Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Διαζύγιο > Πορτογαλία

Τελευταία ενημέρωση: 03-08-2007
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Διαζύγιο - Πορτογαλία

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Η έκδοση στην αρχική γλώσσα επικαιροποιήθηκε και μεταφέρθηκε στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις έκδοσης διαζυγίου; 1.
2. Ποιοι είναι οι λόγοι διαζυγίου; 2.
3. Ποιες είναι οι νομικές συνέπειες του διαζυγίου; 3.
α) στις προσωπικές σχέσεις των συζύγων: α)
β) στην κατανομή περιουσίας μεταξύ των συζύγων: β)
γ) στα ανήλικα τέκνα των συζύγων: γ)
δ) στην υποχρέωση καταβολής διατροφής στον έναν εκ των συζύγων: δ)
4. Τι σημαίνει στην πράξη ο δικαστικός χωρισμός; 4.
5. Ποιοι είναι οι λόγοι δικαστικού χωρισμού; 5.
6. Ποιες είναι οι νομικές συνέπειες του δικαστικού χωρισμού; Μπορεί να μετατραπεί σε διαζύγιο; Αποτελεί ο δικαστικός χωρισμός αναγκαία προϋπόθεση για την έκδοση διαζυγίου; 6.
7. Τι σημαίνει η έννοια «ακύρωση του γάμου» στην πράξη; 7.
8. Ποιοι είναι οι λόγοι ακύρωσης του γάμου; 8.
9. Ποιες είναι οι νομικές συνέπειες της ακύρωσης του γάμου; 9.
10. Υπάρχουν εναλλακτικά εξωδικαστικά μέσα επίλυσης των σχετικών θεμάτων, χωρίς προσφυγή στη Δικαιοσύνη; 10.
11. Πού πρέπει να καταθέσω την αίτηση διαζυγίου / δικαστικού χωρισμού / ακύρωσης γάμου; Ποιες είναι οι επίσημες διαδικασίες και ποια τα σχετικά έγγραφα που πρέπει να υποβάλλονται με την αγωγή; 11.
12. Μπορώ να τύχω δωρεάν νομικής συνδρομής για τα έξοδα της διαδικασίας; 12.
13. Υπάρχει δυνατότητα άσκησης έφεσης κατά απόφασης διαζυγίου / δικαστικού χωρισμού / ακύρωσης γάμου; 13.
14. Τι πρέπει να κάνω για να επιτύχω αναγνώριση απόφασης διαζυγίου / δικαστικού χωρισμού / ακύρωσης γάμου, η οποία εκδόθηκε από δικαστήριο άλλου κράτους μέλους; 14.
15. Σε ποιο δικαστήριο μπορώ να ασκήσω προσφυγή κατά της αναγνώρισης μιας απόφασης διαζυγίου / δικαστικού χωρισμού / ακύρωσης γάμου, η οποία εκδόθηκε από δικαστήριο άλλου κράτους μέλους; 15.
16. Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο στο πλαίσιο μιας διαδικασίας διαζυγίου μεταξύ δύο συζύγων που δεν διαμένουν στην Πορτογαλία ή που έχουν διαφορετικές εθνικότητες; 16.

 

1. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις έκδοσης διαζυγίου;

Στην Πορτογαλία, το διαζύγιο εκδίδεται είτε κοινή συναινέσει είτε κατ’ αντιδικία.

Η πρώτη μέθοδος προϋποθέτει τη συναίνεση και των δύο συζύγων για τη λύση του δεσμού του γάμου, καθώς και την παροχή διατροφής στον σύζυγο που την έχει ανάγκη, την άσκηση γονικής μέριμνας επί των ανηλίκων τέκνων, τη διευθέτηση της τύχης της συζυγικής κατοικίας, όπως επίσης και το καθεστώς που θα ισχύει, εκκρεμούσης της δίκης, σχετικά με την προαναφερθείσα παροχή διατροφής, την άσκηση της γονικής μέριμνας και τη χρήση της συζυγικής κατοικίας.

Η κατ’ αντιδικία διαδικασία έκδοσης διαζυγίου κινείται κατόπιν δικαστικής προσφυγής ενός εκ των συζύγων κατά του άλλου και προϋποθέτει την επίκληση υπαίτιας παραβίασης των συζυγικών καθηκόντων κατά τρόπο που, δεδομένης της σοβαρότητας και της επανάληψής της, να υπονομεύεται κάθε δυνατότητα συμβίωσης. Κατά την αξιολόγηση της σοβαρότητας των επικαλούμενων πραγματικών περιστατικών, το δικαστήριο οφείλει ιδίως να λαμβάνει υπόψη την υπαιτιότητα που ενδέχεται να καταλογισθεί στον ενάγοντα καθώς και το μορφωτικό επίπεδο και την ηθική ευαισθησία των δύο συζύγων.

2. Ποιοι είναι οι λόγοι διαζυγίου;

Σε αγωγή διαζυγίου που κινείται κοινή συναινέσει, οι σύζυγοι δεν υποχρεούνται να αποκαλύψουν τους λόγους των αξιώσεών τους.

Καθένας εκ των συζύγων δύναται να κινήσει κατ’ αντιδικία διαδικασία έκδοσης διαζυγίου σε περίπτωση που ο άλλος παραβιάζει, με τον τρόπο που αναφέρεται στην προηγούμενη απάντηση, τα συζυγικά καθήκοντα που αφορούν τον σεβασμό (με λόγια ή πράξεις που θίγουν την τιμή του άλλου συζύγου, την αξιοπρέπειά του, την κοινωνική του υπόσταση, τον αυτοσεβασμό του, την αυτοεκτίμησή του, την ευαισθησία του ή την προσωπική του ευαισθησία) , τη συζυγική πίστη (προβαίνοντας σε μοιχεία και, συνεπώς, αθετώντας την υποχρέωση αποκλειστικής και ειλικρινούς αφοσίωσης στον άλλο σύζυγο) , τη συμβίωση (με εγκατάλειψη της συζυγικής εστίας) , τη συνεργασία (μη πληρώντας την υποχρέωση παροχής βοήθειας και υποστήριξης και μην αναλαμβάνοντας τις ευθύνες που συνεπάγεται ο συζυγικός βίος) , και την αμοιβαία συνδρομή (αθετώντας την υποχρέωση παροχής διατροφής και συνεισφοράς στα καθημερινά βάρη του οικογενειακού βίου).

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Εντούτοις, οιοσδήποτε εκ των συζύγων δεν μπορεί να επιτύχει την έκδοση διαζυγίου:

α) εάν έχει υποκινήσει τον άλλο σύζυγο να προβεί στην επικαλούμενη πράξη, ώστε να τη χρησιμοποιήσει ως βάσιμο ισχυρισμό για την αγωγή, ή εάν έχει σκοπίμως διαμορφώσει ευνοϊκές συνθήκες για την εμφάνιση αυτής της πράξης·

β) εάν αποδείξει με τη μετέπειτα συμπεριφορά του/της, ιδίως με ρητή ή σιωπηρή συγχώρηση, ότι δεν θεωρεί τη διαπραχθείσα πράξη παράγοντα που αποκλείει τη συμβίωση.

Αποτελούν επίσης βάσιμους ισχυρισμούς για την κατ’ αντιδικία έκδοση διαζυγίου:

α) η έμπρακτη διάσταση επί τρία συναπτά έτη·

β) η έμπρακτη διάσταση επί ένα έτος, σε περίπτωση που ένας εκ των συζύγων κατέθεσε αγωγή για διαζύγιο δίχως ο άλλος να προσβάλλει την προσφυγή αυτή·

γ) η μεταβολή των διανοητικών ικανοτήτων του άλλου συζύγου, εφόσον αυτή διαρκεί πάνω από τρία έτη και είναι τόσο σοβαρή ώστε να υπονομεύει κάθε δυνατότητα συμβίωσης·

δ) η αφάνεια ενός από τους συζύγους, χωρίς να υπάρχουν νέα για τον εξαφανισθέντα επί χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο ετών.

Για τους ανωτέρω σκοπούς, έμπρακτη διάσταση νοείται ότι υπάρχει όταν δεν υφίσταται κοινός βίος των συζύγων ή όταν δεν εκδηλώνεται πρόθεση για αποκατάσταση της συμβίωσης από έναν εξ αυτών ή από αμφότερους.

3. Ποιες είναι οι νομικές συνέπειες του διαζυγίου;

α) στις προσωπικές σχέσεις των συζύγων:

Το διαζύγιο οδηγεί σε λύση του γάμου και έχει τις ίδιες νομικές συνέπειες της λύσης λόγω θανάτου, εκτός των παρεκκλίσεων που θεσπίζονται διά νόμου.

Επομένως, παύουν να ισχύουν οι υποχρεώσεις που αναφέρονται στην απάντηση στην προηγούμενη ερώτηση.

Παρά την έκδοση διαζυγίου, καθένας εκ των συζύγων δικαιούται να διατηρήσει το επώνυμο του άλλου, που ενδεχομένως έχει υιοθετήσει, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει σχετική συναίνεση του τελευταίου ή εφόσον του το επιτρέπει το δικαστήριο λαμβάνοντας υπόψη τους επικαλούμενους λόγους. Η συγκατάθεση του πρώην ή της πρώην συζύγου μπορεί να δοθεί με συμβολαιογραφική πράξη, με έγγραφο που κατατίθεται στη δίκη (γραπτή καταχώρηση, κατά την εκδίκαση της υπόθεσης, της βούλησης του διαδίκου) ή με δήλωση ενώπιον του υπαλλήλου του ληξιαρχείου. Η αίτηση άδειας από το δικαστήριο για χρήση του επωνύμου του πρώην ή της πρώην συζύγου μπορεί να υποβληθεί κατά την εκδίκαση του διαζυγίου ή σε χωριστή διαδικασία, ακόμη και μετά την έκδοση του διαζυγίου.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

β) στην κατανομή περιουσίας μεταξύ των συζύγων:

Ο σύζυγος που κρίνεται μοναδικός ή κυριότερος υπαίτιος ή ακόμη ο σύζυγος που ζήτησε να εκδοθεί το διαζύγιο για λόγους μεταβολής των διανοητικών ικανοτήτων του άλλου συζύγου οφείλει να αποζημιώσει τον σύζυγο ή τη σύζυγό του για την ηθική βλάβη που υπέστη λόγω της λύσης του γάμου. Η αίτηση αποζημίωσης πρέπει να υποβάλλεται κατά τη διαδικασία εκδίκασης του διαζυγίου.

Τα αποτελέσματα του διαζυγίου στην κατανομή των περιουσιακών στοιχείων μεταξύ των συζύγων ισχύουν αναδρομικά από την ημερομηνία κατάθεσης της αγωγής.

Τα αποτελέσματα του διαζυγίου στην κατανομή των περιουσιακών στοιχείων μεταξύ των συζύγων μπορούν να προσβληθούν από τρίτους μόνον από την ημερομηνία έκδοσης της δικαστικής απόφασης.

Ο σύζυγος που κρίνεται μοναδικός ή κυριότερος υπαίτιος δεν δικαιούται, κατά την κατανομή των περιουσιακών στοιχείων, να λάβει περισσότερα από αυτά που θα ελάμβανε σε περίπτωση που η σύναψη του γάμου γινόταν υπό καθεστώς κοινοκτημοσύνης των αποκτηθέντων περιουσιακών στοιχείων (στο πλαίσιο του οποίου θεωρείται ότι ανήκουν στους συζύγους τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχει ο καθένας τη στιγμή της σύναψης του γάμου, εκείνα που θα του περιέλθουν μετά τον γάμο από κληρονομιά ή δωρεές, καθώς και όσα αποκτούνται κατά τη διάρκεια του δεσμού του γάμου δυνάμει προγενέστερου δικαιώματος του καθενός. Η κοινοκτημοσύνη περιλαμβάνει και τα αγαθά που αποκτούνται από την εργασία των συζύγων και τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτούν από κοινού στη διάρκεια του δεσμού του γάμου).

Ο σύζυγος που κρίνεται μοναδικός ή κυριότερος υπαίτιος χάνει όλα τα ωφελήματα που απέκτησε ή που αναμένεται να αποκτήσει από τον άλλο σύζυγο ή από τρίτους λόγω του γάμου ή βάσει του γεγονότος ότι είναι έγγαμος, ανεξαρτήτως εάν η σχετική συνομολόγηση είναι προγενέστερη ή μεταγενέστερη της σύναψης του γάμου. Ο σύζυγος που κρίνεται μη υπαίτιος ή που δεν είναι ο κυριότερος υπαίτιος διατηρεί το σύνολο των ωφελημάτων που απέκτησε ή που αναμένεται να αποκτήσει από τον άλλο σύζυγο ή από τρίτους, ακόμη και εάν δεν προβλέπεται στην περίπτωση αυτή ρήτρα αμοιβαιότητας. Δύναται να αποποιηθεί αυτών των ωφελημάτων με μονομερή δήλωση προθέσεων, σε περίπτωση όμως που υπάρχουν τέκνα που γεννήθηκαν από τον γάμο, η αποποίηση γίνεται δεκτή μόνον προς όφελος των τέκνων αυτών.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Το δικαστήριο δύναται να εκμισθώσει τη συζυγική στέγη σε οιονδήποτε εκ των συζύγων, κατόπιν αιτήματός του, είτε αυτή είναι κοινή ιδιοκτησία είτε ιδιοκτησία του άλλου, λαμβάνοντας κυρίως υπόψη τις ανάγκες του κάθε συζύγου και τα συμφέροντα των τέκνων των συζύγων.

Η προαναφερόμενη εκμίσθωση υπόκειται στους κανόνες περί εκμίσθωσης κατοικιών, αλλά το δικαστήριο δύναται να καθορίσει τους όρους του συμβολαίου, αφού ακούσει τους συζύγους, και να κηρύξει άκυρη την εκμίσθωση, κατόπιν αιτήματος του κυρίου της κατοικίας, εφόσον αυτό αιτιολογείται από επακόλουθα στοιχεία.

γ) στα ανήλικα τέκνα των συζύγων:

Σε περιπτώσεις διαζυγίου, δικαστικού χωρισμού, κήρυξης ακυρότητας ή ακύρωσης του γάμου, η τύχη των τέκνων, η διατροφή που τους οφείλεται και ο τρόπος καταβολής αυτής της διατροφής ρυθμίζονται κατόπιν συμφωνίας των γονέων, η οποία εγκρίνεται από το δικαστήριο (ή από τον ληξίαρχο σε περίπτωση συναινετικών διαδικασιών χωρισμού και διαζυγίου).

Εάν δεν υπάρξει συμφωνία, το δικαστήριο αποφασίζει με γνώμονα το συμφέρον του ανηλίκου, συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης στενών σχέσεων με τον γονέα στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της γονικής μέριμνας. Στην προκειμένη περίπτωση, η επιμέλεια του τέκνου μπορεί να ανατεθεί σε οιονδήποτε εκ των γονέων, σε τρίτο πρόσωπο ή σε αναμορφωτήριο ή ίδρυμα παροχής συνδρομής σε ανηλίκους.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις επί του θέματος, μπορείτε να συμβουλευθείτε, στην ιστοθέση αυτή, το κεφάλαιο: « Γονική Μέριμνα - Πορτογαλία ».

δ) στην υποχρέωση καταβολής διατροφής στον έναν εκ των συζύγων:

Στην περίπτωση του δικαστικού χωρισμού, διατηρείται το δικαίωμα στη διατροφή.

Αλλά και σε περίπτωση διαζυγίου το συγκεκριμένο δικαίωμα δεν καταργείται αυτομάτως.

Σε περίπτωση διαζυγίου, δικαιούται να ζητήσει διατροφή:

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

α) ο σύζυγος που δεν κρίνεται υπαίτιος ή, όταν και οι δύο είναι υπαίτιοι, εκείνος που δεν κρίθηκε ως ο κυριότερος υπαίτιος με την απόφαση έκδοσης διαζυγίου, εφόσον η συγκεκριμένη απόφαση στηρίχθηκε σε υπαίτια παράβαση των συζυγικών καθηκόντων (σε περιπτώσεις όπου η παράβαση, δεδομένης της σοβαρότητας και της επανάληψής της, υπονομεύει κάθε δυνατότητα συμβίωσης) , στην περίπτωση έμπρακτης διάστασης επί τρία συναπτά έτη ή έμπρακτης διάστασης επί ένα έτος, όταν ένας εκ των συζύγων κατέθεσε αγωγή για διαζύγιο δίχως ο άλλος να προσβάλλει την προσφυγή αυτή·

β) ο εναγόμενος σύζυγος, εάν το διαζύγιο εκδόθηκε λόγω σοβαρής μεταβολής των διανοητικών ικανοτήτων του άλλου συζύγου, εφόσον αυτή διαρκεί πάνω από τρία έτη και είναι τόσο σοβαρή ώστε να υπονομεύει κάθε δυνατότητα συμβίωσης·

γ) οιοσδήποτε εκ των συζύγων σε περίπτωση συναινετικού διαζυγίου ή, όταν πρόκειται για κατ’ αντιδικία έκδοση διαζυγίου, όταν κριθεί ότι η υπαιτιότητα βαραίνει εξίσου και τους δύο.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για λόγους επιείκειας, το δικαστήριο δύναται να αποφασίσει την καταβολή διατροφής στον σύζυγο που δεν την δικαιούται, λαμβάνοντας ειδικότερα υπόψη τη διάρκεια του έγγαμου βίου και τη συνεισφορά του συγκεκριμένου συζύγου στην οικιακή οικονομία.

Για τον καθορισμό του ύψους της διατροφής, το δικαστήριο πρέπει να συνυπολογίζει την ηλικία και την κατάσταση της υγείας των συζύγων, τα επαγγελματικά τους προσόντα και τις δυνατότητες απασχόλησης, τον χρόνο που θα χρειασθεί να αφιερώσουν, ενδεχομένως, στην ανατροφή των κοινών τέκνων, τα εισοδήματα και τις προσόδους τους και, γενικότερα, όλους τους παράγοντες που ενδέχεται να καθορίσουν τις ανάγκες του συζύγου δικαιούχου της διατροφής και τις δυνατότητες αυτού που την καταβάλλει.

Το καθεστώς αυτό εφαρμόζεται σε περίπτωση που εκδίδεται απόφαση για δικαστικό χωρισμό.

Όταν ο γάμος κηρύσσεται άκυρος ή ακυρώνεται, ο καλόπιστος σύζυγος διατηρεί το δικαίωμα στη διατροφή ύστερα από την τελεσίδικη απόφαση (στιγμή μετά την οποία η δικαστική απόφαση δεν μπορεί να εφεσιβληθεί) ή μετά την καταχώρηση της αντίστοιχης απόφασης (επισύναψη του εγγράφου που αναφέρει το γεγονός στη ληξιαρχική πράξη γάμου).

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Το δικαίωμα στη διατροφή καταργείται εάν ο δικαιούχος αυτής συνάψει νέο γάμο ή φανεί ανάξιος του ευεργετήματος λόγω της ηθικής του στάσης.

4. Τι σημαίνει στην πράξη ο δικαστικός χωρισμός;

Ο δικαστικός χωρισμός δεν λύει τον δεσμό του γάμου, αλλά οδηγεί σε έκπτωση των υποχρεώσεων έγγαμης συμβίωσης και αμοιβαίας συνδρομής, με την επιφύλαξη του δικαιώματος στη διατροφή.

Όσον αφορά τα περιουσιακά στοιχεία, ο χωρισμός παράγει τα ίδια αποτελέσματα με τη λύση του γάμου.

Ο δικαστικός χωρισμός παύει είτε με τη συμφιλίωση των συζύγων είτε με τη λύση του δεσμού του γάμου.

Οι σύζυγοι δικαιούνται ανά πάσα στιγμή να αποκαταστήσουν την έγγαμη συμβίωση και την πλήρη άσκηση των συζυγικών τους δικαιωμάτων και καθηκόντων. Η συμφιλίωση είναι δυνατό να καταχωρηθεί σε έγγραφο που επισυνάπτεται στον φάκελο της διαδικασίας δικαστικού χωρισμού (γραπτό κείμενο που καταχωρείται στον φάκελο δικογραφίας από δικαστικό υπάλληλο κατόπιν δήλωσης προθέσεων των διαδίκων) ή σε συμβολαιογραφική πράξη, υποβάλλεται προς έγκριση στο δικαστήριο, και η σχετική απόφαση καταχωρείται με πρωτοβουλία του δικαστηρίου. Όταν η διαδικασία δικαστικού χωρισμού διεκπεραιώνεται στο ληξιαρχείο, η συμφιλίωση καταχωρείται σε έγγραφο που επισυνάπτεται στον φάκελο της αντίστοιχης διαδικασίας και υποβάλλεται προς έγκριση στον αρμόδιο ληξίαρχο, και η σχετική απόφαση καταχωρείται με πρωτοβουλία της υπηρεσίας. Η πράξη συμφιλίωσης παράγει αποτελέσματα από τη στιγμή της έγκρισής της.

Μετά την πάροδο δύο ετών από την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης σε κατ’ αντιδικία ή κοινή συναινέσει διαδικασία δικαστικού χωρισμού, δίχως να επέλθει συμφιλίωση των συζύγων, οιοσδήποτε εξ αυτών δικαιούται να αξιώσει τη μετατροπή του δικαστικού χωρισμού σε διαζύγιο. Σε περίπτωση που η αξίωση για μετατροπή προβληθεί από αμφότερους τους συζύγους, δεν είναι αναγκαία η αναμονή της εκπνοής της προαναφερόμενης προθεσμίας. Ανεξαρτήτως της προαναφερθείσας προθεσμίας, οιοσδήποτε εκ των συζύγων μπορεί να αξιώσει τη μετατροπή, εάν ο άλλος σύζυγος προβεί σε μοιχεία μετά τον χωρισμό. Η δικαστική απόφαση με την οποία ο χωρισμός μετατρέπεται σε διαζύγιο δεν μπορεί να μεταβάλει τα αποφασισθέντα σχετικά με την υπαιτιότητα των συζύγων κατά την απόφαση του χωρισμού.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Οι διατάξεις που αφορούν το διαζύγιο είναι εφαρμοστέες στην περίπτωση του δικαστικού χωρισμού, με τις αναγκαίες προσαρμογές.

5. Ποιοι είναι οι λόγοι δικαστικού χωρισμού;

Οι λόγοι δικαστικού χωρισμού είναι ίδιοι με αυτούς που οδηγούν στο κατ’ αντιδικία διαζύγιο.

6. Ποιες είναι οι νομικές συνέπειες του δικαστικού χωρισμού; Μπορεί να μετατραπεί σε διαζύγιο; Αποτελεί ο δικαστικός χωρισμός αναγκαία προϋπόθεση για την έκδοση διαζυγίου;

Όπως επισημαίνεται στην απάντηση στην προηγούμενη ερώτηση, με τον δικαστικό χωρισμό καταργούνται οι υποχρεώσεις έγγαμης συμβίωσης και αμοιβαίας συνδρομής, με διατήρηση ωστόσο του δικαιώματος στη διατροφή, ενώ σε σχέση με τα περιουσιακά στοιχεία παράγονται νομικά αποτελέσματα ίδια με αυτά της λύσης του γάμου. Καθένας εκ των συζύγων διατηρεί το επώνυμο του άλλου σε περίπτωση που το έχει υιοθετήσει.

Ο δικαστικός χωρισμός μπορεί να μετατραπεί σε διαζύγιο, μολονότι δεν αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση διαζυγίου ή στάδιο της σχετικής διαδικασίας.

Ο δικαστικός χωρισμός παύει είτε με τη συμφιλίωση των συζύγων είτε με τη λύση του δεσμού του γαμήλιου.

7. Τι σημαίνει η έννοια «ακύρωση του γάμου» στην πράξη;

«Ακύρωση του γάμου» σημαίνει άρση των νομικών συνεπειών του γάμου λόγω επίκλησης ουσιαστικού ελαττώματος του γάμου.

8. Ποιοι είναι οι λόγοι ακύρωσης του γάμου;

Είναι ακυρώσιμος ο γάμος που τελέσθηκε:

α) από άτομα ηλικίας κάτω των δεκαέξι ετών·

β) από άτομα με οξεία άνοια (ακόμη και κατά τα διαστήματα εχεφροσύνης) ·

γ) από πολίτες που τελούν υπό δικαστική απαγόρευση ή είναι ανίκανοι για δικαιοπραξία λόγω πνευματικής διαταραχής·

δ) από άτομα δεσμευμένα από προηγούμενο γάμο ο οποίος δεν έχει λυθεί με αμετάκλητη απόφαση, ακόμη και αν η αντίστοιχη πράξη δεν έχει καταχωρηθεί στο ληξιαρχείο·

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

ε) από άτομα που συνδέονται με βαθμό συγγένειας σε ευθεία γραμμή (κατάσταση που προκύπτει σε γάμο μεταξύ ανιόντων και κατιόντων της ίδιας οικογένειας) ·

στ) μεταξύ αδελφού και αδελφής, πεθερού και νύφης ή πεθεράς και γαμβρού.

Είναι επίσης ακυρώσιμος ο γάμος που τελέσθηκε:

α) από μελλόνυμφο που έχει καταδικασθεί ως υπαίτιος ή συνένοχος ανθρωποκτονίας ή απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά του συζύγου του άλλου μελλόνυμφου·

β) δίχως συναίνεση ή όταν η συναίνεση αποσπάται με πλάνη ή απειλή εκ μέρους ενός ή αμφότερων των μελλονύμφων·

γ) χωρίς την παρουσία μαρτύρων, όταν αυτό απαιτείται από τον νόμο.

9. Ποιες είναι οι νομικές συνέπειες της ακύρωσης του γάμου;

Με την ακύρωση του γάμου, καταργούνται οι υποχρεώσεις συμβίωσης, συζυγικής πίστης, σεβασμού, συνεργασίας και αμοιβαίας συνδρομής.

Η νομική κατάσταση όσων είχαν αρχικά δεσμευθεί με ακυρωθέντα δεσμό γάμου πρέπει να επανέρχεται, στον βαθμό του εφικτού, στην κατάσταση που υπήρχε πριν από την ακυρωθείσα πράξη.

Εντούτοις, δεν μπορεί να γίνει επίκληση του ακυρώσιμου του γάμου για κανέναν δικαστικό ή εξωδικαστικό σκοπό, εφόσον το ακυρώσιμο δεν αναγνωρίσθηκε με δικαστική απόφαση κατόπιν αγωγής που ασκείται με το συγκεκριμένο αντικείμενο.

10. Υπάρχουν εναλλακτικά εξωδικαστικά μέσα επίλυσης των σχετικών θεμάτων, χωρίς προσφυγή στη Δικαιοσύνη;

Ναι. Η αίτηση για συναινετικό διαζύγιο υποβάλλεται στο ληξιαρχείο, εκτός των καταστάσεων που προκύπτουν κατόπιν συμφωνίας στο πλαίσιο μιας κατ’ αντιδικία διαδικασίας έκδοσης διαζυγίου.

11. Πού πρέπει να καταθέσω την αίτηση διαζυγίου / δικαστικού χωρισμού / ακύρωσης γάμου; Ποιες είναι οι επίσημες διαδικασίες και ποια τα σχετικά έγγραφα που πρέπει να υποβάλλονται με την αγωγή;

Οι αιτήσεις για συναινετικό χωρισμό και διαζύγιο κατατίθενται στα ληξιαρχεία του τόπου κατοικίας οιουδήποτε εκ των συζύγων ή σε άλλο ληξιαρχείο που επιλέγεται από τους δύο συζύγους και αναφέρεται ρητώς.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Οι λοιπές αξιώσεις εγείρονται ενώπιον του Οικογενειακού Δικαστηρίου (Tribunal de Família) ή, ελλείψει αυτού, ενώπιον του αρμόδιου περιφερειακού δικαστηρίου (Tribunal de Comarca) της περιοχής δωσιδικίας. Η περιοχή δωσιδικίας καθορίζεται από τον τόπο κατοικίας ή διαμονής του ενάγοντος (αυτού που καταθέτει την αγωγή).

Η διαδικασία του κατ’ αντιδικία διαζυγίου κινείται με την κατάθεση αίτησης που ονομάζεται «εισαγωγικό έγγραφο», στο οποίο εξιστορούνται τα πραγματικά περιστατικά που κρίνεται ότι οδηγούν στην ανάγκη λύσης του δεσμού του γάμου. Αποδεικτικά στοιχεία είναι δυνατό να προσκομίζονται ήδη από την αρχή. Πρέπει να επισυνάπτονται στην εν λόγω αίτηση οι ληξιαρχικές πράξεις γάμου και γέννησης των κοινών τέκνων των συζύγων.

Η εκπροσώπηση από δικηγόρο είναι υποχρεωτική.

Αφού παραλάβει το εισαγωγικό έγγραφο, ο δικαστής ορίζει ημερομηνία συνάντησης προκειμένου να γίνει προσπάθεια συμφιλίωσης των συζύγων. Κατά τη συνάντηση αυτή μπορούν να συμβούν τα εξής:

α) συμφιλίωση των συζύγων (στην προκειμένη περίπτωση η διαδικασία περατώνεται) ·

β) μετατροπή του κατ’ αντιδικία διαζυγίου σε συναινετικό διαζύγιο (ακολουθείται τότε η σχετική διαδικασία) · και

γ) απουσία κάθε είδους συμφιλίωσης (ακολουθείται η κατ’ αντιδικία διαδικασία έκδοσης διαζυγίου - ακόμη και στην περίπτωση αυτή, ο δικαστής θα επιδιώξει να πετύχει τη συμφωνία των συζύγων σχετικά με την καταβολή διατροφής, τη ρύθμιση της άσκησης της γονικής μέριμνας επί των τέκνων, τη χρήση της συζυγικής κατοικίας ενόσω εκκρεμεί η εκδίκαση της υπόθεσης).

Σε περίπτωση που η εκδίκαση του διαζυγίου ακολουθήσει την κατ’ αντιδικία διαδικασία, ο εναγόμενος σύζυγος διαθέτει προθεσμία τριάντα ημερών προκειμένου να υποβάλει εγγράφως την ανταγωγή του.

Η συγκεκριμένη δίκη περιλαμβάνει ακροαματική διαδικασία συζήτησης και εκδίκασης της υπόθεσης, στο πλαίσιο της οποίας θα κατατίθενται τα προαναφερθέντα αποδεικτικά στοιχεία. Περατώνεται πρωτοδίκως με την έκδοση δικαστικής απόφασης.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Η διαδικασία συναινετικού διαζυγίου κινείται με την υποβολή αίτησης στο ληξιαρχείο, την οποία υπογράφουν οι σύζυγοι ή οι πληρεξούσιοί τους. Η αίτηση επισυνάπτεται σε φάκελο δικογραφίας συνοδευόμενη από πλήρες αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης γάμου, λεπτομερή κατάλογο των κοινών περιουσιακών στοιχείων με αναγραφή της αντίστοιχης αξίας τους, βεβαίωση της δικαστικής απόφασης με την οποία ρυθμίζεται η άσκηση της γονικής μέριμνας επί των ανηλίκων τέκνων, εφόσον υπάρχουν, συμφωνία σχετικά με την καταβολή διατροφής στον σύζυγο που την έχει ανάγκη, τη σύμβαση για μελλοντικό γάμο (μνηστεία) , εάν υπάρχει, και συμφωνία σχετικά με την τύχη της συζυγικής κατοικίας. Εάν δεν προκύπτει κάτι διαφορετικό από τα προσκομιζόμενα έγγραφα, εννοείται ότι οι συμφωνίες ισχύουν τόσο κατά την περίοδο εκδίκασης της υπόθεσης όσο και κατά τη μεταγενέστερη περίοδο.

Στα προαναφερόμενα έγγραφα επισυνάπτεται συμφωνία σχετικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας, εφόσον υπάρχουν ανήλικα τέκνα, και σε περίπτωση που δεν προηγήθηκε δικαστική διευθέτηση του θέματος.

Αφού παραλάβει την αίτηση, ο ληξίαρχος καλεί τους συζύγους σε συνάντηση κατά την οποία προσπαθεί να τους συμφιλιώσει· εάν οι ενδιαφερόμενοι εξακολουθούν να επιθυμούν τη λύση του γάμου, ο ληξίαρχος, αφού εξακριβώσει ότι πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις, κηρύσσει το διαζύγιο και προβαίνει στην επακόλουθη καταχώρηση της σχετικής πράξης.

Εάν προσκομισθεί συμφωνία σχετικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας επί των ανηλίκων τέκνων, ο φάκελος δικογραφίας διαβιβάζεται στον καθ’ ύλην αρμόδιο εισαγγελέα του πρωτοδικείου της εδαφικής δικαιοδοσίας του ληξιαρχείου, πριν από τον καθορισμό της ημερομηνίας της συνάντησης, προκειμένου αυτός να εκφέρει γνώμη για τη συμφωνία εντός τριάντα ημερών. Εάν ο εισαγγελέας εκτιμήσει ότι η εν λόγω συμφωνία δεν διασφαλίζει δεόντως τα συμφέροντα των ανηλίκων τέκνων, οι προσφεύγοντες έχουν τη δυνατότητα να την τροποποιήσουν αναλόγως ή να προσκομίσουν νέα συμφωνία. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η συμφωνία διαβιβάζεται εκ νέου στον εισαγγελέα. Εάν ο εισαγγελέας κρίνει ότι η συμφωνία διασφαλίζει δεόντως τα συμφέροντα των ανηλίκων τέκνων ή εάν οι σύζυγοι την τροποποιήσουν σύμφωνα με τις υποδείξεις του εισαγγελέα, κηρύσσεται το διαζύγιο. Εάν οι προσφεύγοντες δεν συμμορφώνονται προς τις τροποποιήσεις που υποδεικνύει ο εισαγγελέας, και παρά ταύτα εξακολουθούν να εκφράζουν την επιθυμία λύσης του γάμου τους, ο φάκελος δικογραφίας διαβιβάζεται στο περιφερειακό δικαστήριο της περιοχής του ληξιαρχείου.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Στις διαδικασίες ακύρωσης του γάμου, είναι επίσης υποχρεωτική η συνδρομή από δικηγόρο.

Η συγκεκριμένη διαδικασία κινείται με αίτηση που ονομάζεται «εισαγωγικό έγγραφο», το οποίο, υπό μορφή υπομνημάτων, προσδιορίζει τους διαδίκους, εξιστορεί τα πραγματικά περιστατικά και καταλήγει με μια προσφυγή.

Τα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται από τον νόμο να καταθέσουν παρόμοια αγωγή διαφέρουν ανάλογα με τον λόγο της αξίωσης.

Οι σύζυγοι ή οι συγγενείς τους σε ευθεία γραμμή απεριόριστα ή σε πλάγια γραμμή ως και τον τέταρτο βαθμό, οι κληρονόμοι και τα θετά τέκνα των συζύγων, καθώς και η εισαγγελική αρχή, εξουσιοδοτούνται νομίμως να καταθέσουν αγωγή για ακύρωση για λόγους τέλεσης του γάμου σε ηλικία κάτω των δεκαέξι ετών, οξείας άνοιας, δικαστικής απαγόρευσης ή ανικανότητας για δικαιοπραξία ένεκα πνευματικής διαταραχής, προηγούμενου γάμου που δεν έχει λυθεί με αμετάκλητη απόφαση, συγγένειας σε ευθεία γραμμή, συγγένειας σε πλάγια γραμμή ως και τον δεύτερο βαθμό, συγγένειας εξ αγχιστείας σε ευθεία γραμμή ή προηγούμενης καταδίκης ενός εκ των μελλονύμφων. Εκτός από τα προαναφερόμενα πρόσωπα, δικαιούνται επίσης να καταθέσουν ή να συνεχίσουν την αγωγή ο κηδεμόνας ή ο επίτροπος στις περιπτώσεις ανηλίκων ή ατόμων που τελούν υπό δικαστική απαγόρευση ή είναι ανίκανα για δικαιοπραξία ένεκα πνευματικής διαταραχής, καθώς και ο πρώτος ή η πρώτη σύζυγος του παραβάτη σε περίπτωση διγαμίας.

Η αγωγή για ακύρωση νομιζόμενου γάμου ασκείται από τους ίδιους τους συζύγους ή από οιοδήποτε πρόσωπο θίγεται από τον γάμο. Στις λοιπές περιπτώσεις έλλειψης συναίνεσης, η αγωγή για ακύρωση μπορεί να ασκηθεί μόνον από τον σύζυγο που δεν είχε συναινέσει, αλλά είναι δυνατό να τη συνεχίσουν οι γονείς, οι συγγενείς εξ αγχιστείας σε ευθεία γραμμή, οι κληρονόμοι ή τα θετά τέκνα του, σε περίπτωση θανάτου του ενάγοντος ενόσω εκκρεμεί η εκδίκαση της υπόθεσης.

Η αγωγή για ακύρωση λόγω έλλειψης συναίνεσης μπορεί να ασκηθεί αποκλειστικά από τον σύζυγο που υπήρξε θύμα πλάνης ή απειλής, αλλά είναι δυνατό να τη συνεχίσουν οι γονείς, οι συγγενείς εξ αγχιστείας σε ευθεία γραμμή, οι κληρονόμοι ή τα θετά τέκνα του, σε περίπτωση θανάτου του ενάγοντος ενόσω εκκρεμεί η εκδίκαση της υπόθεσης.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Η αγωγή για ακύρωση λόγω έλλειψης μαρτύρων μπορεί να κινηθεί μόνον από την εισαγγελική αρχή.

Η αγωγή για ακύρωση λόγω τέλεσης του γάμου σε ηλικία κάτω των δεκαέξι ετών, οξείας άνοιας, δικαστικής απαγόρευσης ή ανικανότητας για δικαιοπραξία ένεκα πνευματικής διαταραχής, προηγούμενου γάμου που δεν έχει λυθεί με αμετάκλητη απόφαση, συγγένειας σε ευθεία γραμμή, συγγένειας σε πλάγια γραμμή ως και τον δεύτερο βαθμό, συγγένειας εξ αγχιστείας σε ευθεία γραμμή ή προηγούμενης καταδίκης ενός εκ των μελλονύμφων πρέπει να ασκείται:

α) σε περιπτώσεις ανηλίκων, δικαστικής απαγόρευσης ή ανικανότητας για δικαιοπραξία ένεκα πνευματικής διαταραχής ή οξείας άνοιας, όταν ασκείται από το ίδιο το πρόσωπο που είναι ανίκανο για γάμο, έξι μήνες μετά την ενηλικίωσή του, μετά την άρση της απαγόρευσης ή ανικανότητας για δικαιοπραξία ή μετά την παύση της άνοιας· όταν ασκείται από άλλο πρόσωπο, εντός τριετίας από την τέλεση του γάμου, σε καμία περίπτωση όμως μετά την ενηλικίωση, την άρση της ανικανότητας ή την παύση της άνοιας·

β) στην περίπτωση καταδίκης για ανθρωποκτονία κατά του συζύγου ή της συζύγου ενός εκ των μελλονύμφων, εντός τριετίας από την ημερομηνία τέλεσης του γάμου·

γ) στις λοιπές περιπτώσεις, το αργότερο έξι μήνες μετά τη λύση του γάμου. Η εισαγγελική αρχή δικαιούται να ασκήσει αγωγή μόνον μέχρι τη στιγμή της λύσης του γάμου. Η αγωγή για ακύρωση λόγω προηγούμενου γάμου που δεν έχει λυθεί με αμετάκλητη απόφαση δεν μπορεί να ασκηθεί ούτε να συνεχισθεί ενόσω εκκρεμεί η δίκη για κήρυξη της ακυρότητας ή ακύρωση του πρώτου γάμου του δίγαμου προσώπου.

Η αγωγή για ακύρωση λόγω έλλειψης συναίνεσης ενός ή αμφοτέρων των μελλονύμφων μπορεί να ασκηθεί μόνον εντός της τριετίας που ακολουθεί την τέλεση του γάμου ή, όταν ο προσφεύγων αγνοεί το γεγονός της τέλεσης του γάμου, εντός εξαμήνου από τη στιγμή που έλαβε σχετική γνώση.

Η αγωγή για ακύρωση λόγω έλλειψης συναίνεσης είναι άκυρη εάν δεν ασκηθεί το αργότερο έξι μήνες μετά την άρση της έλλειψης συναίνεσης.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Η αγωγή για ακύρωση λόγω έλλειψης μαρτύρων πρέπει να ασκείται εντός προθεσμίας ενός έτους από την τέλεση του γάμου.

Το εισαγωγικό έγγραφο πρέπει να συνοδεύεται από τη ληξιαρχική πράξη γάμου και, ενδεχομένως (όταν η ηλικία σύναψης του γάμου αποτελεί τη βάση της αγωγής) , από πιστοποιητικό γέννησης του ενδιαφερόμενου μελλόνυμφου.

Η προαναφερόμενη αγωγή προσφέρει πάντα στον αντίδικο τη δυνατότητα άσκησης ανταγωγής. Κατά την εξέλιξή της, καθορίζονται τα πραγματικά περιστατικά που θα τεθούν στην κρίση του δικαστηρίου και διεξάγεται ανακριτική διαδικασία, κατά την οποία τα προσκομιζόμενα αποδεικτικά στοιχεία αποτελούν αντικείμενο εκατέρωθεν ακροάσεων. Στο πλαίσιο αυτής, πραγματοποιείται ακροαματική διαδικασία συζήτησης και εκδίκασης της υπόθεσης και, κατόπιν τούτου, εκδίδεται η τελική απόφαση.

12. Μπορώ να τύχω δωρεάν νομικής συνδρομής για τα έξοδα της διαδικασίας;

Ναι, το καθεστώς νομικής συνδρομής εφαρμόζεται σε όλα τα δικαστήρια, και για οποιαδήποτε μορφή δίκης.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις, μπορείτε να συμβουλευθείτε το κεφάλαιο «Νομική συνδρομή - Πορτογαλία ».

13. Υπάρχει δυνατότητα άσκησης έφεσης κατά απόφασης διαζυγίου / δικαστικού χωρισμού / ακύρωσης γάμου;

Ναι. Οι αποφάσεις για παρόμοιες προσφυγές είναι δυνατόν να εφεσιβληθούν μέχρι το επίπεδο του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

14. Τι πρέπει να κάνω για να επιτύχω αναγνώριση απόφασης διαζυγίου / δικαστικού χωρισμού / ακύρωσης γάμου, η οποία εκδόθηκε από δικαστήριο άλλου κράτους μέλους;

Εάν η εν λόγω απόφαση εκδόθηκε σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός της Δανίας, η απόφαση αναγνωρίζεται στα υπόλοιπα κράτη μέλη χωρίς να απαιτείται καμία ιδιαίτερη διαδικασία. Ειδικότερα, δεν απαιτείται καμία ιδιαίτερη διαδικασία για την ενημέρωση των ληξιαρχικών αρχείων ενός κράτους μέλους βάσει απόφασης διαζυγίου, δικαστικού χωρισμού ή ακύρωσης γάμου που εκδόθηκε σε άλλο κράτος μέλος και δεν υπόκειται σε περαιτέρω άσκηση ενδίκων μέσων κατά το δίκαιο του εν λόγω κράτους μέλους. Εάν η επίκληση της αναγνώρισης γίνεται παρεμπιπτόντως ενώπιον δικαστηρίου κράτους μέλους, το δικαστήριο αυτό έχει αρμοδιότητα να κρίνει σχετικά.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Οιοσδήποτε ενδιαφερόμενος διάδικος δικαιούται να ζητήσει την αναγνώριση της απόφασης.

Ο διάδικος που ζητεί την αναγνώριση του εκτελεστού μίας απόφασης πρέπει να προσκομίζει: α) αντίγραφο της εν λόγω απόφασης, το οποίο συγκεντρώνει τις αναγκαίες προϋποθέσεις γνησιότητας· και β) βεβαίωση που εκδίδεται σύμφωνα με το έντυπο που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1347/2000, της 30ής Ιουνίου (παράρτημα IV).

Εάν η απόφαση εκδόθηκε στη Δανία, εφαρμόζεται η ειδική διαδικασία επανεξέτασης δικαστικών αποφάσεων που εκδίδονται στην αλλοδαπή.

Κατά τη διαδικασία αυτή, ο καθ’ ου, στον οποίο επιδίδεται η αίτηση επανεξέτασης, οφείλει να προσβάλει την αίτηση εντός 15 ημερών. Ο αιτών δύναται να απαντήσει εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση της προσφυγής του καθ’ ου. Αφού υποβληθούν όλα τα υπομνήματα από τους διαδίκους και ο εισηγητής (ανακριτής που κινεί τη διαδικασία) ολοκληρώσει τα διαβήματα αποδεικτικής διαδικασίας που θεωρεί απαραίτητα, ο φάκελος δικογραφίας διαβιβάζεται στους διαδίκους και στην εισαγγελική αρχή, που διαθέτουν 15 ημέρες έκαστος για να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους.

Προκειμένου να επικυρωθεί η δικαστική απόφαση, είναι αναγκαίο:

α) να μην υπάρχουν αμφιβολίες ως προς τη γνησιότητα του εγγράφου που αναφέρει τη δικαστική απόφαση ούτε ως προς το σκεπτικό της απόφασης·

β) η απόφαση να είναι τελεσίδικη σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου εκδόθηκε·

γ) να προέρχεται από δικαστήριο της αλλοδαπής του οποίου η δικαιοδοσία να μην επιτεύχθηκε κατά παράβαση των διατάξεων του νόμου, και να μην αφορά υπόθεση που εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα των πορτογαλικών δικαστηρίων·

δ) να μην είναι δυνατή η επίκληση της εξαίρεσης εκκρεμοδικίας ή δεδικασμένου με βάση υπόθεση που εκδικάζεται σε πορτογαλικά δικαστήρια, εκτός εάν το δικαστήριο της αλλοδαπής είναι αυτό που κίνησε τη διαδικασία·

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

ε) να έχει ο εναγόμενος ενημερωθεί δεόντως για την προσφυγή, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας του δικαστηρίου προέλευσης, και να έχουν τηρηθεί, κατά τη διάρκεια της δίκης, οι αρχές της κατ’ αντιμωλία συζήτησης και της ισότητας των διαδίκων·

στ) να μην περιλαμβάνει απόφαση, η αναγνώριση της οποίας αντίκειται προδήλως στις αρχές διεθνούς δημόσιας τάξης του πορτογαλικού κράτους.

15. Σε ποιο δικαστήριο μπορώ να ασκήσω προσφυγή κατά της αναγνώρισης μιας απόφασης διαζυγίου / δικαστικού χωρισμού / ακύρωσης γάμου, η οποία εκδόθηκε από δικαστήριο άλλου κράτους μέλους;

Στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με εξαίρεση τη Δανία, εάν ο ενδιαφερόμενος διάδικος επιλέξει να ζητήσει την αναγνώριση απόφασης διαζυγίου, δικαστικού χωρισμού ή ακύρωσης του γάμου, πρέπει να ασκήσει προσφυγή στο Οικογενειακό Δικαστήριο ή, σε περιοχές που δεν υπάγονται στη δικαιοδοσία του, στο περιφερειακό δικαστήριο.

Το τοπικά αρμόδιο δικαστήριο ορίζεται από την εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους όπου εκδικάζεται η αναγνώριση της απόφασης.

Εάν η απόφαση εκδόθηκε στη Δανία, αρμόδιο για την επανεξέτασή της είναι το εφετείο της δικαστικής περιφέρειας όπου διαμένει το πρόσωπο κατά του οποίου ζητείται η επικύρωση της απόφασης (Coimbra, Évora, Guimarães, Λισσαβόνα και Πόρτο).

16. Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο στο πλαίσιο μιας διαδικασίας διαζυγίου μεταξύ δύο συζύγων που δεν διαμένουν στην Πορτογαλία ή που έχουν διαφορετικές εθνικότητες;

Στις περιπτώσεις διαζυγίου και δικαστικού χωρισμού εφαρμόζεται το εθνικό δίκαιο του κράτους κοινής εθνικότητας των δύο συζύγων. Εάν αυτοί έχουν διαφορετικές εθνικότητες, εφαρμόζεται το δίκαιο της συνήθους κοινής διαμονής τους, και ελλείψει αυτής, το δίκαιο της χώρας με την οποία ο συζυγικός βίος συνδέεται στενότερα.

Εάν, ωστόσο, υπάρξει μεταβολή του εφαρμοστέου δικαίου κατά τη διάρκεια του γάμου, ο χωρισμός ή το διαζύγιο μπορούν να θεμελιωθούν μόνον σε κάποιο ουσιαστικό περιστατικό που συνέβη τη στιγμή αυτής της μεταβολής.

Πρόσθετες πληροφορίες

Μπορείτε να αναζητήσετε περαιτέρω διευκρινίσεις στους ακόλουθους δικτυακούς τόπους:

« Διαζύγιο - Γενικές Πληροφορίες | Πορτογαλία - Γενικές Πληροφορίες »

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 03-08-2007

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο