Evropská komise > ESS > Rozvod > Rumunsko

Poslední aktualizace: 12-05-2009
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Rozvod - Rumunsko

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Stránka v původním jazykovém znění byla aktualizována a přesunuta na portál evropské e-justice.


 

OBSAH

1. Jaké jsou podmínky pro dosažení rozvodu? 1.
2. Jaké jsou důvody pro rozvod? 2.
3. Jaké jsou důsledky rozvodu, pokud jde o: 3.
a) osobní vztahy mezi manželi (např. příjmení)? a)
b) rozdělení majetku manželů? b)
c) nezletilé děti manželů (např. rodičovská zodpovědnost a nároky na výživné)? (Viz „Rodičovská odpovědnost - Rumunsko“) c)
d) povinnost platit výživné druhému z manželů? (Viz „Nároky na výživné – Rumunsko“) d)
4. Co v praxi znamená právní pojem „soudní rozluka“? 4.
5. Jaké jsou podmínky pro soudní rozluku? 5.
6. Jaké jsou právní důsledky soudní rozluky? 6.
7. Co v praxi znamená pojem „vyslovení neplatnosti manželství“? 7.
8. Jaké jsou podmínky pro vyslovení neplatnosti manželství? 8.
9. Jaké jsou právní důsledky vyslovení neplatnosti manželství? 9.
10. Existují alternativní mimosoudní způsoby řešení otázek týkajících se rozvodu? 10.
11. Kde mám podat návrh na rozvod / soudní rozluku / vyslovení neplatnosti manželství? Jaké formality musí být dodrženy a jaké dokumenty je třeba přiložit k návrhu? 11.
12. Mohu získat právní pomoc na pokrytí nákladů spojených s řízením? 12.
13. Je možné se odvolat proti rozhodnutí o rozvodu / soudní rozluce / vyslovení neplatnosti manželství? 13.
14. Co je třeba udělat, aby bylo v Rumunsku uznáno rozhodnutí o rozvodu / soudní rozluce / neplatnosti manželství vydané soudem v jiném členském státě? 14.
15. Na který soud v Rumunsku se lze obrátit, chci-li napadnout uznání rozhodnutí o rozvodu / soudní rozluce / neplatnosti manželství vydanému soudem v jiném členském státě? Jaký postup se v těchto případech uplatní? 15.
16. Které příslušné právní předpisy se vztahují na rozvodové řízení mezi manželi, kteří nežijí v Rumunsku nebo mají odlišnou státní příslušnost? 16.

 

1. Jaké jsou podmínky pro dosažení rozvodu?

(např. možnost dosažení rozvodu vzájemnou dohodou, návrhem na rozluku atd.)

Rozvodu lze dosáhnout vzájemnou dohodou manželů v případě, že manželství ke dni návrhu trvalo alespoň jeden rok a je bezdětné.

Pokud nedojde ke vzájemné dohodě, lze rozvodu dosáhnout na základě návrhu jednoho z manželů, a to v těchto případech:

 • jestliže se soud domnívá, že existují závažné důvody k rozvodu;
 • jestliže ze závažných příčin dochází ke zhoršování vztahu mezi manželi;
 • jestliže navrhovatel v manželství nemůže dále setrvávat.

2. Jaké jsou důvody pro rozvod?

(např. trvalý rozvrat manželství, porušení manželských povinností, rozluka)

Podle rumunského práva existují následující důvody k rozvodu:

 • neopodstatněné odmítání společného soužití jedním z manželů nebo neopodstatněné opuštění společného domova (jedná se vlastně o rozluku, kterou lze přičítat odpůrci);
 • nevěra jednoho z manželů;
 • nevhodné chování (psychické nebo fyzické);
 • jestliže jeden z manželů trpí závažnou a nevyléčitelnou nemocí, o které druhý manžel před uzavřením sňatku nevěděl, a pokud je prokázáno, že příznaky nemoci se dále zhoršovaly a že jsou takové povahy, že opravňují navrhovatele rozvodu k odmítání společného života, který se stává nemožným.

3. Jaké jsou důsledky rozvodu, pokud jde o:

a) osobní vztahy mezi manželi (např. příjmení)?
 • stav ženatý / vdaná zaniká a oba bývalí manželé mohou uzavřít nový sňatek;
 • rozvedení manželé se vrací k příjmení, které používali za svobodna. Výjimka: manželé se mohou dohodnout, že ten, který sňatkem přijal příjmení druhého, bude v jeho používání pokračovat i po rozvodu. Dohody v této věci musí být dosaženo v průběhu soudního řízení, nikoliv až po něm;
 • manželé již nemají povinnost vzájemné morální podpory.
b) rozdělení majetku manželů?

Společný majetek manželů může být rozdělen vzájemnou dohodou nebo rozhodnutím soudu.

NahoruNahoru

Dohoda mezi manželi může být sestavena:

 • současně s vynesením rozsudku o rozvodu;
 • během rozvodového řízení, a to před soudem nebo veřejnou listinou;
 • bezprostředně po vynesení konečného rozsudku o rozvodu;
 • jakmile bude rozsudek o rozvodu zapsán do manželské smlouvy.

Jestliže manželství zanikne a manželé nedospějí k dohodě o rozdělení společného jmění, může být podán návrh na jeho vypořádání, a to v rozvodovém nebo hlavním řízení nebo kdykoliv potom (souvisejícím nebo dodatečným návrhem).

Společné jmění je rozdělováno podle toho, jakým dílem přispěl každý z manželů k nabytí a údržbě společného majetku. Práce, kterou manželka odvedla v domácnosti, a péče o děti jsou brány v úvahu při určování, jakým dílem přispěl každý z manželů k nabytí společného majetku. Přínos může být prokázán jakýmkoliv způsobem, neboť se jedná o faktickou situaci.

c) nezletilé děti manželů (např. rodičovská zodpovědnost a nároky na výživné)? (Viz „Rodičovská odpovědnost - Rumunsko“)

Při vynesení rozsudku o rozvodu musí soud vydat rozhodnutí ohledně svěření nezletilých dětí do péče, a to i v případě, že manželé v této věci výslovně nepodali žádný návrh. Rozhodnutí o svěření nezletilých dětí do péče soud zakládá na zájmu dětí. Než však soud vydá rozhodnutí, musí vyslechnout rodiče, kolizního opatrovníka a děti, které dosáhly alespoň deseti let věku. Soud není vázán případnou dohodou o svěření do péče, kterou mezi sebou uzavřeli rodiče.

NahoruNahoru

Jestliže je dítě svěřeno do péče jednoho z rodičů, tento rodič má vůči dítěti rodičovská práva a povinnosti. Druhý rodič si uchová právo osobního styku s dítětem a právo dohledu nad jeho vývojem a výchovou, včetně přípravy na budoucí povolání.

d) povinnost platit výživné druhému z manželů? (Viz „Nároky na výživné – Rumunsko“)

Bývalý manžel má nárok na výživné, jestliže se nachází ve finanční nouzi způsobené neschopností pracovat, přičemž tato neschopnost musela nastat před uzavřením manželství nebo v jeho průběhu, nebo v období do jednoho roku po rozvodu v případě, že je tato neschopnost vázána na události vztahující se k rozvodu.

Uzavřením nového sňatku ztrácí bývalý manžel nárok na výživné.

Manželovi, který se porušením manželských povinností podílel na rozpadu manželství, může soud přiznat výživné pouze na dobu jednoho roku po rozvodu, zatímco druhý manžel má nárok na výživné po dobu neomezenou.

4. Co v praxi znamená právní pojem „soudní rozluka“?

Institut soudní rozluky v Rumunsku není, avšak existuje „odluka de facto”.

5. Jaké jsou podmínky pro soudní rozluku?

6. Jaké jsou právní důsledky soudní rozluky?

(např. může být změněna na rozvod, je nezbytnou podmínkou pro dosažení rozvodu?)

NahoruNahoru

7. Co v praxi znamená pojem „vyslovení neplatnosti manželství“?

Soud vysloví neplatnost manželství, jestliže v souvislosti s uzavřením sňatku došlo k porušení některého ze zákonných požadavků. Neplatnost manželství může vyslovit pouze soud. Neplatnost má zpětný účinek, vztahuje se na minulost, ale i na budoucnost; považuje se, že manželství nikdy nevzniklo.

8. Jaké jsou podmínky pro vyslovení neplatnosti manželství?

Soud vysloví neplatnost manželství, jestliže v souvislosti s uzavřením sňatku došlo k porušení některého z těchto zákonných požadavků:

 • bylo uzavřeno manželství, ve kterém nebyla splněna podmínka zákonného věku pro uzavření manželství;
 • manželství bylo uzavřeno s mužem již ženatým nebo ženou již vdanou;
 • manželství bylo uzavřeno mezi osobami, které jsou v příbuzenském vztahu (manželství nemohou uzavřít osoby v příbuzenské linii přímé, a to bez ohledu na stupeň příbuznosti. V pobočné linii je manželství neplatné až do čtvrtého stupně.);
 • manželství bylo uzavřeno mezi osvojitelem nebo jeho příbuzným a jeho osvojencem nebo příbuzným dítěte;
 • manželství bylo uzavřeno s duševně nemocnou osobou;
 • manželství bylo uzavřeno bez souhlasu budoucích manželů nebo souhlas nebyl dán postupem stanoveným zákonem (manželství musí být uzavřeno před matrikářem na matričním úřadě a musí se ho účastnit oba budoucí manželé, kteří vyjádří souhlas osobně a veřejně);
 • způsobilost oddávajícího úředníka (svatební obřad byl vykonán nepověřeným úředníkem);
 • manželství bylo uzavřeno mezi osobami stejného pohlaví;
 • nebyly učiněny ohlášky a manželství bylo uzavřeno bez přítomnosti svědků.

Manželství může být prohlášeno za neplatné také tehdy, jestliže souhlas byl dán omylem (který se týká pouze totožnosti novomanžele), podvodem nebo nátlakem důsledku výhrůžky.

NahoruNahoru

9. Jaké jsou právní důsledky vyslovení neplatnosti manželství?

Z právního hlediska se manželství považuje za nikdy neexistující. Z toho vyplývá následující:

 • manželé se vrátí ke svým původním příjmením;
 • společné jmění se považuje za nikdy neexistující, neboť neplatnost má zpětný dopad. Jestliže bylo v období od uzavření sňatku do jeho prohlášení za neplatné získáno nějaké jmění, je považováno za společné jmění dvou manželů;
 • mezi manželi neexistuje nárok na výživné;
 • ovdovělý manžel nemá nárok na dědictví, neboť dle práva nebyl ve stavu manželském;
 • Zánik manželství nemá žádný dopad na postavení dětí, které budou nadále považovány za manželské děti. Přestože bylo manželství rozvázáno, mají děti počaté nebo narozené do doby vyslovení o neplatnosti stejné postavení jako děti, které se narodily v platném manželství.

10. Existují alternativní mimosoudní způsoby řešení otázek týkajících se rozvodu?

(např. rodinná mediace)

Existuje zákon č. 192/2006 o mediaci a organizaci práce prostředníka – mediátora, avšak i tehdy musí vynést rozhodnutí o rozvodu manželství soud.

11. Kde mám podat návrh na rozvod / soudní rozluku / vyslovení neplatnosti manželství? Jaké formality musí být dodrženy a jaké dokumenty je třeba přiložit k návrhu?

V souladu s článkem 607 rumunského občanského soudního řádu se návrh na rozvod podává u příslušného soudu, v jehož obvodu se nalézá poslední společné bydliště manželů.

NahoruNahoru

Jestliže manželé neměli společné bydliště nebo v něm již žádný z manželů nebydlí, návrh se podává u soudu, do jehož obvodu patří místo bydliště odpůrce. Pokud však odpůrce nemá bydliště v Rumunsku, návrh se podává u příslušného soudu v místě bydliště navrhovatele.

Návrh na vyslovení relativní nebo absolutní neplatnosti manželství by měl být podán u příslušného soudu v místě trvalého bydliště odpůrce. Pokud má odpůrce trvalé bydliště v zahraničí nebo místo jeho trvalého pobytu není známo, návrh by měl být podán u příslušného soudu v místě přechodného pobytu odpůrce. Pokud ani není známo, podává se návrh u příslušného soudu v místě trvalého nebo přechodného pobytu navrhovatele.

Uplatní se platná ustanovení občanského soudního řádu.

12. Mohu získat právní pomoc na pokrytí nákladů spojených s řízením?

Je možné získat právní pomoc, jestliže jsou splněny podmínky stanovené články 74-81občanského soudního řádu. Soud může přiznat náhradu všech nákladů na soudní řízení nebo jejich částí během kterékoliv etapy řízení.

13. Je možné se odvolat proti rozhodnutí o rozvodu / soudní rozluce / vyslovení neplatnosti manželství?

Ano. Proti rozhodnutí o rozvodu manželství se lze odvolat do třiceti dnů od jeho oznámení.

Proti rozhodnutí o vyslovení neplatnosti manželství se lze odvolat do patnácti dnů od jeho oznámení.

14. Co je třeba udělat, aby bylo v Rumunsku uznáno rozhodnutí o rozvodu / soudní rozluce / neplatnosti manželství vydané soudem v jiném členském státě?

Právním předpisem upravujícím uznávání rozsudků o rozvodu je nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 (nařízení Brusel II).

NahoruNahoru

Návrh se podává u příslušného rumunského soudu, v jehož obvodu se nachází místo trvalého nebo přechodného pobytu odpůrce. Pokud jeho místo pobytu není známo, návrh se podává u příslušného soudu v místě trvalého nebo přechodného pobytu navrhovatele.

15. Na který soud v Rumunsku se lze obrátit, chci-li napadnout uznání rozhodnutí o rozvodu / soudní rozluce / neplatnosti manželství vydanému soudem v jiném členském státě? Jaký postup se v těchto případech uplatní?

Je třeba podat návrh k vyššímu soudu než je ten, který vydal rozhodnutí o uznání rozsudku. Uplatní se platná ustanovení občanského soudního řádu.

16. Které příslušné právní předpisy se vztahují na rozvodové řízení mezi manželi, kteří nežijí v Rumunsku nebo mají odlišnou státní příslušnost?

(vysvětlit pravidla, která se vztahují na určení použitelných právních předpisů v jednotlivých členských státech)

Použitelné právní předpisy jsou uvedeny v zákoně č. 105/1992 o úpravě soukromoprávních vztahů s mezinárodním prvkem.

Také osobní a majetkové vztahy mezi manželi upravuje platné vnitrostátní právo. Pokud mají manželé odlišnou státní příslušnost, řídí se právními předpisy země, ve které mají společné místo trvalého pobytu.

Platné vnitrostátní právo nebo právní předpisy země, ve které mají manželé společné místo trvalého pobytu, se uplatňují také tehdy, jestliže jeden z manželů změní státní příslušnost nebo místo trvalého pobytu.

Jestliže mají manželé různou státní příslušnost nebo různá místa trvalého pobytu, jejich osobní a majetkové vztahy jsou upravovány podle právního řádu státu, ve kterém mají nebo měli společné bydliště nebo ke kterému mají svoji nejužší společnou vazbu.

Jestliže příslušné právní předpisy dotčené země rozvod nedovolují nebo lze-li ho dosáhnout za jiných podmínek, rumunské právní předpisy se použijí v případě, že je ke dni podání návrhu na rozvod jeden z manželů rumunským občanem.

Bližší informace

Odkaz na internetové stránky:

www.just.ro română

mezinárodní soudní spolupráce

« Rozvod - Obecné informace | Rumunsko - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 12-05-2009

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království