Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Διαζύγιο > Ρουμανία

Τελευταία ενημέρωση: 03-12-2007
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Διαζύγιο - Ρουμανία

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Η έκδοση στην αρχική γλώσσα επικαιροποιήθηκε και μεταφέρθηκε στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την έκδοση διαζυγίου; 1.
2. Ποιοι είναι οι λόγοι διαζυγίου; 2.
3. Ποιες είναι οι νομικές συνέπειες του διαζυγίου: 3.
α) στις προσωπικές σχέσεις μεταξύ των συζύγων (π.χ. επώνυμα); α)
β) στην κατανομή περιουσίας μεταξύ των συζύγων; β)
γ) στα ανήλικα τέκνα των συζύγων (π.χ. γονική μέριμνα και δικαιώματα διατροφής); (Βλέπε Γονική μέριμνα – [Ρουμανία]γ)
δ) στην υποχρέωση καταβολής διατροφής στον άλλο σύζυγο; (βλέπε κατοχύρωση δικαιωμάτων διατροφής – [Ρουμανία]”) δ)
4. Τι σημαίνει στην πράξη ο νομικός όρος «δικαστικός χωρισμός»; 4.
5. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις του δικαστικού χωρισμού; 5.
6. Ποιες είναι οι νομικές συνέπειες του δικαστικού χωρισμού; 6.
7. Τι σημαίνει στην πράξη ο όρος «ακύρωση του γάμου»; 7.
8. Ποιοι είναι οι λόγοι ακύρωσης του γάμου; 8.
9. Ποιες είναι οι νομικές συνέπειες της ακύρωσης του γάμου; 9.
10. Υπάρχουν εναλλακτικά εξωδικαστικά μέσα επίλυσης των σχετικών θεμάτων, χωρίς προσφυγή στη δικαιοσύνη; 10.
11. Πού πρέπει να καταθέσω την αίτηση αγωγής διαζυγίου – ακύρωσης γάμου; Ποιες είναι οι επίσημες διαδικασίες και ποια τα σχετικά έγγραφα που πρέπει να συνυποβάλλονται με την αγωγή; 11.
12. Μπορώ να τύχω δωρεάν νομικής συνδρομής για τα έξοδα της διαδικασίας έκδοσης διαζυγίου; 12.
13. Μπορεί κάποιος να ασκήσει έφεση κατά μιας απόφασης διαζυγίου, δικαστικού χωρισμού ή ακύρωσης γάμου; 13.
14. Τι πρέπει να κάνω για να επιτύχω αναγνώριση στη Ρουμανία μιας απόφασης διαζυγίου/δικαστικού χωρισμού/ακύρωσης γάμου, η οποία έχει εκδοθεί από δικαστήριο άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης; 14.
15. Ποιο δικαστήριο είναι αρμόδιο στη Ρουμανία για την προσβολή της αναγνώρισης μιας απόφασης διαζυγίου/δικαστικού χωρισμού/ακύρωσης γάμου που εκδόθηκε από δικαστήριο άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Ποια διαδικασία ακολουθείται σ’ αυτή την περίπτωση; 15.
16. Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο στα πλαίσια μιας διαδικασίας διαζυγίου μεταξύ δύο συζύγων που δεν διαμένουν στη Ρουμανία ή που έχουν διαφορετικές εθνικότητες; 16.

 

1. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την έκδοση διαζυγίου;

(π.χ. η δυνατότητα έκδοσης συναινετικού διαζυγίου, αίτηση δικαστικού χωρισμού, κ.λπ.)

Δύναται να εκδοθεί διαζύγιο κατόπιν κοινής συναίνεσης των συζύγων εφόσον ο γάμος τους διήρκεσε για τουλάχιστον ένα έτος πριν από την ημερομηνία αίτησης και δεν υπάρχουν τέκνα από το γάμο.

Ελλείψει κοινής συναίνεσης, υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης διαζυγίου κατόπιν αίτησης ενός εκ των συζύγων στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • το Δικαστήριο κρίνει ότι συντρέχουν σοβαροί λόγοι διαζυγίου
 • συντρέχουν σοβαροί λόγοι κλονισμού της έγγαμης σχέσης
 • η συνέχιση της έγγαμης σχέσης είναι αφόρητη για τον ενάγοντα σύζυγο.

2. Ποιοι είναι οι λόγοι διαζυγίου;

(π.χ. ανεπανόρθωτος κλονισμός του γάμου, υπαιτιότητα, διάσταση)

Οι ακόλουθες περιπτώσεις έχουν κριθεί στη νομολογία ως λόγοι διαζυγίου:

 • αβάσιμη άρνηση συμβίωσης εκ μέρους ενός εκ των συζύγων ή αβάσιμη εγκατάλειψη της συζυγικής στέγης (πραγματική διάσταση, με υπαιτιότητα του εναγομένου συζύγου)
 • μοιχεία εκ μέρους ενός εκ των συζύγων
 • άσκηση βίας (ψυχικής ή σωματικής)
 • ύπαρξη σοβαρής ανίατης ασθένειας από την οποία πάσχει ένας εκ των συζύγων και την οποία ο άλλος σύζυγος δεν γνώριζε πριν από το γάμο, εφόσον διαπιστωθεί ότι τα συμπτώματα της ασθένειας επιδεινώνονται εκ των υστέρων και είναι τέτοιας φύσης ώστε να δικαιολογούν την άρνηση του ενάγοντος συζύγου να συνεχίσει τη συμβίωση με τον εναγόμενο, εφόσον η συνέχιση της έγγαμης σχέσης έχει καταστεί ανέφικτη.

3. Ποιες είναι οι νομικές συνέπειες του διαζυγίου:

α) στις προσωπικές σχέσεις μεταξύ των συζύγων (π.χ. επώνυμα);
 • η συζυγική ιδιότητα παύει να υφίσταται και αμφότεροι οι διαζευγμένοι σύζυγοι έχουν το δικαίωμα να συνάψουν νέο γάμο·
 • αμφότεροι οι σύζυγοι λαμβάνουν εκ νέου το επώνυμο που είχαν πριν από το γάμο. Εξαίρεση: οι σύζυγοι ενδέχεται να συμφωνήσουν ότι ο σύζυγος ο οποίος μετά το γάμο έλαβε το επώνυμο του άλλου συζύγου μπορεί να διατηρήσει το εν λόγω επώνυμο μετά το διαζύγιο υπό την προϋπόθεση αυτό να συνομολογηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και όχι κατόπιν της δικαστικής απόφασης·
 • οι σύζυγοι παύουν να έχουν υποχρέωση ηθικής συνδρομής.
β) στην κατανομή περιουσίας μεταξύ των συζύγων;

Η κοινή περιουσία μπορεί να κατανεμηθεί είτε με φιλικό διακανονισμό μεταξύ των συζύγων είτε με δικαστική απόφαση.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Ο διακανονισμός μεταξύ των συζύγων μπορεί να πραγματοποιηθεί:

 • στο πλαίσιο της απόφασης διαζυγίου·
 • κατά τη διάρκεια των διαδικασιών έκδοσης διαζυγίου, είτε ενώπιον του Δικαστηρίου είτε με δημόσιο έγγραφο·
 • κατά την περίοδο αμέσως μετά την τελική απόφαση διαζυγίου·
 • αφότου η απόφαση διαζυγίου καταχωρηθεί στο περιθώριο της ληξιαρχικής πράξης γάμου.

Εάν οι σύζυγοι δεν καταλήξουν σε φιλικό διακανονισμό σχετικά με την κατανομή της κοινής περιουσίας, κατατίθεται αίτηση κατανομής περιουσίας μετά τη λύση του γάμου, μέσω της διαδικασίας διαζυγίου, μέσω κύριας διαδικασίας, ή ανά πάσα στιγμή στο μέλλον (επικουρική ή συμπληρωματική αίτηση). Το μερίδιο της περιουσίας που αντιστοιχεί σε έκαστο σύζυγο καθορίζεται με βάση τη συνεισφορά του/της στην απόκτηση και διατήρηση της κοινής περιουσίας. Η οικιακή εργασία και η ανατροφή των τέκνων εκ μέρους της συζύγου λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό της συνεισφοράς έκαστου συζύγου στην απόκτηση της κοινής περιουσίας. Η συνεισφορά αυτή μπορεί να αποδειχθεί με οιοδήποτε αποδεικτικό μέσο, καθώς πρόκειται για πραγματική κατάσταση.

γ) στα ανήλικα τέκνα των συζύγων (π.χ. γονική μέριμνα και δικαιώματα διατροφής); (Βλέπε Γονική μέριμνα – [Ρουμανία])

Το δικαστήριο υποχρεούται, ακόμη και αν οι σύζυγοι δεν υπέβαλαν ρητή αίτηση άσκησης γονικής μέριμνας, να εκδώσει απόφαση σχετικά με τη γονική μέριμνα των ανήλικων τέκνων κατά την έκδοση της απόφασης διαζυγίου. Το δικαστήριο αποφασίζει σχετικά με την γονική μέριμνα των ανήλικων τέκνων με γνώμονα το συμφέρον των τέκνων. Πριν από την έκδοση της απόφασής του, το δικαστήριο διαβουλεύεται με τους γονείς, την υπηρεσία κοινωνικής πρόνοιας και τα τέκνα ηλικίας 10 ετών και άνω. Για το δικαστήριο δεν είναι υποχρεωτική η συμφωνία μεταξύ των γονέων σχετικά με την γονική μέριμνα των ανήλικων τέκνων.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Εάν το τέκνο ήταν υπό την γονική μέριμνα ενός γονέα, ο εν λόγω γονέας έχει γονικά δικαιώματα και υποχρεώσεις έναντι του τέκνου. Ο άλλος γονέας διατηρεί το δικαίωμα προσωπικής επαφής με το τέκνο και να επιβλέπει την ανατροφή και την εκπαίδευσή του, περιλαμβανομένης και της επαγγελματικής κατάρτισης.

δ) στην υποχρέωση καταβολής διατροφής στον άλλο σύζυγο; (βλέπε κατοχύρωση δικαιωμάτων διατροφής – [Ρουμανία]”)

Ο/Η πρώην σύζυγος δικαιούται διατροφή εφόσον αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα λόγω αδυναμίας να εργαστεί η οποία προέκυψε πριν ή κατά τη διάρκεια του γάμου ή εντός ενός έτους από την έκδοση του διαζυγίου, υπό την προϋπόθεση ότι η αδυναμία αυτή οφείλεται σε γεγονότα που σχετίζονται με το διαζύγιο.

Ο/Η πρώην σύζυγος παύει να έχει δικαίωμα διατροφής από τον άλλο σύζυγο εφόσον ξαναπαντρευτεί.

Εάν βάσει της απόφασης διαζυγίου υφίσταται υπαιτιότητα μόνο ενός εκ των δύο συζύγων, ο εν λόγω σύζυγος δικαιούται διατροφή από τον άλλο σύζυγο μόνο για ένα έτος μετά το διαζύγιο, ενώ ο άλλος σύζυγος δικαιούται διατροφή επ’ αόριστον.

4. Τι σημαίνει στην πράξη ο νομικός όρος «δικαστικός χωρισμός»;

Στη νομοθεσία της Ρουμανίας δεν υφίσταται η έννοια του «δικαστικού χωρισμού» αλλά του «πραγματικού χωρισμού».

5. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις του δικαστικού χωρισμού;

6. Ποιες είναι οι νομικές συνέπειες του δικαστικού χωρισμού;

(π.χ. μπορεί να μετατραπεί σε διαζύγιο, αποτελεί προϋπόθεση έκδοσης διαζυγίου;)

7. Τι σημαίνει στην πράξη ο όρος «ακύρωση του γάμου»;

Η ακύρωση του γάμου οφείλεται στην παραβίαση μιας εκ των νομικών διατάξεων της σύναψης γάμου. Ένας γάμος δύναται να ακυρωθεί μόνο κατόπιν δικαστικής απόφασης. Η ακύρωση έχει αναδρομική και μελλοντική ισχύ διότι θεωρείται ότι δεν συνάφθηκε γάμος.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

8. Ποιοι είναι οι λόγοι ακύρωσης του γάμου;

Ένας γάμος κηρύσσεται άκυρος βάσει των ακόλουθων παραβιάσεων των νομικών διατάξεων που σχετίζονται με τη σύναψη γάμου:

 • ο γάμος συνάφθηκε κατά παράβαση των διατάξεων σχετικά με τη νόμιμη ηλικία γάμου·
 • ο γάμος συνάφθηκε από πρόσωπο που ήταν ήδη έγγαμο·
 • ο γάμος συνάφθηκε μεταξύ προσώπων που βάσει του βαθμού συγγένειας που έχουν απαγορεύεται να συνάψουν γάμο μεταξύ τους (ο γάμος απαγορεύεται μεταξύ συγγενών εξ αίματος, ανεξαρτήτως βαθμού συγγένειας, ή συγγενών εξ αγχιστείας έως και τετάρτου βαθμού)·
 • ο γάμος συνάφθηκε μεταξύ υιοθετούντος γονέα, ή συγγενούς αυτού, και του υιοθετημένου τέκνου του ή συγγενούς αυτού·
 • ο γάμος συνάφθηκε από ψυχασθενές πρόσωπο·
 • ο γάμος συνάφθηκε χωρίς τη συγκατάθεση των μελλοντικών συζύγων ή η συγκατάθεση δεν χορηγήθηκε σύμφωνα προς τη νόμιμη απαραίτητη διαδικασία (ο γάμος συνάπτεται ενώπιον ληξιάρχου στο ληξιαρχείο παρουσία των μελλοντικών συζύγων που συναινούν αυτοπροσώπως και δημοσίως)·
 • αναρμοδιότητα του υπαλλήλου ληξιαρχείου (ο γάμος τελέστηκε από μη εξουσιοδοτημένο υπάλληλο)·
 • ο γάμος συνάφθηκε μεταξύ προσώπων του ιδίου φύλου·
 • δεν δημοσιεύτηκε αναγγελία γάμου και δεν υπήρχαν μάρτυρες στο γάμο.

Ένας γάμος δύναται επίσης να ακυρωθεί σε περίπτωση που η συγκατάθεση είναι άκυρη λόγω πλάνης (αποκλειστικά αναφορικά με την κατάσταση υγείας του άλλου συζύγου), απάτης ή απειλής.

9. Ποιες είναι οι νομικές συνέπειες της ακύρωσης του γάμου;

Από νομικής άποψης θεωρείται ότι δεν συνάφθηκε ποτέ γάμος μεταξύ των συζύγων. Ως εκ τούτου:

 • οι σύζυγοι λαμβάνουν το επώνυμο που είχαν πριν από το γάμο·
 • το καθεστώς κοινοκτημοσύνης θεωρείται ότι δεν υφίστατο ποτέ, καθώς η ακύρωση του γάμου έχει αναδρομική ισχύ. Εάν αποκτήθηκε περιουσία κατά την περίοδο που μεσολάβησε της σύναψης και της ακύρωσης του γάμου, η περιουσία θεωρείται ως κοινή περιουσία αμφότερων των συζύγων·
 • δεν υπάρχει υποχρέωση διατροφής μεταξύ των συζύγων·
 • ο επιζών σύζυγος δεν έχει κληρονομικά δικαιώματα, καθώς θεωρείται ότι δεν είχε ποτέ την ιδιότητα του συζύγου·
 • η λύση του γάμου δεν μεταβάλλει το νομικό καθεστώς των τέκνων τα οποία διατηρούν το νομικό καθεστώς τους ως τέκνα εντός γάμου. Ως εκ τούτου, παρά τη λύση του γάμου, η αναγνώριση των τέκνων που γεννήθηκαν ή συλλήφθηκαν έως την ακύρωση του γάμου ρυθμίζεται κατά τον ίδιο τρόπο που ισχύει για τα τέκνα εντός νόμιμου γάμου.

10. Υπάρχουν εναλλακτικά εξωδικαστικά μέσα επίλυσης των σχετικών θεμάτων, χωρίς προσφυγή στη δικαιοσύνη;

(π.χ. οικογενειακή διαμεσολάβηση)

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Ο νόμος αριθ. 192/2006 περί διαμεσολάβησης και οργάνωσης του επαγγέλματος διαμεσολαβητή. Ωστόσο, πρέπει να εκδοθεί δικαστική απόφαση διαζυγίου.

11. Πού πρέπει να καταθέσω την αίτηση αγωγής διαζυγίου – ακύρωσης γάμου; Ποιες είναι οι επίσημες διαδικασίες και ποια τα σχετικά έγγραφα που πρέπει να συνυποβάλλονται με την αγωγή;

Δυνάμει του κεφαλαίου 607 του Ρουμανικού Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, η αίτηση διαζυγίου κατατίθεται στο κατά τόπον αρμόδιο δικαστήριο της τελευταίας κοινής κατοικίας των συζύγων. Εάν οι σύζυγοι δεν είχαν κοινή κατοικία ή εάν κανείς εκ των δύο συζύγων δεν κατοικεί πλέον στον τόπο της τελευταίας κοινής κατοικίας τους, η αίτηση κατατίθεται στο αρμόδιο Δικαστήριο του τόπου κατοικίας του εναγομένου. Ωστόσο, εάν ο εναγόμενος δεν κατοικεί στη Ρουμανία, η αίτηση κατατίθεται στο αρμόδιο Δικαστήριο του τόπου κατοικίας του ενάγοντος.

Η αίτηση σχετικής ή απόλυτης ακυρότητας κατατίθεται στο αρμόδιο Δικαστήριο του τόπου κατοικίας του εναγομένου. Εάν ο εναγόμενος κατοικεί στο εξωτερικό ή σε περίπτωση αγνώστου τόπου κατοικίας, η αίτηση κατατίθεται στο αρμόδιο Δικαστήριο του τόπου διαμονής του εναγομένου ή, σε περίπτωση αγνώστου τόπου διαμονής, στο αρμόδιο Δικαστήριο του τόπου κατοικίας ή διαμονής του ενάγοντος.

Εφαρμόζονται οι κοινές διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

12. Μπορώ να τύχω δωρεάν νομικής συνδρομής για τα έξοδα της διαδικασίας έκδοσης διαζυγίου;

Η νομική συνδρομή παρέχεται σύμφωνα προς τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στα κεφάλαια 74-81 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Παρέχεται συνδρομή για μερική ή πλήρη κάλυψη των δικαστικών εξόδων σε οιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας.

13. Μπορεί κάποιος να ασκήσει έφεση κατά μιας απόφασης διαζυγίου, δικαστικού χωρισμού ή ακύρωσης γάμου;

Ναι. Η προθεσμία άσκησης έφεσης κατά απόφασης διαζυγίου είναι 30 ημέρες μετά την κοινοποίηση της απόφασης.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Η προθεσμία άσκησης έφεσης κατά απόφασης ακύρωσης είναι 15 ημέρες μετά την κοινοποίηση της απόφασης.

14. Τι πρέπει να κάνω για να επιτύχω αναγνώριση στη Ρουμανία μιας απόφασης διαζυγίου/δικαστικού χωρισμού/ακύρωσης γάμου, η οποία έχει εκδοθεί από δικαστήριο άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

Για την αναγνώριση απόφασης διαζυγίου εφαρμόζεται ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 (κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙ).

Η αίτηση κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο στον τόπο κατοικίας ή διαμονής του εναγομένου στη Ρουμανία. Σε περίπτωση αγνώστου τόπου διαμονής του εναγομένου, η αίτηση κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο του τόπου κατοικίας ή διαμονής του ενάγοντος.

15. Ποιο δικαστήριο είναι αρμόδιο στη Ρουμανία για την προσβολή της αναγνώρισης μιας απόφασης διαζυγίου/δικαστικού χωρισμού/ακύρωσης γάμου που εκδόθηκε από δικαστήριο άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Ποια διαδικασία ακολουθείται σ’ αυτή την περίπτωση;

Η αίτηση κατατίθεται στο αμέσως ανώτερο Δικαστήριο από εκείνο που εξέδωσε την απόφαση αναγνώρισης. Εφαρμόζονται οι κοινές διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

16. Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο στα πλαίσια μιας διαδικασίας διαζυγίου μεταξύ δύο συζύγων που δεν διαμένουν στη Ρουμανία ή που έχουν διαφορετικές εθνικότητες;

(επεξήγηση των κανόνων καθορισμού του εφαρμοστέου δικαίου σε κάθε κράτος μέλος).

Για τον καθορισμό των διατάξεων που ισχύουν σε μια διεθνή έννομη σχέση, εφαρμόζεται ο νόμος αριθ. 105/1992 περί ιδιωτικών διεθνών έννομων σχέσεων. Επιπροσθέτως, οι προσωπικές και περιουσιακές σχέσεις των συζύγων διέπονται από την κοινή εθνική νομοθεσία. Στην περίπτωση συζύγων με διαφορετική ιθαγένεια, εφαρμόζεται η νομοθεσία του κοινού τόπου κατοικίας.

Η κοινή εθνική νομοθεσία ή το εφαρμοστέο δίκαιο του κοινού τόπου διαμονής συνεχίζει να ισχύει ακόμη και αν ένας εκ των δύο συζύγων αλλάξει ιθαγένεια ή τόπο κατοικίας.

Στην περίπτωση συζύγων με διαφορετική ιθαγένεια ή διαφορετικό τόπο κατοικίας, οι προσωπικές και περιουσιακές σχέσεις διέπονται από τη νομοθεσία του κράτους στο οποίο έχουν ή είχαν την κοινή κατοικία τους ή με το οποίο συνδέονται στενότερα.

Εάν η εν λόγω αλλοδαπή νομοθεσία, που ορίζεται βάσει των παραπάνω, δεν επιτρέπει το διαζύγιο ή το επιτρέπει υπό διαφορετικές προϋποθέσεις, εφαρμόζεται το δίκαιο της Ρουμανίας εφόσον ένας εκ των δύο συζύγων έχει ρουμανική ιθαγένεια την ημερομηνία αίτησης διαζυγίου.

Πρόσθετες πληροφορίες

Χρήσιμοι σύνδεσμοι:

www.just.ro română

διεθνής δικαστική συνεργασία

« Διαζύγιο - Γενικές Πληροφορίες | Ρουμανία - Γενικές Πληροφορίες »

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 03-12-2007

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο