Europeiska Kommissionen > ERN > Äktenskapsskillnad > Portugal

Senaste uppdatering: 03-08-2007
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Äktenskapsskillnad - Portugal

EJN logo

Sidan är inaktuell. Den ursprungliga språkversionen har uppdaterats och flyttats till den europeiska juridikportalen.


 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Vilka krav måste vara uppfyllda för att makarna ska kunna få en dom på äktenskapsskillnad? 1.
2. På vilka grunder kan man få äktenskapsskillnad? 2.
3. Vilka konsekvenser får en äktenskapsskillnad när det gäller 3.
a) makarnas personliga förhållanden? a)
b) fördelningen av makarnas egendom? b)
c) makarnas gemensamma, underåriga barn? c)
d) underhållsskyldighet gentemot den andra maken? d)
4. Vad är den praktiska innebörden av begreppet hemskillnad (separation) ? 4.
5. Vilka krav måste vara uppfyllda för att erhålla hemskillnad? 5.
6. Vad får en hemskillnad för rättsliga följder? 6.
7. Vad är den praktiska innebörden av begreppet annullering av äktenskap? 7.
8. Vilka krav måste vara uppfyllda för att ett äktenskap ska annulleras? 8.
9. Vad blir den rättsliga följden av en annullering av ett äktenskap? 9.
10. Kan man lösa frågor som har med äktenskapsskillnaden att göra på annat sätt än genom att väcka talan i domstol? 10.
11. I vilken domstol ansöker man om äktenskapsskillnad/ hemskillnad/annullering av äktenskap? Vilka krav måste man då iaktta och vilka handlingar ska man bifoga? 11.
12. Kan man få rättshjälp för att täcka kostnaderna i målet? 12.
13. Kan en dom på äktenskapsskillnad/hemskillnad/annullering av äktenskap överklagas? 13.
14. Hur ska man göra för att få en i en annan medlemsstat meddelad dom på äktenskapsskillnad/hemskillnad/annullering av äktenskap erkänd i Portugal? 14.
15. Till vilken domstol ska man vända sig för att ansöka om erkännande i Portugal av en dom på äktenskapsskillnad/ hemskillnad/annullering av äktenskap som har meddelats i en annan medlemsstat? Hur handläggs sådana mål? 15.
16. Vilket lands lag tillämpas i ett mål om äktenskapsskillnad mellan makar som inte har hemvist i Portugal eller har olika medborgarskap? 16.

 

1. Vilka krav måste vara uppfyllda för att makarna ska kunna få en dom på äktenskapsskillnad?

I Portugal krävs det för skilsmässa antingen en gemensam ansökan om äktenskapsskillnad eller att talan väcks vid domstol.

En gemensam ansökan innebär att makarna är överens om att äktenskapet ska upplösas, om underhåll till den make som behöver det, om hur föräldraansvaret ska utövas för underåriga barn och vad som ska hända med familjens bostad efter skilsmässan. De är också överens om vad som ska gälla för underhållsbidrag, föräldraansvar och bostaden medan ansökan handläggs.

En dom på äktenskapsskillnad kräver att en av makarna lämnar in en ansökan om äktenskapsskillnad till domstol och hävdar att den andra maken brutit mot de äktenskapliga förpliktelserna på ett så allvarligt sätt att fortsatt samlevnad blivit ohållbar. När domstolen bedömer hur allvarliga omständigheterna är ska den bland annat ta hänsyn till om den make som ansöker om skilsmässa själv är medskyldig till samlevnadens sammanbrott samt parternas utbildningsnivå och moraluppfattning.

2. På vilka grunder kan man få äktenskapsskillnad?

Om makarna gemensamt ansöker om äktenskapsskillnad behöver de inte ange något skäl.

En dom på äktenskapsskillnad kan beviljas om en av makarna genom ord eller handlingar har brustit i den hänsyn och aktning som makar är skyldiga varandra och skadat eller sårat den andra makens heder, rykte, sociala anseende, självaktning, självkänsla, känslor eller självuppfattning. En annan skilsmässogrund är otrohet, det vill säga brott mot trohetslöftet. Domstolen kan också bevilja skilsmässa om den ena maken har övergivit det gemensamma hemmet, har underlåtit att bistå den andra maken och att ta sitt ansvar för familjelivet eller inte har bidragit till det gemensamma hushållet och uppfyllt sin försörjningsplikt.

Till börjanTill början

Äktenskapsskillnad beviljas dock inte:

 1. Om den make som har ansökt om äktenskapsskillnad har uppmuntrat den andra maken till det handlingssätt som åberopas som grund för ansökan eller avsiktligt har skapat förutsättningarna för handlingssättet.
 2. Om sökanden genom sitt beteende efteråt visat att det som hänt inte är ett hinder för fortsatt samlevnad genom att uttryckligen förlåta handlingssättet eller tyst samtycka till det.

Ytterligare grunder för dom på äktenskapsskillnad är:

 1. Faktisk särlevnad under tre år i följd.
 2. Faktisk särlevnad under ett år, om en av makarna har ansökt om äktenskapsskillnad utan att den andre invänder.
 3. Om en make fått nedsatt mental förmåga och detta tillstånd har varat i mer än tre år och är så allvarligt att det omöjliggör fortsatt samlevnad.
 4. Om en make har varit försvunnen utan några livstecken under minst två år.

Faktisk särlevnad anses föreligga när makarna i ett äktenskap inte längre sammanlever och båda eller en av makarna inte avser att återuppta samlevnaden.

3. Vilka konsekvenser får en äktenskapsskillnad när det gäller

a) makarnas personliga förhållanden?

Skilsmässan upplöser äktenskapet och har samma rättsverkningar som ett dödsfall, om inte annat anges i lagen.

De äktenskapliga förpliktelserna upphör alltså.

Trots skilsmässan får en make behålla den andres efternamn, om den maken ger sitt tillstånd eller om det beviljas av domstol. Den före detta maken kan lämna sitt tillstånd genom en handling upprättad av en notarie, en handling utfärdad inför domstol eller en deklaration inför en tjänsteman vid folkbokföringsmyndigheten. Ansökningar om tillstånd att använda den före detta makens efternamn kan handläggas tillsammans med äktenskapsskillnaden eller separat. Ansökan kan göras även efter det att skilsmässoansökan beviljats.

Till börjanTill början

b) fördelningen av makarnas egendom?

En make som har ansetts vara ensam skyldig eller huvudskyldig till skilsmässan eller en make som ansökt om äktenskapsskillnad på grund av den andra makens nedsatta mentala förmåga ska gottgöra den ideella skada som åsamkas den andra maken genom upplösningen av äktenskapet. Skadeståndskravet måste avgöras under skilsmässoprocessen.

Äktenskapsskillnaden har retroaktiv verkan för makarnas egendomsordning. Verkningarna gäller från den dag talan väcks.

Gentemot utomstående får skilsmässan förmögenhetsrättsliga verkningar från och med den dag domen registreras.

Den make som förklarats ensam skyldig eller huvudskyldig till skilsmässan kan vid bodelningen inte få mer än vad han eller hon skulle ha fått om äktenskapet hade ingåtts enligt bestämmelserna om egendomsgemenskap. Bestämmelserna innebär att inkomster från makarnas arbete samt egendom som förvärvats av makarna under äktenskapet ingår i egendomsgemenskapen. Enskild egendom är däremot de tillgångar som en make förde med sig vid giftermålet eller som han eller hon har förvärvat under äktenskapet genom arv eller gåva eller till följd av en tidigare uppkommen individuell rättighet.

Den make som förklarats ensam skyldig eller huvudskyldig till skilsmässan förlorar alla tillgångar som erhållits eller skulle ha erhållits från den andra maken eller utomstående med anledning av äktenskapet eller i egenskap av gift, oavsett om tillgångarna erhållits före eller efter det att äktenskapet ingicks. Den make som är utan skuld till skilsmässan eller som inte anses som huvudskyldig till den behåller all egendom som erhållits eller kommer att erhållas från den andra maken eller utomstående, även om det finns ett förbehåll om ömsesidighet. Han eller hon kan emellertid genom en ensidig förklaring avstå från egendomen. Finns det barn i äktenskapet kan avståendet dock bara ske till förmån för dem.

Till börjanTill början

Domstolen kan på ansökan från en make besluta om nyttjanderätten till familjens bostad, oavsett om bostaden är gemensam egendom eller tillhör en av makarna. Domstolen tar vid prövningen hänsyn till respektive makes behov och barnens bästa.

För nyttjanderätten gäller bestämmelserna om hyra av bostad, men domstolen får besluta om hyresvillkoren efter att ha samrått med makarna. Den kan också på begäran av ägaren upphäva nyttjanderätten om det är motiverat med hänsyn till ändrade omständigheter.

c) makarnas gemensamma, underåriga barn?

Makarna kan vid äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering av äktenskap avtala om vårdnaden av barnen och om underhåll till barnen och hur det ska betalas. Avtalet ska godkännas av domstol eller, vid hemskillnad eller äktenskapsskillnad efter gemensam ansökan, av en tjänsteman vid folkbokföringsmyndigheten.

Om föräldrarna inte kan komma överens, fattar domstolen beslut med hänsyn till barnets bästa. Det innebär bland annat att den förälder som inte anförtros vårdnaden ska kunna upprätthålla en nära relation till barnet och att vårdnaden kan anförtros vilken som helst av föräldrarna, en utomstående eller en utbildnings- eller vårdinstitution.

För ytterligare information, se ämnet ”Föräldraansvar i Portugal”.

d) underhållsskyldighet gentemot den andra maken?

Under äktenskapet är makarna underhållsskyldiga gentemot varandra. Denna skyldighet kvarstår vid hemskillnad.

Till börjanTill början

Vid äktenskapsskillnad upphör inte underhållsskyldigheten automatiskt.

Rätt till underhåll vid äktenskapsskillnad föreligger i följande fall:

 1. Den make som anses utan skuld eller, om båda är medskyldiga, den som inte anses som huvudskyldig till skilsmässan har rätt till underhåll, om äktenskapsskillnad beviljats därför att en make brutit mot de äktenskapliga förpliktelserna på ett så allvarligt sätt eller så många gånger att fortsatt samlevnad blivit ohållbar. Detsamma gäller efter faktisk särlevnad under tre år i rad eller efter faktisk särlevnad under ett år om en av makarna har ansökt om skilsmässa utan att den andre har något att invända.
 2. Den make som har ansökt om äktenskapsskillnad har rätt till underhåll, om äktenskapsskillnad beviljats på grund av nedsatt mental förmåga hos den andra maken, som varat under minst tre år och gjort fortsatt samlevnad omöjlig.
 3. Endera maken har rätt till underhåll vid äktenskapsskillnad efter gemensam ansökan eller då båda betraktas som lika skyldiga till skilsmässan.

I undantagsfall kan domstolen, om det är skäligt, bevilja underhåll till en make som egentligen inte är berättigad till detta. Vid skälighetsprövningen tar domstolen särskilt hänsyn till äktenskapets längd och makens bidrag till parets ekonomi.

Vid fastställande av underhåll mellan makar tar domstolen hänsyn till makarnas ålder och hälsotillstånd, deras yrkesmässiga kvalifikationer och anställningsmöjligheter, hur lång tid de måste ägna åt uppfostran av gemensamma barn, vilka inkomster de har och generellt sett alla omständigheter som inverkar på den underhållsberättigade makens behov och den underhållsskyldige makens betalningsförmåga.

Till börjanTill början

Dessa regler gäller även vid hemskillnad.

Om ett äktenskap annulleras, behåller den make som var i god tro om att äktenskapet var giltigt rätten till underhåll efter det att domen vunnit laga kraft (det vill säga inte längre kan överklagas) eller registrerats genom en anteckning i äktenskapsregistret.

Underhållsskyldigheten upphör om den underhållsberättigade maken gifter om sig eller genom sin livsföring visar sig vara ovärdig underhållet.

4. Vad är den praktiska innebörden av begreppet hemskillnad (separation) ?

Hemskillnad innebär inte att äktenskapet upplöses, men makarnas skyldighet att leva tillsammans och bistå varandra upphör utan att rätten till underhåll påverkas.

Hemskillnaden har samma verkningar för makarnas egendomsordning som en upplösning av äktenskapet.

Hemskillnaden upphör om makarna försonas eller äktenskapet upplöses.

Makarna kan när som helst återuppta samlevnaden med fulla äktenskapliga rättigheter och skyldigheter. Försoningen kan registreras i samband med hemskillnadsförfarandet (en domstolstjänsteman antecknar makarnas vilja att försonas i akten) eller genom en officiell handling. Försoningen ska godkännas av domstol, och domen registreras genom domstolens försorg. Om hemskillnaden handläggs av folkbokföringsmyndigheten, registreras försoningen i en handling i samband med hemskillnadsförfarandet. Försoningen ska godkännas av en tjänsteman, och beslutet registreras genom myndighetens försorg. Försoningen får verkan i och med att den godkänns.

Om makarna inte har försonats två år efter det att ett avgörande om hemskillnad har vunnit laga kraft (oavsett om hemskillnaden skett domstolsvägen eller genom gemensam ansökan) , kan endera maken ansöka om att hemskillnaden ska omvandlas till äktenskapsskillnad. Om båda makarna ansöker om detta, behöver inte hela tidsfristen ha löpt ut. Om en make har begått äktenskapsbrott under hemskillnaden, kan den andra maken ansöka om omvandling till äktenskapsskillnad utan att tidsfristen har löpt ut. Den dom som omvandlar hemskillnaden till äktenskapsskillnad får inte ändra vad som fastslagits beträffande makarnas skuld i domen på hemskillnad.

Till börjanTill början

För hemskillnad gäller för övrigt i tillämpliga delar samma regler som för äktenskapsskillnad.

5. Vilka krav måste vara uppfyllda för att erhålla hemskillnad?

Kraven för att erhålla hemskillnad är desamma som för dom på äktenskapsskillnad.

6. Vad får en hemskillnad för rättsliga följder?

Hemskillnad innebär inte att äktenskapet upplöses, men makarnas skyldighet att leva tillsammans och bistå varandra upphör utan att rätten till underhåll påverkas. Hemskillnaden har samma verkningar för makarnas egendomsordning som en upplösning av äktenskapet. En make som tagit den andra makens efternamn behåller det.

En hemskillnad kan omvandlas till äktenskapsskillnad, men hemskillnad är inte en förutsättning för eller ett led i äktenskapsskillnaden.

Hemskillnaden upphör om makarna försonas eller äktenskapet upplöses.

7. Vad är den praktiska innebörden av begreppet annullering av äktenskap?

Annullering av äktenskap innebär att äktenskapet berövas sina rättsverkningar därför att det av en eller annan anledning är ogiltigt.

8. Vilka krav måste vara uppfyllda för att ett äktenskap ska annulleras?

Ett äktenskap kan annulleras

 1. om en av makarna inte fyllt sexton år,
 2. om det har ingåtts av en person med konstaterad sinnessjukdom (oavsett om det sker under en frisk period) ,
 3. om det har ingåtts av en person som är omyndigförklarad eller vars rättsliga handlingsförmåga är inskränkt på grund av psykiskt funktionshinder,
 4. om det har ingåtts av en person som redan är gift, oavsett om det tidigare äktenskapet antecknats i folkbokföringsregistret eller ej,
 5. om det har ingåtts av personer som är släkt med varandra i rakt upp- eller nedstigande led,
 6. om det har ingåtts mellan syskon eller mellan svärfar (svärmor) och svärdotter (svärson).

Ett äktenskap kan även annulleras

Till börjanTill början

 1. om det har ingåtts av en person som dömts som gärningsman eller medbrottsling till mord eller mordförsök på den andra partens tidigare make,
 2. om det har ingåtts utan en eller båda parternas samtycke eller samtycke har lämnats därför att en eller båda parterna befunnit sig i villfarelse eller under tvång,
 3. om det har ingåtts utan vittnen, i de fall lagen kräver närvaro av vittnen.

9. Vad blir den rättsliga följden av en annullering av ett äktenskap?

Om äktenskapet annulleras upphör kravet på samlevnad, trohet, aktning, samarbete och omsorg.

Rättsläget för makarna i det annullerade äktenskapet ska så långt möjligt återställas till det som gällde innan äktenskapet ingicks.

Att det finns grund för att ogiltigförklara ett äktenskap kan inte göras gällande i något som helst avseende inom eller utom rätta så länge det saknas en dom på annullering som meddelats enligt de regler som gäller för sådana domar.

10. Kan man lösa frågor som har med äktenskapsskillnaden att göra på annat sätt än genom att väcka talan i domstol?

Ja. Gemensam ansökan om äktenskapsskillnad kan lämnas in hos folkbokföringsmyndigheten, utom i fråga om överenskommelser som har ingåtts i samband med handläggning av äktenskapsskillnad vid domstol.

11. I vilken domstol ansöker man om äktenskapsskillnad/ hemskillnad/annullering av äktenskap? Vilka krav måste man då iaktta och vilka handlingar ska man bifoga?

Gemensam ansökan om hemskillnad och äktenskapsskillnad ska lämnas in hos folkbokföringsmyndigheten på den ort där någon av makarna har hemvist eller på annan ort som valt och uttryckligen angivits av båda makarna.

Till börjanTill början

Andra ansökningar ska lämnas in till familjedomstolen (tribunal de família) på hemorten eller, om det inte finns någon familjedomstol på orten, till allmän underrätt (tribunal de comarca). Vilken underrätt som är behörig beror på var den make som ansöker om skilsmässa bor eller har hemvist.

Talan om äktenskapsskillnad vid domstol väcks genom en stämningsansökan, där den make som ansöker om skilsmässa ska ange de skäl han eller hon åberopar för upplösning av äktenskapet. Bevis kan läggas fram vid samma tillfälle. Ansökan ska åtföljas av utdrag från äktenskapsregistret och födelseattester för gemensamma barn.

Det är obligatoriskt att företrädas av advokat.

När domstolen har mottagit stämningsansökan, sätter den ut ett datum för ett sammanträde, där den ska försöka få makarna att förlikas. Sammanträdet kan resultera i

 1. att makarna försonas (då avskrivs ärendet) ,
 2. att makarna kommer överens om att lämna in en gemensam ansökan (målet övergår då till att handläggas som ett sådant ärende) eller
 3. att domstolen konstaterar att alla utsikter till förlikning saknas (handläggningen av målet fortsätter, men domstolen försöker ändå få makarna att komma överens om underhåll, om föräldraansvaret för barnen och om vem som ska bo i familjens bostad medan målet pågår).

Om målet fortsätter har den svarande maken 30 dagar på sig att lämna in ett skriftligt svaromål.

En domstolsförhandling äger rum, där parterna framför sina argument och lägger fram bevisning. Därefter meddelar domstolen dom.

Till börjanTill början

Vid gemensam ansökan om äktenskapsskillnad ska en ansökan undertecknad av makarna eller deras företrädare lämnas till folkbokföringsmyndigheten. Ansökan ska åtföljas av ett utdrag ur äktenskapsregistret, en detaljerad förteckning över gemensam egendom (med värdet angivet) , en bestyrkt kopia av en eventuell dom om föräldraansvar (om makarna har underåriga barn) samt eventuella avtal om underhållsbidrag till make, äktenskapsförord och överenskommelser om nyttjandet av familjens bostad. Det är underförstått att överenskommelserna gäller både under ärendets handläggning och efter skilsmässan, om inte något annat anges i de handlingar som lagts fram.

Om föräldraansvaret inte har avgjorts i domstol, ska ett avtal om föräldraansvaret också bifogas.

När folkbokföringsmyndigheten har mottagit ansökan, kallas makarna till en överläggning, där en tjänsteman försöker få makarna att försonas. Om makarna fortfarande vill skiljas, kontrollerar tjänstemannen att alla krav är uppfyllda och äktenskapsskillnaden beviljas och registreras.

Om ett avtal om föräldraansvar för underåriga barn har bifogats, hänvisas ärendet till åklagarmyndigheten vid underrätten på den ort där folkbokföringsmyndigheten är belägen. Det sker innan datum för överläggningen bestäms. Åklagarmyndigheten ska yttra sig om avtalet inom 30 dagar. Om åklagarmyndigheten anser att avtalet inte tillvaratar barnets bästa, kan makarna antingen ändra avtalet eller lämna in ett nytt. Om ett nytt avtal lämnas in, ska det återigen granskas av åklagarmyndigheten. Om åklagarmyndigheten anser att det ändrade eller nya avtalet tillvaratar barnets bästa, beviljas äktenskapsskillnad. Om makarna inte accepterar de ändringar som åklagarmyndigheten föreslagit och står fast vid sitt beslut att skiljas, överlämnas ärendet till underrätten på den ort där folkbokföringsmyndigheten är belägen.

Till börjanTill början

Vid talan om annullering av äktenskap är det obligatoriskt med advokat.

Talan om annullering väcks genom en stämningsansökan som ställs upp i punktform med uppgift om parterna, relevanta omständigheter och ett yrkande om annullering.

Vem som har rätt att väcka talan beror på grunderna för annulleringen.

Om annulleringen grundar sig på att äktenskapet har ingåtts av en person under sexton år, en person med konstaterad sinnessjukdom, en person som är omyndigförklarad eller vars rättsliga handlingsförmåga är inskränkt på grund av psykiskt funktionshinder, en person som redan är gift, personer som är släkt i rakt upp- eller nedstigande led, syskon, svärföräldrar och svärsöner eller svärdöttrar eller en person som är dömd för mord eller mordförsök på den andra makens tidigare make, har följande personer talerätt: Makarna, deras släktingar i rakt upp- eller nedstigande led eller på sidolinjen intill fjärde ledet, makarnas arvtagare eller adoptivföräldrar och allmän åklagare. Om äktenskapet har ingåtts av underåriga, av en person som är omyndigförklarad eller vars rättsliga handlingsförmåga är inskränkt kan dessutom förmyndare eller god man väcka eller fullfölja talan om annullering. Vid tvegifte, slutligen, får talan även väckas eller fullföljas av den första maken till bigamisten.

Talan om annullering av ofrivilliga äktenskap kan väckas av makarna eller av någon som tillfogats skada genom giftermålet. I övriga fall där äktenskap har ingåtts utan samtycke kan talan om annullering endast väckas av den make som inte lämnade sitt samtycke. Talan kan dock fullföljas av hans eller hennes släktingar, ingifta släktingar i rakt upp- eller nedstigande led, arvtagare eller adoptivföräldrar, om maken avlider innan målet har avgjorts.

Till börjanTill början

Om annulleringen grundar sig på att äktenskapet har ingåtts under villfarelse eller tvång kan endast den make som varit i villfarelse eller utsatts för tvång väcka talan. Talan kan dock fullföljas av hans eller hennes släktingar, ingifta släktingar i rakt upp- eller nedstigande led, arvtagare eller adoptivföräldrar, om maken avlider innan målet har avgjorts.

Om annulleringen grundar sig på avsaknad av vittnen kan endast åklagarmyndigheten väcka talan.

Om annulleringen grundar sig på att äktenskapet har ingåtts av en person under sexton år, en person med konstaterad sinnessjukdom, en person som är omyndigförklarad eller vars rättsliga handlingsförmåga är inskränkt på grund av psykiskt funktionshinder, en person som redan är gift, personer som är släkt i rakt upp- eller nedstigande led, syskon, svärföräldrar och svärsöner eller svärdöttrar eller en person som är dömd för mord eller mordförsök på den andra makens tidigare make gäller följande tidsfrister för att väcka talan:

 1. Om annulleringsgrunden är att en make varit underårig, omyndigförklarad eller haft inskränkt rättslig handlingsförmåga och denna make själv tar initiativet till annulleringen: talan ska väckas inom sex månader efter det att myndighetsålder uppnåtts eller omyndigförklaringen eller den bristande rättsliga handlingsförmågan upphört. Om en annan person tar initiativ till annulleringen: talan ska väckas inom tre år efter det att äktenskapet ingicks, men kan inte väckas efter det att myndighetsålder uppnåtts eller omyndigförklaringen eller den bristande rättsliga handlingsförmågan upphört.
 2. Om annulleringsgrunden är att ena maken dömts för mord eller mordförsök på den andra makens tidigare make: talan ska väckas inom tre år efter det att äktenskapet ingicks.
 3. Andra annulleringsgrunder: talan ska väckas inom sex månader efter det att äktenskapet upplöstes. Endast åklagarmyndigheten kan väcka talan under pågående äktenskap. Talan om annullering på grund av tvegifte får inte väckas eller fullföljas om det pågår en process om att annullera bigamistens första äktenskap.

Om annulleringsgrunden är bristande samtycke från den ena eller båda makarna ska talan väckas inom tre år efter det att äktenskapet ingicks eller, om käranden inte kände till äktenskapet, inom sex månader från det att han eller hon fick kännedom om det.

Till börjanTill början

Om annulleringsgrunden är villfarelse eller tvång ska talan väckas inom sex månader efter det att villfarelsen eller tvånget upphörde.

Om annulleringsgrunden är avsaknad av vittnen ska talan väckas inom ett år efter det att äktenskapet ingicks.

Stämningsansökan ska åtföljas av ett utdrag ur äktenskapsregistret och födelseattest (om det är åldern som ligger till grund för talan).

Motparten har alltid rätt att gå i svaromål. Det fastställs vilka sakförhållanden som ska bedömas i rättegångne och en förberedelse äger rum där de bevis som åberopas läggs fram för parterna. Domstolsförhandling hålls och en slutlig dom meddelas.

12. Kan man få rättshjälp för att täcka kostnaderna i målet?

Ja, det portugisiska rättshjälpssystemet omfattar alla domstolar och alla slags ärenden.

För ytterligare information, se ämnet ”Rättshjälp i Portugal”.

13. Kan en dom på äktenskapsskillnad/hemskillnad/annullering av äktenskap överklagas?

Ja, domar i dessa typer av mål kan alltid överklagas, ända upp till högsta domstolen (Supremo Tribunal de Justiça).

14. Hur ska man göra för att få en i en annan medlemsstat meddelad dom på äktenskapsskillnad/hemskillnad/annullering av äktenskap erkänd i Portugal?

En dom i äktenskapsmål som har meddelats i en annan EU-medlemsstat (utom Danmark) ska erkännas i Portugal utan att något särskilt förfarande behöver anlitas. I synnerhet ska inget särskilt förfarande behöva anlitas för att uppdatera uppgifter om civilstånd i relevanta register i en medlemsstat på grundval av en i en annan medlemsstat meddelad dom om äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering av äktenskap, om denna dom inte kan överklagas enligt lagen i den medlemsstaten. Om frågan huruvida en dom ska erkännas uppkommer som en prejudiciell fråga vid en domstol i en medlemsstat, får den domstolen avgöra frågan om erkännande.

Till börjanTill början

Alla berörda parter kan begära att domen ska erkännas.

Den part som begär en verkställbarhetsförklaring för en dom ska lämna in a) en kopia av domen som uppfyller de villkor som är nödvändiga för att dess äkthet ska kunna fastställas, och b) ett intyg som utfärdats enligt förlagan i bilaga IV till förordning (EG) nr 1347/2000 av den 30 juni 2000.

Om domen har meddelats i Danmark ska ett särskilt förfarande för omprövning av utländska avgöranden användas.

Handläggningen går till så att en ansökan lämnas in tillsammans med domen som ska omprövas och ansökan delges motparten. Motparten har därefter 15 dagar på sig att gå i svaromål. Sökanden delges svaromålet och har därefter 10 dagar på sig att i sin tur besvara det. Efter att denna utväxling av handlingar har skett och övriga åtgärder vidtagits som domstolen anser nödvändiga har parterna och åklagarmyndigheten 15 dagar på sig att gå igenom handlingarna och yttra sig.

För att domen ska erkännas krävs följande:

 1. Det får inte föreligga några tvivel om att domen är äkta eller hur den ska tolkas.
 2. Domen ska ha vunnit laga kraft enligt lagen i det land där den meddelades.
 3. Den utländska domstolens behörighet får inte ha grundats på missbruk av rättsreglerna eller inkräkta på de portugisiska domstolarnas exklusiva behörighet.
 4. Rättegång om samma sak mellan samma parter får inte pågå eller ha avgjorts av portugisiska domstolar, om inte den utländska domstolen började pröva saken först.
 5. Svaranden ska ha delgivits på rätt sätt enligt lagen i det land där ursprungsdomstolen finns och möjligheten att gå i svaromål och rätten till en rättvis rättegång ska ha respekterats.
 6. Domen får inte vara uppenbart oförenlig med grunderna för den portugisiska rättsordningen.

15. Till vilken domstol ska man vända sig för att ansöka om erkännande i Portugal av en dom på äktenskapsskillnad/ hemskillnad/annullering av äktenskap som har meddelats i en annan medlemsstat? Hur handläggs sådana mål?

Ansökan om erkännande i Portugal av en dom i äktenskapsmål som meddelats av en domstol i en annan EU-medlemsstat (utom Danmark) ska lämnas in till allmän underrätt (tribunal de comarca) eller, om det finns en sådan på orten, familjedomstol (tribunal de família).

Vilken domstol som är behörig avgörs enligt lagen i den medlemsstat där ansökan om erkännande sker.

Om domen har meddelats i Danmark avgörs frågan om erkännande av den domstol i andra instans (tribunal da relação) i vars domkrets den person är bosatt som domen görs gällande mot (sådana domstolar finns i Coimbra, Évora, Guimarães, Lissabon och Porto).

16. Vilket lands lag tillämpas i ett mål om äktenskapsskillnad mellan makar som inte har hemvist i Portugal eller har olika medborgarskap?

På äktenskapsskillnad och hemskillnad tillämpas lagen i det land där båda makarna är medborgare. Om de är medborgare i olika länder, tillämpas lagen i det land där de har hemvist eller, om de har hemvist i olika länder, lagen i det land till vilket familjen har den närmaste anknytningen.

Om den tillämpliga lagen ändras under äktenskapet, kan endast omständigheter som är relevanta vid tidpunkten för hemskillnaden eller äktenskapsskillnaden läggas till grund för denna.

Ytterligare information

Ytterligare information finns på följande Internetadresser:

« Äktenskapsskillnad - Allmän information | Portugal - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 03-08-2007

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket