Eiropas Komisija > ETST > Laulības šķiršana > Portugāle

Pēdējo reizi atjaunots: 27-09-2006
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Laulības šķiršana - Portugāle

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pirmavota valodas versija ir atjaunināta un pārcelta uz Eiropas e-tiesiskuma portālu.


 

SATURS

1. Kādi ir nosacījumi, lai šķirtu laulību? 1.
2. Kādos gadījumos laulība var tikt šķirta? 2.
3. Kādas ir laulības šķiršanas sekas? 3.
a) Laulāto personiskajās attiecībās a)
b) Mantas sadales jautājumos laulāto starpā b)
c) Attiecībā uz nepilngadīgajiem bērniem c)
d) Attiecībā uz pienākumu maksāt uzturlīdzekļus (uzturēt) bijušam laulātajam d)
4. Kāda ir jēdziena “laulāto un mantas atšķiršana” nozīme? 4.
5. Kādi ir priekšnoteikumi laulāto un mantas atšķiršanai? 5.
6. Kādas ir laulāto atšķiršanas tiesiskās sekas? Vai laulāto atšķiršanu var pārveidot par laulības šķiršanu? Vai laulāto atšķiršana ir nepieciešams laulības šķiršanas nosacījums? 6.
7. Kāda ir jēdziena “laulības anulēšana” praktiskā nozīme? 7.
8. Kādi ir priekšnosacījumi, lai laulību varētu anulēt? 8.
9. Kādas ir laulības anulēšanas tiesiskās sekas? 9.
10. Vai pastāv alternatīvas ārpustiesas iespējas, kad, nevēršoties tiesā, var atrisināt laulības šķiršanas jautājumus? 10.
11. Kur lai es iesniedzu pieteikumu par laulības šķiršanu/laulāto atšķiršanu/laulības atzīšanu par spēkā neesošu? Kādas ir nepieciešamās formalitātes un kādi dokumenti jāpievieno pieteikumam? 11.
12. Vai man var tikt sniegta juridiskā palīdzība, lai varētu tikt segtas lietas izmaksas? 12.
13. Vai nolēmumu par laulības šķiršanu/laulāto un mantas atšķiršanu/laulības anulēšanu ir iespējams pārsūdzēt? 13.
14. Kas man jādara, lai citā dalībvalstī pieņemtu nolēmumu par laulības šķiršanu/laulāto atšķiršanu/laulības anulēšanu varētu atzīt Portugālē? 14.
15. Kurā tiesā man jāvēršas, lai celtu iebildumus pret citā dalībvalstī pieņemta sprieduma par laulības šķiršanu/laulāto atšķiršanu/laulības spēkā neesamības atzīšanu? 15.
16. Kurš likums ir piemērojams laulības šķiršanas tiesvedības procesā, ja laulātie nedzīvo Portugālē vai viņiem ir dažādu valstu pilsonības? 16.

 

1. Kādi ir nosacījumi, lai šķirtu laulību?

Portugālē laulību var šķirt, laulātajiem savstarpēji vienojoties vai tiesas ceļā.

Pirmā iespēja paredz abu laulāto vienošanos par laulības šķiršanu, kā arī par uzturlīdzekļu piešķiršanu tam laulātajam, kam tas vajadzīgs, par vecāku varas īstenošanu attiecībā uz mazgadīgiem bērniem, ģimenes mitekļa likteni un par kārtību, kādā lietas izskatīšanas laikā tiks nodrošināti uzturlīdzekļi, ja vajadzīgs, īstenota minētā vecāku vara un izmantots minētais miteklis.

Laulību tiesas ceļā šķir, pamatojoties uz viena vai abu laulāto pieteikumu, un pieņem, ka laulības saistības var būt noziedzīgi pārkāptas tādā mērā, ka, ņemot vērā pārkāpuma nopietnību vai atkārtoto raksturu, kopdzīve ir neiespējama. Izvērtējot faktu nozīmību, tiesai jāņem vērā, kādā mērā var vainot laulības šķiršanas prasītāju, kā arī laulāto izglītības un tikumības līmeni.

2. Kādos gadījumos laulība var tikt šķirta?

Šķirot laulību pēc savstarpējas vienošanās, laulātajiem nav jāatklāj pieteikuma iemesls.

Laulības šķiršanu tiesas ceļā var pieprasīt viens no laulātajiem, ja otrs (kā izklāstīts iepriekšējā atbildē) pārkāpj laulātā saistības attiecībā uz cieņu (ar vārdiem vai darbiem, kas aizskar otra laulātā cieņu, reputāciju, cieņu sabiedrībā, pašcieņu, pašvērtējumu vai jūtas), uzticību (pārkāpj laulību, tādējādi nepildot patiesas uzticības pienākumu pret otru laulāto), kopdzīvi (atstāj laulāto kopdzīves vietu), sadarbību (izvairās pildīt pienākumu sniegt atbalstu un palīdzību un uzņemties ģimenes dzīves pienākumus) un palīdzību (nepilda pienākumu nodrošināt uzturlīdzekļus un segt daļu no mājsaimniecības izmaksām).

Lapas augšmalaLapas augšmala

Tādējādi laulātais nevar panākt laulības šķiršanu:

 1. ja ir mudinājis otru laulāto veikt darbības, ar kurām tiek pamatots pieteikums, vai ar nodomu ir radījis šādām darbībām labvēlīgus apstākļus;
 2. ja laulātā iepriekšējā rīcība, jo īpaši skaidri vai klusuciešot pausta piedošana, liecina, ka viņš nodarījumu neuzskata par šķērsli kopdzīvei.

Citi pamatojumi laulības šķiršanai tiesas ceļā ir šādi:

 1. trīs gadus ilgusi šķirtība de facto;
 2. vienu gadu ilga šķirtība de facto, ja laulības šķiršanu pieprasījis viens laulātais un otrs neiebilst;
 3. otra laulātā gara spēju izmaiņas, kas ilgst vairāk nekā trīs gadus, kuras ir tik nopietnas, ka kopdzīve nav iespējama;
 4. ne mazāk kā divus gadus ilgusi prombūtne, kuras laikā no promesošā nav saņemtas ziņas.

Ar de facto šķirtību saprot situāciju, kad starp laulātiem nav kopdzīves un abi vai viens no laulātajiem nav nodomājis to atjaunot.

3. Kādas ir laulības šķiršanas sekas?

a) Laulāto personiskajās attiecībās

Laulības šķiršanai tiesiski ir tādas pašas sekas kā tad, ja laulība tiek izbeigta laulātā nāves dēļ, izņemot likumā paredzētos izņēmumus.

Līdz ar to beidz pastāvēt iepriekš sniegtajā atbildē minētie pienākumi.

Ja viens no laulātajiem pieņēmis otra uzvārdu, pēc laulības šķiršanas viņš to var paturēt, ja tam piekrīt otrs laulātais vai to atļauj tiesa, ņemot vērā izklāstītos iemeslus. Bijušais laulātais piekrišanu var sniegt ar notariāli apliecināta dokumenta vai tiesā sastādīta dokumenta (rakstisks protokols par puses nodomu, kas sastādīts tiesvedības laikā) starpniecību vai iesniedzot paziņojumu dzimtsarakstu ierēdnim. Pieteikumu, lai saņemtu tiesas apstiprinājumu bijušā laulātā uzvārdu izmantošanai, var iesniegt laulības šķiršanas procesa laikā vai kā atsevišķu procesu, arī pēc tam, kad laulības šķiršana ir izsludināta.

Lapas augšmalaLapas augšmala

b) Mantas sadales jautājumos laulāto starpā

Laulātais, kas atzīts par vienīgo vai galveno vainīgo, kā arī laulātais, kas pieprasījis laulības šķiršanu, pamatojoties uz faktu par otra laulātā gara spēju mainīšanos, sedz morālo kaitējumu, kas otrai pusei nodarīts ar laulības šķiršanu, un pieteikums par kaitējuma atlīdzību iesniedzams kā daļa no laulības šķiršanas pieteikuma.

Laulības šķiršanas sekas attiecībā uz laulāto mantiskajām attiecībām stājas spēkā no dienas, kad iesniegta prasība.

Laulības šķiršanas mantiskās sekas pret trešām personām var piemērot tikai no sprieduma reģistrēšanas dienas.

Laulātais, kas atzīts par vienīgo vai galveno vainīgo, īpašumu sadalot, nedrīkst saņemt lielāku daļu kā to, kas viņam pienāktos, ja laulība būtu noslēgta, paredzot laulības laikā iegūtās mantas kopību (kārtība, saskaņā ar kuru par katra laulātā atsevišķu mantu uzskata mantu, kas tiem piederējusi laulības noslēgšanas brīdī, mantu, kura iegūta pēc laulības noslēgšanas kā mantojums vai dāvinājums, un mantu, kas iegūta laulības laikā, pamatojoties uz agrāk iegūtām īpašuma tiesībām, mantu, kura ir abu laulāto darba augļi, vai mantu, ko tie kopīgi ieguvuši laulības laikā, uzskata par kopīgu mantu).

Laulātais, kas atzīts par vienīgo vai galveno vainīgo, zaudē visus labumus, ko saņēmis vai ko tam vajadzētu saņemt no otra laulātā vai trešās personas saistībā ar laulību vai ņemot vērā laulātā stāvokli, atkarībā no tā, vai šis nosacījums paredzēts pirms vai pēc laulības noslēgšanas. Laulātais, kas nav vainīgs vai nav galvenais vainīgais, patur visus labumus, ko saņēmis vai kas jāsaņem no otra laulātā vai trešās personas, pat ja uz to attiecas savstarpīguma klauzula; laulātais var atteikties no šiem labumiem, izdarot vienpusēju paziņojumu par nodomu; tomēr, ja laulībā ir bērni, atteikties var tikai par labu bērniem.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Ģimenes mitekli tiesa, ņemot vērā katra laulātā vajadzības un bērnu intereses, var izīrēt jebkuram no laulātajiem pēc tā lūguma, neatkarīgi no tā, vai miteklis ir kopīgs īpašums vai pieder otram laulātajam.

Uz minēto izīrēšanu attiecas īres noteikumi, taču tiesa, uzklausot laulātos, var paredzēt līguma noteikumus un pēc īpašnieka pieprasījuma var izbeigt īres līgumu, ja to pamato neparedzēti apstākļi.

c) Attiecībā uz nepilngadīgajiem bērniem

Laulības šķiršanas, laulāto atšķiršanas, laulības neesamības atzīšanas vai anulēšanas gadījumā bērna likteni, uzturlīdzekļus, kas pienākas bērnam, un to nodrošināšanas veidu reglamentē vienošanās starp vecākiem, kuru apstiprina tiesa (vai dzimtsarakstu nodaļas ierēdnis, ja laulība tiek šķirta vai laulātie atšķirti, pamatojoties uz savstarpēju vienošanos).

Ja vienošanās nav, lēmumu pieņem tiesa, ņemot vērā nepilngadīgā intereses, tostarp intereses saglabāt ciešas attiecības ar to vecāku, ar kuru nedzīvo kopā; aizbildnību par bērnu var piešķirt jebkuram no vecākiem, trešai personai vai pāraudzināšanas vai palīdzības iestādei.

Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo jautājumu, lūdzu, apmeklējiet vietni « Vecāku pienākumi – Portugāle ».

d) Attiecībā uz pienākumu maksāt uzturlīdzekļus (uzturēt) bijušam laulātajam

Laulāto atšķiršanas gadījumā saglabājas tiesības uz uzturlīdzekļiem.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Arī laulības šķiršana automātiski neatceļ šādas tiesības.

Laulības šķiršanas gadījumā tiesības saņemt uzturlīdzekļus ir:

 1. laulātajam, kas spriedumā par laulības šķiršanu nav atzīts par vainīgu, vai, ja par vainīgiem atzīti abi, nav atzīts par galveno vainīgo, ja laulības šķiršanas sprieduma pamatā ir noziedzīgs laulātā saistību pārkāpums (gadījumos, kad, ņemot vērā tā nopietnību vai atkārtoto raksturu, kopdzīve ir neiespējama), trīs gadus ilgusi šķirtība de facto vai vienu gadu ilga šķirtība de facto, ja laulības šķiršanu pieprasījis viens laulātais un otrs neiebilst;
 2. atbildētājam, ja laulības šķiršana pasludināta, pamatojoties uz otra laulātā gara spēju pasliktināšanos, kas ilgst vairāk nekā trīs gadus un ir tik nopietna, ka kopdzīve nav iespējama;
 3. jebkuram no laulātajiem, ja laulība šķirta, pamatojoties uz abpusēju vienošanos, vai, ja laulība šķirta tiesas ceļā, abi atzīstami par vienlīdz vainīgiem.

Izņēmuma kārtā tiesa taisnīguma labad var piešķirt uzturlīdzekļus laulātajam, kam uz to nav tiesību, ņemot vērā laulības ilgumu un laulātā ieguldījumu mājsaimniecībā.

Nosakot uzturlīdzekļu apjomu, tiesai jāņem vērā laulāto vecums un veselība, profesionālā kvalifikācija un nodarbinātības iespējas, laiks, kas, iespējams, jāvelta kopīgo bērnu audzināšanai, laulāto ienākumi un ieņēmumi un kopumā – visi apstākļi, kuri ietekmē tā laulātā vajadzības, kas saņem uzturlīdzekļus, un uzturlīdzekļu maksātāja iespējas.

Šādu kārtību piemēro, ja pasludināta laulāto un mantas atšķiršana.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Ja laulība atzīta par neesošu vai anulēta, laulātais, kas devies laulībā labā ticībā, saglabā tiesības uz uzturlīdzekļiem pēc sprieduma stāšanās spēkā (pēc brīža, kad lēmumu vairs nevar pārsūdzēt) vai pēc tam, kad attiecīgais lēmums reģistrēts (laulību reģistrā izdarīts ieraksts, kas apliecina šo faktu).

Tiesības uz uzturlīdzekļiem beidzas, ja persona, kas saņem uzturlīdzekļus, stājas jaunā laulībā vai nav šā pabalsta cienīga tikumisku apsvērumu dēļ.

4. Kāda ir jēdziena “laulāto un mantas atšķiršana” nozīme?

Ar laulāto un mantas atšķiršanu (a mensa et thoro) laulība netiek šķirta, taču kopdzīves un atbalsta saistības beidz pastāvēt, neierobežojot tiesības uz uzturlīdzekļiem.

Attiecībā uz mantas atšķiršanu tai ir tādas pašas sekas kā laulības šķiršanai.

Laulāto un mantas atšķirtība beidzas, ja laulātie samierinās vai laulība tiek šķirta.

Laulātie jebkurā brīdī var atjaunot kopdzīvi un pilnībā izmantot un pildīt laulāto tiesības un pienākumus. Samierināšanos var īstenot, reģistrējot to dokumentā, kas ir daļa no atšķiršanas tiesvedības dokumentācijas (tiesas ierēdnis to ieraksta lietā, pusēm izsakot savu vēlēšanos), vai apliecinātā dokumentā, ko apstiprina tiesa un kas jāreģistrē pēc tiesas ierosmes. Ja atšķiršanas procedūru veic dzimtsarakstu nodaļas ierēdnis, samierināšanos reģistrē dokumentā, kas ir daļa no atšķiršanas procedūras dokumentācijas, un to apstiprina attiecīgais ierēdnis, un lēmums jāreģistrē pēc iestādes ierosmes. Samierināšanās sekas stājas spēkā pēc tās apstiprināšanas.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Ja pagājuši divi gadi kopš brīža, kad spēkā stājies spriedums, ar ko pasludināta laulāto un mantas atšķiršana tiesas ceļā vai savstarpēji vienojoties, un laulāto samierināšanās nav notikusi, jebkurš no laulātajiem var prasīt, lai atšķiršana tiktu pārveidota par laulības šķiršanu. Ja pārveidi prasa abi laulātie, nav jānogaida minētais termiņš. Pārveidi, neņemot vērā minēto termiņu, var prasīt jebkurš no laulātajiem, ja otrs laulātais pēc atšķiršanas pārkāpis laulību. Spriedums par atšķiršanas pārveidi laulības šķiršanā nevar mainīt atšķiršanas tiesvedībā par laulāto vainu pieņemto lēmumu.

Laulāto un mantas atšķiršanai var piemērot noteikumus par laulības šķiršanu, veicot vajadzīgos grozījumus.

5. Kādi ir priekšnoteikumi laulāto un mantas atšķiršanai?

Laulāto un mantas atšķiršanas priekšnoteikumi ir tādi paši kā laulības šķiršanas priekšnoteikumi.

6. Kādas ir laulāto atšķiršanas tiesiskās sekas? Vai laulāto atšķiršanu var pārveidot par laulības šķiršanu? Vai laulāto atšķiršana ir nepieciešams laulības šķiršanas nosacījums?

Saskaņā ar atbildi, kas sniegta uz iepriekšējo jautājumu, līdz ar laulāto un mantas atšķiršanu beidz pastāvēt kopdzīves un atbalsta saistības, neierobežojot tiesības uz uzturlīdzekļiem, un attiecībā uz mantu tai ir tādas pašas sekas kā laulības šķiršanai. Abi laulātie saglabā otra laulātā uzvārdu, ja ir to pieņēmuši.

Laulāto un mantas atšķiršanu var pārveidot par laulības šķiršanu, taču tā nav ne laulības šķiršanas nosacījums, ne laulības šķiršanas procesa posms.  

Lapas augšmalaLapas augšmala

Laulāto un mantas šķirtība beidzas, ja laulātie samierinās vai laulība tiek šķirta.

7. Kāda ir jēdziena “laulības anulēšana” praktiskā nozīme?

“Laulības anulēšana” ir laulības tiesisko seku likvidēšana, pamatojoties uz to, ka laulības noslēgšana saistīta ar būtiskiem trūkumiem.

8. Kādi ir priekšnosacījumi, lai laulību varētu anulēt?

Laulība ir anulējama, ja:

 1. tajā devusies persona, kas jaunāka par sešpadsmit gadiem;
 2. tajā devušās vispārzināmi plānprātīgas personas (arī apskaidrības brīžos);
 3. tajā devies pilsonis, kam tas ir liegts vai kas ir rīcībnespējīgs psihisku traucējumu dēļ;
 4. tajā devusies persona, kas jau sastāv neizbeigtā laulībā, pat ja attiecīgais ieraksts nav izdarīts dzimtsarakstu reģistrā;
 5. tajā devušies radinieki taisnā līnijā (situācija, kad viens no radiniekiem cēlies no otra);
 6. tajā devies brālis un māsa vai vīratēvs un vedekla, vai sievasmāte un znots.

Tāpat laulība ir anulējama, ja:

 1. tajā devies saderinātais, kas notiesāts kā otra saderinātā laulātā tīšas slepkavības vai tās mēģinājuma izdarītājs vai līdzdalībnieks;
 2. tā noslēgta, kaut viens vai abi saderinātie tai nav piekrituši vai ir piekrituši kļūdas vai spaidu dēļ;
 3. tā noslēgta, klāt neesot lieciniekiem, ja to paredz likums.

9. Kādas ir laulības anulēšanas tiesiskās sekas?

Ja laulību anulē, kopdzīves, uzticības, cieņas, sadarbības un palīdzības saistības beidz pastāvēt.

Lapas augšmalaLapas augšmala

To personu tiesiskais stāvoklis, kuru laulība tikusi anulēta, tiek atjaunots pēc iespējas tuvāk tam, kāds tas bija, pirms tika veikta kļūdainā darbība.

Tomēr laulības anulēšanu nav spēkā ne tiesiskiem, ne ārpustiesiskiem mērķiem, ja tā nav atzīta ar spriedumu lietā, kas īpaši ierosināta šādā nolūkā.  

10. Vai pastāv alternatīvas ārpustiesas iespējas, kad, nevēršoties tiesā, var atrisināt laulības šķiršanas jautājumus?

Jā. Laulības šķiršanu, savstarpēji vienojoties, var pieteikt dzimtsarakstu nodaļā, izņemot situācijas, kas saistītas ar vienošanos, kura panākta, šķirot laulību tiesas ceļā.

11. Kur lai es iesniedzu pieteikumu par laulības šķiršanu/laulāto atšķiršanu/laulības atzīšanu par spēkā neesošu? Kādas ir nepieciešamās formalitātes un kādi dokumenti jāpievieno pieteikumam?

Pieteikumu par atšķiršanu un laulības šķiršanu iesniedz dzimtsarakstu nodaļā pēc viena laulātā dzīvesvietas vai citā nodaļā, ko abi laulāti izvēlējušies un skaidri minējuši.

Pārējās prasības tiek iesniegtas ģimenes tiesā, vai, ja ģimenes tiesas nav, rajona tiesā atbilstīgi tiesas teritoriālajai piekritībai. Teritoriālā piekritība tiek noteikta pēc iesniedzēja (prasības pieteicēja) adreses vai dzīvesvietas.

Prasību par laulības šķiršanu tiesas ceļā ceļ, iesniedzot pieteikumu, ko sauc par sākotnējo pieteikumu, kurā izklāsta faktus, kas pamato vajadzību šķirt laulību. Vienlaikus var iesniegt arī pierādījumus. Pieteikumam jāpievieno laulības reģistrācijas apliecība un kopīgo bērnu dzimšanas apliecības.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Advokāta pārstāvība ir obligāta.

Kad saņemts sākotnējais pieteikums, tiesnesis nosaka datumu, līdz kuram ilgst samierināšanās periods, kura laikā:

 1. laulātie var samierināties (šajā gadījumā tiesvedību izbeidz);
 2. laulības šķiršanu tiesas ceļā var pārveidot par laulības šķiršanu, savstarpēji vienojoties (tādā gadījumā tiesvedība notiek saskaņā ar attiecīgajiem noteikumiem) un
 3. samierināšanās netiek panākta (tiesvedība par laulības šķiršanu tiesas ceļā tiek turpināta; tomēr arī šajā gadījumā tiesnesis centīsies panākt laulāto vienošanos par uzturlīdzekļiem, vecāku varas īstenošanu pār bērniem un ģimenes mitekļa izmantošanu, kamēr norisinās tiesvedība).

Ja turpinās tiesvedība par laulības šķiršanu tiesas ceļā, laulātais, pret kuru iesniegta prasība, trīsdesmit dienu laikā var iesniegt rakstisku atbildi.  

Tiesvedība ietver tiesas sēdi, kurā apkopo iesniegtos pierādījumus, un pirmajā instancē tā beidzas ar tiesneša spriedumu.

Tiesvedību par laulības šķiršanu, savstarpējie vienojoties, var uzsākt, dzimtsarakstu nodaļā iesniedzot pieteikumu, ko parakstījuši laulātie vai to pārstāvji. Pieteikumu iesniedz kopā ar laulību apliecības pilnu kopiju, kopīgās mantas sarakstu, kurā norādītas attiecīgās vērtības, apliecību par tiesas spriedumu, ja ar to reglamentēta vecāku vara attiecībā uz mazgadīgiem bērniem, ja tādi ir, vienošanos par uzturlīdzekļu nodrošināšanu tam laulātajam, kuram tie vajadzīgi, apliecību par pirmslaulības līgumu, ja tāds ir, un vienošanos par ģimenes mitekļa likteni. Ja iesniegtajos dokumentos nav norādīts citādi, tiek uzskatīts, ka vienošanās attiecas gan uz tiesvedības laiku, gan uz laiku pēc tās.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Minētajiem dokumentiem pievieno vienošanos par vecāku varas īstenošanu, ja laulātajiem ir mazgadīgi bērni un tā nav iepriekš tiesiski reglamentēta.

Kad dzimtsarakstu nodaļas ierēdnis saņēmis pieteikumu, viņš izsauc laulātos uz sēdi, kuras laikā mēģina laulātos samierināt; ja laulātie uztur spēkā prasību par laulības šķiršanu, tiek pārbaudīts, vai ir ievēroti visi paredzētie nosacījumi, un laulību pasludina par šķirtu, par ko izdara ierakstu reģistrā.

Ja ir iesniegta vienošanās par vecāku varas īstenošanu attiecībā uz mazgadīgiem bērniem, pirms tiek noteikts sēdes datums, lieta tiek nosūtīta tās pirmās instances tiesas prokuratūrai, kuras jurisdikcijā ietilpst lieta pēc būtības, tajā apgabalā, kur atrodas dzimtsarakstu nodaļa, un prokuratūra 30 dienu laikā sniedz savu atzinumu par vienošanos. Ja valsts prokuratūra uzskata, ka vienošanās pienācīgi neaizsargā mazgadīgo intereses, pieteikuma iesniedzēji to var attiecīgi grozīt vai iesniegt jaunu vienošanos; ja iesniedz jaunu vienošanos, valsts prokuratūrai par to jāsniedz jauns atzinums. Ja valsts prokuratūra uzskata, ka vienošanās pienācīgi aizsargā mazgadīgo intereses, vai ja laulātie ir grozījuši vienošanos saskaņā ar valsts prokuratūras norādījumiem, laulību šķir. Gadījumos, kad pieteikuma iesniedzēji nepiekrīt valsts prokuratūras norādītajiem grozījumiem un uztur spēkā prasību par laulības šķiršanu, lieta tiek nodota tā rajona tiesai, kurā atrodas dzimtsarakstu nodaļa.

Tiesvedībā, kas attiecas uz laulības anulēšanu, arī ir obligāta advokāta klātbūtne.

Šo prasību ceļ, iesniedzot pieteikumu, ko sauc par sākotnējo pieteikumu, kurā norādītas sāncensīgās puses, izklāstīti attiecīgie fakti un izteikts lūgums anulēt laulību.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Tiesības iesniegt minēto prasību ir atkarīgas no prasības pamatojuma.  

Laulātie vai ikviens viņu radinieks taisnā līnijā vai ikviens radinieks sānu līnijā līdz ceturtajai pakāpei, kā arī laulāto mantinieki vai adoptētāji, un valsts prokuratūra var celt prasību par anulēšanu, pamatojoties uz to, ka laulība noslēgta, nesasniedzot sešpadsmit gadu vecumu, vai tajā devušās vispārzināmi plānprātīgas personas vai personas, kas ir tiesībnespējīgas vai rīcībnespējīgas psihisku traucējumu dēļ, vai personas, kuru iepriekšējā laulība nav šķirta, vai radinieki taisnā līnijā, otrās pakāpes radinieki sānu līnijā, vai viens no saderinātajiem ir iepriekš bijis sodīts. Bez minētajām personām nepilngadības vai psihisku traucējumu radītas tiesībnespējas vai rīcībnespējas gadījumā lietu ierosināt vai turpināt var arī aizbildnis vai pārstāvis, un divlaulības gadījuma – pirmais pārkāpēja laulātais.

Ja laulība ir fiktīva, tās anulēšanu var pieprasīt paši laulātie vai jebkura persona, kuras tiesības aizskar šī laulība. Pārējos gadījumos, kas saistīti ar labprātības trūkumu, prasību par anulēšanu var iesniegt tikai tas laulātais, kas nav piekritis, taču tiesvedību var turpināt viņa radinieki taisnā līnijā, mantinieki vai adoptētāji, ja iesniedzējs miris lietas izskatīšanas laikā.  

Prasību par tādas laulības anulēšanu, kas noslēgta, ja saderinātais tai piekritis kļūdas vai spaidu dēļ, var iesniegt tikai tas laulātais, kas cietis no kļūdas vai spaidiem, tomēr tiesvedību var turpināt arī viņa radinieki taisnā līnijā, mantinieki vai adoptētāji, ja iesniedzējs miris lietas izskatīšanas laikā.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Prasību par laulības anulēšanu, ja tā noslēgta bez lieciniekiem, var iesniegt tikai valsts prokuratūra.

Prasība par laulības anulēšanu, pamatojoties uz to, ka laulība noslēgta, nesasniedzot sešpadsmit gadu vecumu, vai tajā devušās vispārzināmi plānprātīgas personas, vai psihisku traucējumu dēļ tiesībnespējīgas vai rīcībnespējīgas personas, vai personas, kuru iepriekšējā laulība nav izbeigta, vai radinieki taisnā līnijā, otrās pakāpes radinieki sānu līnijā, vai viens no saderinātajiem ir iepriekš bijis sodīts, jāiesniedz:

 1. nepilngadības, psihisku traucējumu izraisītas tiesībnespējas vai rīcībnespējas vai plānprātības gadījumā, ja iesniedzējs ir pats rīcībnespējīgais – sešu mēnešu laikā, kopš viņš sasniedzis pilngadību, atguvis tiesībspēju vai rīcībspēju vai viņa plānprātība beigusies; ja iesniedzējs ir cita persona – trīs gadu laikā kopš laulības noslēgšanas, taču nekādā gadījumā pēc tam, kad sasniegta pilngadība, atgūta tiesībspēja vai rīcībspēja vai beigusies plānprātība;
 2. notiesāšanas gadījumā par viena saderinātā laulātā slepkavību – trīs gadu laikā kopš laulības noslēgšanas;
 3. citos gadījumos – sešu mēnešu laikā kopš laulības izbeigšanas. Valsts prokuratūra var iesniegt prasību tikai līdz laulības izbeigšanai. Tiesvedību par laulības anulēšanu, pamatojoties uz iepriekšēju laulību, kas nav izbeigta, nevar uzsākt vai turpināt, ja tiek izskatīta lieta par divlaulībā esošā laulātā pirmās laulības atzīšanu par neesošu vai anulēšanu.

Prasību par tādas laulības anulēšanu, kurai viens vai abi saderinātie nav piekrituši, var iesniegt trīs gadu laikā kopš laulības noslēgšanas vai, ja iesniedzējs to nav zinājis, sešu mēnešu laikā kopš brīža, kad viņš par to uzzinājis.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Prasība par laulības anulēšanu, pamatojoties uz piekrišanas trūkumu, zaudē spēku, ja nav iesniegta sešu mēnešu laikā kopš kļūda beigusi pastāvēt.

Prasību par laulības anulēšanu liecinieku trūkuma dēļ var iesniegt tikai viena gada laikā kopš laulības noslēgšanas.

Sākotnējam pieteikumam jāpievieno apliecība par laulības reģistrāciju un, iespējams, (ja pieteikuma iemesls ir vecums) attiecīgā saderinātā dzimšanas apliecība.

Minētajā tiesvedībā otrai pusei allaž tiek dota iespēja iesniegt iebildumu. Tiesvedības laikā tiek noskaidroti fakti, kas izvērtējami, lai taisītu spriedumu, un tiek veikta izmeklēšana, kuras laikā tiek noskaidroti sniedzamie pierādījumi, balstoties uz sāncensības principu. Šādas tiesvedības laikā lieta tiek izskatīta sēdē, pēc kuras tiek pasludināts galīgais spriedums.

12. Vai man var tikt sniegta juridiskā palīdzība, lai varētu tikt segtas lietas izmaksas?

Jā, juridiskās palīdzības sistēma attiecas uz visām tiesām neatkarīgi no tiesvedības veida.

Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo jautājumu, lūdzu, skatiet vietni «Juridiskā palīdzība – Portugāle».

13. Vai nolēmumu par laulības šķiršanu/laulāto un mantas atšķiršanu/laulības anulēšanu ir iespējams pārsūdzēt?

Jā. Šādas lietas vienmēr iespējams pārsūdzēt līdz Augstākajai tiesai.

14. Kas man jādara, lai citā dalībvalstī pieņemtu nolēmumu par laulības šķiršanu/laulāto atšķiršanu/laulības anulēšanu varētu atzīt Portugālē?

Ja attiecīgais lēmums ir pieņemts kādā Eiropas Savienības dalībvalstī, izņemot Dāniju, tas tiek atzīts citās dalībvalstīs bez īpašas procesuālās kārtības. Proti, nav vajadzīga īpaša procesuālā kārtība, lai atjauninātu informāciju dalībvalsts dzimtsarakstu nodaļā, pēc tam, kad citā dalībvalstī pieņemts lēmums par laulības šķiršanu, laulāto atšķiršanu vai laulības anulēšanu, ja par to nav iesniegta pārsūdzība saskaņā ar minētās dalībvalsts tiesību aktiem. Ja lēmuma atzīšana netieši tiek prasīta dalībvalsts tiesā, šīs tiesas jurisdikcijā ir lietas izskatīšana.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Ikviena ieinteresētā puse var lūgt atzīt lēmumu.

Pusei, kas iesniedz pieteikumu atzinumam par lēmuma piemērojamību, jāiesniedz: a) minētā lēmuma noraksts, kas atbilst prasībām par autentiskumu un b) apliecība, kas izsniegta saskaņā ar 2000. gada 30. jūnija Regulā (EK) Nr. 1347/2000 paredzēto veidlapu IV pielikums).

Ja lēmums ir pieņemts Dānijā, piemēro īpašu ārvalstīs pieņemta sprieduma pārskatīšanas procedūru.

Šajā procedūrā kopā ar pieteikumu iesniedz dokumentu, kurā ietverts pārskatāmais lēmums, un tajā minētajai pretējai pusei paziņo, ka 15 dienu laikā tā var iesniegt iebildumu. Pieteicējs var iesniegt atbildi 10 dienu laikā, kopš saņemts paziņojums par iebilduma iesniegšanu. Kad puses iesniegušas visus pamatojumus un ir veikti visi pasākumi, ko ziņojošais tiesnesis (relator) uzskata par vajadzīgiem, lieta tiek nodota izskatīšanai pusēm un valsts prokuratūrai, lai katra no tām varētu iesniegt atzinumu 15 dienu laikā.

Lai spriedumu varētu apstiprināt, ir vajadzīgs:

 1. lai nebūtu šaubu nedz par tā dokumenta autentiskumu, kurā ietverts spriedums, nedz par šā sprieduma saprātīgumu;
 2. lai spriedums būtu galīgs saskaņā ar tās valsts tiesību aktiem, kurā tas taisīts;
 3. lai to būtu taisījusi tāda ārvalstu tiesa, kuras kompetence nav apstrīdēta saskaņā ar likumu, un tas neattiektos lietu, kas ietilpst tikai Portugāles tiesu kompetencē;
 4. lai nebūtu iespējams celt iebildumus savstarpēji pretrunīgu spriedumu (lis pendence) dēļ vai tāda lēmuma dēļ, ko izskatījusi Portugāles tiesa un kas stājies spēkā, izņemot gadījumus, ja ārvalstu tiesa kavējusi lietas ierosināšanu;
 5. lai atbildētājs būtu ticis regulāri izsaukts uz tiesu saistībā ar prasību saskaņā ar tās valsts tiesību aktiem, kurā notikusi sākotnējā tiesa, un lai tiesvedībā būtu ievērots sacīkstes un pušu līdztiesības princips;
 6. lai tajā nebūtu ietverts lēmums, kura atzīšanas iznākums būtu skaidrā pretrunā ar Portugāles Valsts starptautiskajiem principiem saistībā ar sabiedrisko kārtību.

15. Kurā tiesā man jāvēršas, lai celtu iebildumus pret citā dalībvalstī pieņemta sprieduma par laulības šķiršanu/laulāto atšķiršanu/laulības spēkā neesamības atzīšanu?

Eiropas Savienības dalībvalstīs, izņemot Dāniju, ja ieinteresētā puse vēlas pieprasīt laulības šķiršanas, laulāto un mantas atšķiršanas vai laulības anulēšanas lēmuma atzīšanu, pieteikumu iesniedz ģimenes tiesā vai vietās, kur tādas nav — rajona tiesā.

Tiesas teritoriālo piekritību nosaka saskaņā ar tās dalībvalsts iekšējiem tiesību aktiem, kurā iesniegts pieteikums par atzīšanu.

Ja lēmums pieņemts Dānijā, lietas izskatīšana ir teritoriāli piekritīga apelācijas tiesai, kas atrodas tajā tiesu apgabalā, kurā dzīvo persona, pret kuru paredzēts piemērot spriedumu (Lisabonas, Portu, Koimbras, Evoras un Gimaraišas apgabalā).

16. Kurš likums ir piemērojams laulības šķiršanas tiesvedības procesā, ja laulātie nedzīvo Portugālē vai viņiem ir dažādu valstu pilsonības?

Laulības šķiršanai vai laulāto un mantas atšķiršanai piemēro laulāto valsts vispārējos tiesību aktus. Ja laulātajiem ir dažādas pilsonības, piemēro viņu kopīgās mītnes valsts tiesību aktus un, ja tādas nav, tās valsts tiesību aktus, ar kuru ģimenes dzīve ir visciešāk saistīta.

Tomēr, ja laulības laikā piemērojamie tiesību akti tiek grozīti, laulāto atšķiršanu vai laulības šķiršanu var pamatot tikai ar faktu, kas bijis būtisks tā pārbaudes brīdī.

Cita informācija

Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo jautājumu, lūdzu, apmeklējiet šādas tīmekļa vietnes:

 • Augstākā tiesa; English - français - português
 • Konstitucionālā tiesa; English - português
 • Tieslietu ministrija; português
 • Lisabonas Apelācijas tiesa; português
 • Koimbras Apelācijas tiesa; português
 • Evoras Apelācijas tiesa; English - français - português
 • Portu Apelācijas tiesa; português
 • Republikas Ģenrālprokuratūra; português
 • Tieslietu studiju centrs (iestāde, kas atbildīga par Portugāles maģistrātu veidošanu); português
 • Justīcijas administrācijas ģenerāldirekcija (cita starpā pieejama arī informācija par tiesām un to teritoriālo piekritību, kā arī piekļuve justīcijas ierēdņu vietnēm); English - português
 • Tieslietu ministrijas Likumdošanas politikas un plānošanas Kabinets; English - português
 • Reģistru un notariāta ģenerāldirekcija; português
 • Patērētāju institūts; português
 • Portugāles Tiesnešu arodbiedrība; português
 • Valsts prokuratūras maģistrātu arodbiedrība; português
 • Advokātu biedrība; português
 • Tiesību aktu datu bāze tiešsaistes režīmā português (tajā ietverti rīkojumi un tiesību akti, kas publicēti D.R. I sērijā kopš 1970. gada 1. janvāra; nodrošina bezmaksas piekļuvi tiesību aktiem, kas publicēta D.R. I sērijā kopš 2000. gada 1. janvāra.)

« Laulības šķiršana - Vispārīgas ziņas | Portugāle - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 27-09-2006

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste