Euroopan komissio > EOV > Avioero > Portugali

Uusin päivitys: 03-08-2007
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Avioero - Portugali

EJN logo

Tämä sivu on vanhentunut. Sivun alkukielistä versiota on päivitetty, ja se on siirretty Euroopan oikeusportaaliin.


 

SISÄLLYSLUETTELO

1. Millä edellytyksillä avioeron voi saada? 1.
2. Mitkä ovat avioeron myöntämisperusteet? 2.
3. Mitä oikeusvaikutuksia avioerolla on? 3.
a) aviopuolisoiden henkilökohtaisiin suhteisiin? a)
b) omaisuuden jakamiseen puolisoiden välillä? b)
c) puolisoiden alaikäisiin lapsiin? c)
d) toisen puolison velvollisuuteen maksaa toiselle elatusapua? d)
4. Mitä lakitermi "asumusero" käytännössä tarkoittaa? 4.
5. Mitä edellytyksiä asumuseroon liittyy? 5.
6. Mitä laillisia vaikutuksia asumuserolla on? Voidaanko asumusero muuntaa avioeroksi? Onko asumusero edellytyksenä avioeron saannille? 6.
7. Mitä lakitermi "avioliiton mitätöinti" käytännössä tarkoittaa? 7.
8. Millä edellytyksillä avioliiton voi mitätöidä? 8.
9. Mitä laillisia vaikutuksia avioliiton mitätöinnillä on? 9.
10. Mitä vaihtoehtoisia muita kuin juridisia keinoja avioeroon liittyvien asioiden ratkaisemiseksi on olemassa? 10.
11. Minne avioero /asumusero /mitätöintihakemukset tulee lähettää? Mitä muodollisuuksia tähän liittyy ja mitkä asiakirjat hakemukseen tulee liittää? 11.
12. Voiko asian hoitamiseen saada oikeusapua? 12.
13. Voiko avioero /asumusero /mitätöintipäätökseen hakea muutosta? 13.
14. Millä tavoin tulee menetellä jos halutaan, että toisen jäsenvaltion tuomioistuimen antama avioero /asumusero /mitätöintipäätös tunnustetaan Portugalissa? 14.
15. Minkä tuomioistuimen puoleen tulee kääntyä, jos halutaan vastustaa toisen jäsenvaltion tuomioistuimen antaman avioero /asumusero /mitätöintipäätöksen tunnustamista? 15.
16. Mitä lakia sovelletaan avioeroasioissa silloin, kun puolisot eivät asu Portugalissa tai ovat muun maan kansalaisia? 16.

 

1. Millä edellytyksillä avioeron voi saada?

Portugalissa avioeron voivat panna vireille puolisot yhdessä yhteisestä sopimuksesta (mútuo consentimento) tai toinen puoliso yksin (divórcio litigiosa).

Ensimmäistä menettelytapaa sovellettaessa puolisot sopivat aviosuhteen purkamisesta, elatusavun suorittamisesta sitä tarvitsevalle puolisolle, alaikäisten lasten vanhempainoikeuden käytöstä, perheen yhteisen kodin kohtalosta ja järjestelmästä, jota sovelletaan avioeromenettelyn aikana edellä mainittuihin elatusapuun, vanhempainoikeuteen ja yhteisen kodin käyttöön.

Toinen aviopuolisoista voi panna tuomioistuimessa yksin vireille avioerohakemuksen (divórcio litigioso) toista puolisoa vastaan, kun tämän voidaan katsoa syyllistyneen aviollisten velvollisuuksiensa laiminlyöntiin, joka vakavuudellaan tai toistuvuudellaan asettaa kyseenalaiseksi mahdollisuuden yhteiselämään. Esitettyjen väitteiden vakavuutta määrittäessään tuomioistuimen on otettava huomioon etenkin hakijan mahdollinen syyllisyys sekä aviopuolisoiden koulutustaso ja moraalikäsitys.

2. Mitkä ovat avioeron myöntämisperusteet?

Kun avioerovaatimus esitetään yhteisestä sopimuksesta, aviopuolisoiden ei tarvitse perustella, minkä vuoksi avioeroa vaaditaan.

Toinen aviopuolisoista voi hakea avioeroa, jos toinen puoliso rikkoo edellisessä vastauksessa esitetyllä tavalla aviollisia velvollisuuksiaan käyttäytyen epäkunnioittavasti (suullisesti tai teoin, jotka loukkaavat puolison kunniaa, mainetta, sosiaalista arvostusta, arvoa, itsetuntoa tai tunteita) tai uskottomasti (tekee aviorikoksen ja rikkoo siten puolisolle annettua vilpitöntä, yksinomaista uskollisuudenvakuutusta) , tai laiminlyöden yhteiselämää (muuttaa yhteisestä kodista) , yhteistyötä (laiminlyö avunannon ja perhe-elämään liittyviä velvollisuuksiaan) ja huolehtimisvelvollisuuttaan (laiminlyö elatusvelvollisuuttaan ja velvollisuuttaan osallistua perheen juokseviin kustannuksiin).

Sivun alkuunSivun alkuun

Avioeroa ei kuitenkaan myönnetä, jos avioeroa hakenut puoliso on

 1. yllyttänyt toista puolisoa toimimaan avioerohakemuksen perusteena olevan väitteen mukaisesti tai luonut tietoisesti edellytykset väitteen toteutumiselle
 2. osoittanut myöhemmällä toiminnallaan, etenkin suullisen tai kirjallisen anteeksiannon muodossa, ettei teko ole esteenä puolisoiden yhteiselämälle.

Toisen aviopuolison yksin esittämän avioerohakemuksen perusteena voi olla myös

 1. keskeytyksettä kolme vuotta kestänyt asumusero
 2. vuoden kestänyt asumusero, jos avioeroa haetaan toisen puolison vastustamatta
 3. yli kolme vuotta kestänyt muutos puolison psyykkisessä terveydentilassa, joka asettaa kyseenalaiseksi mahdollisuuden yhteiselämään
 4. puolison yli kaksi vuotta kestänyt poissaolo, jonka aikana hänestä ei ole kuultu mitään.

On tarkennettava, että edellä mainitun kaltainen asumusero toteutuu, kun puolisot eivät elä yhdessä ja kun kumpikaan tai toinen heistä ei ilmaise halua elää yhdessä.

3. Mitä oikeusvaikutuksia avioerolla on?

a) aviopuolisoiden henkilökohtaisiin suhteisiin?

Avioeron johdosta avioliitto purkautuu, ja lainsäädännössä määrättyjä poikkeuksia lukuun ottamatta avioeron oikeusvaikutukset ovat samankaltaisia kuin avioliiton purkautuessa puolison kuoleman johdosta.

Siten edelliseen kysymykseen annetussa vastauksessa esitettyjen velvollisuuksien voimassaolo raukeaa.

Avioerosta huolimatta puolisot voivat säilyttää muuttuneen sukunimensä edellyttäen, että toinen puoliso ilmaisee tähän suostumuksensa tai että asia hyväksytään tuomioistuimessa, joka ottaa huomioon esitetyt perusteet. Entinen puoliso voi ilmaista suostumuksensa notaarin laatimalla asiakirjalla, valaehtoisella asiakirjalla (avioeromenettelyn aikana annettu kirjallinen todistuskappale, jossa osapuoli ilmaisee suostumuksensa) tai väestörekisterin virkamiehelle tehdyllä ilmoituksella. Entisen puolison nimen käyttöoikeutta koskevan pyynnön voi esittää tuomioistuimelle avioeromenettelyn yhteydessä tai erillisessä kanteessa sen jälkeen, kun avioerotuomio on annettu.

Sivun alkuunSivun alkuun

b) omaisuuden jakamiseen puolisoiden välillä?

Ainoaksi tai pääasialliseksi syylliseksi tuomitun aviopuolison tai aviopuolison psyykkisessä terveydentilassa tapahtuneiden muutosten perusteella avioeroa hakeneen puolison on korvattava avioliiton purkautumisesta puolisolle aiheutuvat henkiset vahingot, ja korvausvaatimus on käsiteltävä avioerokanteen yhteydessä.

Avioeron vaikutukset aviopuolisoiden välisiin varallisuussuhteisiin astuvat voimaan avioerokanteen esittämishetkellä.

Avioeron varallisuusoikeudelliset vaikutukset kolmansiin osapuoliin nähden astuvat voimaan vasta, kun avioero astuu voimaan.

Ainoaksi tai pääasialliseksi syylliseksi tuomittu aviopuoliso ei voi osituksessa saada haltuunsa enemmän kuin tilanteessa, jossa avioliitto on solmittu ansio-omaisuuden järjestelmän mukaisesti (regime da comunhão de adquiridos eli aviovarallisuusjärjestelmä, jonka mukaan aviopuolisot omistavat avioliiton solmimishetkellä omistamansa henkilökohtaisen omaisuuden, avioliiton aikana perintönä tai lahjoituksena saamansa omaisuuden sekä aiemman henkilökohtaisen oikeuden perusteella avioliiton aikana hankkimansa omaisuuden, jolloin yhteisomaisuudeksi luetaan aviopuolisoiden ansio-omaisuus ja aviopuolisoiden avioliiton aikana hankkima omaisuus).

Ainoaksi tai pääasialliseksi syylliseksi tuomittu aviopuoliso menettää kaikki aviopuolisolta tai kolmannelta osapuolelta kyseisen avioliiton tai siviilisäädyn (naimisissa) ansiosta saadut tai odotettavissa olevat edut, olipa asiaa koskeva ehto esitetty sitten ennen avioliiton solmimista tai sen jälkeen. Syytön tai toissijaisesti syyllinen aviopuoliso säilyttää kaikki aviopuolisolta tai kolmannelta osapuolelta saadut tai odotettavissa olevat edut, vaikka niistä määrättäisiin vastavuoroisuuslausekkeella. Hän voi myös luopua näistä eduista yksipuolisella tahdonilmaisulla. Mikäli aviopuolisoilla on yhteisiä lapsia, voi eduista luopua vain heidän hyväkseen.

Sivun alkuunSivun alkuun

Tuomioistuin voi antaa perheen yhteisen kodin vuokrausoikeuden pyynnöstä toiselle aviopuolisolle, olipa koti sitten aviopuolisoiden yhteinen tai kolmannen osapuolen omistuksessa, ottaen huomioon etenkin molempien aviopuolisoiden tarpeet ja avioparin lasten edun.

Vuokrauksessa sovelletaan huoneenvuokrasääntöjä, mutta tuomioistuin voi määrittää aviopuolisoita kuultuaan sopimusehdot ja mikäli perusteltua, purkaa vuokrasopimuksen asunnonomistajan vaatimuksesta.

c) puolisoiden alaikäisiin lapsiin?

Avioero- ja asumuserotapauksissa ja avioliiton pätemättömäksi tai mitättömäksi julistamistapauksissa vanhemmat tekevät lapsen kohtaloa, hänelle kuuluvaa elatusapua ja sen suoritustapaa koskevan sopimuksen, joka on vahvistettava tuomioistuimessa (yhteisestä sopimuksesta tehtävässä asumusero- ja avioerotapauksessa sopimuksen vahvistaa väestörekisterin henkikirjoittaja).

Mikäli sopimusta ei ole, tuomioistuin myöntää alaikäisen etujen (joihin kuuluu läheinen suhde erillään asuvaan vanhempaan) mukaisesti huoltajuuden jommallekummalle vanhemmista tai kolmannelle henkilölle tai lastensuojelulaitokselle (estabelecimento de reeducação ou assistência).

Tarkempia tietoja asiasta Internet-sivustolla Lapsen huolto – Portugali

d) toisen puolison velvollisuuteen maksaa toiselle elatusapua?

Oikeus elatusapuun säilyy asumuserossa, eikä oikeutta voi menettää automaattisesti avioerossakaan.

Avioerotapauksessa oikeus elatusapuun on

 1. syyttömällä puolisolla tai mikäli molemmat puolisot ovat syyllisiä, avioeroon toissijaisesti syyllisellä puolisolla, jos avioerovaatimuksen perusteena on se, että syyllinen puoliso on laiminlyönyt aviollisia velvollisuuksiaan (tapauksissa, joissa rikkomus vakavuudellaan tai toistuvuudellaan asettaa kyseenalaiseksi mahdollisuuden aviopuolisoiden yhteiselämään) , tai kolme peräkkäistä vuotta kestänyt asumusero tai yhden vuoden kestänyt asumusero, jos avioeroa on haettu toisen puolison vastustamatta
 2. avioerohakemuksen esittäneellä aviopuolisolla, mikäli avioerotuomion perusteena on puolison psyykkisessä terveydentilassa tapahtunut vakava, yli kolme vuotta kestänyt muutos, joka asettaa kyseenalaiseksi mahdollisuuden yhteiselämään
 3. jommallakummalla aviopuolisolla, mikäli avioero on pantu vireille yhteisestä sopimuksesta, tai jos avioeroa hakee toinen puoliso yksin ja molemmat ovat syyllisiä.

Poikkeustapauksissa tuomioistuin voi oikeudenmukaisuuden vuoksi ottaa erityisesti huomioon avioliiton keston ja toisen puolison panoksen aviopuolisoiden talouden ylläpitoon, ja määrätä elatusavun puolisolle, jolla ei ole siihen oikeutta.

Sivun alkuunSivun alkuun

Elatusavun määrää vahvistaessaan tuomioistuimen on otettava huomioon aviopuolisoiden ikä ja terveydentila, ammattipätevyys ja työmahdollisuudet, yhteisten lasten hoitoon mahdollisesti kuluva aika, tulot ja varat sekä yleisesti ottaen kaikki edunsaajan tarpeisiin ja elatusapuvelvollisen valmiuksiin vaikuttavat osatekijät.

Tätä järjestelmää sovelletaan tapauksissa, joissa on annettu asumuserotuomio.

Jos avioliitto julistetaan pätemättömäksi tai mitätöidään, vilpittömästi (bona fide) toimivan puolison oikeus elatusapuun säilyy lainvoimaisen tuomion (jonka jälkeen tuomiosta ei voida enää valittaa) tai vastaavan päätöksen kirjaamisen (tapahtuman avioliittorekisteriin kirjaamisen) jälkeenkin.

Oikeus elatusapuun raukeaa, jos elatusapuun oikeutettu puoliso menee uuteen avioliittoon tai osoittaa sopimattomalla käytöksellään, ettei ansaitse elatusapua.

4. Mitä lakitermi "asumusero" käytännössä tarkoittaa?

Asumusero ei pura aviosuhdetta, mutta päättää elatusapuoikeutta lukuun ottamatta yhteiselämää ja huolehtimista koskevat velvollisuudet.

Omaisuuteen asumusero vaikuttaa samalla tavoin kuin avioliiton purkautuminen.

Asumusero päättyy puolisoiden sovinnontekoon tai avioliiton purkautumiseen.

Aviopuolisot voivat palata yhteiselämään ja jatkaa kaikkien aviollisten oikeuksien ja velvollisuuksien noudattamista milloin tahansa. Sovinnonteko tapahtuu laatimalla sitä koskeva asiakirja asumuseromenettelyssä (tuomioistuimen virkamiehen asiakirja-aineistoon liittämä, osapuolten tahdonilmaisut sisältävä asiakirja) tai laatimalla julkinen asiakirja. Sovinnon oikeusvaikutus on vahvistettava tuomioistuimessa, jonka on rekisteröitävä tuomio. Kun tahdonilmaukset on kirjattu väestörekisteriin, asumuseromenettelyssä laaditaan sovintoa koskeva asiakirja. Asianosaisen väestörekisterin henkikirjoittajan on vahvistettava sovinto ja rekisteröitävä se. Sovinnonteon vaikutukset astuvat voimaan sovinnon vahvistamishetkellä.

Sivun alkuunSivun alkuun

Mikäli puolisot eivät pääse sopuun, kumpi tahansa heistä voi vaatia kaksi vuotta toisen puolison hakemuksesta tai molempien puolisoiden yhteisestä sopimuksesta vaaditun lainvoimaisen asumuserotuomion antamisen jälkeen, että asumusero muunnetaan avioeroksi. Jos puolisot vaativat muuntamista yhdessä, ei edellä mainittua määräaikaa noudateta. Kumpi tahansa puolisoista voi pyytää muuntamista edellä mainitusta määräajasta huolimatta, mikäli toinen puoliso tekee asumuseron aikana aviorikoksen. Asumuseron avioeroksi muuntavassa tuomiossa ei voida tehdä muutoksia asumuseromenettelyssä annettuun, puolisoiden syyllisyyttä koskevaan päätökseen.

Asumuseroon sovelletaan tarvittavin muutoksin avioeroa koskevia säännöksiä.

5. Mitä edellytyksiä asumuseroon liittyy?

Asumuseroa koskevat samat edellytykset kuin avioeroa, jota hakee toinen puoliso yksin.

6. Mitä laillisia vaikutuksia asumuserolla on? Voidaanko asumusero muuntaa avioeroksi? Onko asumusero edellytyksenä avioeron saannille?

Kuten edelliseen kysymykseen annetussa vastauksessa todetaan, asumusero päättää elatusapuoikeutta lukuun ottamatta yhteiselämää ja huolehtimista koskevat velvollisuudet, ja vaikuttaa omaisuuteen samalla tavoin kuin avioliiton purkautuminen. Puolisot säilyttävät muuttuneet sukunimensä.

Asumusero voidaan muuntaa avioeroksi, mutta asumusero ei ole avioeron edellytys tai avioeromenettelyn vaihe.

Asumusero päättyy puolisoiden sovinnontekoon tai avioliiton purkautumiseen.

7. Mitä lakitermi "avioliiton mitätöinti" käytännössä tarkoittaa?

"Avioliiton mitätöinti" tarkoittaa avioliiton laillisten vaikutusten kumoamista avioliiton puutteellisuutta koskevat perusteet esittäen.

Sivun alkuunSivun alkuun

8. Millä edellytyksillä avioliiton voi mitätöidä?

Avioliiton voi mitätöidä, jos avioliiton on solminut (ovat solmineet)

 1. alle kuusitoistavuotias henkilö
 2. tunnetusti mielenterveydeltään häiriintynyt henkilö (vaikka avioliitto olisi solmittu kautena, jolloin oireita ei ole ollut)
 3. kansalainen, jolta avioituminen on kielletty tai joka on kykenemätön solmimaan avioliittoa psyykkisen terveydentilansa vuoksi
 4. henkilö, jonka edellinen avioliitto on vielä voimassa, vaikka avioliitosta ei ole tehty merkintää siviilisäätyrekisteriin
 5. henkilöt, jotka ovat sukulaisia suoraan etenevässä tai takenevassa polvessa (tilanne, jolloin toinen asianosaisista on toisen jälkeläinen)
 6. sisarukset, tai appivanhempi ja miniä (vävy).

Avioliiton voi mitätöidä niin ikään, jos avioliiton on solminut

 1. kihlattu, joka on tuomittu syylliseksi tai osalliseksi kihlakumppaninsa puolisoon kohdistuneeseen harkittuun henkirikokseen, vaikka rikos ei olisikaan toteutunut
 2. toinen kihlattu tai molemmat kihlatut vasten tahtoaan tai vapaasta tahdostaan mutta virheeseen perustuen tai pakotettuna
 3. tai jos avioliitto on solmittu ilman todistajia, kun lainsäädännön mukaisesti todistajien läsnäolo on pakollista.

9. Mitä laillisia vaikutuksia avioliiton mitätöinnillä on?

Jos avioliitto mitätöidään, yhteiselämää, uskollisuutta, kunnioitusta, yhteistyötä ja huolehtimista koskevat velvollisuudet raukeavat.

Sivun alkuunSivun alkuun

Sittemmin mitätöidyn avioliiton solmineiden henkilöiden oikeudellinen tilanne on palautettava mahdollisuuksien mukaan virheellisesti solmittua avioliittoa edeltävänä aikana vallinneeseen tilanteeseen.

Lisäksi avioliiton voi mitätöidä jotakin oikeudellista tai oikeudenkäynnin ulkopuolista tarkoitusta varten ainoastaan erityisesti tätä tarkoitusta varten nostetussa kanteessa annetun tuomion perusteella.

10. Mitä vaihtoehtoisia muita kuin juridisia keinoja avioeroon liittyvien asioiden ratkaisemiseksi on olemassa?

Kun avioeroa vaaditaan puolisoiden yhteisestä sopimuksesta, vaatimus esitetään väestörekisterille, paitsi tilanteissa, joissa puolisot pääsevät sopimukseen alun perin toisen puolison yksin vireille panemassa avioeromenettelyssä.

11. Minne avioero /asumusero /mitätöintihakemukset tulee lähettää? Mitä muodollisuuksia tähän liittyy ja mitkä asiakirjat hakemukseen tulee liittää?

Yhteisestä sopimuksesta esitetty asumusero- tai avioerovaatimus esitetään jommankumman puolison kotipaikan tai muun puolisoiden tietoisesti valitseman alueen väestörekisterille.

Muut vaatimukset esitetään perheoikeudelle (Tribunal de Família) tai tämän puuttuessa alueellisesti toimivaltaiselle tuomiopiirin alioikeudelle (Tribunal de Comarca). Alueellinen toimivalta määräytyy kantajan (kanteen esittäjän) koti- tai asuinpaikan mukaan.

Toisen puolison yksin vireille panema avioerovaatimus esitetään vireillepanopyyntönä, jossa esitetään tosiseikat, joiden perusteella aviosuhteen purkamista pyydetään. Todisteet voi esittää jo tässä vaiheessa. Pyyntöön on liitettävä ote avioliittorekisteristä ja yhteisten lasten syntymätodistukset.

Sivun alkuunSivun alkuun

Pyyntö on esitettävä asianajajan välityksellä.

Vastaanotettuaan vireillepanopyynnön tuomari asettaa päivämäärän, jolloin yritetään saada aikaan puolisoiden välinen sovinto ja jolloin seuraavat vaihtoehdot ovat mahdollisia: a) puolisoiden sovinto (tässä tapauksessa asian käsittely raukeaa) b) toisen puolison yksin vireille panema avioerohakemus muunnetaan yhteisestä sopimuksesta vireille pannuksi avioerovaatimukseksi (menettelyä jatketaan tämän mukaisesti) c) sovintoa ei saada aikaan (toisen puolison yksin vireille paneman avioerohakemuksen aloittama menettely jatkuu; tuomari pyrkii kuitenkin saavuttamaan puolisoiden välisen sopimuksen elatusavusta, vanhempainoikeudesta ja perheen yhteisen kodin käytöstä avioeromenettelyn aikana).

Jos toisen puolison yksin vireille paneman avioerohakemuksen aloittamaa menettelyä jatketaan, vastaajana toimivan puolison on esitettävä kirjallinen vastineensa kolmenkymmenen päivän määräajan kuluessa.

Tällainen menettely koostuu suullisesta käsittelystä ja oikeudenkäynnistä, jossa esitellään todistusaineisto ja joka päättyy tuomarin antamaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioon.

Yhteisestä sopimuksesta avioero pannaan vireille esittämällä molempien puolisoiden tai näiden valtuutettujen edustajien allekirjoittama avioerovaatimus väestörekisterille. Hakemukseen liitetään jäljennös avioliittorekisteristä, yksityiskohtainen luettelo yhteisestä omaisuudesta ja sen arvosta, todistus mahdollisten alaikäisten lasten vanhempainoikeutta koskevasta tuomiosta, sopimus elatusavun suorittamisesta sitä tarvitsevalle puolisolle, todistus mahdollisesta avioehtosopimuksesta ja sopimus perheen yhteisen kodin käytöstä. Jos esitetyistä asiakirjoista ei muuta johdu, sopimuksia sovelletaan niin avioeromenettelyn aikana kuin avioerotuomion jälkeenkin.

Sivun alkuunSivun alkuun

Liitteenä on esitettävä myös sopimus alaikäisten lasten vanhempainoikeudesta, jos asiasta ei ole aiempaa oikeuden päätöstä.

Vastaanotettuaan avioerovaatimuksen henkikirjoittaja kutsuu puolisot koolle ja yrittää saada aikaan sovinnon. Mikäli aviopuolisot pysyvät päätöksessään erota, avioeroa koskevien edellytysten täyttyminen tarkistetaan ja avioerovaatimus hyväksytään, jonka jälkeen tapahtuma rekisteröidään.

Jos asiassa esitetään sopimus alaikäisten lasten vanhempainoikeudesta, asia lähetetään ennen puolisoiden kokoontumispäivän asettamista hallintoalueen, johon väestörekisteri kuuluu, asiassa toimivaltaisen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen syyttäjäviranomaiselle, joka ilmoittaa kantansa sopimuksesta 30 päivän määräajan kuluessa. Jos sopimuksessa ei syyttäjäviranomaisen mukaan oteta asianmukaisesti huomioon alaikäisten etua, voivat asianosaiset tehdä sopimukseen esitetyt muutokset tai esittää uuden sopimuksen, jonka syyttäjäviranomainen käsittelee. Jos sopimuksessa otetaan asianmukaisesti huomioon alaikäisten etu tai jos aviopuolisot tekevät sopimukseen syyttäjäviranomaisen esittämät muutokset, avioerovaatimus hyväksytään. Jos asianosaiset eivät ole tyytyväisiä syyttäjäviranomaisen esittämiin muutoksiin ja vaativat edelleen avioeroa, asia siirretään käsiteltäväksi tuomiopiirin, johon väestörekisteri kuuluu, alioikeudelle (Tribunal de Comarca).

Avioliiton mitätöintikanne on esitettävä asianajajan välityksellä.

Määrämuotoisessa vireillepanopyynnössä yksilöidään asianosaiset ja esitetään asiaa koskevat tosiseikat sekä aviosuhteen mitätöintipyyntö.

Sivun alkuunSivun alkuun

Tämänkaltaisen kanteen esittämisen legitiimiys vaihtelee vaatimuksen perusteiden mukaisesti.

Puoliso tai suoraan etenevässä tai takenevassa polvessa oleva sukulainen tai neljännen polven sivusukulainen, puolisoiden perillinen tai adoptiolapsi tai syyttäjäviranomainen on legitiimi vaatimaan avioliiton mitätöintiä, jos toinen puolisoista on alle kuusitoistavuotias, tunnetusti mielenterveydeltään häiriintynyt henkilö tai henkilö, jolta avioliiton solmiminen on kielletty tai joka on kykenemätön solmimaan avioliittoa psyykkisen terveydentilansa vuoksi tai jonka edellinen avioliitto on vielä voimassa, tai jos hän on suoraan etenevässä tai takenevassa sukulaisuussuhteessa puolisoonsa, puolisonsa sisaren jälkeläinen, puolisonsa appivanhempi tai tuomittu aiemmin. Jos toinen puolisoista on alaikäinen tai henkilö, jolta avioituminen on kielletty tai joka on kykenemätön solmimaan avioliittoa psyykkisen terveydentilansa vuoksi, edellä mainittujen tahojen lisäksi kanteen voi nostaa tai sitä voi jatkaa holhooja tai edunvalvoja ja kaksinnaimistapauksessa ensimmäisen avioliiton puoliso.

Mitätöintiä valeoikeustoimeen vedoten voivat vaatia molemmat puolisot tai kuka tahansa, jolle avioliitto aiheuttaa haittaa. Muissa tapauksissa, joissa avioliitto on solmittu vastoin tahtoa, avioliiton mitätöintiä voi vaatia vain vastoin tahtoaan avioliiton solminut puoliso, mutta mitätöintikanteen ajamista voivat jatkaa suoraan etenevässä tai takenevassa polvessa olevat sukulaiset, perilliset tai adoptoidut lapset, jos asianosainen kuolee asian käsittelyn aikana.

Puutteelliseen tahdonilmaisuun perustuvan mitätöintikanteen voi panna vireille vain puoliso, joka on solminut avioliiton virheeseen perustuen tai pakotettuna, mutta mitätöintikanteen ajamista voivat jatkaa suoraan etenevässä tai takenevassa polvessa olevat sukulaiset, perilliset tai adoptoidut lapset, jos asianosainen kuolee asian käsittelyn aikana.

Sivun alkuunSivun alkuun

Todistajien puuttumiseen perustuvaa mitätöintikannetta voi ehdottaa ainoastaan syyttäjäviranomainen.

Jos toinen puolisoista on alle kuusitoistavuotias, tunnetusti mielenterveydeltään häiriintynyt henkilö tai henkilö, jolta avioliiton solmiminen on kielletty tai joka on kykenemätön solmimaan avioliittoa psyykkisen terveydentilansa vuoksi tai jonka edellinen avioliitto on vielä voimassa, tai jos hän on suoraan etenevässä tai takenevassa sukulaisuussuhteessa puolisoonsa, puolisonsa sisaren jälkeläinen, puolisonsa appivanhempi tai tuomittu aiemmin, solmitun avioliiton mitätöintikanne on pantava vireille seuraavasti:

 1. Alaikäisen henkilön omasta aloitteesta viimeistään kuuden kuukauden kuluttua täysi-ikäiseksi tulemisesta tai siitä, kun henkilölle, jolta avioliiton solmiminen on ollut kielletty tai joka on ollut siihen kykenemätön psyykkisen terveydentilansa vuoksi, annetaan lupa solmia avioliitto, tai kun tunnetusti mielenterveydeltään häiriintynyt henkilö on parantunut. Kolmannen osapuolen aloitteesta viimeistään kolmen vuoden kuluttua avioliiton solmimisesta, mutta ei koskaan tapauksissa, joissa alaikäisestä on tullut täysi-ikäinen tai kun henkilölle, jolta avioliiton solmiminen on ollut kielletty tai joka on ollut siihen kykenemätön psyykkisen terveydentilansa vuoksi, annetaan lupa solmia avioliitto, tai kun tunnetusti mielenterveydeltään häiriintynyt on parantunut.
 2. Kolmen vuoden kuluessa avioliiton solmimisesta, jos kihlattu tuomitaan syylliseksi kihlakumppaninsa puolisoon kohdistuneeseen henkirikokseen.
 3. Muissa tapauksissa viimeistään kuuden kuukauden kuluttua avioliiton purkautumisesta. Syyttäjäviranomainen voi ehdottaa mitätöintikanteen nostamista vain avioliiton purkautumiseen asti. Avioliiton mitätöintikannetta ei voi nostaa tai jatkaa voimassa olevan edellisen avioliiton perusteella, ennen kuin kaksinnaimisen ensimmäinen avioliitto on julistettu pätemättömäksi tai mitätöity.

Vastoin toisen tai molempien kihlattujen tahtoa solmittuun avioliittoon perustuva mitätöintikanne on nostettava viimeistään kolmen peräkkäisen vuoden kuluttua avioliiton solmimisesta, tai jos hakija ei ollut tietoinen vastentahtoisuudesta, kuuden kuukauden kuluessa tiedon saamisesta.

Sivun alkuunSivun alkuun

Alun perin puutteelliseen tahdonilmaisuun perustuva mitätöintikanne on nostettava viimeistään kuuden kuukauden kuluttua vastentahtoisuuden päättymisestä.

Todistajien puuttumiseen perustuva mitätöintikanne on nostettava viimeistään vuoden kuluttua avioliiton solmimisesta.

Vireillepanopyyntöön (petição inicial) on liitettävä jäljennös avioliittorekisterimerkinnästä ja mahdollisesti (jos hakemuksen perusteena on ikä) jäljennös kyseessä olevan kihlatun syntymärekisterimerkinnästä.

Tämän kaltaisessa kanteessa vastapuolelle annetaan aina mahdollisuus kiistää asia. Vastapuolen vastineen käsittelyssä vahvistetaan oikeudenkäynnissä käsiteltävät asiat. Käsittely sisältää tutkintavaiheen, jonka aikana osapuolet esittävät todisteet puolustautumisoikeuden periaatteen mukaisesti. Tällainen menettely koostuu suullisesta käsittelystä ja oikeudenkäynnistä, jonka päätteeksi annetaan lopullinen tuomio.

12. Voiko asian hoitamiseen saada oikeusapua?

Oikeusapujärjestelmää sovelletaan kaikissa tuomioistuimissa ja menettelymuodoissa.

Tarkempia tietoja asiasta sivulla Oikeusapu – Portugali

13. Voiko avioero /asumusero /mitätöintipäätökseen hakea muutosta?

Näitä asioita koskevaan päätökseen voi hakea muutosta korkeimpaan oikeuteen saakka.

14. Millä tavoin tulee menetellä jos halutaan, että toisen jäsenvaltion tuomioistuimen antama avioero /asumusero /mitätöintipäätös tunnustetaan Portugalissa?

Mikäli käsiteltävänä oleva tuomio on annettu toisessa jäsenvaltiossa (Tanskaa lukuun ottamatta) , tuomio on tunnustettava muissa jäsenvaltioissa ilman eri toimenpiteitä. Mitään erityistä menettelyä ei vaadita siviilisäätyä koskevien jäsenvaltioiden rekistereiden päivittämiseksi sen toisessa jäsenvaltiossa avioeroa, asumuseroa tai avioliiton mitätöintiä koskevan tuomion perusteella, johon kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaan ei saa hakea muutosta. Jos kysymys tuomion tunnustamisesta tulee esille jäsenvaltion tuomioistuimessa vireillä olevassa asiassa, asiaa käsittelevä tuomioistuin voi ratkaista tuomion tunnustamista koskevan kysymyksen.

Sivun alkuunSivun alkuun

Jokainen, jonka etua tuomion tunnustaminen koskee, voi pyytää vahvistettavaksi, että tuomio on tunnustettava.

Asianosaisen, joka hakee tuomion julistamista täytäntöönpanokelpoiseksi, on annettava a) tuomiosta sellainen jäljennös, joka täyttää tarvittavat vaatimukset sen aitouden toteamiseksi ja b) todistus käyttäen 29. toukokuuta 2000 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1347/2000 (liitteessä IV) esitettyä vakiolomaketta.

Tanskassa annettuihin avioerotuomioihin sovelletaan ulkomaisen tuomion tarkistamista koskevaa erityismenettelyä.

Hakijan on liitettävä hakemukseen asiakirja, jonka päätöstä pyydetään tarkistettavaksi. Vastaajan on ilmoitettava 15 päivän kuluessa, mikäli hän vastustaa tarkistusta. Mikäli vastaaja vastustaa tarkistusta, hakija voi antaa vastineensa kymmenen päivän kuluessa vastustavan ilmoituksen tiedoksiannosta. Kun tosiseikat on esitetty ja kun esittelijä (hovioikeudenneuvos (juiz desembargador) , joka johtaa käsittelyä) on suorittanut välttämättömiksi katsomansa tarkastukset, asianosaisilla ja syyttäjäviranomaisella on jokaisella 15 päivää aikaa esittää vastineensa.

Jotta tuomio voidaan tunnustaa,

 1. tuomion sisältävän asiakirjan aitoudesta tai päätöksen asianmukaisuudesta ei saa olla epäselvyyttä
 2. tuomio on tullut antaa kyseessä olevan ulkomaan lainsäädännön mukaisesti
 3. tuomion antaneella ulkomaisella tuomioistuimella on oltava asiassa lainsäädännön mukainen toimivalta, joka ei loukkaa Portugalin tuomioistuinten yksinomaista toimivaltaa
 4. portugalilaiselle tuomioistuimelle kuuluvassa asiassa voidaan vedota vireilläolovaikutukseen tai perustellusti lainvoimaisuutta koskevaan oikeudenkäyntiväitteeseen vain, mikäli ulkomainen tuomioistuin on ilmoittanut asiasta etukäteen portugalilaiselle tuomioistuimelle
 5. asia on saatettu vastaajan tietoon asianmukaisesti ja tuomion antaneen tuomioistuimen alkuperävaltion lainsäädännön mukaisesti, ja oikeudenkäynnissä on otettu huomioon puolustautumisoikeuden ja asianosaisten yhdenvertaisuuden periaatteet
 6. tuomio ei saa sisältää päätöstä, jonka tunnustaminen on selkeästi ristiriidassa Portugalin valtion kansainvälistä yleistä turvallisuutta koskevien periaatteiden kanssa.

15. Minkä tuomioistuimen puoleen tulee kääntyä, jos halutaan vastustaa toisen jäsenvaltion tuomioistuimen antaman avioero /asumusero /mitätöintipäätöksen tunnustamista?

Euroopan unionin jäsenvaltioissa, Tanskaa lukuun ottamatta, annetun avioero-, asumusero- tai mitätöintipäätöksen tunnustamispyyntö esitetään perheoikeudelle (Tribunal de Família) tai mikäli tuomiopiirin alueella ei ole perhetuomioistuinta, tuomiopiirin alioikeudelle (Tribunal de Comarca).

Alueellisesti toimivaltainen tuomioistuin määräytyy sen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön perusteella, jonka alueella tuomion tunnustamispyyntö pannaan vireille.

Jos tuomio on annettu Tanskassa, asiassa toimivaltaisen tuomiopiirin ylioikeuden tuomioistuin (Tribunal da Relação) määräytyy tuomion vastaajan kotipaikan perusteella (Coimbra, Évora, Guimarães, Lissabon ja Porto).

16. Mitä lakia sovelletaan avioeroasioissa silloin, kun puolisot eivät asu Portugalissa tai ovat muun maan kansalaisia?

Avioero- ja asumuserotapauksissa sovelletaan puolisoiden yhteistä kansallista lakia. Jos puolisot eivät ole saman valtion kansalaisia, sovelletaan nykyisen yhteisen kotipaikan kansallista lakia. Jos puolisoiden kotipaikka ei ole sama, sovelletaan sen valtion kansallista lakia, johon perhe-elämällä katsotaan olevan läheisimmät siteet.

Jos sovellettava laki kuitenkin muuttuu avioliiton aikana, asumus- tai avioeroa voi vaatia vain tällöin sovelletun lain perusteella.

Lisätietoja

Lisätietoja saa seuraavilta Internet-sivustoilta:

« Avioero - Yleistä | Portugali - Yleistä »

Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 03-08-2007

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta