Evropská komise > ESS > Rozvod > Portugalsko

Poslední aktualizace: 27-09-2006
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Rozvod - Portugalsko

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Stránka v původním jazykovém znění byla aktualizována a přesunuta na portál evropské e-justice.


 

OBSAH

1. Za jakých podmínek je možné dosáhnout rozvodu? 1.
2. Jaké jsou příčiny rozvodu? 2.
3. Jaké jsou právní důsledky rozvodu pro: 3.
a) Osobní vztahy mezi manžely: a)
b) Rozdělení majetku mezi manžely: b)
c) Nezletilé děti manželů: c)
d) Plnění vyživovací povinnosti ve prospěch druhého manžela: d)
4. Co v praxi znamená soudní rozluka osob a rozdělení majetku? 4.
5. Jaké jsou důvody soudní rozluky osob a rozdělení majetku? 5.
6. Jaké jsou právní důsledky soudní rozluky osob a rozdělení majetku? Může se tato rozluka považovat za rozvod? Tvoří tato rozluka nevyhnutelnou podmínku rozvodu? 6.
7. Co v praxi znamená „zrušení manželství“? 7.
8. Jaké jsou důvody zrušení manželství? 8.
9. Jaké jsou právní důsledky zrušení manželství? 9.
10. Existují i mimosoudní alternativy řešení otázek týkajících se rozvodu? 10.
11. Kde mohu uplatnit svůj návrh na rozvod/soudní rozluku osob a rozdělení majetku/zrušení manželství? Jaké formality je třeba dodržovat a jaké dokumenty je nutné během procesu předložit? 11.
12. Mohu dostat právní podporu pro realizaci procesu? 12.
13. Budu se moci odvolat proti rozhodnutí o rozvodu/soudní rozluce osob a rozdělení majetku/zrušení manželství? 13.
14. Jak mohu dosáhnout uznání rozhodnutí o rozvodu/soudní rozluce osob a rozdělení majetku/zrušení manželství, které vydal soud jiného členského státu? 14.
15. U kterého soudu mohu podat návrh na uznání rozhodnutí o rozvodu/soudní rozluce osob a rozdělení majetku/zrušení manželství, které vydal soud jiného členského státu? 15.
16. Jaký zákon se uplatňuje v případě rozvodového řízení týkajícího se manželů, kteří nemají trvalé bydliště v Portugalsku, nebo kteří mají rozdílnou národnost? 16.

 

1. Za jakých podmínek je možné dosáhnout rozvodu?

V Portugalsku je možné rozvést se buď na základě vzájemné dohody, nebo soudní cestou.

První možnost předpokládá souhlas obou manželů ve věcech manželského svazku, jakož i ve věcech poskytování výživného partnerovi, který je potřebuje, rodičovských povinností vůči nezletilým dětem, užívání domu, ve kterém má rodina trvalé bydliště, a režimu zabezpečení obživy, výkonu rodičovských povinností a užívání domu, který se bude v průběhu procesu dodržovat.

V případě rozvodu soudní cestou podává návrh na zahájení řízení jeden z manželů proti druhému a předpokládá se, že mohlo dojít k zaviněnému porušení manželských povinností v takovém rozsahu, že by toto závažné porušení nebo opakované porušování mohlo ohrozit společný život. Při hodnocení závažnosti zmiňovaných skutečností musí soud brát v úvahu hlavně vinu, kterou lze přisoudit žadateli, a úroveň vzdělání a morální citlivosti manželů.

2. Jaké jsou příčiny rozvodu?

V případě rozvodu na základě vzájemné dohody nemusí manželé vyjevit důvod svých záměrů.

Rozvod soudní cestou může jeden z manželů navrhnout, pokud druhý ve smyslu předcházející odpovědi poruší manželské povinnosti, a to povinnost úcty (slovně nebo činy, které se dotknou cti druhého z manželů, jeho pověsti, společenské vážnosti, zájmu, lásky, jeho citů nebo osobních pocitů), věrnosti (spácháním cizoložství, jímž přestane splňovat podmínku výlučné a upřímné oddanosti partnerovi), spolužití (pokud opustí společnou domácnost), spolupráce (nebude-li plnit svou povinnost pomoci, podpory a přijímání zodpovědnosti vyplývající z rodinného života) a péče (neplněním povinnosti poskytovat výživné a přispívat na úhradu potřeb každodenního rodinného života).

NahoruNahoru

Manžel však rozvodu dosáhnout nemůže:

 1. pokud druhého z manželů podněcoval k uvedeným činům, které se považují za důvod žádosti o rozvod, nebo úmyslně vytvořil podmínky napomáhající odhalení takové situace,
 2. pokud svým následným jednáním, hlavně výslovným či tichým odpuštěním, dal najevo, že vykonaný čin podle něj nebrání společnému životu.

Další důvody rozvodu soudní cestou:

 1. odloučení prakticky trvající tři bezprostředně následující roky,
 2. odloučení prakticky trvající jeden rok, pokud o rozvod požádal jeden z manželů a druhý nenamítal,
 3. změna duševního stavu druhého manžela, která trvá více než tři roky a svou vážností ohrožuje společný život,
 4. nepřítomnost, během níž o nepřítomném nejméně dva roky chybí informace.

Odloučením ve smyslu uvedených případů se rozumí neexistence společného života manželského páru současně s tím, že jeden z manželů nebo oba manželé nemají v úmyslu spolužití obnovit.

3. Jaké jsou právní důsledky rozvodu pro:

a) Osobní vztahy mezi manžely:

Manželství rozvodem zaniká a právně má rozvod stejný účinek jako zánik manželství následkem smrti, kromě výjimek stanovených zákonem.

Tím přestávají platit i povinnosti uvedené v odpovědi na předcházející otázku.

I navzdory rozvodu si jeden z manželů může ponechat příjmení druhého, která přijal, pokud s tím druhý manžel souhlasí nebo pokud to soud, s ohledem na uvedené důvody, povolí. Souhlas může bývalý manžel vyjádřit prostřednictvím notářského zápisu, dohody vyhotovené před soudem (písemným záznamem během řízení, ve kterém se vyjadřuje vůle jedné ze stran) nebo prohlášením před pracovníkem matriky. Žádost o právní povolení užívání příjmení bývalého manžela je možné podat v průběhu rozvodu nebo během samotného řízení, ale také po prohlášení manželství za rozvedené.

NahoruNahoru

b) Rozdělení majetku mezi manžely:

Manžel, který byl uznán za jediného nebo hlavního viníka, a rovněž i manžel, který požádal o rozvod z důvodu změny duševního stavu druhého manžela, musí nahradit majetkové škody, které svému partnerovi rozlukou manželství způsobil, přičemž žádost o náhradu škody musí být připravena během samotného rozvodového řízení.

Pokud jde o majetkové vztahy mezi manžely, důsledky rozvodu mají zpětný účinek k datu podání návrhu na rozvod.

Vůči majetkovým důsledkům rozvodu mohou třetí strany vznést námitky až po datu zápisu rozsudku.

Manžel, který je uznán za jediného nebo hlavního viníka, nemůže při dělení majetku dostat více, než by dostal, kdyby bylo manželství uzavřeno s bezpodílovým spoluvlastnictvím nabytého majetku (to znamená, že majetek, který manželé již vlastnili v okamžiku uzavření manželství nebo který získali po uzavření manželství dědictvím či darováním nebo majetek nabytý během trvání manželství na základě předchozího vlastního nároku, se považuje za osobní majetek manželů, ale výdobytky práce manželů a majetek, kterého nabyli během trvání manželství, se považují za součást bezpodílového spoluvlastnictví).

Manžel, který je uznán jediným nebo hlavním viníkem, ztrácí všechny výhody, které získal nebo má získat od druhého manžela nebo od třetí strany v souvislosti s manželstvím nebo s ohledem na stav manželský, ať už je získal před uzavřením manželství nebo po něm. Manžel uznaný nevinným nebo manžel, který není hlavním viníkem, si ponechává všechny nabyté výhody nebo výhody, kterých má nabýt od druhého manžela nebo od třetí strany, i kdyby k nim byl dohodnut dodatek o reciprocitě; těchto výhod se může vzdát jednostranným prohlášením své vůle, nebo pokud má z manželství děti, se těchto výhod může vzdát jen v jejich prospěch.

NahoruNahoru

Soud může kterémukoli z manželů na jeho žádost pronajmout dům, ve kterém má rodina trvalé bydliště, ať už je tento dům společným majetkem nebo je vlastníkem druhý manžel, přičemž zohlední zejména potřeby každého z manželů a zájmy jejich dětí.

Tento pronájem se řídí pravidly pronájmu bytových prostorů, ale soud může po vyslechnutí manželů stanovit podmínky smlouvy a nechat nájem na žádost majitele bytu zaniknout, pokud by to následující okolnosti odůvodňovaly.

c) Nezletilé děti manželů:

V případě rozvodu, soudní rozluky osob a rozdělení majetku, prohlášení neplatnosti nebo zrušení manželství se osud dětí, jim příslušející výživné a forma jeho poskytování řídí dohodou rodičů, která podléhá úřednímu potvrzení soudu (nebo matrikáře, v případě procesu oddělování a rozvodu na základě vzájemné dohody).

Nedojde-li k dohodě, rozhodne soud v souladu se zájmy nezletilého, včetně zájmu o to, aby si nezletilý udržel velmi blízký vztah i k rodiči, kterému nebude svěřen, přičemž péče o nezletilého může být svěřena kterémukoli z rodičů, třetí straně nebo výchovnému či opatrovnickému zařízení.

Hledáte-li podrobnější informace o této problematice, obraťte se, prosím, na tuto internetovou stránku: Responsabilidade parental - Portugal - Zodpovědnost rodičů – Portugalsko.

d) Plnění vyživovací povinnosti ve prospěch druhého manžela:

Při soudní rozluce osob a rozdělení majetku zůstávají zachována práva na výživné.

NahoruNahoru

Ani při rozvodu tato práva nezanikají automaticky.

V případě rozvodu má nárok na výživné:

 1. ten z manželů, který nebyl uznán vinným, nebo pokud je vina na straně obou manželů, pak ten, který nebyl při prohlášení rozvodu manželství uznán za hlavního viníka, pokud byl rozvod nařízen na základě zaviněného porušování manželských povinností (v případech, kdy porušování svou závažností nebo opakováním ohrožuje společný život), při odloučení trvajícím tři bezprostředně následující roky nebo při odloučení trvajícím jeden rok, jestliže o rozvod požádal jeden z manželů a druhý nevznesl námitku,
 2. manžel odpůrce, pokud se rozvod nařídí na základě vážné změny duševního stavu druhého manžela v míře ohrožující možnost společného života, přičemž změna trvá více než tři roky,
 3. kterýkoli z manželů, pokud byl rozvod nařízen na základě vzájemné dohody nebo, pokud jde o rozvod soudní cestou, pokud byli oba manželé uznáni vinnými rovnou měrou.

Výjimečně může soud z důvodu vyrovnání přisoudit výživné tomu z manželů, který by na ně neměl právo, hlavně vzhledem k trvání manželství a k příspěvkům, které poskytoval do domácího rozpočtu.

Při určování výšky výživného bere soud v úvahu věk a zdravotní stav manželů, jejich odbornou kvalifikaci a možnosti zaměstnání, čas, který případně musí věnovat společným dětem, jejich příjmy a zisky a všechny okolnosti, které mají ve všeobecnosti vliv na potřeby toho z manželů, který pobírá výživné, a na možnosti toho, který je poskytuje.

NahoruNahoru

Tento režim je použitelný v případě, že byly nařízeny soudní rozluka osob a rozdělení majetku.

Když je manželství prohlášeno za neplatné nebo zrušené, manžel, který jednal v dobré víře, si zachovává právo na výživné po vyhlášení právoplatnosti rozsudku (okamžik, od něhož není možné se proti rozhodnutí odvolat) nebo po zaprotokolování daného rozhodnutí (zanesení zmínky o rozhodnutí do záznamu o sňatku).

Právo na výživné zaniká, pokud vyživovaný uzavře nové manželství nebo už nebude oprávněn pobírat příspěvek v důsledku toho, že by to nebylo morálně správné.

4. Co v praxi znamená soudní rozluka osob a rozdělení majetku?

Soudní rozluka osob a rozdělení majetku neruší manželský svazek: končí jimi povinnost spolužití a podpory, není však dotčeno právo na výživné.

Pokud jde o majetek, má rozluka stejné důsledky, jaké by mělo zrušení manželství.

Soudní rozluka osob a rozdělení majetku končí buď smířením manželů, nebo zrušením manželství.

Manželé mohou kdykoli znovu začít spolu žít a naplno vykonávat manželská práva a povinnosti. Smíření lze dosáhnout prostřednictvím aktu během procesu oddělení (písemný text zaznamenaný v úředních spisech soudním úředníkem na základě vyjádření vůle obou stran) nebo veřejnou listinou a podléhá potvrzení ze strany soudu, přičemž rozsudek musí být zaregistrován z vůle soudu. Po dokončení celého postupu na matrice proběhne smíření prostřednictvím aktu během procesu oddělení a podléhá úřednímu potvrzení příslušného matrikáře; rozhodnutí musí být zaregistrováno z vůle úřadu. Výsledek smíření se naplní po úředním potvrzení smíření.

NahoruNahoru

Po uplynutí dvou let od uznání právoplatnosti rozsudku, který vyhlásil soudní rozluku osob a rozdělení majetku soudní cestou na základě vzájemné dohody, aniž se manželé smířili, může kterýkoli z manželů požádat o to, aby rozluka byla změněna na rozvod. Pokud o to požádají oba manželé, není nutné, aby uběhla uvedená lhůta. O změnu může požádat kterýkoli z obou manželů bez ohledu na to, zda daná lhůta uplynula, pokud se druhý z manželů po rozluce dopustil cizoložství. Rozsudek, kterým se z rozluky stává rozvod, nemůže změnit rozhodnutí ohledně viny manželů, ke kterému se dospělo během procesu oddělování.

Při soudní rozluce osob a rozdělení majetku se uplatňuje ustanovení o rozvodu s potřebnými úpravami.

5. Jaké jsou důvody soudní rozluky osob a rozdělení majetku?

Důvody soudní rozluky osob a rozdělení majetku jsou stejné jako důvody rozvodu soudní cestou.

6. Jaké jsou právní důsledky soudní rozluky osob a rozdělení majetku? Může se tato rozluka považovat za rozvod? Tvoří tato rozluka nevyhnutelnou podmínku rozvodu?

Jak je uvedeno v odpovědi na předcházející otázku, soudní rozlukou osob a rozdělením majetku zanikají povinnosti spolužití a podpory, nedotýkají se však práva na výživné, přičemž, pokud jde o majetek, jsou důsledky rozluky stejné jako důsledky zrušení manželství. Oba manželé si ponechají příjmení druhého manžela, která přijali.

Soudní rozluka osob a rozdělení majetku se mohou změnit v rozvod, i když nejsou ani podmínkou, ani součástí procesu rozvodu.

NahoruNahoru

Soudní rozluka osob a rozdělení majetku končí buď smířením manželů, nebo zrušením manželství.

7. Co v praxi znamená „zrušení manželství“?

„Zrušení manželství“ znamená rozklad právních účinků manželství prostřednictvím dokazování chyby, která ho způsobila.

8. Jaké jsou důvody zrušení manželství?

Zrušit je možné manželství uzavřené:

 1. osobou mladší 16 let,
 2. osobami zjevně slabomyslnými (i když manželství uzavřely ve chvíli příčetnosti),
 3. občanem zbaveným právní odpovědnosti nebo nesvéprávným v důsledku psychické poruchy,
 4. osobou vázanou předcházejícím nezrušeným manželstvím, i když příslušné rozhodnutí ještě nebylo zapsáno na matrice,
 5. osobami v přímém příbuzenském poměru (situace, ke které dochází, když jeden z příbuzných je potomkem druhého),
 6. mezi sourozenci, mezi tchánem a snachou, mezi tchýní a zetěm.

Je možné zrušit také manželství uzavřené:

 1. snoubencem odsouzeným coby původce nebo komplic úmyslné, byť i nevykonané, vraždy manžela či manželky druhého ze snoubenců.
 2. proti vůli nebo z pochybené vůle nebo z donucení na straně jednoho nebo obou snoubenců,
 3. bez přítomnosti svědků, pokud se jejich přítomnost ze zákona vyžaduje.

9. Jaké jsou právní důsledky zrušení manželství?

Zrušením manželství zanikají povinnosti spolužití, věrnosti, úcty, spolupráce a podpory.

NahoruNahoru

Právní situace osob původně spojených v manželském svazku, který byl zrušen, se, pokud to je možné, vrátí do stavu před vykonáním daného aktu.

Možnosti zrušení manželství se však nelze nijak dovolávat, ať už soudní nebo mimosoudní cestou, pokud nebyla uznána rozsudkem v rámci jednání vedeného za tímto účelem.

10. Existují i mimosoudní alternativy řešení otázek týkajících se rozvodu?

Ano. Návrh na rozvod na základě vzájemné dohody se podává na matrice, s výjimkou situace, kdy dojde k dohodě v rámci rozvodového řízení u soudu.

11. Kde mohu uplatnit svůj návrh na rozvod/soudní rozluku osob a rozdělení majetku/zrušení manželství? Jaké formality je třeba dodržovat a jaké dokumenty je nutné během procesu předložit?

Návrh na rozluku nebo rozvod na základě vzájemné dohody se podává na příslušné matrice podle trvalého bydliště jednoho z manželů nebo na matrice, na které se oba dohodnou a kterou výslovně určí.

Další nároky se předkládají před soudem činným ve věcech rodinných, nebo pokud takový soud neexistuje, před místně příslušným okresním soudem. Tato příslušnost se určuje vzhledem k trvalému bydlišti žadatele (toho z manželů, který podal návrh na zahájení řízení).

Rozvodové řízení soudní cestou začíná podáním návrhu na zahájení řízení (podáním žaloby) s uvedením skutečností, které by měly poukazovat na potřebu manželský svazek zrušit. Už na začátku procesu je možné předložit i důkazní prostředky. K žádosti se připojí i potvrzení o zápisu manželství a o narození společných dětí.

NahoruNahoru

Zastupování právníkem je povinné:

Po doručení návrhu na zahájení řízení určí soudce datum setkání, na kterém by se měli manželé pokusit o smír a na kterém mohou nastat následující situace:

 1. smíření manželů (v tomto případě proces končí),
 2. rozvod soudní cestou vyústí v rozvod na základě vzájemné dohody (proces se řídí pravidly tohoto druhu rozvodu) a
 3. k žádnému smíru nedojde (proces pokračuje soudní cestou – v tom případě soudce nadále usiluje o dohodu manželů ve věci výživného, rodičovských práv a povinností vůči dětem a ve věci užívání domu v místě trvalého bydliště rodiny během trvání procesu).

Pokud proces pokračuje soudní cestou, manžel, proti kterému byl proces zahájen, má třicetidenní lhůtu na to, aby předložil svou písemnou odpověď.

Součástí tohoto procesu je jednání, během něhož se shromáždí příslušné důkazy a které na soudu prvního stupně končí rozsudkem soudce.

Proces rozvodu na základě vzájemné dohody začíná předložením žádosti podepsané oběma manžely nebo jejich plnomocnými zástupci na matrice. Žádost obsahuje úplnou ověřenou kopii oddacího listu, podrobný seznam společného majetku i s vyčíslením příslušné hodnoty, osvědčení o právním rozsudku, kterým se upravil výkon rodičovských práv a povinností ve vztahu k nezletilým dětem, pokud je manželé mají; dohodu o poskytování výživného tomu z manželů, který na ně má nárok, osvědčení o předmanželské dohodě, pokud byla uzavřena, a dohodu o dalším užívání domu, ve kterém má rodina trvalé bydliště. Pokud z předložených dokumentů nevyplyne něco jiného, má se za to, že se dohody týkají období trvání procesu i období po procesu.

NahoruNahoru

K tomuto dokumentu se připojuje dohoda o výkonu rodičovských práv a povinností, pokud manželé mají nezletilé děti a pokud tato otázka ještě nebyla právně upravena.

Po předložení žádosti pozve matrikář manžely na konzultaci, při níž se pokusí dosáhnout jejich smíření; pokud jsou manželé i nadále přesvědčeni o svém záměru dát se rozvést, vyhlásí se po ověření příslušných předpokladů rozvod manželství, o čemž se následně vytvoří záznam.

Po předložení dohody o výkonu rodičovských práv a povinností ve vztahu k nezletilým dětem se proces předkládá na prokuraturu při soudu prvního stupně, který je příslušný v dané věci jednat v rámci místní příslušné matriky, a to ještě před určením termínu setkání, aby se prokuratura mohla k dohodě ve třicetidenní lhůtě vyjádřit. Pokud prokuratura dospěje k závěru, že dohoda náležitě nechrání zájmy nezletilých, mohou ji žadatelé podle doporučení změnit nebo vypracovat novou dohodu, kterou však opět musí prokuratuře předložit k posouzení. Pokud prokuratura uzná, že dohoda náležitě chrání zájmy nezletilých, nebo pokud manželé dohodu změnili podle doporučení prokuratury, prohlásí se manželství za rozvedené. V případě, že se žadatelé nepřizpůsobí doporučením prokuratury a neupustí od svého záměru dát se rozvést, bude proces postoupen okresnímu soudu podle místní příslušnosti matriky.

V souvislosti s řízením o zrušení manželství je rovněž povinné ustanovení právního zástupce.

Zrušení manželství začíná návrhem na zahájení řízení, ve kterém se formou článků určí strany, popíší se relevantní skutečnosti, a uzavře se samotnou žádostí.

NahoruNahoru

Oprávněnost tohoto kroku se mění v závislosti na opodstatnění nároku.

Bylo-li manželství uzavřeno s osobou mladší 16 let, osobou slabomyslnou, zbavenou právní odpovědnosti nebo nesvéprávnou v důsledku psychické poruchy, s osobou, která ještě nezrušila své předchozí manželství, s přímým příbuzným, s příbuzným druhého stupně z vedlejší větve, v případě přímého příbuzenství nebo v případě předchozího odsouzení jednoho ze snoubenců, jsou o zrušení takového manželství oprávněni požádat manželé nebo jejich přímí příbuzní, nebo až příbuzní čtvrtého stupně z vedlejší větve, jakož i dědicové nebo adoptované osoby manželů, a rovněž veřejná prokuratura. Kromě těchto osob může o tento krok požádat nebo v něm pokračovat poručník nebo opatrovník v případě nezletilosti, zbavení právní odpovědnosti nebo nesvéprávnosti v důsledku psychické poruchy, a první manžel porušovatele zákona v případě bigamie.

O zrušení manželství z důvodu sňatkového podvodu mohou požádat samotní manželé nebo jakákoli osoba poškozená takovým manželstvím. V ostatních případech uzavření manželství bez svobodné vůle může o zrušení manželství požádat ten z manželů, který svazek neuzavřel ze svobodné vůle, ovšem pokračovat v procesu zrušení manželství mohou také jeho přímí příbuzní, dědicové nebo adoptované osoby, pokud by žadatel během trvání případu zemřel.

O zrušení manželství z důvodu pochybení svobodné vůle může požádat jedině ten z manželů, který byl obětí pochybení nebo pod nátlakem, ovšem pokračovat v procesu zrušení manželství mohou také jeho přímí příbuzní, dědicové nebo adoptované osoby, pokud by žadatel během trvání případu zemřel.

NahoruNahoru

Řízení o neplatnost manželství z důvodu nepřítomnosti svědků může navrhnout jen prokuratura.

Návrh na zahájení řízení o neplatnost manželství uzavřeného s osobou mladší 16 let, osobou slabomyslnou, zbavenou právní odpovědnosti nebo nesvéprávnou v důsledku psychické poruchy, s osobou, která ještě nezrušila své předcházející manželství, s přímým příbuzným, s příbuzným druhého stupně z vedlejší větve, v případě přímého příbuzenství nebo předcházejícího odsouzení jednoho ze snoubenců se podává:

 1. v případech nezletilosti, zbavení právní zodpovědnosti nebo nesvéprávnosti v důsledku psychické poruchy nebo slabomyslnosti může o zrušení manželství požádat sám nezpůsobilý do šesti měsíců od dosažení plnoletosti, zrušení zbavení právní způsobilosti nebo nesvéprávnosti nebo od ukončení slabomyslnosti. Když návrh podává jiná osoba, musí tak učinit do tří let od uzavření manželství, ale nikdy ne po dosažení plnoletosti nezpůsobilého manžela, po zrušení nesvéprávnosti či po ukončení slabomyslnosti,
 2. v případě odsouzení za vraždu manžela jednoho ze snoubenců – do tří let od uzavření manželství,
 3. v ostatních případech do šesti měsíců od zrušení manželství. Prokuratura může navrhnout řízení vedoucí až ke zrušení manželství. Řízení o zrušení manželství na základě existujícího nezrušeného předcházejícího manželství není možné zahájit ani v něm pokračovat, pokud řízení ve věci prohlášení prvního manželství bigamního partnera za neplatné nebo ve věci jeho zrušení trvá.

Řízení ve věci zrušení manželství z důvodu nedostatku svobodné vůle jednoho nebo obou snoubenců může začít jen v průběhu tří let od uzavření manželství, nebo pokud to žadatel nevzal v úvahu, do šesti měsíců od okamžiku, kdy se to dozvěděl.

NahoruNahoru

Řízení o neplatnosti na základě pochybení vůle zaniká, pokud nezačne do šesti měsíců od ukončení pochybení.

Řízení o neplatnost manželství z důvodu nepřítomnosti svědků může být zahájeno jen do jednoho roku od uzavření manželství.

K návrhu na zahájení řízení se přikládá kopie oddacího listu a případně (pokud je důvodem žádosti věk) kopie rodného listu předmětného snoubence.

V rámci tohoto postupu se vždy rovněž poskytne druhé straně možnost, aby se vyjádřila. V průběhu procesu se určí fakta, která se zhodnotí, a přikročí se k přípravné fázi, v jejímž rámci se předloží důkazy v souladu s pravidly rozporování. Na místě, kde řízení probíhá, se uskuteční jednání, během nějž se prodiskutují všechny skutečnosti a důkazy a vynese se závěrečný rozsudek.

12. Mohu dostat právní podporu pro realizaci procesu?

Ano, systém právní podpory se uplatňuje u všech soudů bez ohledu na formu procesu.

Jestliže potřebujete podrobnější informace o této problematice, vyhledejte si prosím internetovou stránku Assistência judiciária - Portugal – Právní podpora – Portugalsko.

13. Budu se moci odvolat proti rozhodnutí o rozvodu/soudní rozluce osob a rozdělení majetku/zrušení manželství?

Ano. V případě takových řízení je vždy možné odvolat se až k Nejvyššímu soudu.

14. Jak mohu dosáhnout uznání rozhodnutí o rozvodu/soudní rozluce osob a rozdělení majetku/zrušení manželství, které vydal soud jiného členského státu?

Pokud bylo takovéto rozhodnutí vydáno kterýmkoli členským státem Evropské unie kromě Dánska, bude uznáno i v ostatních členských státech, aniž by byl potřebný jakýkoli další postup. Zejména pokud jde o aktualizaci záznamů na matrice členského státu ve věcech rozvodu, rozluky osob a rozdělení majetku nebo zrušení manželství vydaného v jiném členském státě, a o rozhodnutí, vůči kterému se už v daném státě nelze odvolat, není potřebný žádný další postup. Pokud se o uznání rozhodnutí předběžně požádá u soudu členského státu, má tento soud právo uznání posoudit.

NahoruNahoru

O uznání rozhodnutí může požádat kterákoli zainteresovaná strana.

Strana, která požádá o uplatnění rozhodnutí, musí předložit: a) kopii daného rozhodnutí, která splňuje potřebné podmínky věrohodnosti, a b) osvědčení vydané v souladu s formulářem podle Nařízení (ES) č. 1347/2000 ze dne 30. června (příloha IV).

Jestliže bylo toto rozhodnutí vydáno v Dánsku, uplatňuje se zvláštní postup prověření zahraničního rozsudku.

Po předložení žádosti s dokumentem, který obsahuje předmětné rozhodnutí, bude na místo, kde řízení probíhá, předvolán odpůrce, aby se do 15 dní vyjádřil. Žadatel může odpovědět do 10 dní od oznámení o vyjádření odpůrce. Po uzavření důkazních listin a uskutečnění kroků, které referent (odvolací soudce, který vede úkony) uzná za nevyhnutelné, následuje proces, ve kterém mají obě strany a prokuratura po 15 dnech na to, aby přednesli své námitky.

K potvrzení rozsudku je třeba:

 1. aby nebylo pochyb o platnosti dokumentu, který obsahuje rozsudek, ani o rozumnosti rozhodnutí,
 2. aby byl uznán právoplatným podle zákona země, ve které byl vydán,
 3. aby byl vydán zahraničním soudem, jehož příslušnost není v rozporu se zákonem, a který nerokuje o věcech, spadajících do výhradní příslušnosti portugalských soudů,
 4. aby nebylo možno dovolávat se výjimky v probíhajícím procesu nebo v rozhodnutém případě na základě předmětného případu u portugalského soudu, kromě případu zahraničního soudu, který zamezil soudní příslušnosti,
 5. aby byl obžalovaný řádně předvolán k řízení ve smyslu zákona země, ve které soud sídlí, a aby během procesu byly dodrženy zásady obhajoby a rovnosti stran,
 6. aby neobsahoval rozhodnutí, jehož uznání by vedlo k jasnému rozporu se zásadami mezinárodního veřejného řádu portugalského státu.

15. U kterého soudu mohu podat návrh na uznání rozhodnutí o rozvodu/soudní rozluce osob a rozdělení majetku/zrušení manželství, které vydal soud jiného členského státu?

Pokud zainteresovaná strana žádá o uznání rozhodnutí o rozvodu, soudní rozluce osob a rozdělení majetku nebo o zrušení manželství, musí ve státech, které jsou členy Evropské unie, kromě Dánska, předložit žádost k soudu činnému ve věcech rodinných nebo, v oblastech, které pod tento soud nespadají, k okresnímu soudu.

Místně příslušný soud se řídí zákony členského státu, ve kterém proces uznání začal.

Pokud bylo rozhodnutí vydáno v Dánsku, je příslušný ten odvolací soud, který má místní příslušnost v okrese, ve kterém má trvalé bydliště osoba, vůči které má být právoplatnost rozsudku uznána (Coimbra, Évora, Guimarães, Lisabon a Porto).

16. Jaký zákon se uplatňuje v případě rozvodového řízení týkajícího se manželů, kteří nemají trvalé bydliště v Portugalsku, nebo kteří mají rozdílnou národnost?

V případě rozvodu a soudní rozluky osob a rozdělení majetku platí zákony země společné oběma manželům. Pokud manželé nejsou stejné národnosti, platí zákony země jejich společného trvalého pobytu; pokud nemají ani společné trvalé bydliště, uplatňují se zákony země, se kterou je jejich rodinný život nejtěsněji spjatý.

Pokud se však během trvání manželství změnil příslušný zákon, je možno rozluku nebo rozvod odůvodňovat jen nějakým faktorem relevantním v čase jeho zjištění.

Bližší informace

Na následujících internetových adresách najdete více podrobností k daným otázkám:

 • Supremo Tribunal de Justiça (Nejvyšší soud); English - français - português
 • Ministério da Justiça; (Ministerstvo spravedlnosti) English - português
 • Tribunal Constitucional; (Ústavní soud) português
 • Tribunal da Relação de Lisboa; (Odvolací soud města Lisabon) português
 • Tribunal da Relação de Coimbra; (Odvolací soud města Coimbra) português
 • Tribunal da Relação de Évora; (Odvolací soud města Évora) English - français - português
 • Tribunal da Relação do Porto; (Odvolací soud města Porto) português
 • Procuradoria Geral da República; (Generální prokuratura) português
 • Centro de Estudos Judiciários (subjekt zodpovědný za vzdělávání soudců); English - français - português
 • Direcção Geral da Administração da Justiça (mimo jiné poskytuje kontaktní informace o soudech a o jejich územní jurisdikci a o přístupu na stránku soudních kanceláří); English - português
 • Gabinete de Política Legislativa e Planeamento do Ministério da Justiça; (Odbor legislativní politiky a plánování Ministerstva spravedlnosti) English - português
 • Direcção Geral dos Registos e do Notariado; (Generální ředitelství rejstříků a notářů) português
 • Instituto do Consumidor; (Úřad ochrany spotřebitele) português 
 • Associação Sindical dos Juizes Portugueses; (Odborové sdružení portugalských soudců) português
 • Sindicato dos Magistrados do Ministério Público; (Odborové sdružení prokurátorů) português
 • Ordem dos Advogados; (Advokátní komora) português
 • Base de legislação «on-line» português (Obsahuje diplomy a písemnosti zveřejněné v I Sérii D.R. od 01-01-1970; umožňuje bezplatný přístup k publikované legislativě I Série od 01-01-2000).

« Rozvod - Obecné informace | Portugalsko - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 27-09-2006

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království