Europa-Kommissionen > ERN > Skilsmisse > Portugal

Seneste opdatering : 03-08-2007
Printervenlig version Føj til favoritter

Skilsmisse - Portugal

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Den oprindelige sprogversion er blevet opdateret og er flyttet til den europæiske e-justice-portal.


 

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Hvilke betingelser skal opfyldes for at opnå skilsmisse? 1.
2. Hvilke årsager kan udløse en skilsmisse? 2.
3. Hvilke retsvirkninger får skilsmissen på: 3.
a) De personlige relationer ægtefællerne imellem a)
b) Ægteparrets bodeling b)
c) Ægteparrets mindreårige børn c)
d) Forpligtelsen til at yde underholdsbidrag til den anden ægtefælle d)
4. Hvad betyder en separation i praksis? 4.
5. Hvilke årsager kan udløse en separation? 5.
6. Hvilke retsvirkninger får separationen? Kan den ophøjes til skilsmisse? Er en separation en nødvendig forudsætning for at opnå skilsmisse? Som omtalt i svaret på forrige spørgsmål ophæver separationen samlivs og omsorgsforpligtelsen uden at ophæve retten til underholdsbidrag og skaber samme retsvirkning i forhold til formuegoderne, som en skilsmisse ville gøre. Den enkelte ægtefælle beholder de af den andens efternavne, som han eller hun har antaget. 6.
7. Hvad betyder en annullering af ægteskabet i praksis? 7.
8. Hvilke årsager kan der være til annullering af et ægteskab? 8.
9. Hvilke retsvirkninger får en annullering af ægteskabet? 9.
10. Er der alternative udenretslige midler til at løse spørgsmål vedrørende skilsmisse uden at gøre brug af domstolene? 10.
11. Hvor skal jeg anlægge mit søgsmål om skilsmisse/separation/annullering af ægteskabet? Hvilke formaliteter skal overholdes, og hvilke dokumenter skal vedlægges sagen? 11.
12. Kan jeg få retshjælp til at dække sagens omkostninger? 12.
13. Kan jeg anke en afgørelse om skilsmisse/separation/annullering af ægteskabet? 13.
14. Hvad skal jeg gøre for at opnå anerkendelse af en afgørelse om skilsmisse/separation/annullering af ægteskab afsagt af en domstol i et andet medlemsland? 14.
15. Ved hvilken domstol kan jeg anlægge søgsmål om anerkendelse af en afgørelse om skilsmisse/separation/annullering af ægteskab afsagt af en domstol i et andet medlemsland? I EU medlemsstaterne med undtagelse af Danmark kan den interesserede part vælge at anmode om anerkendelse af en afgørelse om skilsmisse, separation eller annullering af ægteskab ved at indsende begæringen til familiedomstolen eller i de områder, som ikke er dækket af en sådan, til kredsdomstolen. 15.
16. Hvilken lov finder anvendelse på en skilsmissesag, hvis ægteparret ikke er bosiddende i Portugal, eller hvis parterne har forskellig nationalitet? 16.

 

1. Hvilke betingelser skal opfyldes for at opnå skilsmisse?

I Portugal kan skilsmisse opnås efter gensidig aftale eller ved dom.

Den første form forudsætter, at parterne indgår en aftale om opløsning af de ægteskabelige bånd samt om betaling af underholdsbidrag til den af ægtefællerne, der har behov for et sådant, om udøvelse af forældremyndigheden over de mindreårige børn, om hvem der skal overtage den fælles bolig samt de nærmere vilkår for førnævnte underholdsbidrag, udøvelsen af forældremyndigheden og om brugen af den nævnte fælles bolig, indtil sagen er afgjort.

Et søgsmål om skilsmisse ved dom anlægges ved domstolen af den ene ægtefælle imod den anden, og forudsætter, at der kan påberåbes skyld i form af overtrædelse af de ægteskabelige pligter i et sådant omfang, at det på baggrund af overtrædelsens alvor eller gentagelse ødelægger muligheden for fortsættelse af samlivet. Ved en vurdering af de påberåbte kendsgerningers grovhed skal retten navnlig vurdere den skyld, der kan tillægges sagsøger, samt parrets dannelsesniveau og moralske indstilling.

2. Hvilke årsager kan udløse en skilsmisse?

Ved en sag om skilsmisse efter gensidig aftale behøver parterne ikke at afsløre grunden til deres begæring.

En skilsmisse ved dom kan begæres af den ene af parterne, hvis den anden i henhold til det ovenfor anførte krænker de ægteskabelige pligter til respekt (gennem ord eller gerninger, der krænker den anden ægtefælles ære, anseelse, sociale status, stolthed, selvanseelse, følelser eller personlige stabilitet) , til troskab (at være utro og således ikke overholde pligten til udelukkende og ærligt at hengive sig til den anden) , til samliv (ved at forlade den fælles bopæl) , til samarbejde (ved at undlade at opfylde pligten til at yde hjælp og omsorg og til at påtage sig de familiemæssige forpligtelser) og til forsørgelse (ved ikke at bidrage til husholdningen og de daglige udgifter for familien).

TopTop

En ægtefælle kan imidlertid ikke opnå skilsmisse:

 1. Hvis denne har tilskyndet den anden til at udføre de handlinger, der påberåbes som grundlag for begæringen, eller med vilje har skabt forhold, der kunne tilskynde til disse.
 2. Hvis denne ved sin efterfølgende adfærd har tilkendegivet ved en udtrykkelig eller stiltiende tilgivelse ikke at anse den udførte handling som en hindring for samlivet.

Følgende udgør endvidere grundlag for skilsmisse ved dom:

 1. En faktisk separation i tre på hinanden følgende år.
 2. En faktisk separation i et år, dersom skilsmissen begæres af den ene ægtefælle uden den andens indsigelse.
 3. En ændring i den anden ægtefælles mentale evner, som har varet i mere end tre år, og som ved sin alvor ødelægger muligheden for en fortsættelse af samlivet.
 4. Fravær, uden at den fraværende giver lyd fra sig i en tidsperiode på mere end to år.

Ved faktisk separation i ovenstående forstås det forhold, at der ikke er samliv mellem ægtefællerne, og at der fra den enes side er et ønske om ikke at genoptage samlivet.

3. Hvilke retsvirkninger får skilsmissen på:

a) De personlige relationer ægtefællerne imellem

En skilsmisse opløser ægteskabet og har de samme juridiske virkninger som en opløsning ved død på nær de i loven fastsatte undtagelser.

Således ophører de i førnævnte afsnit nævnte forpligtelser.

Uanset skilsmissen kan ægtefællerne beholde den andens efternavn, når denne giver sit samtykke, eller domstolen giver sin bemyndigelse på baggrund af dertil påberåbte årsager. Den tidligere ægtefælles samtykke kan indhentes via et notarialdokument, ved en erklæring for retten (skriftlig registrering i sagsakterne om ægtefællens udtrykkelige samtykke) eller en erklæring afgivet over for en medarbejder ved civilstandsregistret. Begæringen om retlig bemyndigelse til brug af den tidligere ægtefælles efternavn kan indgives ved skilsmissesøgsmålet eller ved et selvstændigt søgsmål, selv efter at skilsmissen er bevilget.

TopTop

b) Ægteparrets bodeling

Den ægtefælle, der erklæres som den eneste skyldige eller hovedskyldige, og den ægtefælle, der har begæret skilsmisse på baggrund af en ændring af den andens mentale evner, skal yde erstatning for de ikke-formuemæssige tab, ægteskabets opløsning har forvoldt ægtefællen, idet kravet om erstatning skal fremlægges ved selve skilsmissesøgsmålet.

Skilsmissen får virkning på de formuemæssige forhold ægtefællerne imellem fra datoen for søgsmålets anlæggelse.

Skilsmissen får først formuemæssige virkninger over for tredjemand på den dato, hvor dommen får retskraft.

Den ægtefælle, der erklæres som den eneste skyldige eller hovedskyldige, kan ikke ved bodelingen modtage mere, end denne ville have modtaget, hvis ægteskabet var indgået med akkvisitionsfællesskab (en form for særeje, hvor det, som hver ægtefælle medbragte ved ægteskabets indgåelse, samt det, som de har modtaget efter ægteskabets indgåelse ved arv eller gave, og det, som er erhvervet under ægteskabet på baggrund af det førnævnte, anses for tilhørende særejet, idet resultatet af ægtefællernes arbejdsindsats og goder erhvervet under ægteskabet anses for tilhørende fællesejet).

Den ægtefælle, der erklæres som den eneste skyldige eller hovedskyldige, mister alle de goder, som denne har modtaget eller skulle modtage fra den anden ægtefælle eller fra tredjemand på baggrund af ægteskabet eller på baggrund af sin status som gift, uanset om ordningen er indstiftet før eller efter ægteskabets indgåelse. Den uskyldige ægtefælle, eller den som ikke er den hovedskyldige, bevarer alle de goder, som denne har modtaget eller skulle modtage fra den anden ægtefælle eller fra tredjemand, uanset om ordningen er indstiftet med gensidighedsklausul. Den pågældende ægtefælle kan frasige sig disse goder ved en ensidig viljeserklæring, men dersom der er børn i ægteskabet, vil en sådan frasigelse kun tillades, hvis børnene er de begunstigede.

TopTop

Domstolen kan på begæring af en af ægtefællerne give denne retten til at overtage lejemålet for den fælles bolig, uanset om denne tilhører dem i fællesskab eller tilhører tredjemand, idet domstolen især skal tage højde for hver enkelt ægtefælles behov og de fælles børns tarv.

Det nævnte lejemål underkastes reglerne for lejemål af boliger, idet domstolen dog skal fastsætte lejekontraktens betingelser efter at have hørt begge ægtefæller og opsige lejemålet på begæring af udlejer, når påkommende omstændigheder måtte berettige det.

c) Ægteparrets mindreårige børn

I tilfælde af skilsmisse, separation, erklæring om ægteskabets ugyldighed eller annullering skal børnenes opholdssted, de underholdsbidrag, de har krav på og måden, hvorpå de skal betales, fastsættes efter aftale mellem forældrene og godkendes af domstolen (eller af registerføreren ved civilstandsregistret ved sager om separation og skilsmisse efter gensidig aftale).

Foreligger der ikke en sådan aftale, vil retten træffe en afgørelse i overensstemmelse med det mindreårige barns tarv, herunder at barnet opretholder et nært forhold til den af forældrene, som det ikke bor hos, idet forældremyndigheden kan tillægges enhver af forældrene, en tredje person eller en opdragelses- eller forsorgsinstitution.

For yderligere oplysninger om dette punkt henvises til faktabladet «Forældremyndighed - Portugal».

d) Forpligtelsen til at yde underholdsbidrag til den anden ægtefælle

Ved separation opretholdes retten til underholdsbidrag.

TopTop

En skilsmisse ophæver heller ikke automatisk en sådan ret.

I tilfælde af skilsmisse har følgende ægtefæller ret til underholdsbidrag:

 1. Den ægtefælle, som anses for ikke-skyldig, eller når begge er skyldige, som anses for ikke at være hovedskyldig i skilsmisse ved dom, hvis denne afsiges på baggrund af en kulpøs krænkelse af de ægteskabelige pligter (i tilfælde, hvor krænkelsen, ved sin grovhed eller gentagelse, ødelægger muligheden for en fortsættelse af samlivet) , ved en faktisk separation i tre på hinanden følgende år eller ved en faktisk separation i et år, dersom skilsmissen begæres af en af ægtefællerne uden den andens indsigelse.
 2. Den sagsøgte ægtefælle i det tilfælde, hvor skilsmissen er blevet bevilget på baggrund af en så alvorlig ændring i de mentale evner hos den pågældende ægtefælle, at det ødelægger muligheden for en fortsættelse af samlivet, idet ægteskabet skal have varet i mere end tre år.
 3. Begge ægtefæller, hvis skilsmissen er bevilget efter gensidig aftale, eller hvis begge ægtefæller anses for at være lige skyldige i tilfælde af skilsmisse ved dom.

Domstolen kan undtagelsesvis ud fra en rimelighedsvurdering tildele underholdsbidrag til en ægtefælle, der ikke ville have ret dertil, efter en vurdering af især ægteskabets varighed og den pågældende ægtefælles bidrag til parrets økonomi.

Ved fastsættelsen af underholdsbidraget skal domstolen tage højde for ægtefællernes alder og helbred, deres erhvervskvalifikationer og beskæftigelsesmuligheder, den tid, de eventuelt skal bruge til at opfostre fælles børn, deres indtægter og afkast, og som regel alle sådanne omstændigheder, der påvirker behovet hos den modtagende ægtefælle og mulighederne hos den ydende ægtefælle.

TopTop

Denne ordning finder anvendelse ved separationsbevillinger.

Er ægteskabet erklæret for ugyldigt eller annulleret, bibeholder den ægtefælle, der var i god tro, retten til underholdsbidrag, efter at dommen har fået retskraft (hvorefter dommen ikke længere kan appelleres) eller efter påtegning af den respektive afgørelse (påtegning på vielsesattesten af det passerede).

Retten til underholdsbidrag ophører, hvis modtageren indgår nyt ægteskab eller er uværdig på grund af sin moralske adfærd.

4. Hvad betyder en separation i praksis?

En separation opløser ikke de ægteskabelige bånd, men ophæver pligten til samliv og omsorg uden at ophæve retten til underholdsbidrag.

Med hensyn til formuegoder har en separation samme virkning som en opløsning af ægteskabet.

En separation slutter enten ved en forsoning af ægtefællerne eller ved ægteskabets opløsning.

Ægtefællerne kan til enhver tid genoptage samlivet og udøvelsen af de ægteskabelige rettigheder og pligter. En forsoning kan ske ved påtegning på separationssagen (en skriftlig tekst påført sagsakterne af en retsmedarbejder efter parternes udtrykkelige ønske) eller ved et offentligt dokument, som er underlagt domstolens godkendelse, idet dommen skal registreres på domstolens initiativ. Er forsoningen sket på civilstandsregistret, påtegnes den separationssagen og godkendes af den respektive registerfører, idet en sådan afgørelse skal registreres på civilstandsregistrets initiativ. Forsoningen får virkning fra dennes godkendelse.

To år efter at afgørelsen om separation har fået retskraft, det være sig ved retlig afgørelse eller ved gensidig overenskomst, og ægtefællerne ikke er blevet forsonet, kan enhver af ægtefællerne begære separationen ophøjet til skilsmisse. Begærer begge ægtefæller ophøjelse til skilsmisse, bortfalder kravet om den anførte tidsfrist. Ophøjelsen til skilsmisse kan begæres af enhver af ægtefællerne uafhængigt af den anførte frist, hvis den anden begår utroskab efter separationen. Den dom, der ophøjer separationen til skilsmisse, ændrer ikke afgørelsen om ægtefællernes skyld i separationen.

TopTop

Bestemmelserne for skilsmisse gælder med de nødvendige tilpasninger også for separation.

5. Hvilke årsager kan udløse en separation?

Årsagerne til separation er de samme som ved skilsmisse ved dom.

6. Hvilke retsvirkninger får separationen? Kan den ophøjes til skilsmisse? Er en separation en nødvendig forudsætning for at opnå skilsmisse? Som omtalt i svaret på forrige spørgsmål ophæver separationen samlivs og omsorgsforpligtelsen uden at ophæve retten til underholdsbidrag og skaber samme retsvirkning i forhold til formuegoderne, som en skilsmisse ville gøre. Den enkelte ægtefælle beholder de af den andens efternavne, som han eller hun har antaget.

Som omtalt i svaret på forrige spørgsmål ophæver separationen samlivs- og omsorgsforpligtelsen uden at ophæve retten til underholdsbidrag og skaber samme retsvirkning i forhold til formuegoderne, som en skilsmisse ville gøre. Den enkelte ægtefælle beholder de af den andens efternavne, som han eller hun har antaget.

En separation kan ophøjes til skilsmisse, selvom det ikke er en betingelse for eller en fase i en skilsmissesag.

En separation slutter med ægtefællernes forsoning eller ægteskabets opløsning.

7. Hvad betyder en annullering af ægteskabet i praksis?

En annullering af ægteskabet betyder en ophævelse af ægteskabets retsvirkninger ved påberåbelse af en relevant fejl.

8. Hvilke årsager kan der være til annullering af et ægteskab?

Følgende typer ægteskab kan annulleres:

TopTop

 1. Et ægteskab indgået af en person under 16 år.
 2. Et ægteskab indgået af en notorisk dement person (også indgået i en klar periode).
 3. Et ægteskab indgået af en person under værgemål eller lavværgemål på baggrund af en psykisk lidelse.
 4. Et ægteskab indgået af en person, der er bundet af et tidligere ikke opløst ægteskab, selvom der ikke er påtegning derom i civilstandsregistret.
 5. Et ægteskab indgået af personer, der er beslægtede i lige linje (en situation, der indtræffer, når den ene ægtefælle nedstammer fra den anden).
 6. Et ægteskab indgået imellem søskende eller mellem svigerforældre og svigerbørn.

Følgende typer ægteskab kan ligeledes annulleres:

 1. Et ægteskab indgået af en person, der er dømt som gerningsmand eller medskyldig i et forsætligt mord, også selvom det ikke er gennemført, mod den andens ægtefælle.
 2. Med manglende vilje dertil eller en vilje, der lider af fejl, eller under tvang fra den ene eller begge ægtefællers side.
 3. Uden tilstedeværelse af vidner, når dette er krævet ifølge loven.

9. Hvilke retsvirkninger får en annullering af ægteskabet?

Når ægteskabet annulleres, ophører de ægteskabelige pligter som samliv, troskab, respekt, samarbejde og omsorg.

Den juridiske situation for dem, der var bundet af de ægteskabelige bånd, skal så vidt muligt føres tilbage til situationen før gennemførelsen af den fejlbehæftede handling.

Annullerbarheden kan dog ikke påberåbes til noget formål, det være sig retligt eller udenretligt, så længe den ikke er anerkendt ved dom i et søgsmål anlagt med dette særlige formål.

TopTop

10. Er der alternative udenretslige midler til at løse spørgsmål vedrørende skilsmisse uden at gøre brug af domstolene?

Ja, der kan indsendes begæring om skilsmisse efter gensidig aftale til civilstandsregistret, med undtagelse af de situationer, hvor man indgår en aftale inden for rammerne af skilsmisse ved dom.

11. Hvor skal jeg anlægge mit søgsmål om skilsmisse/separation/annullering af ægteskabet? Hvilke formaliteter skal overholdes, og hvilke dokumenter skal vedlægges sagen?

Der kan indsendes begæring om separation og skilsmisse efter gensidig aftale til civilstandsregistret i det område, hvor en af ægtefællerne er bosiddende, eller et anden civilstandsregister, der udtrykkeligt er valgt og udpeget af begge ægtefæller.

De øvrige påstande skal fremsættes for familiedomstolen eller, hvis en sådan ikke findes, for den kredsdomstol, der har stedlig kompetence. Stedlig kompetence fastsættes på baggrund af sagsøgers (den, der anlægger søgsmålet) bopæl eller opholdssted.

Søgsmålet om skilsmisse ved dom anlægges ved en begæring kaldet stævning, hvori der gives en beskrivelse af de hændelser, man mener peger på nødvendigheden af at opløse de ægteskabelige bånd. Samtidig kan bevislighederne i sagen indsendes. En sådan stævning skal også vedlægges en vielsesattest og fødselsattester for de fælles børn.

Det er obligatorisk at lade sig repræsentere af en advokat.

Efter at have modtaget stævningen berammer dommeren en dato, hvor han vil forsøge at mægle mellem ægtefællerne, hvor udfaldet kan være:

TopTop

 1. forsoning af ægtefællerne (i dette tilfælde ophæves sagen) ;
 2. omlægning af skilsmisse ved dom til skilsmisse efter gensidig aftale (sagen følger derefter vilkårene for denne) ; og
 3. ingen forsoning overhovedet (hvorefter sagen fortsætter ved domstolen – uanset dette vil dommeren forsøge at opnå en aftale mellem ægtefællerne for så vidt angår underholdsbidrag, udøvelsen af forældremyndigheden over børnene og benyttelsen af familiens bolig under sagen).

Fortsætter skilsmissesagen som en sag om skilsmisse ved dom, har den ægtefælle, mod hvem sagen er anlagt, 30 dage til at indlevere sit svarskrift.

En sådan sag vil omfatte et retsmøde til procedure og afsigelse af dom, hvor de anførte beviser indhentes, og den afsluttes ved dommerens afsigelse af dom i første instans.

En sag om skilsmisse efter gensidig overenskomst indledes ved at indlevere en begæring underskrevet af ægtefællerne eller disses fuldmægtige til civilstandsregistret. Begæringen vedlægges en attest med en fuldstændig kopi af vielsesregistreringen, en specificeret beskrivelse af de fælles ejendele med angivelse af de respektive værdier, en attest for den dom, der fastsætter forældremyndigheden for eventuelle mindreårige børn; en aftale om betaling af underholdsbidrag til den ægtefælle, der har brug for dette, en eventuel ægtepagt samt en aftale om, hvem der skal overtage familiens bolig. Fremgår der ikke andet af de indleverede dokumenter, går man ud fra, at aftalerne skal gælde både under sagen og i tiden derefter.

Til disse dokumenter føjes en aftale om udøvelse af forældremyndigheden, når der er mindreårige børn, og der ikke tidligere har været en retlig afgørelse om dette.

TopTop

Efter at have modtaget begæringen vil registerføreren indkalde ægtefællerne til et møde, hvor han vil forsøge at mægle imellem dem. Opretholder ægtefællerne ønsket om at skilles, bevilges skilsmissen, efter at registerføreren har kontrolleret de respektive forudsætninger, hvorefter den registreres.

Indleveres der en aftale om udøvelse af forældremyndigheden over mindreårige børn, sendes sagen til anklagemyndigheden ved den førsteinstansdomstol, der har sagskompetence i den retskreds, civilstandsregistret hører hjemme, før der fastsættes en dato for mødet, således at denne kan afgive en udtalelse om aftalen inden for en frist på 30 dage. Mener anklagemyndigheden, at aftalen ikke på behørig vis tilgodeser de mindreårige børns tarv, kan parterne ændre den i overensstemmelse dermed eller indlevere en ny aftale til ny vurdering hos anklagemyndigheden. Mener anklagemyndigheden, at aftalen på behørig vis tilgodeser de mindreårige børns tarv, eller har ægtefællerne ændret aftalen i overensstemmelse med anklagemyndighedens krav, bevilges skilsmissen. I de situationer, hvor parterne ikke er enige i de ændringer, der er krævet af anklagemyndigheden, og hvor de opretholder ønsket om skilsmisse, sendes sagen til den retskredsdomstol, som civilstandsregistret hører under.

Ved søgsmål om annullering af ægteskab er det også obligatorisk at anvende advokat.

Et sådant søgsmål påbegyndes ved en begæring kaldet en stævning, hvor man i form af paragraffer identificerer parterne, beskriver de relevante hændelser og afslutter med en påstand.

Adkomsten til at anlægge et sådant søgsmål er forskellig alt efter grundlaget for påstanden.

TopTop

Ægtefællerne eller ethvert af disses familiemedlemmer i lige linje og op til 4. grad i sidelinjen, ægtefællernes arvinger og adoptivforældre samt anklagemyndigheden har adkomst til at anlægge søgsmål om annullering af ægteskab indgået af en person under 16 år, med notorisk demens, under værgemål eller lavværgemål på grund af psykisk lidelse, et ikke opløst tidligere ægteskab, slægtskab i lige linje, slægtskab i anden grad i sidelinjen, slægtskab ved giftermål i lige linje eller tidligere domfældelse af en af ægtefællerne. Ud over disse personer kan et søgsmål endvidere anlægges eller fortsættes af en værge eller lavværge i tilfælde af umyndighed, værgemål eller lavværgemål på grund af psykisk lidelse samt af lovovertræderens første ægtefælle i tilfælde af bigami.

En annullering på baggrund af simulering kan kræves af ægtefællerne eller af enhver person, der har lidt skade ved ægteskabet. I de øvrige tilfælde med manglende vilje kan et søgsmål om annullering af ægteskab kun anlægges af den ægtefælle, der ikke har haft vilje dertil, mens dennes slægtninge, besvogrede i lige linje, arvinger eller adoptivforældre kan fortsætte søgsmålet, hvis sagsøger afgår ved døden under sagen.

Et søgsmål om annullering begrundet i manglende vilje kan kun anlægges af den ægtefælle, der er offer for fejlen eller tvangen, mens dennes slægtninge, besvogrede i lige linje, arvinger eller adoptivforældre kan fortsætte søgsmålet, hvis sagsøger afgår ved døden under sagen.

Et søgsmål om annullering begrundet i manglende vidner kan kun anlægges af anklagemyndigheden.

Et søgsmål om annullering begrundet i ægteskab indgået af en person under 16 år, med notorisk demens, under værgemål eller lavværgemål på grund af psykisk lidelse, et ikke opløst tidligere ægteskab, slægtskab i lige linje, slægtskab i anden grad i sidelinjen, slægtskab ved giftermål i lige linje eller tidligere domfældelse af en af ægtefællerne skal anlægges inden for følgende tidsfrister:

TopTop

 1. I tilfælde af umyndighed, værgemål eller lavværgemål på grund af psykisk lidelse eller notorisk demens, og når søgsmålet anlægges af den umyndige, i indtil seks måneder efter at personen er blevet myndig, har fået ophævet værgemålet eller lavværgemålet, eller den demente tilstand er ophørt. Anlægges søgsmålet af en anden person, skal dette ske inden for tre år efter ægteskabets indgåelse, dog aldrig efter opnåelse af myndighed, ophævelse af umyndighed eller ophør af den demente tilstand.
 2. I tilfælde af dom for mord på den ene af ægteparrets ægtefæller, inden for en frist på tre år fra indgåelse af ægteskabet.
 3. I andre tilfælde gælder en frist på indtil seks måneder efter ægteskabets opløsning. Anklagemyndigheden kan kun anlægge søgsmål indtil ægteskabets opløsning. Et søgsmål om annullering begrundet i et ikke opløst tidligere ægteskab kan ikke anlægges eller fortsætte, så længe der verserer en sag om ugyldighed eller annullering af bigamistens første ægteskab.

Et søgsmål om annullering grundet manglende vilje hos en eller begge ægtefæller kan kun anlægges inden for tre år efter indgåelse af ægteskabet, eller hvis den manglende vilje var ukendt for sagsøgeren, inden for seks måneder efter at denne har fået kendskab til dette.

Et søgsmål om annullering grundet manglende vilje forældes, hvis der ikke anlægges søgsmål inden for seks måneder efter ophøret af den manglende vilje.

Et søgsmål om annullering grundet manglende vidner kan kun anlægges inden for et år efter indgåelse af ægteskabet.

Stævningen skal ledsages af en vielsesattest og eventuelt (hvis alderen udgør grundlaget for påstanden) en fødselsattest for den pågældende ægtefælle.

TopTop

Et søgsmål giver altid modparten mulighed for at svare i sagen. Under sagen bestemmes de fakta, der skal bedømmes under domsforhandlingen, og der indtræder en undersøgelsesfase, hvori fremlægges de eksisterende beviser med ret til kontradiktion. Under sagens forløb gennemføres et retsmøde med procedure og domsforhandling, hvorefter den endelige dom afsiges.

12. Kan jeg få retshjælp til at dække sagens omkostninger?

Ja, ordningen om retshjælp gælder alle domstole uanset sagstypen.

For mere detaljerede oplysninger henvises til faktabladet Retshjælp - Portugal.

13. Kan jeg anke en afgørelse om skilsmisse/separation/annullering af ægteskabet?

Ja, ved sådanne søgsmål er det altid muligt at anke til og med højesteret.

14. Hvad skal jeg gøre for at opnå anerkendelse af en afgørelse om skilsmisse/separation/annullering af ægteskab afsagt af en domstol i et andet medlemsland?

Hvis den pågældende retsafgørelse er afsagt i en EU-medlemsstat med undtagelse af Danmark, anerkendes den i de andre medlemsstater, uden at det er nødvendigt at gennemføre nogen form for procedurer. Særligt gælder det, at der ikke stilles krav om nogen form for procedurer med henblik på ajourførelse af civilstandsregistreringer fra en medlemsstat på baggrund af afgørelser om skilsmisse, separation eller annullering af et ægteskab afsagt i en anden medlemsstat, og som ikke kan appelleres i henhold til den pågældende stats lovgivning. Hvis anerkendelsen af en afgørelse senere forelægges for en medlemsstats domstol, vil denne være kompetent til at vurdere den.

TopTop

Enhver interesseret part kan anmode om en anerkendelse af afgørelsen.

Den part, der kræver en erklæring om en afgørelses eksigibilitet, skal indlevere: a) En kopi af den pågældende afgørelse, der opfylder de nødvendige krav om ægthed, og b) En attest udstedt i overensstemmelse med den i forordning (EF) nr. 1347/2000 af 30. 6. 2000 foreskrevne formular (bilag IV).

Er afgørelsen afsagt i Danmark, gælder der en særlig proces om efterprøvelse af en udenlandsk dom.

Under en sådan sag, hvor stævningen indeholder dokumentation for den afgørelse, der skal efterprøves, indstævnes modparten til inden for 15 dage at svare i sagen. Sagsøger kan svare inden for 10 dage efter modtagelse af sagsøgtes svarskrift. Efter skriftvekslingen og efter at der er gennemført de foranstaltninger, som retspræsidenten (den andeninstansdommer, der leder retsmødet) anses for ufravigelige, overdrages sagen til parternes og anklagemyndighedens bedømmelse med henblik på procedure, således at hver part får 15 dage til dette formål.

For at efterprøve dommen er det nødvendigt:

 1. At der ikke hersker tvivl om ægtheden af det dokument, hvoraf dommen fremgår og ej heller om afgørelsens rimelighed.
 2. At dommen har fået retskraft ifølge lovgivningen i det land, hvori den er afsagt.
 3. ) At den hidrører fra en udenlandsk domstol, hvis kompetence ikke er blevet udfordret og dermed har overtrådt loven, og at dommen ikke omhandler et sagsområde, der udelukkende hører under de portugisiske domstoles kompetence.
 4. At der ikke kan påberåbes indsigelse om litis pendens, eller at sagen skulle pådømmes ved en portugisisk domstol, medmindre det har været den udenlandske domstol, der har ophævet jurisdiktionen.
 5. At sagsøgte er blevet indstævnet på behørig vis i søgsmålet i overensstemmelse med lovgivningen i den oprindelige domstols land, og at man i sagen har overholdt princippet om kontradiktion og lighed mellem parterne.
 6. At den ikke indeholder nogen afgørelse, hvis anerkendelse medfører et resultat, der er åbenbart uforligeligt med den portugisiske stats principper om ordre public international.

15. Ved hvilken domstol kan jeg anlægge søgsmål om anerkendelse af en afgørelse om skilsmisse/separation/annullering af ægteskab afsagt af en domstol i et andet medlemsland? I EU medlemsstaterne med undtagelse af Danmark kan den interesserede part vælge at anmode om anerkendelse af en afgørelse om skilsmisse, separation eller annullering af ægteskab ved at indsende begæringen til familiedomstolen eller i de områder, som ikke er dækket af en sådan, til kredsdomstolen.

I EU-medlemsstaterne med undtagelse af Danmark kan den interesserede part vælge at anmode om anerkendelse af en afgørelse om skilsmisse, separation eller annullering af ægteskab ved at indsende begæringen til familiedomstolen eller i de områder, som ikke er dækket af en sådan, til kredsdomstolen.

Den territorialt kompetente domstol udpeges ifølge den interne lovgivning i den medlemsstat, hvor anerkendelsessøgsmålet anlægges.

Er afgørelsen afsagt i Danmark, er den kompetente domstol til efterprøvelse ved andeninstansdomstolen i den retskreds, hvor den person bor, mod hvem dommen er rettet (Coimbra, Évora, Guimarães, Lissabon og Oporto).

16. Hvilken lov finder anvendelse på en skilsmissesag, hvis ægteparret ikke er bosiddende i Portugal, eller hvis parterne har forskellig nationalitet?

Ved skilsmisse og separation anvendes ægtefællernes fælles nationale lovgivning. Har de ikke samme nationalitet, anvendes lovgivningen i landet for deres sædvanlige bopæl eller, i mangel af en sådan lovgivning, i det land, som familien synes tættest tilknyttet.

Hvis der imidlertid under ægteskabets varighed finder en ændring sted i den kompetente lov, kan separation eller skilsmisse kun begrundes i hændelser forud for en sådan ændring.

Yderligere oplysninger

De kan indhente supplerende oplysninger på følgende internetadresser:

« Skilsmisse - Generelle oplysninger | Portugal - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 03-08-2007

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige