Evropska komisija > EPM > Ločitev > Portugalska

Zadnja sprememba: 27-09-2006
Natisni Dodaj med priljubljene

Ločitev - Portugalska

EJN logo

Ta stran je zastarela. Izvirno jezikovno različico smo posodobili in preselili na evropski portal e-pravosodje.


 

KAZALO

1. Kakšni so pogoji za razvezo zakonske zveze? 1.
2. Kakšni so razlogi za razvezo zakonske zveze? 2.
3. Kakšne so posledice razveze zakonske zveze v zvezi z: 3.
a) osebnimi odnosi med zakoncema: a)
b) delitvijo premoženja zakoncev: b)
c) mladoletnimi otroki zakoncev: c)
d) obveznostjo plačevanja preživnine drugemu zakoncu: d)
4. Kaj pomeni pravni izraz „prenehanje življenjske skupnosti“ v praksi? 4.
5. Kakšni so razlogi za prenehanje življenjske skupnosti? 5.
6. Kakšne so pravne posledice prenehanja življenjske skupnosti? Se lahko to spremeni v razvezo zakonske zveze? Je takšno prenehanje življenjske skupnosti potreben pogoj za razvezo zakonske zveze? 6.
7. Kaj pomeni pravni izraz „razveljavitev zakonske zveze“ v praksi? 7.
8. Kakšni so razlogi za razveljavitev zakonske zveze? 8.
9. Kakšne so pravne posledice razveljavitve zakonske zveze? 9.
10. Ali so na voljo alternativne izvensodne možnosti reševanja sporov v zvezi z razvezo zakonske zveze, pri katerih ni treba sprožiti postopkov pri sodišču? 10.
11. Kje je treba vložiti zahtevek za razvezo zakonske zveze/prenehanje življenjske skupnosti/razveljavitev zakonske zveze? Katere formalnosti je treba upoštevati in katere dokumente je treba priložiti v postopku? 11.
12. Ali lahko dobim brezplačno pravno pomoč? 12.
13. Ali lahko vložim pritožbo zoper odločbo o razvezi zakonske zveze/prenehanju življenjske skupnosti/razveljavitvi zakonske zveze? 13.
14. Kaj moram storiti, da bo odločba o razvezi zakonske zveze/prenehanju življenjske skupnosti/razveljavitvi zakonske zveze, ki jo izda sodišče v drugi državi članici, priznana na Portugalskem? 14.
15. Pri katerem sodišču lahko vložim predlog za priznanje odločbe v zvezi z razvezo zakonske zveze/prenehanjem življenjske skupnosti/razveljavitvijo zakonske zveze, ki jo je izdalo sodišče v drugi državi članici? 15.
16. Katero pravo se uporablja v postopku razveze zakonske zveze med zakoncema, ki ne prebivata na Portugalskem ali imata različno državljanstvo? 16.

 

1. Kakšni so pogoji za razvezo zakonske zveze?

Na Portugalskem se lahko razveza zakonske zveze doseže sporazumno ali na podlagi tožbe.

Prvi način predvideva sporazum med zakoncema v zvezi s prenehanjem zakonske zveze, plačevanjem preživnine zakoncu, ki jo potrebuje, izvajanjem starševske odgovornosti v zvezi z mladoletnimi otroki, odločitvijo o družinski hiši in ureditvijo v zvezi z navedenim plačevanjem preživnine, izvajanjem starševske odgovornosti in uporabo hiše, ki bo v veljavi v času postopka.

Razvezo zakonske zveze na podlagi tožbe zahteva, na sodišču, eden od zakoncev in ta način predvideva sklicevanje na kršitev zakonskih obveznosti, ki s svojo resnostjo ali ponavljanjem ogroža možnost skupnega življenja. Pri obravnavi resnosti navedenih dejstev mora sodišče upoštevati predvsem krivdo, ki se jo lahko pripiše vlagatelju, ter raven izobrazbe in moralne odgovornosti zakoncev.

2. Kakšni so razlogi za razvezo zakonske zveze?

V postopku sporazumne razveze zakonske zveze zakonca nista obvezana, da razkrijeta razlog za vložitev zahtevka.

Razvezo zakonske zveze na podlagi tožbe lahko zahteva eden od zakoncev, če drugi, pod pogoji, navedenimi v prejšnjem odgovoru, krši zakonske obveznosti spoštovanja (z besedami ali dejanji, ki vplivajo na čast drugega zakonca, njegov ugled, družbeni ugled, dostojanstvo, samospoštovanje, njegovo čustvenost ali občutljivost), zvestobe (s prešuštvom in, posledično, kršitvijo obveznosti izključnosti in iskrenosti do drugega zakonca), skupnega gospodinjstva (z zapustitvijo družinskega prebivališča), sodelovanja (z neizpolnjevanjem obveznosti za pomoč in obveznosti, povezanih z družinskim življenjem) in pomoči (z neizpolnjevanjem obveznosti za plačevanje preživnine in prispevanje za stroške družinskega vsakdanjika).

Na vrh straniNa vrh strani

Vendar zakonec ne more doseči razveze zakonske zveze:

 1. če je spodbujal drugega zakonca k dejanju, navedenemu kot podlaga za zahtevek, ali namerno ustvaril okoliščine za potrditev svojega razloga;
 2. če je s svojim nadaljnjim obnašanjem nakazal, izraženo ali z molkom, da storjenega dejanja ne šteje za škodljivega skupnemu življenju.

Razlogi za razvezo zakonske zveze na podlagi tožbe so tudi:

 1. dejansko prenehanje življenjske skupnosti za obdobje treh zaporednih let;
 2. dejansko prenehanje življenjske skupnosti za eno leto, če razvezo zakonske zveze zahteva eden od zakoncev brez nasprotovanja drugega;
 3. sprememba duševnih sposobnosti drugega zakonca, kadar traja več kot tri leta in zaradi svoje resnosti ogroža možnost skupnega življenja;
 4. odsotnost, brez novic o odsotnem zakoncu, za obdobje, ki ni krajše od dveh let.

Prenehanje življenjske skupnosti se za navedene posledice šteje za dejansko, kadar zakonca ne živita več v skupnem gospodinjstvu in ga eden od zakoncev ali oba ne nameravata ponovno vzpostaviti.

3. Kakšne so posledice razveze zakonske zveze v zvezi z:

a) osebnimi odnosi med zakoncema:

Z razvezo zakonske zveze preneha zakonska zveza in njene posledice so zakonsko enake prenehanju zakonske zveze zaradi smrti, razen izjem, določenih v zakonodaji.

Posledično preneha tudi veljavnost obveznosti iz odgovora na prejšnje vprašanje.

Kljub razvezi zakonske zveze lahko eden od zakoncev obdrži priimek drugega, ki ga je prevzel, če to, ob upoštevanju navedenih razlogov, odobrita drugi zakonec ali sodišče. Nekdanji zakonec lahko to odobri z notarsko listino, izjavo v postopku (pisni register volje, ki jo izkaže stranka, napisan v postopku) ali izjavo pred matičarjem. Zahtevek za odobritev sodišča v zvezi z uporabo priimka nekdanjega zakonca se lahko vloži v postopku razveze zakonske zveze ali v ločenem postopku, tudi po tem, ko je bila že razglašena razveza zakonske zveze.

Na vrh straniNa vrh strani

b) delitvijo premoženja zakoncev:

zakonec, spoznan za edinega ali glavnega krivca, in tudi zakonec, ki je zahteval razvezo zakonske zveze na podlagi spremembe duševnih sposobnosti drugega zakonca, mora povrniti nepremoženjsko škodo, povzročeno drugemu zakoncu s prenehanjem zakonske zveze, pri čemer se mora odškodninski zahtevek vložiti v samem postopku razveze zakonske zveze.

Posledice razveze zakonske zveze v zvezi s premoženjskimi odnosi med zakoncema veljajo od datuma vložitve zahtevka za postopek.

Premoženjske posledice razveze zakonske zveze se lahko uveljavijo proti tretjim strankam šele od datuma vpisa sodbe v register.

Zakonec, spoznan za edinega ali glavnega krivca, pri delitvi ne more prejeti več, kot bi prejel, če je bila zakonska zveza sklenjena na podlagi ureditve skupnega gospodinjstva pridobljene lastnine (ureditev, kjer velja za last zakonca naslednje premoženje: premoženje, ki ga je imel v času sklenitve zakonske zveze; premoženje, ki ga je po sklenitvi zakonske zveze pridobil z dedovanjem ali kot darilo; in premoženje, ki ga je v času zakonske zveze pridobil na podlagi svoje prejšnje pravice. Kot del skupnega gospodinjstva pa se štejeta prihodek od dela zakoncev in premoženje, ki ga pridobita v času zakonske zveze).

Zakonec, spoznan za edinega ali glavnega krivca, izgubi vse prejemke, ki jih prejema ali jih bo prejel od drugega zakonca ali tretje stranke v zvezi z zakonsko zvezo ali zakonskim stanom, ne glede na to, ali je bil sporazum o prejemkih sklenjen pred ali po sklenitvi zakonske zveze. Zakonec, ki je nedolžen ali ni glavni krivec, obdrži vse prejemke, ki jih prejema ali jih bo prejel od drugega zakonca ali tretje stranke, če so bili določeni s klavzulo o recipročnosti; tem prejemkom se lahko odreče z enostransko izjavo volje, toda če ima v zakonu otroke, se jim lahko odreče le v njihovo korist.

Na vrh straniNa vrh strani

Sodišče lahko da enemu od zakoncev, na podlagi njegovega zahtevka, v najem družinsko hišo, ki je skupna ali last drugega zakonca, pri tem pa upošteva zlasti potrebe posameznega zakonca in interes zakonskih otrok.

Pri zadevnem najemu veljajo pravila najema prebivališča, vendar lahko sodišče, po zaslišanju zakoncev, določi pogoje sporazuma in najem na zahtevo najemodajalca prekine, kadar poznejše okoliščine to utemeljujejo.

c) mladoletnimi otroki zakoncev:

V primeru razveze zakonske zveze, prenehanja življenjske skupnosti, razglasitve ničnosti ali razveljavitve zakonske zveze se prihodnost otroka, njegova preživnina in oblika plačevanja preživnine urejajo s sporazumom med staršema, ki ga odobri sodišče (ali matičar, pri postopkih prenehanja življenjske skupnosti in sporazumne razveze zakonske zveze).

Če sporazuma ni, se bo sodišče odločilo v skladu z interesi mladoletnika, vključno z ohranitvijo stikov s tistim od staršev, ki mu ni bil dodeljen, pri čemer lahko dobi skrbništvo nad njim kateri koli od staršev, tretja stranka ali ustanova za usposabljanje ali pomoč.

Za podrobnejša pojasnila o tem vprašanju glej spletno stran: „Starševska odgovornost – Portugalska“.

d) obveznostjo plačevanja preživnine drugemu zakoncu:

Pri prenehanju življenjske skupnosti se obdrži pravica do preživnine.

Tudi z razvezo zakonske zveze se ta pravica ne odvzame samodejno.

V primeru razveze zakonske zveze ima pravico do preživnine:

Na vrh straniNa vrh strani

 1. zakonec, ki ni razglašen za krivega ali, kadar sta kriva oba, ni glavni krivec v sodbi o razvezi zakonske zveze, če je ta razglašena na podlagi kršitve zakonskih obveznosti (v primerih, kjer kršitev s svojo resnostjo ali ponavljanjem ogroža možnost skupnega življenja), pri dejanskem prenehanju življenjske skupnosti za obdobje treh zaporednih let ali pri dejanskem prenehanju življenjske skupnosti za eno leto, če je razvezo zakonske zveze zahteval eden od zakoncev brez nasprotovanja drugega;
 2. toženi zakonec, če je bila razveza zakonske zveze razglašena na podlagi resne spremembe duševnih sposobnosti drugega zakonca, ki traja več kot tri leta, na način, ki bi ogrozil možnost skupnega življenja;
 3. kateri koli od zakoncev, če je bila razveza zakonske zveze razglašena sporazumno ali sta bila, pri razvezi zakonske zveze na podlagi tožbe, oba zakonca razglašena za enako kriva.

Zaradi pravičnosti lahko sodišče izjemoma dodeli preživnino zakoncu, ki do nje ne bi imel pravice, ob upoštevanju zlasti trajanja zakonske zveze in prispevka navedenega zakonca k finančnemu stanju skupnega gospodinjstva.

Pri določitvi vsote preživnine mora sodišče upoštevati starost in zdravstveno stanje zakoncev, njune poklicne kvalifikacije in možnost zaposlitve, čas, ki naj bi ga imela na voljo za vzgojo skupnih otrok, njune dohodke ter, na splošno, vse okoliščine, ki vplivajo na potrebe zakonca, ki prejema preživnino, in možnosti tistega, ki jo plačuje.

Ta ureditev velja tudi v primeru, ko je bilo razglašeno prenehanje življenjske skupnosti.

Če je bila zakonska zveza razglašena za nično ali razveljavljeno, dobroverni zakonec po tem, ko je postala odločba pravnomočna (trenutek, po katerem se zoper odločbo ne more več vložiti pritožbe), ali po razglasitvi zadevne odločbe (objava besedila, ki navaja dejstvo z vpisom v poročno matično knjigo) obdrži pravico do preživnine.

Na vrh straniNa vrh strani

Pravica do preživnine preneha, če prejemnik preživnine sklene novo zakonsko zvezo ali postane zaradi nemoralnega vedenja neupravičen do prejemkov.

4. Kaj pomeni pravni izraz „prenehanje življenjske skupnosti“ v praksi?

S prenehanjem življenjske skupnosti zakonska zveza ne preneha, prenehata pa obveznost skupnega gospodinjstva in obveznost pomoči, brez poseganja v pravico do preživnine.

V zvezi s premoženjem ima prenehanje življenjske skupnosti posledice, ki bi lahko povzročile prenehanje zakonske zveze.

Prenehanje življenjske skupnosti preneha s spravo zakoncev ali prenehanjem zakonske zveze.

Zakonca lahko, kadar koli, ponovno vzpostavita skupno življenje ter popolno izvajanje zakonskih pravic in obveznosti. Sprava se lahko doseže z izjavo v postopku prenehanja življenjske skupnosti (pisno besedilo, ki ga pred sodiščem ob izkazani volji obeh strank napiše sodni uradnik) ali z javno listino, ki jo mora odobriti sodišče, pri čemer se mora sodba vpisati v register na pobudo sodišča. Ko se izjave predložijo na matični urad, se doseže sprava z izjavo v postopku prenehanja življenjske skupnosti, ki jo odobri zadevni matičar, pri čemer se mora odločba vpisati v register na pobudo te službe. Posledice sprave veljajo od njene odobritve.

Po dveh letih od pravnomočnosti sodbe o prenehanju življenjske skupnosti, sporazumni ali na podlagi tožbe, pri čemer med zakoncema ni prišlo do sprave, lahko kateri koli od njiju zahteva, da se prenehanje življenjske skupnosti spremeni v razvezo zakonske zveze. Če spremembo zahtevata oba zakonca, navedeni pretek časa ni potreben. Spremembo lahko, ne glede na imenovani rok, zahteva kateri koli od zakoncev, če je drugi zakonec po prenehanju življenjske skupnosti storil prešuštvo. Sodba, ki prenehanje življenjske skupnosti spremeni v razvezo zakonske zveze, ne more spremeniti sodbe o krivdi zakoncev v postopku prenehanja življenjske skupnosti.

Na vrh straniNa vrh strani

Pri prenehanju življenjske skupnosti veljajo, z ustreznimi spremembami, enake določbe kot pri razvezi zakonske zveze.

5. Kakšni so razlogi za prenehanje življenjske skupnosti?

Razlogi za prenehanje življenjske skupnosti so enaki kot razlogi za razvezo zakonske zveze na podlagi tožbe.

6. Kakšne so pravne posledice prenehanja življenjske skupnosti? Se lahko to spremeni v razvezo zakonske zveze? Je takšno prenehanje življenjske skupnosti potreben pogoj za razvezo zakonske zveze?

V skladu z odgovorom na predhodno vprašanje s prenehanjem življenjske skupnosti prenehata obveznost skupnega gospodinjstva in obveznost pomoči, brez poseganja v pravico do preživnine, kar ima posledice v zvezi s premoženjem, ki bi lahko povzročile prenehanje zakonske zveze. Vsak od zakoncev obdrži priimek drugega, ki ga je prevzel.

Prenehanje življenjske skupnosti se lahko spremeni v razvezo zakonske zveze, čeprav ni pogoj ali faza v postopku razveze zakonske zveze.

Prenehanje življenjske skupnosti preneha s spravo zakoncev ali prenehanjem zakonske zveze.

7. Kaj pomeni pravni izraz „razveljavitev zakonske zveze“ v praksi?

„Razveljavitev zakonske zveze“ pomeni prenehanje pravnih posledic zakonske zveze s sklicevanjem na nemoralnost tistega, ki vpliva nanjo.

8. Kakšni so razlogi za razveljavitev zakonske zveze?

Razveljavi se zakonska zveza, ki jo sklene/sklenejo:

 1. oseba, mlajša od šestnajst let;
 2. osebe s hudo duševno boleznijo (tudi če v obdobju prisebnosti);
 3. državljan s sodno prepovedjo ali nezmožnostjo, ki je posledica psihične anomalije;
 4. oseba, ki še ni končala svojega prejšnjega zakona, če zadevni vpis v matični register ni bil opravljen;
 5. osebe, ki so sorodniki v ravni vrsti naprej in nazaj (položaj, ki velja, kadar je eden od sorodnikov potomec drugega);
 6. bratje in sestre med seboj ali tast/tašča in snaha/zet.

Razveljavi se tudi zakonska zveza, sklenjena:

Na vrh straniNa vrh strani

 1. s strani mladoporočenca, obsojenega za storilca ali sostorilca namerne povzročitve smrti zakonca svojega novega zakonca, če se zakonska zveza še ni izvajala (če ni prišlo do prvega spolnega odnosa po sklenitvi zakonske zveze);
 2. ob odsotnosti volje, zavedno na podlagi prevare ali pod prisilo s strani enega ali obeh mladoporočencev;
 3. brez navzočnosti prič, kadar se jih po zakonu zahteva.

9. Kakšne so pravne posledice razveljavitve zakonske zveze?

Z razveljavitvijo zakonske zveze preneha obveznost skupnega gospodinjstva, zvestobe, spoštovanja, sodelovanja in pomoči.

Pravni položaj oseb, prvotno povezanih v razveljavljeni zakonski zvezi, se mora, kolikor je mogoče, ponovno vzpostaviti glede na položaj pred dejanjem prevare.

Vseeno se na razveljavitev ni mogoče sklicevati v zvezi z nobeno posledico, pravno ali izvensodno, če razveljavitev ni bila priznana s sodbo v posebnem postopku za ta namen.

10. Ali so na voljo alternativne izvensodne možnosti reševanja sporov v zvezi z razvezo zakonske zveze, pri katerih ni treba sprožiti postopkov pri sodišču?

Da. Sporazumno razvezo zakonske zveze se zahteva na matičnem uradu, razen v primeru sporazuma znotraj postopka razveze zakonske zveze na podlagi tožbe.

11. Kje je treba vložiti zahtevek za razvezo zakonske zveze/prenehanje življenjske skupnosti/razveljavitev zakonske zveze? Katere formalnosti je treba upoštevati in katere dokumente je treba priložiti v postopku?

Prenehanje življenjske skupnosti in sporazumna razveza zakonske zveze se zahtevata na matičnem uradu na območju stalnega prebivališča katerega koli od zakoncev ali na matičnem uradu, ki ga skupaj izbereta in jasno določita oba.

Na vrh straniNa vrh strani

Drugi zahtevki se vložijo pri družinskem sodišču ali, kadar to ne obstaja, krajevno pristojnem območnem sodišču. Takšna krajevna pristojnost je opredeljena glede na stalno prebivališče vlagatelja (oseba, ki začne postopek).

Razveza zakonske zveze na podlagi tožbe se začne z zahtevkom, imenovanim zahtevek za začetek postopka, v katerem so našteta dejstva in se obravnava glede na potrebo po prenehanju zakonske zveze. Potem se lahko predložijo dokazna sredstva. Takšen zahtevek morajo spremljati potrdila o vpisu v poročno matično knjigo in vpisih rojstev skupnih otrok v rojstno matično knjigo.

Stranki obvezno zastopa odvetnik.

Po prejetju zahtevka za začetek postopka sodnik določi datum pomirjevalnega postopka v zvezi z zakoncema, kjer lahko pride do:

 1. sprave med zakoncema (v tem primeru se postopek prekine);
 2. spremembe razveze zakonske zveze na podlagi tožbe v sporazumno razvezo zakonske zveze (postopek je v skladu s pogoji slednje); in
 3. odsotnosti kakršne koli sprave (nadaljuje se postopek na podlagi tožbe – sodnik bo kljub temu poskušal doseči sporazum med zakoncema v zvezi s preživnino, ureditvijo izvajanja starševske odgovornosti pri otrocih in uporabo družinske hiše v času postopka).

Če se nadaljuje postopek na podlagi tožbe, ima zakonec, proti kateremu je bil postopek začet, na voljo trideset dni, da vloži svoj pisni odgovor na tožbo.

Takšen postopek vključuje sodno obravnavo, kjer se zberejo navedeni dokazi in ki se, na prvi stopnji, konča s sodbo, ki jo izreče sodnik.

Postopek sporazumne razveze zakonske zveze se začne z vložitvijo zahtevka, ki ga podpišeta zakonca ali njuna odvetnika, na matični urad. K zahtevku se priložijo potrjen izvod izpisa iz poročne matične knjige, seznam skupnega imetja z navedbo posameznih vrednosti, potrdilo o sodbi, ki ureja izvajanje starševske odgovornosti v zvezi z mladoletnimi otroki, če jih zakonca imata; sporazum o plačevanju preživnine zakoncu, ki jo potrebuje, potrdilo o predporočni pogodbi, če ta obstaja, in sporazum v zvezi s prihodnostjo družinske hiše. Razen če iz predloženih dokumentov ni razvidno drugače, se šteje, da veljajo sporazumi za čas postopka in obdobje po njem.

Na vrh straniNa vrh strani

Tem dokumentom se priloži sporazum o izvajanju starševske odgovornosti, kadar imata zakonca mladoletne otroke in o tem ni bilo predhodne pravne ureditve.

Po prejemu zahtevka matičar povabi zakonca, da se udeležita razgovora, na katerem poskuša doseči njuno spravo; če se zakonca še vedno nameravata razvezati, se po pregledu posameznih postopkov razglasi razveza zakonske zveze, ki se vpiše v register.

Ko se predloži sporazum o izvajanju starševske odgovornosti v zvezi z mladoletnimi otroki, se postopek posreduje državnemu tožilstvu in sodišču prve stopnje, pristojnemu za obravnavo zadeve v okrožju, v katerem je matični urad, pred določitvijo datuma razgovora, da bi se ta v zvezi s sporazumom izrekel v roku 30 dni. Če državno tožilstvo meni, da sporazum ne varuje primerno interesov mladoletnih otrok, ga lahko vlagatelja ustrezno spremenita ali predložita nov sporazum, s čimer se, v zadnjem primeru, javnemu tožilstvu omogoči nov vpogled. Če državno tožilstvo meni, da sporazum primerno varuje interese mladoletnih otrok, ali sta zakonca spremenila sporazum pod pogoji, ki jih določi javno tožilstvo, bo razglašena razveza zakonske zveze. V primerih, ko se vlagatelja ne strinjata s spremembami, ki jih določi državno tožilstvo, in se še vedno nameravata razvezati, se postopek posreduje območnemu sodišču, kateremu pripada matični urad.

Pri postopku razveljavitve zakonske zveze je prav tako obvezno, da stranki zastopa odvetnik.

Takšen postopek se začne z zahtevkom za začetek postopka, v katerem se, v obliki členov, identificirata stranki, opišejo ustrezna dejstva in se zaključi z zahtevkom za razveljavitev zakonske zveze.

Na vrh straniNa vrh strani

Katere osebe so upravičene za začetek takšnega postopka, je odvisno od podlage za zahtevek.

Zahtevek za razveljavitev zakonske zveze na podlagi zakonske zveze, ki so jo sklenile osebe, mlajše od šestnajst let, osebe s hujšo duševno boleznijo, osebe s pravno prepovedjo ali nezmožnostjo, ki je posledica psihične anomalije, osebe, ki še niso končale svojega prejšnjega zakona, osebe, ki so sorodniki v ravni vrsti naprej in nazaj ali v stranski vrsti do drugega kolena, sorodniki v ravni vrsti naprej in nazaj po zakončevi strani ali osebe, ki so že bile obsojene, lahko zakonito vloži eden od mladoporočencev, zakoncev ali kateri koli od njihovih sorodnikov v ravni vrsti naprej in nazaj ali v stranski vrsti do četrtega kolena ter dediči in posvojenci zakoncev ter državno tožilstvo. Razen njih lahko v primeru mladoletnosti, pravne prepovedi ali nezmožnosti, ki je posledica psihične anomalije, zahtevek vloži ali postopek nadaljuje tudi skrbnik ali varuh ter prvi zakonec storilca kaznivega dejanja v primeru bigamije.

Razveljavitev zakonske zveze na podlagi prevare lahko zahtevata zakonca sama ali katera koli oseba, na katero je vplivala zakonska zveza. V drugih primerih odsotnosti volje lahko zahtevek za razveljavitev zakonske zveze vloži le zakonec, brez volje katerega je bila sklenjena; v primeru smrti vlagatelja v času postopka pa lahko postopek nadaljujejo njegovi sorodniki, krvni sorodniki v ravni vrsti naprej in nazaj, dediči ali posvojenci.

Zahtevek za razveljavitev zakonske zveze na podlagi prevare lahko vloži le zakonec, ki je bil žrtev prevare ali prisile, v primeru smrti vlagatelja v času postopka pa lahko postopek nadaljujejo njegovi sorodniki, krvni sorodniki v ravni vrsti naprej in nazaj, dediči ali posvojenci.

Na vrh straniNa vrh strani

Postopek za razveljavitev zakonske zveze zaradi odsotnosti prič lahko začne le državno tožilstvo.

Postopek za razveljavitev zakonske zveze na podlagi zakonske zveze, ki so jo sklenile osebe, mlajše od šestnajst let, osebe s hujšo duševno boleznijo, osebe s pravno prepovedjo ali nezmožnostjo, ki je posledica psihične anomalije, osebe, ki še niso končale svojega prejšnjega zakona, osebe, ki so sorodniki v ravni vrsti naprej in nazaj ali v stranski vrsti do drugega kolena, sorodniki v ravni vrsti naprej in nazaj po zakončevi strani ali kadar je bil eden od mladoporočencev že obsojen, se mora začeti:

 1. v primeru mladoletnosti, pravne prepovedi ali nezmožnosti, ki je posledica psihične anomalije, ali hujše duševne bolezni, kadar zahtevek vloži opravilno nesposobna oseba sama, v največ šestih mesecih po dosegu polnoletnosti, preklicu pravne prepovedi ali nezmožnosti ali prenehanju duševne bolezni; kadar vloži zahtevek druga oseba, v treh letih po sklenitvi zakonske zveze, vendar nikoli po dosegu polnoletnosti, preklicu nezmožnosti ali prenehanju duševne bolezni;
 2. v primeru obsodbe za povzročitev smrti zakonca enega od mladoporočencev, v treh letih od sklenitve zakonske zveze;
 3. v drugih primerih, v največ šestih mesecih po prenehanju zakonske zveze. Le državno tožilstvo lahko začne postopek pred prenehanjem zakonske zveze. Postopek za razveljavitev na podlagi obstoječe predhodne zakonske zveze se ne more začeti in nadaljevati v času postopka za razglasitev ničnosti ali razveljavitev prve zakonske zveze osebe, ki je bigamist.

Zahtevek za razveljavitev zakonske zveze zaradi odsotnosti volje enega ali obeh mladoporočencev se lahko vloži v največ treh letih po sklenitvi zakonske zveze ali, če se vlagatelj tega ni zavedal, v šestih mesecih po tem, ko je to izvedel.

Na vrh straniNa vrh strani

Zahtevek za razveljavitev zakonske zveze na podlagi prevare preneha, če se ga ne vloži v šestih mesecih po prenehanju prevare.

Postopek za razveljavitev zakonske zveze zaradi odsotnosti prič se lahko začne v največ enem letu po sklenitvi zakonske zveze.

Zahtevek za začetek postopka mora imeti priloženo potrdilo o vpisu v poročno matično knjigo in, če je potrebno (če je podlaga za zahtevek starost), potrdilo o vpisu zadevnega mladoporočenca v rojstno matično knjigo.

Navedeni postopek nasprotni stranki vedno omogoča pravico do ugovora. Med njegovim potekom se začneta določitev dejstev, ki se bodo obravnavala, in faza poizvedovanja, v kateri se, s predložitvijo v obravnavo, predstavijo dokazi, ki se bodo predložili. Pri takšnem postopku se izvede sodna obravnava, po kateri se izda pravnomočna sodba.

12. Ali lahko dobim brezplačno pravno pomoč?

Da, ureditev brezplačne pravne pomoči velja za vsa sodišča, ne glede na vrsto postopka.

Za podrobnejša pojasnila glej „Pravna pomoč – Portugalska“ na tej spletni strani.

13. Ali lahko vložim pritožbo zoper odločbo o razvezi zakonske zveze/prenehanju življenjske skupnosti/razveljavitvi zakonske zveze?

Da. Pri teh postopkih je vedno mogoča pritožba vse do vrhovnega sodišča.

14. Kaj moram storiti, da bo odločba o razvezi zakonske zveze/prenehanju življenjske skupnosti/razveljavitvi zakonske zveze, ki jo izda sodišče v drugi državi članici, priznana na Portugalskem?

Če je bila zadevna odločba izdana v državi članici Evropske unije, ki ni Danska, se prizna tudi v drugih državah članicah, ne da bi bil potreben kateri koli postopek. Še zlasti se ne more zahtevati noben postopek za posodobitev matičnih registrov države članice na podlagi odločbe v zvezi z razvezo zakonske zveze, prenehanjem življenjske skupnosti ali razveljavitvijo zakonske zveze v drugi državi članici, zoper katero še ni bila vložena pritožba v skladu s pravom te države. Če je priznanje odločbe pred sodiščem posamezne države članice postavljeno kot predhodno vprašanje, lahko o tem vprašanju odloča to sodišče.

Na vrh straniNa vrh strani

Priznanje odločbe lahko predlaga katera koli zainteresirana stranka.

Stranka, ki predlaga razglasitev izvršljivosti odločbe, mora predložiti: a) izvod zadevne odločbe, ki izpolnjuje ustrezne zahteve verodostojnosti; in b ) potrdilo, izdano v skladu z obrazcem iz Uredbe (ES) št. 1347/2000 z dne 30. 6. 2000 (Priloga IV).

Če je bila odločba izdana na Danskem, velja poseben postopek revizije sodb iz tujine.

Pri tem postopku, v katerem se z zahtevkom predloži dokument, na katerem temelji odločba za revizijo, se nasprotno stranko povabi, da v 15 dneh predloži svoj ugovor. Vlagatelj lahko odgovori v 10 dneh po obvestilu o predložitvi ugovora. Ko se zaključijo tožbeni spisi in so izpolnjeni nujni ukrepi po mnenju sodnika poročevalca (sodnik višjega sodišča, ki vodi obravnavo), se strankama in državnemu tožilstvu, v pisni stopnji, odobri pregled dokumentacije v roku 15 dni za vsakega.

Za potrditev sodbe je potrebno:

 1. da ne obstaja dvom o verodostojnosti dokumenta, na katerem temelji odločba, in o utemeljenosti odločbe;
 2. da je postala pravnomočna v skladu s pravom države, v kateri je bila izdana;
 3. da jo je izdalo tuje sodišče, katerega pristojnost ni bila izzvana s sodno goljufijo in ne vključuje zadev, za katere so pristojna izključno portugalska sodišča;
 4. da ni mogoče sklicevanje na ugovor glede litispendence ali primera na podlagi zadeve, za katero je pristojno portugalsko sodišče, razen če je pristojnost preprečilo tuje sodišče;
 5. da je bil toženec, pod pogoji v skladu s pravom države izvornega sodišča, redno povabljen, da se udeleži postopka, ter so bila v postopku izpolnjena načela obravnave in enakosti strank;
 6. da ne vključuje odločbe, katere priznanje bi povzročilo jasno neskladnost z načeli mednarodnega javnega reda Republike Portugalske.

15. Pri katerem sodišču lahko vložim predlog za priznanje odločbe v zvezi z razvezo zakonske zveze/prenehanjem življenjske skupnosti/razveljavitvijo zakonske zveze, ki jo je izdalo sodišče v drugi državi članici?

Če se zainteresirana stranka odloči, da predlaga priznanje odločbe v zvezi z razvezo zakonske zveze, prenehanjem življenjske skupnosti ali razveljavitvijo zakonske zveze, se v državah članicah Evropske unije, razen Danske, zahtevek vloži pri družinskem sodišču ali, na območjih, ki jih to sodišče ne zajema, območnem sodišču.

Krajevno pristojno sodišče se določi z notranjo zakonodajo države članice, v kateri se začne postopek za priznanje.

Če je bila odločba izdana na Danskem, je za revizijo pristojno pritožbeno sodišče sodnega okraja, v katerem je stalno prebivališče osebe, zoper katero naj bi se priznala sodba (Coimbra, Évora, Guimarães, Lizbona, Porto).

16. Katero pravo se uporablja v postopku razveze zakonske zveze med zakoncema, ki ne prebivata na Portugalskem ali imata različno državljanstvo?

Pri razvezi zakonske zveze in prenehanju življenjske skupnosti velja nacionalno pravo zakoncev. Kadar nimata enakega državljanstva, velja pravo, v veljavi na območju njunega običajnega skupnega prebivališča, in, kadar to ne obstaja, pravo države, s katero je njuno družinsko življenje najbolj povezano.

Vendar je lahko, če se v času zakonske zveze spremeni pristojno pravo, podlaga za prenehanje življenjske skupnosti ali razvezo zakonske zveze le neko dejstvo, ki velja za čas njegove potrditve.

Nadaljnje informacije

Dodatna pojasnila so na voljo na naslednjih spletnih straneh:

 • Vrhovno sodišče; English - français - português
 • Ustavno sodišče; English - português
 • Ministrstvo za pravosodje; português
 • Pritožbeno sodišče v Lizboni; português
 • Pritožbeno sodišče v Coimbri; português
 • Pritožbeno sodišče v Évori; English - français - português
 • Pritožbeno sodišče v Portu; português
 • Državno tožilstvo; português
 • Center za pravne študije (Centro de Estudos Judiciários) (organ, odgovoren za usposabljanje portugalskih sodnikov); português
 • Generalni direktorat za pravosodje (Direcção Geral da Administração da Justiça) (daje, med drugim, na voljo podatke o kontaktnih naslovih sodišč in njihovi krajevni pristojnosti ter dostopu do uradne strani sodnih izvršiteljev); English - português
 • Urad za zakonodajno politiko in načrtovanje (Gabinete de Política Legislativa e Planeamento) Ministrstva za pravosodje; English - português
 • Generalni direktorat za registracijo in notarske zadeve (Direcção Geral dos Registos e do Notariado); português
 • Zavod za varstvo potrošnikov; português
 • Sindikat portugalskih sodnikov; português
 • Sindikat sodnikov državnega tožilstva; português
 • Odvetniška zbornica; português
 • Spletna baza sodnih podatkov português (vključuje dokumente in akte, objavljene v seriji I UL Republike Portugalske od 1. 1. 1970; omogočen je brezplačen dostop do zakonodaje, objavljene v seriji I od 1. 1. 2000).

« Ločitev - Splošne informacije | Portugalska - Splošne informacije »

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 27-09-2006

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo