Európska komisia > EJS > Rozvod > Portugalsko

Posledná úprava: 18-04-2007
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Rozvod - Portugalsko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. Stránka v pôvodnej jazykovej verzii bola aktualizovaná a nájdete ju na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

1. Aké sú podmienky na dosiahnutie rozvodu? 1.
2. Aké sú príčiny rozvodu? 2.
3. Aké sú právne dopady rozvodu na: 3.
a) Osobné vzťahy medzi manželmi: a)
b) Rozdelenie majetku manželov: b)
c) Maloleté deti manželov: c)
d) Plnenie vyživovacej povinnosti v prospech druhého manžela: d)
4. Čo v praxi znamená súdna rozluka osôb a rozdelenie majetku? 4.
5. Aké sú dôvody na súdnu rozluku osôb a rozdelenie majetku? 5.
6. Aké sú právne dôsledky súdnej rozluky osôb a rozdelenia majetku? Môže byť takáto rozluka považovaná za rozvod? Tvorí takáto rozluka nevyhnutnú podmienku rozvodu? 6.
7. Čo v praxi znamená „zrušenie manželstva“? 7.
8. Aké sú dôvody na zrušenie manželstva? 8.
9. Aké sú právne dôsledky neplatnosti manželstva? 9.
10. Existujú aj mimosúdne alternatívy riešenia otázok týkajúcich sa rozvodu? 10.
11. Kde môžem uplatniť svoj návrh na rozvod/súdnu rozluku osôb a rozdelenie majetku/zrušenie manželstva? Aké formality treba dodržiavať a aké dokumenty sa musia pri procese predložiť? 11.
12. Môžem dostať právnu podporu na realizáciu procesu? 12.
13. Budem sa môcť proti rozhodnutiu o rozvode/súdnej rozluke osôb a rozdelení majetku/neplatnosti manželstva odvolať? 13.
14. Ako môžem dosiahnuť uznanie rozhodnutia o rozvode/súdnej rozluke osôb a rozdelení majetku/neplatnosti manželstva, ktoré vydal súd iného členského štátu? 14.
15. Na ktorom súde môžem podať návrh na uznanie rozhodnutia o rozvode/súdnej rozluke osôb a rozdelení majetku/neplatnosti manželstva, ktoré vydal súd iného členského štátu? 15.
16. Aký zákon sa uplatňuje v prípade rozvodového konania, týkajúceho sa manželov, ktorí nemajú trvalé bydlisko v Portugalsku alebo ktorí majú rozdielnu národnosť? 16.

 

1. Aké sú podmienky na dosiahnutie rozvodu?

V Portugalsku sa možno rozviesť na základe vzájomnej dohody alebo súdnou cestou.

Prvá možnosť predpokladá súhlas oboch manželov vo veciach manželského zväzku, ako aj poskytovania výživného partnerovi, ktorý ho potrebuje, rodičovských práv voči maloletým deťom, používania domu, v ktorom má rodina trvalé bydlisko a režimu, ktorý sa bude v priebehu procesu dodržiavať pokiaľ ide o zabezpečovanie obživy, výkon rodičovských práv a užívanie domu.

Na rozvod súdnou cestou podáva návrh na začatie konania jeden z manželov proti druhému a predpokladá sa, že mohlo dôjsť k zavinenému porušeniu manželských povinností tak, že takéto závažné alebo opakované porušovanie by mohlo ohroziť spoločný život. Pri hodnotení závažnosti spomínaných skutočností musí súd brať do úvahy hlavne vinu, ktorú možno prisúdiť žiadateľovi a úroveň vzdelania a morálnej citlivosti manželov.

2. Aké sú príčiny rozvodu?

Pri rozvode na základe vzájomnej dohody nemusia manželia odhaliť dôvod svojich zámerov.

Rozvod súdnou cestou môže navrhnúť jeden z manželov ak druhý poruší manželské povinnosti v zmysle predchádzajúcej odpovede, a to povinnosť úcty (slovne alebo činmi, ktoré sa dotknú cti druhého z manželov, jeho povesti, spoločenskej vážnosti, záujmu, lásky, jeho citov alebo osobných pocitov), vernosti (spáchaním cudzoložstva, čím nespĺňa podmienku byť oddaný výlučne a úprimne partnerovi), spolužitia (keď opustí spoločnú domácnosť), spolupráce (keď si neplní povinnosti pomoci a podpory a prijímania zodpovednosti vyplývajúcej z rodinného života) a starostlivosti (neplnením povinnosti poskytovať výživné a prispievať na úhradu potrieb každodenného rodinného života).

HoreHore

Manžel však nemôže dosiahnuť rozvod:

 1. ak podnecoval druhého z manželov k uvedeným činom, ktoré sa považujú za dôvod žiadosti o rozvod alebo úmyselne vytvoril podmienky priaznivé na odhalenie takejto situácie,
 2. ak svojím následným správaním, hlavne odpustením, výslovným alebo tichým dal najavo, že podľa neho vykonaný čin nebráni spoločnému životu.

Ďalšie dôvody na rozvod súdnou cestou:

 1. Odlúčenie trvajúce prakticky tri po sebe nasledujúce roky,
 2. Odlúčenie trvajúce prakticky jeden rok, ak o rozvod požiadal jeden z manželov a druhý nenamietal,
 3. Zmena duševného stavu druhého manžela, ktorá trvá viac ako tri roky a ktorá svojou vážnosťou ohrozuje spoločný život,
 4. Neprítomnosť, keď o neprítomnom nie sú informácie po dobu najmenej dvoch rokov.

Odlúčením v zmysle uvedených prípadov sa rozumie neexistencia spoločného života manželského páru a jeden z manželov alebo obaja nemajú v úmysle spolužitie obnoviť.

3. Aké sú právne dopady rozvodu na:

a) Osobné vzťahy medzi manželmi:

Rozvodom manželstvo zaniká a právne má rozvod ten istý efekt ako zánik manželstva následkom smrti, okrem výnimiek stanovených zákonom.

Týmto prestávajú platiť aj povinnosti uvedené v odpovedi na predchádzajúcu otázku.

Aj napriek rozvodu si jeden z manželov môže ponechať priezviská druhého, ktoré prijal, ak s tým druhý manžel súhlasí alebo ak to súd povolí, s ohľadom na uvedené dôvody. Súhlas môže exmanžel vyjadriť prostredníctvom notárskej zápisnice, dohody vyhotovenej pred súdom (písomným záznamom počas procesu, v ktorom sa vyjadruje vôľa jednej zo strán) alebo vyhlásením pred pracovníkom matriky. Žiadosť o právne povolenie užívania priezvisk exmanžela sa môže podať v priebehu rozvodu alebo počas samotného procesu, ale aj po vyhlásení rozvodu.

HoreHore

b) Rozdelenie majetku manželov:

Manžel, ktorý bol uznaný za jediného alebo hlavného vinníka a rovnako manžel, ktorý požiadal o rozvod z dôvodu zmeny duševného stavu druhého manžela musí nahradiť majetkové škody, ktoré svojmu partnerovi rozlukou manželstva spôsobil, pričom žiadosť o náhradu škody musí byť pripravená počas samotného rozvodového konania.

Pokiaľ ide majetkové vzťahy medzi manželmi, dôsledky rozvodu majú spätný účinok k dátumu podania návrhu na rozvod.

Voči majetkovým dôsledkom rozvodu môžu tretie strany namietať až po dátume zápisu rozsudku.

Manžel, ktorý je uznaný za jediného alebo hlavného vinníka nemôže pri delení majetku dostať viac, ako by dostal, keby bolo manželstvo uzavreté s bezpodielovým vlastníctvom nadobudnutého majetku (to znamená, že za vlastný majetok manželov sa považuje majetok, ktorý mali v čase uzavretia manželstva alebo ktorý získajú po uzavretí manželstva dedičstvom či darovaním alebo majetok nadobudnutý počas trvania manželstva na základe predchádzajúceho vlastného nároku, ale produkty práce manželov a majetok, ktorý nadobudli počas trvania manželstva sa považujú za súčasť bezpodielového vlastníctva).

Manžel, ktorý je uznaný za jediného alebo hlavného vinníka, stráca všetky výhody, ktoré získal alebo má získať od druhého manžela alebo od tretej strany v súvislosti s manželstvom alebo s ohľadom na stav manželský, či už to bolo dohodnuté pred alebo po uzavretí manželstva. Manžel uznaný za nevinného alebo ktorý nie je hlavným vinníkom si ponecháva všetky nadobudnuté výhody, alebo výhody, ktoré má získať od druhého manžela alebo od tretej strany, aj keď by to bolo dohodnuté s dodatkom o reciprocite; môže sa ich vzdať jednostranným vyhlásením svojej vôle, ale ak má z manželstva deti, môže sa týchto výhod vzdať iba v ich prospech.

HoreHore

Súd môže dať ktorémukoľvek z manželov na jeho žiadosť do prenájmu dom, v ktorom má rodina trvalé bydlisko, či už je tento dom spoločným majetkom alebo je vlastníkom druhý manžel, pričom zohľadní najmä potreby každého z manželov a záujmy ich detí.

Tento prenájom sa riadi pravidlami prenájmu bytových priestorov, ale súd môže po vypočutí manželov stanoviť podmienky zmluvy a nechať nájom zaniknúť na žiadosť majiteľa bytu, ak by to nadchádzajúce okolnosti odôvodňovali.

c) Maloleté deti manželov:

V prípade rozvodu, súdnej rozluky osôb a rozdelenia majetku, vyhlásenia neplatnosti alebo zrušenia manželstva sa osud detí, im prislúchajúce výživné a forma jeho poskytovania riadia dohodou rodičov, ktoré podlieha úradnému potvrdeniu súdu (alebo matrikára, v prípade procesu oddeľovania a rozvodu na základe vzájomnej dohody).

Ak nepríde k dohode, rozhodne súd v súlade so záujmami maloletého vrátane toho, aby si maloletý udržal veľmi blízky vzťah aj k rodičovi, ktorému nebude zverený, pričom starostlivosť o maloletého môže byť zverená ktorémukoľvek z rodičov, tretej strane alebo výchovnému či opatrovníckemu zariadeniu.

Ak hľadáte podrobnejšie informácie o tomto probléme, obráťte sa, prosím, na túto internetovú stránku: Zodpovednosť rodičov - Portugalsko.

d) Plnenie vyživovacej povinnosti v prospech druhého manžela:

Pri súdnej rozluke osôb a rozdelení majetku zostávajú zachované práva na výživné.

HoreHore

Rovnako ani pri rozvode toto právo nezaniká automaticky.

V prípade rozvodu má nárok na výživné:

 1. Ten z manželov, ktorý nebol uznaný za vinného, alebo ak je vina na strane oboch manželov tak ten, ktorý nebol pri vyhlásení rozvodu uznaný za hlavného vinníka, ak bol rozvod nariadený na základe zavineného porušovania manželských povinností (v prípadoch, keď porušovanie svojou závažnosťou alebo opakovaním ohrozuje spoločný život), pri odlúčení trvajúcom tri za sebou idúce roky alebo pri odlúčení trvajúcom jeden rok, ak o rozvod požiadal jeden z manželov bez namietania druhého z nich,
 2. Manžel odporca, ak sa rozvod nariadi na základe vážnej zmeny duševného stavu druhého manžela v miere, ktorá ohrozuje možnosť spoločného života a ktorá trvá viac ako tri roky,
 3. Hociktorý k manželov, ak bol rozvod nariadený na základe vzájomnej dohody alebo, ak ide o rozvod súdnou cestou, obaja z manželov boli uznaní rovnako vinnými.

Výnimočne môže súd z dôvodu vyrovnania prisúdiť výživné tomu z manželov, ktorý by naň nemal právo, berúc do úvahy hlavne trvanie manželstva a príspevky, ktoré tento z manželov poskytoval do domáceho rozpočtu.

Pri určovaní výšky výživného berie súd do úvahy vek a zdravotný stav manželov, ich odbornú kvalifikáciu a možnosti zamestnania, čas, ktorý musia prípadne venovať spoločným deťom, ich príjmy a zisky a všetky okolnosti, ktoré majú vo všeobecnosti vplyv na potreby toho z manželov, ktorý poberá výživné a možnosti toho, ktorý ich poskytuje.

Tento režim je použiteľný v prípade, že bola nariadená súdna rozluka osôb a rozdelenie majetku.

HoreHore

Keď sa manželstvo vyhlási za neplatné alebo zrušené, manžel konajúci v dobrej viere si zachováva právo na výživné po vyhlásení právoplatnosti rozsudku (chvíľa, odkedy nie je možné proti rozhodnutiu sa odvolať) alebo po zaprotokolovaní daného rozhodnutia (do záznamu o sobáši sa zaregistruje text, ktorý obsahuje zmienku o tejto veci).

Právo na výživné sa končí, ak vyživovaný uzavrie nové manželstvo alebo už nebude oprávnený poberať príspevok v dôsledku toho, že by sa to nezhodovalo s morálkou.

4. Čo v praxi znamená súdna rozluka osôb a rozdelenie majetku?

Súdna rozluka osôb a rozdelenie majetku nezrušuje manželský zväzok, ale končia ním povinnosti spolužitia a podpory, nie je však dotknuté právo na výživné.

Čo sa týka majetku, rozluka má rovnaké dôsledky ako by malo zrušenie manželstva.

Súdna rozluka osôb a rozdelenie majetku sa končí buď uzmierením manželov alebo zrušením manželstva.

Manželia môžu hocikedy znovu začať spolu žiť a naplno vykonávať manželské práva a povinnosti. Uzmierenie je možné dosiahnuť prostredníctvom aktu počas procesu oddelenia (písomný text zaznamenaný v úradných spisoch súdnym úradníkom na základe vyjadrenia vôle oboch strán) alebo verejnou listinou a podlieha potvrdeniu zo strany súdu, pričom rozsudok musí byť zaregistrovaný z vôle súdu. Keď sa ukončí postup na matrike, uzmierenie prebehne prostredníctvom aktu počas procesu oddelenia a podlieha úradnému potvrdeniu príslušného matrikára, rozhodnutie musí byť zaregistrované z vôle úradu. Výsledok zmierenia sa naplní po jeho úradnom potvrdení.

HoreHore

Po uplynutí dvoch rokov od uznania právoplatnosti rozsudku, ktorý vyhlásil súdnu rozluku osôb a majetku súdnou cestou alebo na základe vzájomnej dohody bez toho, aby sa manželia uzmierili, môže ktorýkoľvek z nich požiadať o to, aby bola rozluka zmenená na rozvod. Ak o to požiadajú obaja manžela, nie je potrebné aby ubehla uvedená lehota. O zmenu môže požiadať ktorýkoľvek z manželov bez ohľadu na to, či uplynula daná lehota, ak sa druhý z manželov dopustil cudzoložstva po rozluke. Rozsudok, ktorým sa rozluka mení na rozvod, nemôže zmeniť rozhodnutie ohľadne viny manželov, ku ktorému sa dospelo v procese oddeľovania.

Pri súdnej rozluke osôb a majetku sa uplatňuje ustanovenie o rozvode s potrebnými úpravami.

5. Aké sú dôvody na súdnu rozluku osôb a rozdelenie majetku?

Dôvody na súdnu rozluku osôb a rozdelenie majetku sú rovnaké ako dôvody rozvodu súdnou cestou.

6. Aké sú právne dôsledky súdnej rozluky osôb a rozdelenia majetku? Môže byť takáto rozluka považovaná za rozvod? Tvorí takáto rozluka nevyhnutnú podmienku rozvodu?

Tak sa ako sa uvádza v odpovedi na predchádzajúcu otázku, súdnou rozlukou osôb a rozdelením majetku zanikajú povinnosti spolužitia a podpory, nedotýka sa však práva na výživné, pričom čo sa týka majetku, dôsledky rozluky sú rovnaké ako pri zrušení manželstva. Obaja manželia si ponechajú priezviská druhého manžela, ktoré prijali.

Súdna rozluka osôb a rozdelenie majetku sa môže zmeniť na rozvod, aj keď nie je podmienkou ani súčasťou procesu rozvodu.

HoreHore

Súdna rozluka osôb a rozdelenie majetku sa končí buď uzmierením manželov alebo zrušením manželstva.

7. Čo v praxi znamená „zrušenie manželstva“?

„Zrušenie manželstva“ znamená rozklad právnych účinkov manželstva prostredníctvom dokazovania chyby, ktorá ho spôsobila.

8. Aké sú dôvody na zrušenie manželstva?

Je možné zrušiť manželstvo uzavreté:

 1. osobou mladšou ako 16 rokov,
 2. osobami zjavne slabomyseľnými (aj keď manželstvo uzavreli vo chvíli príčetnosti),
 3. občanom zbaveným právnej zodpovednosti alebo nesvojprávnym v dôsledku psychickej poruchy,
 4. osobou viazanou predchádzajúcim nezrušeným manželstvom, aj keď príslušné rozhodnutie ešte nebolo zapísané na matrike,
 5. osobami v priamom príbuzenskom pomere (situácia, ktorá sa zisťuje, keď jeden z príbuzných je potomkom druhého),
 6. medzi súrodencami alebo svokrovcami a zaťom/nevestou.

Zrušiť je možné aj manželstvo uzavreté:

 1. snúbencom/snúbenicou, ktorý je odsúdený ako pôvodca alebo komplic úmyselnej vraždy, aj keď ešte nevykonanej, manžela/manželky druhého zo snúbencov,
 2. bez vôle alebo z pochybenej vôle alebo z donútenia zo strany jedného alebo oboch snúbencov,
 3. bez prítomnosti svedkov, ak sa ich prítomnosť zo zákona vyžaduje.

9. Aké sú právne dôsledky neplatnosti manželstva?

Zrušením manželstva zanikajú povinnosti spolužitia, vernosti, úcty, spolupráce a podpory.

HoreHore

Právna situácia osôb pôvodne spojených v manželskom zväzku ktorý bol zrušený sa vráti, pokiaľ je to možné, do stavu pred vykonaním daného aktu.

Možnosti zrušenia manželstva sa však nemožno nijako dovolávať, či už súdnou alebo mimosúdnou cestou, pokiaľ nebola uznaná rozsudkom v rámci pojednávania určeného na tento účel.

10. Existujú aj mimosúdne alternatívy riešenia otázok týkajúcich sa rozvodu?

Áno. Návrh na rozvod na základe vzájomnej dohody sa podáva na matrike okrem situácie, keď dôjde k dohode v rámci rozvodového konania na súde.

11. Kde môžem uplatniť svoj návrh na rozvod/súdnu rozluku osôb a rozdelenie majetku/zrušenie manželstva? Aké formality treba dodržiavať a aké dokumenty sa musia pri procese predložiť?

Návrh na rozluku alebo rozvod na základe vzájomnej dohody sa podáva na príslušnej matrike podľa trvalého bydliska jedného z manželov alebo na matrike, na ktorej sa obaja dohodnú a výslovne ju určia.

Ďalšie nároky sa predkladajú pred súdom činným vo veciach rodinných alebo, ak taký neexistuje, pred miestne príslušným okresným súdom. Táto príslušnosť sa určuje vzhľadom na trvalé bydlisko žiadateľa (toho z manželov, ktorý podal návrh na začatie konania).

Rozvodové konanie súdnou cestou sa začína podaním návrhu na začatie konania (žaloby) s uvedením skutočností, ktoré by mali poukazovať na potrebu zrušiť manželský zväzok. Už na začiatku procesu možno predložiť aj dôkazné prostriedky. K žiadosti sa pripoja aj potvrdenia zápisu manželstva a narodenia spoločných detí.

HoreHore

Zastupovanie právnikom je povinné.

Po doručení návrhu na začatie konania sudca určí dátum stretnutia, na ktorom by sa mali manželia pokúsiť o zmier a na ktorom sa môže udiať nasledovné:

 1. uzmierenie manželov (v tomto prípade proces končí),
 2. rozvod súdnou cestou vyústi do rozvodu na základe vzájomnej dohody (proces sa riadi pravidlami tohto druhu rozvodu) a
 3. nedôjde k žiadnemu zmiereniu (proces pokračuje súdnou cestou – aj v takomto prípade sa sudca ďalej usiluje o dohodu manželov vo veci výživného, rodičovských práv voči deťom a vo veci užívania domu v mieste trvalého bydliska rodiny počas trvania procesu).

Ak proces pokračuje súdnou cestou, manžel proti ktorému bol začatý má 30-dňovú lehotu na to, aby predložil svoju písomnú odpoveď.

Súčasťou tohto procesu je pojednávanie, na ktorom sa zhromaždia príslušné dôkazy a na prvostupňovom súde sa končí rozsudkom sudcu.

Proces rozvodu na základe vzájomnej dohody sa začína predložením žiadosti podpísanej oboma manželmi alebo ich splnomocnenými zástupcami na matrike. Žiadosť obsahuje osvedčenie úplnej kópie sobášneho listu, podrobný zoznam spoločného majetku aj s určením príslušnej hodnoty, osvedčenie právneho rozsudku, ktorým sa upravil výkon rodičovských právomocí vo vzťahu k maloletým deťom ak ich manželia majú; dohodu o poskytovaní výživného tomu z manželov, ktorý má naň nárok, osvedčenie o predmanželskej dohode ak bola uzavretá a dohodu o ďalšom použití domu, v ktorom má rodina trvalé bydlisko. Ak z predložených dokumentov nevyplynie niečo iné, má sa za to, že sa dohody týkajú obdobia trvania procesu aj obdobia po procese.

HoreHore

K týmto dokumentom sa pripája dohoda o výkone rodičovskej právomoci ak majú manželia maloleté deti a táto otázka ešte nebola právne upravená.

Po predložení žiadosti zvolá matrikár manželov na konzultáciu, kde sa pokúsi o ich zmierenie; ak sú manželia aj naďalej presvedčení o svojom zámere dať sa rozviesť, po overení príslušných predpokladov sa vyhlási rozvod, o čom sa následne vytvorí záznam.

Po predložení dohody o výkone rodičovských právomocí vo vzťahu k maloletým deťom sa proces predkladá na prokuratúru pri prvostupňovom súde, ktorý je príslušný konať v danej veci v rámci miestnej príslušnosti matriky ešte pred určením termínu stretnutia, aby sa prokuratúra mohla v 30-dňovej lehote k dohode vyjadriť. Ak prokuratúra uzná, že dohoda neochraňuje náležite záujmy maloletých, môžu ju žiadatelia zmeniť podľa odporúčaní alebo vypracovať novú dohodu, ktorú však musia opätovne predložiť na posúdenie prokuratúre. Ak prokuratúra uzná, že dohoda náležite ochraňuje záujmy maloletých alebo ak manželia dohodu zmenili podľa odporúčaní prokuratúry, manželstvo sa vyhlási za rozvedené. V prípade, ak sa žiadatelia neprispôsobia odporúčaniam prokuratúry a neupustia od svojho zámeru dať sa rozviesť, postúpi sa proces na okresný súd podľa miestnej príslušnosti matriky.

V súvislosti s konaním o zrušenie manželstva je tiež povinné ustanovenie právneho zástupcu.

Zrušenie manželstva sa začína návrhom na začatie konania, v ktorom sa vo forme článkov určia strany, popíšu sa relevantné fakty a uzavrie sa samotnou žiadosťou.

Oprávnenosť tohto kroku sa mení v závislosti na opodstatnení nároku.

HoreHore

V prípade, ak bolo manželstvo uzavreté s osobu mladšou ako 16 rokov, osobou slabomyseľnou, zbavenou právnej zodpovednosti alebo nesvojprávnou v dôsledku psychickej poruchy, s osobou, ktorá ešte nezrušila svoje predchádzajúce manželstvo, s priamym príbuzným, druhostupňovým príbuzným z vedľajšej vetvy, v prípade priameho príbuzenstva alebo predchádzajúceho odsúdenia jedného zo snúbencov, o zrušenie takéhoto manželstva sú oprávnení požiadať manželia alebo ich priami príbuzní, alebo až štvrtostupňoví príbuzní po vedľajšej vetve, ako aj dediči alebo adoptované osoby manželov, ako aj verejná prokuratúra. Okrem týchto osôb môžu o tento krok požiadať alebo v ňom pokračovať poručník alebo opatrovník v prípade maloletosti, zbavenia právnej zodpovednosti alebo nesvojprávnosti v dôsledku psychickej poruchy, alebo prvý manžel porušovateľa zákona v prípade bigamie.

O zrušenie manželstva z dôvodu fingovania môžu požiadať samotní manželia alebo akákoľvek osoba poškodená takýmto manželstvom. V ostatných prípadoch uzavretia manželstva bez slobodnej vôle môže o zrušenie manželstva požiadať ten z manželov, ktorý neuzavrel zväzok zo slobodnej vôle; ale pokračovať v ňom môžu jeho priami príbuzní, dediči alebo adoptované osoby, ak by žiadateľ počas trvania prípadu umrel.

O zrušenie manželstva z dôvodu pochybenia slobodnej vôle môže požiadať len ten z manželov, ktorý bol obeťou pochybenia alebo pod nátlakom, ale pokračovať v ňom môžu jeho priami príbuzní, dediči alebo adoptované osoby, ak by žiadateľ počas trvania prípadu umrel.

Konanie o neplatnosť manželstva z dôvodu neprítomnosti svedkov môže navrhnúť len prokuratúra.

HoreHore

Návrh na začatie konania o neplatnosť manželstva uzavretého s osobu mladšou ako 16 rokov, osobou slabomyseľnou, zbavenou právnej zodpovednosti alebo nesvojprávnou v dôsledku psychickej poruchy, s osobou, ktorá ešte nezrušila svoje predchádzajúce manželstvo, s priamym príbuzným, druhostupňovým príbuzným z vedľajšej vetvy, v prípade priameho príbuzenstva alebo predchádzajúceho odsúdenia jedného zo snúbencov sa podáva:

 1. v prípadoch maloletosti, zbavenia právnej zodpovednosti alebo nesvojprávnosti v dôsledku psychickej poruchy alebo slabomyseľnosti, môže o zrušenie manželstva požiadať samotný nespôsobilý do šiestich mesiacov od dosiahnutia plnoletosti, zrušenia zbavenia právnej zodpovednosti alebo nesvojprávnosti alebo od ukončenia slabomyseľnosti; keď návrh podáva iná osoba, musí tak učiniť do troch rokov po uzavretí manželstva, ale nikdy nie po dosiahnutí plnoletosti nespôsobilého z manželov, po zrušení nesvojprávnosti alebo ukončení slabomyseľnosti,
 2. v prípade odsúdenia za vraždu manžela jedného zo snúbencov - do troch rokov od uzavretia manželstva,
 3. v ostatných prípadoch do šiestich mesiacov od zrušenia manželstva. Prokuratúra môže navrhnúť konanie vedúce až k zrušeniu manželstva. Konanie o zrušenie manželstva na základe existujúceho nezrušeného predchádzajúceho manželstva nemožno začať, ani v ňom pokračovať, pokiaľ konanie vo veci vyhlásenia prvého manželstva bigamného partnera za neplatné alebo jeho zrušenia trvá.

Konanie vo veci zrušenia manželstva z dôvodu nedostatku vôle jedného alebo oboch snúbencov môže začať len v priebehu troch rokov od uzavretia manželstva alebo, ak toto žiadateľ nebral do úvahy, do šiestich mesiacov od okamihu, keď sa to dozvedel.

HoreHore

Konanie o neplatnosť na základe pochybenia vôle zaniká, ak sa nezačne do šiestich mesiacov od ukončenia pochybenia.

Konanie o neplatnosť manželstva kvôli neprítomnosti svedkov môže byť začaté len do jedného roka od uzavretia manželstva.

K návrhu na začatie konania sa prikladá osvedčenie o sobášnom liste a prípadne (ak je dôvodom žiadosti vek) osvedčenie o rodnom liste predmetného snúbenca.

V rámci tohto postupu sa vždy poskytne aj druhej strane možnosť, aby sa vyjadrila. V priebehu procesu sa stanovia fakty, ktoré sa zhodnotia a pristúpi sa k prípravnej fáze, v rámci ktorej sa predložia dôkazy v súlade s pravidlami odporovania. V sídle, kde prebieha proces sa uskutoční pojednávanie, na ktorom sa prediskutujú všetky skutočnosti a dôkazy a vynesie sa záverečný rozsudok.

12. Môžem dostať právnu podporu na realizáciu procesu?

Áno, systém právnej podpory sa používa na všetkých súdoch bez ohľadu na formu procesu.

Ak potrebujete podrobnejšie informácie, pozrite si, prosím, stránku Právna podpora - Portugalsko.

13. Budem sa môcť proti rozhodnutiu o rozvode/súdnej rozluke osôb a rozdelení majetku/neplatnosti manželstva odvolať?

Áno. V prípade takýchto konaní je vždy možné odvolať sa až na Najvyšší súd.

14. Ako môžem dosiahnuť uznanie rozhodnutia o rozvode/súdnej rozluke osôb a rozdelení majetku/neplatnosti manželstva, ktoré vydal súd iného členského štátu?

Ak bolo takéto rozhodnutie vydané hociktorým členským štátom Európskej únie okrem Dánska, uznajú ho aj v ostatných členských štátoch bez potreby akéhokoľvek ďalšieho postupu. Najmä pokiaľ ide o aktualizáciu záznamov na matrike členského štátu vo veciach rozvodu, rozluky osôb a rozdelenia majetku alebo zrušenia manželstva vydaného v inom členskom štáte a voči ktorému sa už v danom štáte nemožno odvolať, nie je potrebný žiadny postup. Ak sa o uznanie rozhodnutia predbežne požiada na súde členského štátu, ten má právo uznanie posúdiť.

HoreHore

O uznanie rozhodnutia môže požiadať ktorákoľvek zainteresovaná strana.

Strana, ktorá žiada o uplatnenie rozhodnutia musí predložiť: a) kópiu daného rozhodnutia, ktorá spĺňa potrebné podmienky vierohodnosti; a b) osvedčenie vydané v súlade s formulárom podľa Nariadenia (ES) č. 1347/2000 zo dňa 30. júna (príloha IV)

Ak bolo rozhodnutie vydané v Dánsku, uplatňuje sa osobitný postup previerky zahraničného rozsudku.

V sídle konania po predložení žiadosti s dokumentom, ktorý obsahuje predmetné rozhodnutie bude predvolaný odporca, aby sa do 15 dní vyjadril. Žiadateľ môže odpovedať do 10 dní od oznámenia o vyjadrení sa odporcu. Po uzavretí dôkazných listín a uskutočnení krokov, ktoré referent (odvolací sudca, ktorý vedie úkony) uzná za nevyhnutné nasleduje proces, v ktorom majú strany a prokuratúra po 15 dní, aby predniesli svoje námietky.

Na potvrdenie rozsudku je potrebné:

 1. aby nebolo pochýb o pravosti dokumentu, ktorý obsahuje rozsudok, ani o rozumnosti rozhodnutia,
 2. aby bol uznaný za právoplatný podľa zákona krajiny, v ktorej bol vydaný,
 3. aby bol vydaný zahraničným súdom, ktorého príslušnosť nie je v rozpore so zákonom a ktorý nerokuje o veciach, spadajúcich do výhradnej príslušnosti portugalských súdov,
 4. aby nebolo možné dovolávať sa výnimky v prebiehajúcom procese alebo v rozhodnutom prípade na základe predmetného prípadu na portugalskom súde, okrem prípadu zahraničného súdu, ktorý zamedzil súdnej príslušnosti,
 5. aby bol obžalovaný riadne predvolaný na konanie v zmysle zákona krajiny v ktorej súd sídli a aby boli v procese dodržané princípy obhajoby a rovnosti strán,
 6. aby neobsahoval rozhodnutie, ktorého uznanie by viedlo k jasnému rozporu so zásadami medzinárodného verejného poriadku portugalského štátu.

15. Na ktorom súde môžem podať návrh na uznanie rozhodnutia o rozvode/súdnej rozluke osôb a rozdelení majetku/neplatnosti manželstva, ktoré vydal súd iného členského štátu?

V štátoch, ktoré sú členmi Európskej únie okrem Dánska, ak zainteresovaná strana žiada o uznanie rozhodnutia o rozvode, súdnej rozluke osôb a majetku alebo zrušení manželstva, musí predložiť žiadosť na súd činný vo veciach rodinných alebo, pre oblasti, ktoré pod tento súd nespadajú, na okresný súd.

Miestne príslušný súd sa riadi zákonmi členského štátu, v ktorom sa proces uznania začal.

Ak bolo rozhodnutie vydané v Dánsku, kompetentný je ten odvolací súd, ktorý má miestnu príslušnosť v okrese, v ktorom má trvalé bydlisko osoba, voči ktorej má byť uznaná právoplatnosť rozsudku (Coimbra, Évora, Guimarães, Lisabon a Porto).

16. Aký zákon sa uplatňuje v prípade rozvodového konania, týkajúceho sa manželov, ktorí nemajú trvalé bydlisko v Portugalsku alebo ktorí majú rozdielnu národnosť?

V prípade rozvodu a súdnej rozluky osôb a rozdelenia majetku platia zákony krajiny spoločné pre oboch manželov. Ak manželia nie sú rovnakej národnosti, platia zákony krajiny ich spoločného trvalého pobytu; ak nemajú ani spoločné trvalé bydlisko, uplatňujú sa zákony krajiny, s ktorou je ich rodinný život najužšie spätý.

Ak sa však počas trvania manželstva zmenil príslušný zákon, rozluku alebo rozvod možno zdôvodňovať iba nejakým faktom relevantným v čase jeho zistenia.

Bližšie informácie

Na nasledujúcich internetových adresách nájdete viac podrobností k daným otázkam:

 • Supremo Tribunal de Justiça English - français - português (Najvyšší súd);
 • Ministério da Justiça; English - português (Ministerstvo spravodlivosti)
 • Tribunal Constitucional; português (Ústavný súd)
 • Tribunal da Relação de Lisboa; português (Odvolací súd mesta Lisabon)
 • Tribunal da Relação de Coimbra; português (Odvolací súd mesta Coimbra)
 • Tribunal da Relação de Évora; English - français - português (Odvolací súd mesta Évora)
 • Tribunal da Relação do Porto; português (Odvolací súd mesta Porto)
 • Procuradoria Geral da República; português (Generálna prokuratúra)
 • Centro de Estudos Judiciários English - français - português (subjekt zodpovedný za vzdelávanie sudcov);
 • Direcção Geral da Administração da Justiça English - português (Okrem iného poskytuje kontaktné informácie o súdoch a o ich územnej jurisdikcii a o prístupe na stránku súdnych úradov);
 • Gabinete de Política Legislativa e Planeamento English - português do Ministério da Justiça; (Odbor legislatívnej politiky a plánovania Ministerstva spravodlivosti)
 • Direcção Geral dos Registos e do Notariado; português (Generálne riaditeľstvo registrov a notárov)
 • Instituto do Consumidor; português (Inštitút spotrebiteľa)
 • Associação Sindical dos Juizes Portugueses; português (Odborová asociácia portugalských sudcov)
 • Sindicato dos Magistrados português do Ministério Público; (Odborová organizácia prokurátorov)
 • Ordem dos Advogados; português (Advokátska komora)
 • Base de legislação «on-line» português (Obsahuje diplomy a písomnosti zverejnené v I Sérii D.R. od 01-01-1970; umožňuje prístup zdarma k publikovanej legislatíve I Série od 01-01-2000);

« Rozvod - Všeobecné informácie | Portugalsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 18-04-2007

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo