Europeiska Kommissionen > ERN > Äktenskapsskillnad > Polen

Senaste uppdatering: 22-02-2007
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Äktenskapsskillnad - Polen

EJN logo

Sidan är inaktuell. Den ursprungliga språkversionen har uppdaterats och flyttats till den europeiska juridikportalen.


 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Vilka krav måste vara uppfyllda för att man skall kunna få äktenskapsskillnad? 1.
2. På vilka grunder kan man få äktenskapsskillnad? 2.
3. Vilka konsekvenser får en äktenskapsskillnad när det gäller 3.
a) makarnas personliga förhållanden (t.ex. i fråga om efternamn)? a)
b) fördelningen av makarnas egendom? b)
c) makarnas gemensamma, underåriga barn (t.ex. föräldraansvar och krav på underhåll)? c)
d) underhållsskyldighet gentemot den andra maken? d)
4. Vad är den praktiska innebörden av begreppet hemskillnad, (separacja sądowa)? 4.
5. Vilka krav måste vara uppfyllda för att erhålla hemskillnad? 5.
6. Vad får en hemskillnad för praktiska följder? 6.
7. Vad är den praktiska innebörden av begreppet annullering av äktenskap (unieważnienie małżeństwa)? 7.
8. Vilka krav måste vara uppfyllda för att ett äktenskap ska annulleras? 8.
9. Vilka är de rättsliga följderna av en annullering av ett äktenskap? 9.
10. Kan man lösa frågor som har med äktenskapsskillnad att göra på annat sätt än genom att väcka talan i domstol? 10.
11. I vilken domstol ansöker man om äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering av äktenskap? Vilka krav måste man då iaktta och vilka handlingar skall man bifoga? 11.
12. Kan man få rättshjälp för att täcka kostnaderna i målet? 12.
13. Kan en dom på äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering av äktenskap överklagas? 13.
14. Hur ska man göra för att få en i en annan medlemsstat meddelad dom på äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering av äktenskap erkänd i Polen? 14.
15. Till vilken domstol ska man vända sig för att begära omprövning av ett beslut att i Polen erkänna en dom på äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering av äktenskap som har meddelats i en annan medlemsstat? Hur handläggs sådana mål? 15.
16. Vilket lands lag tillämpas i ett mål om äktenskapsskillnad mellan makar som inte har hemvist i Polen eller har olika medborgarskap? 16.

 

1. Vilka krav måste vara uppfyllda för att man skall kunna få äktenskapsskillnad?

Domstolen utfärdar en dom på äktenskapsskillnad i vilken det anges huruvida en av makarna, och i så fall vilkendera av dem, som bär skulden för att det föreligger söndring i äktenskapet. På gemensam begäran av makarna avstår domstolen från att utfärda en dom rörande skulden.

En föregående separation är inte ett villkor för att få en dom på äktenskapsskillnad.

2. På vilka grunder kan man få äktenskapsskillnad?

För att äktenskapsskillnad ska kunna komma i fråga måste det konstateras att det föreligger djup och varaktig söndring i äktenskapet. Båda förutsättningarna måste föreligga samtidigt.

3. Vilka konsekvenser får en äktenskapsskillnad när det gäller

a) makarnas personliga förhållanden (t.ex. i fråga om efternamn)?

Under tre månader efter det att domen på äktenskapsskillnad vunnit laga kraft får en frånskild make som i samband med att äktenskapet ingicks bytte sitt dåvarande efternamn återta det tidigare efternamnet genom att lämna in en ansökan till chefen för civilregistermyndigheten.

En frånskild make får ingå ett nytt äktenskap.

b) fördelningen av makarnas egendom?

Från och med den tidpunkt då makarna ingår äktenskap gäller lagen om giftorätt, som avser makarnas egendom (lagstadgad giftorätt). Den upphör att gälla när äktenskapet upplöses, dvs. när domen på äktenskapsskillnad vinner laga kraft.

Till börjanTill början

På begäran av en av makarna kan domstolen i sin dom på äktenskapsskillnad fördela den gemensamma egendomen. Makarnas egendom utgörs av de tillgångar som de gemensamt eller var för sig förvärvat under den tid då den lagstadgade giftorätten gällde.

Båda makarna har lika stora andelar i den gemensamma egendomen.

När tungt vägande skäl föreligger får endera maken begära att domstolen fastställer deras andelar i den gemensamma egendomen i proportion till makarnas respektive insatser i förvärvandet av egendomen.

Om makarna har en gemensam bostad fastställer domstolen dessutom i sin dom på äktenskapsskillnad hur bostaden skall användas under den tid som de frånskilda makarna fortfarande bor tillsammans i den. På gemensam begäran av parterna kan domstolen besluta om delning av en gemensam bostad eller att tilldela en av makarna bostaden, om den andra maken samtycker till att lämna den utan att anvisas en ersättande bostad.

c) makarnas gemensamma, underåriga barn (t.ex. föräldraansvar och krav på underhåll)?

I domen på äktenskapsskillnad beslutar domstolen om föräldraansvaret för gemensamma minderåriga barn och i vilken utsträckning vardera maken är skyldig att stå för kostnaderna för barnens underhåll och uppfostran.

Domstolen kan tillerkänna en av föräldrarna föräldraansvaret och begränsa föräldraansvaret för den andra föräldern till vissa skyldigheter och rättigheter i förhållande till barnen.

d) underhållsskyldighet gentemot den andra maken?

En frånskild make som inte har konstaterats ensam skyldig till söndringen i äktenskapet och som befinner sig i en svår ekonomisk situation kan kräva den andra maken på underhåll motsvarande hans eller hennes rättmätiga behov och den andra makens förvärvsförmåga och ekonomiska situation.

Till börjanTill början

Om äktenskapsskillnaden medför en väsentlig försämring av den ekonomiska situationen för en make som inte bär skulden till söndringen åligger det den make som konstaterats ensam skyldig till söndringen i äktenskapet att tillhandahålla medel för att tillgodose behoven hos den andra parten, även om denna inte befinner sig i en svår ekonomisk situation.

Underhållsskyldigheten gentemot den tidigare maken upphör om den underhållsberättigade ingår ett nytt äktenskap. Om den make som ålagts att betala underhåll inte konstaterats ensam skyldig till söndringen i äktenskapet upphör detta åliggande fem år efter äktenskapsskillnaden.

4. Vad är den praktiska innebörden av begreppet hemskillnad, (separacja sądowa)?

Det är en formell separation som genom domstolsbeslut fastställs på grundval av de principer som anges i artikel 61.1–61.6 i familje- och vårdnadslagen.

5. Vilka krav måste vara uppfyllda för att erhålla hemskillnad?

Villkoret för ett beslut om hemskillnad är att det har konstaterats att det föreligger djup söndring i äktenskapet.

Om makarna inte har gemensamma barn kan domstolen besluta om hemskillnad på grundval av en gemensam begäran av makarna.

6. Vad får en hemskillnad för praktiska följder?

Följderna av ett domstolsbeslut om hemskillnad är desamma som vid äktenskapsskillnad, med den givna skillnaden att det inte är möjligt att ingå ett nytt äktenskap under hemskillnaden.

7. Vad är den praktiska innebörden av begreppet annullering av äktenskap (unieważnienie małżeństwa)?

Annullering av ett äktenskap innebär ett upphävande, med retroaktiv verkan, av alla följder av ingåendet av äktenskap. Ett undantag är ställningen för de barn som fötts i ett annullerat äktenskap. De behåller sin ställning som barn födda inom äktenskapet.

Till börjanTill början

8. Vilka krav måste vara uppfyllda för att ett äktenskap ska annulleras?

I familje- och vårdnadslagen anges följande orsaker till annullering av ett äktenskap:

 • En av makarna har inte uppnått lagstadgad ålder för att gifta sig.
 • En av makarna är omyndigförklarad.
 • En av makarna är psykiskt sjuk eller förståndshandikappad.
 • En av makarna är redan gift med en annan person.
 • Släktskap mellan makarna i nedstigande led eller sidoled (syskon inbegripet halvsyskon och utomäktenskapliga syskon), släktskap genom giftermål i nedstigande led.
 • Adoptivförhållande mellan makarna.
 • Avgivande av en förklaring om att äktenskap har ingåtts av en person som av någon orsak inte var i stånd att uttrycka sin fria vilja, som vilseletts i fråga om den andra partens identitet eller som befann sig under hot.

För var och en av de ovan nämnda orsakerna gäller att de måste ha förelegat vid den tidpunkt då äktenskapet ingicks.

9. Vilka är de rättsliga följderna av en annullering av ett äktenskap?

Ett beslut om annullering av ett äktenskap är av konstitutiv karaktär och får följder för tredje man (erga omnes). Följderna är av två slag:

 • ex tunc, dvs. de sträcker sig tillbaka till dagen för ingåendet av äktenskapet, t.ex. återgår makarna till sitt civilstånd före ingåendet av äktenskapet och sitt tidigare släktnamn, släktskapsförhållandet mellan ena maken och den andra makens familj upphävs och den lagliga arvsrätten upphör.
 • ex nunc, dvs. de uppstår vid den tidpunkt då beslutet om annullering av äktenskapet träder i kraft, t.ex. när det gäller egendomsförhållanden.

Följderna av en annullering av ett äktenskap när det gäller makarnas förhållande till de gemensamma barnen och makarnas förmögenhetsförhållanden regleras av de relevanta bestämmelserna om äktenskapsskillnad, enligt vilka en make som ingått äktenskap i ond tro betraktas som den make som bär skulden för söndringen i äktenskapet.

Till börjanTill början

10. Kan man lösa frågor som har med äktenskapsskillnad att göra på annat sätt än genom att väcka talan i domstol?

I Polen förekommer familjemedling. Familjemedlingens grundläggande syfte är att lösa konflikter mellan makarna på ett sådant sätt att en äktenskapsskillnad eller separation kan undvikas. Det är främst icke-statliga organisationer, stiftelser och kyrkan som ägnar sig åt medlingsverksamhet.

I fall av konflikt mellan makar har de också möjlighet att utnyttja olika slag av familjeterapi, psykolog- och psykiaterhjälp, stödgrupper osv.

11. I vilken domstol ansöker man om äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering av äktenskap? Vilka krav måste man då iaktta och vilka handlingar skall man bifoga?

Ansökningar om äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering av äktenskap bör lämnas in till den regionala domstol (sąd okręgowy) som är behörig på den ort där makarna hade sin senaste gemensamma bostad, och om en sådan saknas, till den regionala domstol som är behörig där den person som lämnar in ansökan har sin hemvist.

För sådana ansökningar tas en registreringsavgift ut. Om en part till följd av sin ekonomiska situation inte kan betala avgiften kan han ansöka om fullständig eller partiell befrielse från avgiften och dessutom be domstolen förordna en advokat att biträda honom å tjänstens vägnar.

Till ansökan bör bifogas kopior av relevanta dokument rörande civilstånd (vigselattest, födelseattester), intyg över inkomster, fullmakt för advokaten (om den sökande har valt att själv utse sin advokat) och intyg av olika slag som kan vara relevanta vid avgörandet av ärendet (läkarintyg, administrativa beslut o. dyl.).

Till börjanTill början

12. Kan man få rättshjälp för att täcka kostnaderna i målet?

Ja, se punkt 11.

Till ansökan om fullständig eller partiell befrielse från domstolskostnaderna eller ansökan om förordnande av en advokat som biträder honom å tjänstens vägnar bör den sökande bifoga ett intyg om sin ekonomiska situation (på en särskild blankett som tillhandahålls av domstolen).

13. Kan en dom på äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering av äktenskap överklagas?

Ja. I alla dessa mål kan domen överklagas i andra instans. En dom meddelad av en regional domstol kan överklagas i en appellationsdomstol.

14. Hur ska man göra för att få en i en annan medlemsstat meddelad dom på äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering av äktenskap erkänd i Polen?

För att en dom i ett civilmål, t.ex. på äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering av äktenskap, som avkunnats av en utländsk domstol skall kunna göras gällande i Polen måste domen erkännas av en polsk domstol.

För en dom av en utländsk domstol i ett icke egendomsrelaterat ärende som rör utländska medborgare och som meddelats av en behörig domstol i enlighet med landets nationella lagstiftning krävs inte ett rättsligt erkännande, om inte domen utgör grunden för ingående av äktenskap, inskrivning i civilregister, jordregister eller något annat register i Polen.

En ansökan om erkännande får lämnas in av var och en som har ett rättsligt intresse i ärendet.

Till börjanTill början

Den behöriga domstolen är den regionala domstol som har lokal behörighet för att pröva ärendet. Om behörigheten inte kan fastställas på grundval av detta är den behöriga domstolen den regionala domstolen i Warszawa.

15. Till vilken domstol ska man vända sig för att begära omprövning av ett beslut att i Polen erkänna en dom på äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering av äktenskap som har meddelats i en annan medlemsstat? Hur handläggs sådana mål?

Om en regional domstol har fattat ett beslut om att i Polen erkänna en dom avkunnad av en utländsk domstol kan en part som vill bestrida detta erkännande lämna in ett överklagande i enlighet med allmänna principer.

Inom sju dagar från och med det datum då domen avkunnats kan parten ansöka om att motiveringen till domen avges i skriftlig form. Domen kan överklagas inom 14 dagar från mottagandet av motiveringen, alternativt inom 21 dagar från avkunnandet av domen.

Ansökan om att få den skriftliga motiveringen till domen, liksom överklagandet, skall parten lämna in till den domstol som meddelat domen. Efter det att parten fullgjort formaliteterna (t.ex. betalat för överklagandet) vidarebefordrar domstolen överklagandet tillsammans med handlingarna i ärendet till den högre domstolen.

16. Vilket lands lag tillämpas i ett mål om äktenskapsskillnad mellan makar som inte har hemvist i Polen eller har olika medborgarskap?

Enligt bestämmelserna i lagen om internationell privaträtt är det den nationella lagstiftningen i de länder i vilka makarna är medborgare som är tillämplig i äktenskapsmål. Dubbelt medborgarskap erkänns inte i polsk lagstiftning. En polsk medborgare betraktas som en person som har enbart polskt medborgarskap, även om personen förutom polskt medborgarskap har medborgarskap i ett annat land. Det innebär att domstolen i mål rörande äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering av äktenskap undersöker de relevanta omständigheter som anges i polsk lagstiftning (familje- och vårdnadslagen). Om en polsk domstol handlägger ett mål av detta slag som hänför sig till en eller flera personer som inte har polskt medborgarskap, utan är medborgare i en annan stat, är domstolen skyldig att i fråga om äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering av äktenskap beakta omständigheterna enligt den nationella lagstiftningen i hemlandet separat för var och en av parterna.

Förutom i lagen om internationell privaträtt regleras frågan om tillämplig lagstiftning i fall av äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering av äktenskap i de bilaterala avtal som Polen ingått med en rad länder. Det är medborgarskapet för den person som berörs i målet som avgör valet av tillämplig lag.

« Äktenskapsskillnad - Allmän information | Polen - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 22-02-2007

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket