaujintas ir perkeltas į Europos e. teisingumo portalą.


 

TURINIO LENTELE

1. Kokios santuokos nutraukimo sąlygos? 1.
2. Kokie santuokos nutraukimo pagrindai? 2.
3. Kokios santuokos nutraukimo teisinės pasekmės atsižvelgiant į: 3.
a) asmeninius sutuoktinių santykius (pvz., pavardes)? a)
b) sutuoktinių turto padalijimą? b)
c) sutuoktinių nepilnamečius vaikus (pvz., tėvų atsakomybę ir išlaikymo teises)? (Žr. temą Tėvų atsakomybė – [Rumunija]c)
d) pareigą mokėti išlaikymą kitam sutuoktiniui? (Žr. Išlaikymo teisių nustatymas – [Rumunija]d)
4. Ką iš tikrųjų reiškia teisinė sąvoka „gyvenimas skyrium (separacija)“? 4.
5. Kokios gyvenimo skyrium (separacijos) nustatymo sąlygos? 5.
6. Kokios gyvenimo skyrium (separacijos) nustatymo teisinės pasekmės? 6.
7. Ką iš tikrųjų reiškia sąvoka „santuokos pripažinimas negaliojančia“? 7.
8. Kokios santuokos pripažinimo negaliojančia sąlygos? 8.
9. Kokios santuokos pripažinimo negaliojančia teisinės pasekmės? 9.
10. Ar yra alternatyvių neteisminių priemonių, kuriomis būtų galima su santuokos nutraukimu susijusius klausimus išspręsti nesikreipiant į teismą? 10.
11. Kur turėčiau pateikti prašymą (skundą) nutraukti santuoką, nustatyti gyvenimą skyrium (separaciją) arba santuoką pripažinti negaliojančia? Į kokius formalumus būtina atsižvelgti ir kokius dokumentus turėčiau pridėti prie prašymo? 11.
12. Ar galima gauti teisinę pagalbą bylinėjimosi išlaidoms padengti? 12.
13. Ar galima apskųsti teismo sprendimą dėl santuokos nutraukimo, gyvenimo skyrium (separacijos) nustatymo arba santuokos pripažinimo negaliojančia? 13.
14. Ką reikėtų daryti, kad tam tikros Europos Sąjungos šalies teismo priimtas sprendimas dėl santuokos nutraukimo, gyvenimo skyrium (separacijos) nustatymo arba santuokos pripažinimo negaliojančia būtų pripažintas kitoje valstybėje narėje? 14.
15. Į kurį teismą turėčiau kreiptis, norėdamas apskųsti tam tikros Europos Sąjungos šalies teismo sprendimo dėl santuokos nutraukimo, gyvenimo skyrium (separacijos) nustatymo arba santuokos pripažinimo negaliojančia pripažinimą kitoje valstybėje narėje? Kokia procedūra taikoma šiais atvejais? 15.
16. Kokia teisė taikoma santuokos nutraukimui, kai sutuoktiniai negyvena Rumunijoje arba turi kitos valstybės pilietybę? 16.

 

1. Kokios santuokos nutraukimo sąlygos?

(pvz., galimybė nutraukti santuoką abipusiu susitarimu, prašymas nustatyti gyvenimą skyrium (separaciją) ir t. t.)

Santuoka gali būti nutraukiama abipusiu sutuoktinių susitarimu, jeigu jie prašymo pateikimo metu buvo susituokę ne mažiau kaip vienerius metus ir jeigu santuokoje negimė nė vienas vaikas.

Nesant abipusio susitarimo, santuoką nutraukti vieno iš sutuoktinių prašymu galima šiais atvejais:

 • teismas mano, kad yra rimtų pagrindų nutraukti santuoką;
 • yra rimtų pagrindų, dėl kurių blogėja sutuoktinių tarpusavio santykiai;
 • santuoka nebėra galima santuoką nutraukti prašančiam sutuoktiniui.

2. Kokie santuokos nutraukimo pagrindai?

(pvz., neatitaisomas santuokos nutrūkimas, kaltė, gyvenimas skyrium (separacija))

Teismų praktikoje nurodomi tokie galimi santuokos nutraukimo pagrindai:

 • nepagrįstas vieno iš sutuoktinių atsisakymas gyventi kartu arba nepagrįstas sutuoktinių namų palikimas (faktinis gyvenimas skyrium (separacija) atsakovo iniciatyva);
 • vieno iš sutuoktinių neištikimybė;
 • netinkamas elgesys (moralinis arba fizinis);
 • vieno iš sutuoktinių sunki ir nepagydoma liga, apie kurią kitas sutuoktinis iki santuokos nežinojo, jeigu nustatoma, kad ligos simptomai vėliau pablogėjo ir todėl ieškovo atsisakymas toliau gyventi su sergančiu sutuoktiniu pateisinamas, nes tęsti santuoką tapo neįmanoma.

3. Kokios santuokos nutraukimo teisinės pasekmės atsižvelgiant į:

a) asmeninius sutuoktinių santykius (pvz., pavardes)?
 • išnyksta sutuoktinių statusas ir abu santuoką nutraukę sutuoktiniai gali vėl sudaryti santuoką;
 • abu sutuoktiniai susigrąžina iki santuokos turėtas pavardes. Išimtis: sutuoktiniai gali susitarti, kad sutuoktinis, kuris po santuokos perėmė kito sutuoktinio pavardę, gali pasilikti šią pavardę nutraukus santuoką, jeigu dėl to susitarta ne vėliau kaip iki teismo sprendimo priėmimo;
 • išnyksta sutuoktinių moralinės paramos pareiga.
b) sutuoktinių turto padalijimą?

Bendras turtas gali būti padalijamas sutuoktinių abipusiu susitarimu arba teismo sprendimu.

viršųviršų

Sutuoktiniai susitarimą gali sudaryti:

 • priimant sprendimą dėl santuokos nutraukimo;
 • teisme nagrinėjant santuokos nutraukimo bylą arba privalomu neteisminiu būdu;
 • netrukus po to, kai buvo priimtas galutinis sprendimas dėl santuokos nutraukimo;
 • kai santuokos liudijime įrašoma, kad buvo priimtas sprendimas dėl santuokos nutraukimo.

Jeigu sutuoktiniai nepasiekia susitarimo dėl bendro turto padalijimo, prašymą padalyti turtą galima pateikti nutraukus santuoką, nagrinėjant santuokos nutraukimo bylą, pateikiant pagrindinį ieškinį arba bet kuriuo metu po to (šalutinis arba papildomas prašymas).

Kiekvienam sutuoktiniui priklausančio turto dalis nustatoma pagal tai, kiek jis prisidėjo prie bendro turto įgijimo ir išlaikymo. Nustatant kiekvieno sutuoktinio dalį prisidedant prie bendro turto įgijimo, atsižvelgiama į žmonos darbą namuose ir vaikų priežiūrą. Ši dalis gali būti nustatoma visais įrodymais, nes tai susiję su faktinėmis aplinkybėmis.

c) sutuoktinių nepilnamečius vaikus (pvz., tėvų atsakomybę ir išlaikymo teises)? (Žr. temą Tėvų atsakomybė – [Rumunija])

Priimdamas sprendimą dėl santuokos nutraukimo teismas turi pareigą, net jeigu sutuoktiniai nepateikė aiškaus prašymo dėl globos, priimti sprendimą dėl nepilnamečių vaikų globos. Teismas savo sprendimą dėl nepilnamečių vaikų globos motyvuoja vaikų interesais. Prieš priimdamas sprendimą teismas privalo išklausyti tėvus, valstybinę globos instituciją ir 10 metų bei vyresnius vaikus. Tėvų susitarimas dėl nepilnamečių vaikų globos nėra teismui privalomas.

viršųviršų

Jeigu vienam iš tėvų pripažįstama išimtinė vaiko globos teisė, jam tenka tėvų teisės ir pareigos, kurias jis turi vaiko atžvilgiu. Kitas tėvas (motina) nepraranda teisės asmeniškai matytis su vaiku ir stebėti, kaip jis auginamas ir lavinamas, įskaitant profesinį mokymą.

d) pareigą mokėti išlaikymą kitam sutuoktiniui? (Žr. Išlaikymo teisių nustatymas – [Rumunija])

Buvęs sutuoktinis turi teisę į išlaikymą, jeigu jam reikia finansinės paramos dėl jo nedarbingumo, atsiradusio iki santuokos ar santuokoje arba praėjus vieneriems metams po santuokos nutraukimo, jeigu ši negalia atsirado dėl su santuokos nutraukimu susijusių įvykių.

Buvęs sutuoktinis praranda teisę gauti kito sutuoktinio išlaikymą, jeigu jis vėl sudaro santuoką.

Jeigu sprendimu dėl santuokos nutraukimo nustatoma tik vieno sutuoktinio kaltė, šis sutuoktinis turi teisę į kito sutuoktinio išlaikymą tik vienerius metus po santuokos nutraukimo, o kitas sutuoktinis turi teisę į išlaikymą neribotą laiką.

4. Ką iš tikrųjų reiškia teisinė sąvoka „gyvenimas skyrium (separacija)“?

Rumunijos teisėje nėra sąvokos „gyvenimas skyrium (separacija)“, tačiau yra sąvoka „faktinis gyvenimas skyrium (separacija)“.

5. Kokios gyvenimo skyrium (separacijos) nustatymo sąlygos?

6. Kokios gyvenimo skyrium (separacijos) nustatymo teisinės pasekmės?

(pvz., ar galima tai paversti santuokos nutraukimu, ar tai yra būtina santuokos nutraukimo sąlyga?)

viršųviršų

7. Ką iš tikrųjų reiškia sąvoka „santuokos pripažinimas negaliojančia“?

Santuoka pripažįstama negaliojančia, kai pažeidžiamas vienas iš santuokos sudarymo teisinių reikalavimų. Santuoką pripažinti negaliojančia galima tik teismo sprendimu. Santuokos pripažinimas negaliojančia turi atgalinį poveikį ir poveikį į ateitį; santuoka laikoma neįvykusia.

8. Kokios santuokos pripažinimo negaliojančia sąlygos?

Santuoką galima pripažinti negaliojančia esant šiems įstatyme nustatytiems santuokos sudarymo pažeidimams:

 • santuoka buvo sudaryta pažeidžiant nuostatas, susijusias su santuokos sudarymui būtinu amžiumi;
 • santuoką sudarė jau susituokęs asmuo;
 • santuoką sudarė giminystės ryšiais susiję asmenys, dėl kurių draudžiama sudaryti santuoką (santuoka draudžiama tarp tiesiogine giminystės linija susijusių asmenų, nepaisant šio santykio laipsnio, arba netiesiogine giminyste iki ketvirto, įskaitant ir ketvirtą, laipsnio susijusių asmenų);
 • santuoka buvo sudaryta tarp įtėvio (įmotės) arba jo giminaičio ir įvaikio arba jo giminaičio;
 • santuoka sudaryta su psichinę negalią turinčiu asmeniu;
 • santuoka buvo sudaryta nesant būsimų sutuoktinių sutikimo arba toks sutikimas nebuvo duotas įstatyme nustatytu būdu (santuoka turi būti sudaroma civilinės metrikacijos biure šio biuro darbuotojo akivaizdoje dalyvaujant būsimiems sutuoktiniams, kurių sutikimas turi būti asmeniškas ir viešas);
 • civilinės metrikacijos biuro darbuotojo nekompetentingumas (santuokos sudarymo procedūrą atliko tokios teisės neturintis darbuotojas);
 • santuoką sudarė tos pačios lyties asmenys;
 • apie santuokos sudarymą nebuvo paskelbta ir nebuvo santuokos liudytojų.

Santuoka taip pat gali būti pripažinta negaliojančia, kai sutikimas negalioja dėl suklydimo (taikoma vien kito sutuoktinio fizinei tapatybei), apgaulės arba prievartos.

viršųviršų

9. Kokios santuokos pripažinimo negaliojančia teisinės pasekmės?

Teisiniu požiūriu laikoma, kad sutuoktiniai niekada nebuvo susituokę. Dėl to:

 • sutuoktiniai susigrąžina iki santuokos turėtas pavardes;
 • kadangi santuokos pripažinimas galioja atgaline tvarka, laikoma, kad bendro turto režimo nebuvo. Jeigu nuo santuokos sudarymo iki santuokos pripažinimo negaliojančia buvo gautas koks nors turtas, jis laikomas bendru sutuoktinių turtu;
 • sutuoktinių nebesieja išlaikymo pareiga;
 • išgyvenęs sutuoktinis neturi paveldėjimo teisių, nes laikoma, kad sutuoktinių statusas niekada neegzistavo;
 • santuokos nutraukimas nekeičia vaikų statuso - jie išsaugoja santuokoje gimusių vaikų statusą. Taigi, nors santuoka nutraukiama, visų vaikų, gimusių arba pradėtų iki santuokos pripažinimo negaliojančia, kilmė nustatoma tokiu pat būdu, kaip ir teisėtoje santuokoje gimusių vaikų.

10. Ar yra alternatyvių neteisminių priemonių, kuriomis būtų galima su santuokos nutraukimu susijusius klausimus išspręsti nesikreipiant į teismą?

(pvz., šeimos tarpininkavimas)

Tarpininkavimą reglamentuoja Tarpininkavimo ir profesionalių tarpininkų įstatymas Nr. 192/2006. Tačiau sprendimą dėl santuokos nutraukimo turi priimti teismas.

11. Kur turėčiau pateikti prašymą (skundą) nutraukti santuoką, nustatyti gyvenimą skyrium (separaciją) arba santuoką pripažinti negaliojančia? Į kokius formalumus būtina atsižvelgti ir kokius dokumentus turėčiau pridėti prie prašymo?

Pagal Rumunijos civilinio proceso kodekso 607 straipsnį prašymas nutraukti santuoką turėtų būti pateikiamas teismui, kuris turi jurisdikciją pagal sutuoktinių paskutinę bendrą gyvenamąją vietą.

viršųviršų

Jeigu sutuoktiniai neturėjo bendro būsto arba jeigu nė vienas iš sutuoktinių nebegyvena paskutinėje bendroje gyvenamoje vietoje, prašymas turėtų būti pateikiamas teismui, kuris turi jurisdikciją pagal atsakovo gyvenamąją vietą. Tačiau jeigu atsakovas neturi gyvenamosios vietos Rumunijoje, prašymas turėtų būti pateikiamas teismui, kuris turi jurisdikciją pagal ieškovo gyvenamąją vietą.

Prašymas dėl sąlyginio arba visiško santuokos pripažinimo negaliojančia turėtų būti pateikiamas teismui, kuris turi jurisdikciją pagal atsakovo nuolatinę gyvenamąją vietą. Jeigu atsakovas gyvena užsienyje arba neturi žinomos nuolatinės gyvenamosios vietos, prašymas turėtų būti pateikiamas teismui, kuris turi jurisdikciją pagal atsakovo gyvenamąją vietą, arba, jeigu atsakovas neturi žinomos gyvenamosios vietos, teismui, kuris turi jurisdikciją pagal ieškovo nuolatinę gyvenamąją vietą ar gyvenamąją vietą.

Taikomos bendrosios Civilinio proceso kodekso nuostatos.

12. Ar galima gauti teisinę pagalbą bylinėjimosi išlaidoms padengti?

Teisinę pagalbą galima gauti, jeigu tenkinamos Civilinio proceso kodekso 74–81 straipsniuose nustatytos sąlygos. Pagalbą visoms arba dalinėms bylinėjimosi išlaidoms padengti galima gauti bet kuriame bylos etape.

13. Ar galima apskųsti teismo sprendimą dėl santuokos nutraukimo, gyvenimo skyrium (separacijos) nustatymo arba santuokos pripažinimo negaliojančia?

Taip. Sprendimo dėl santuokos nutraukimo apskundimo terminas yra 30 dienų nuo sprendimo paskelbimo.

viršųviršų

Sprendimo dėl santuokos pripažinimo negaliojančia apskundimo terminas yra 15 dienų nuo sprendimo paskelbimo.

14. Ką reikėtų daryti, kad tam tikros Europos Sąjungos šalies teismo priimtas sprendimas dėl santuokos nutraukimo, gyvenimo skyrium (separacijos) nustatymo arba santuokos pripažinimo negaliojančia būtų pripažintas kitoje valstybėje narėje?

Sprendimo dėl santuokos nutraukimo pripažinimą reglamentuoja Reglamentas (EB) Nr. 2201/2003 (Briuselio II reglamentas).

Prašymas turėtų būti pateiktas teismui, kuris turi jurisdikciją pagal atsakovo nuolatinę gyvenamąją vietą arba gyvenamąją vietą Rumunijoje. Jeigu atsakovas neturi žinomos gyvenamosios vietos, prašymas turėtų būti pateikiamas teismui, kuris turi jurisdikciją pagal ieškovo nuolatinę gyvenamąją vietą arba gyvenamąją vietą.

15. Į kurį teismą turėčiau kreiptis, norėdamas apskųsti tam tikros Europos Sąjungos šalies teismo sprendimo dėl santuokos nutraukimo, gyvenimo skyrium (separacijos) nustatymo arba santuokos pripažinimo negaliojančia pripažinimą kitoje valstybėje narėje? Kokia procedūra taikoma šiais atvejais?

Savo prašymą turėtumėte iš karto pateikti aukštesnės instancijos teismui, nei sprendimą dėl pripažinimo priėmusysis. Taikomos bendrosios Civilinio proceso kodekso nuostatos.

16. Kokia teisė taikoma santuokos nutraukimui, kai sutuoktiniai negyvena Rumunijoje arba turi kitos valstybės pilietybę?

(paaiškinkite taikytinų teisės aktų nustatymo kiekvienoje valstybėje narėje taisykles)

Norint nustatyti privačiam tarptautinės teisės santykiui taikytinas nuostatas, reikia remtis Tarptautinės privatinės teisės santykių įstatymu Nr. 105/1992.

Be to, asmeniniams ir turtiniams sutuoktinių santykiams taikoma įprasta nacionalinė teisė. Jeigu sutuoktiniai turi skirtingą pilietybę, jiems taikoma jų bendros nuolatinės gyvenamosios vietos teisė.

Nacionalinė teisė arba jų bendroje nuolatinėje gyvenamojoje vietoje galiojanti teisė taikoma ir tada, kai vienas iš sutuoktinių pakeičia pilietybę arba nuolatinę gyvenamąją vietą.

Jeigu sutuoktiniai turi skirtingą pilietybę arba skirtingas nuolatines gyvenamąsias vietas, jų asmeniniai ir turtiniai santykiai nustatomi taikant valstybės, kurioje jie turi arba turėjo bendrą gyvenamąją vietą arba su kuria jie glaudžiausiai susiję, teisę.

Jeigu, kaip nurodyta pirmiau, pagal taikomą užsienio teisę santuokos nutraukti negalima arba leidžiama nutraukti santuoką tik kitomis sąlygomis, taikoma Rumunijos teisė, jeigu vienas iš sutuoktinių prašymo nutraukti santuoką pateikimo dieną turi Rumunijos pilietybę.

Papildoma informacija

Naudingos nuorodos:

www.just.ro română

Tarptautinis teismų bendradarbiavimas

« Skyrybos - Bendro pobūdžio informacija | Rumunija - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 12-05-2009

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė