Evropska komisija > EPM > Ločitev > Poljska

Zadnja sprememba: 18-03-2008
Natisni Dodaj med priljubljene

Ločitev - Poljska

EJN logo

Ta stran je zastarela. Izvirno jezikovno različico smo posodobili in preselili na evropski portal e-pravosodje.


 

KAZALO

1. Kakšni so pogoji za razvezo zakonske zveze? 1.
2. Kakšni so razlogi za razvezo zakonske zveze? 2.
3. Kakšne so posledice razveze zakonske zveze v zvezi z: 3.
a) osebnimi odnosi med zakoncema (npr. priimek)? a)
b) delitvijo premoženja zakoncev? b)
c) mladoletnimi otroki zakoncev (npr. starševska odgovornost in zahtevki za preživnino)? c)
d) obveznostjo plačevanja preživnine drugemu zakoncu? d)
4. Kaj pomeni pravni izraz „prenehanje življenjske skupnosti“ v praksi? 4.
5. Kakšni so pogoji za prenehanje življenjske skupnosti? 5.
6. Kakšne so pravne posledice prenehanja življenjske skupnosti? 6.
7. Kaj pomeni „razveljavitev zakonske zveze“ v praksi? 7.
8. Kakšni so pogoji za razveljavitev zakonske zveze? 8.
9. Kakšne so pravne posledice razveljavitve zakonske zveze? 9.
10. Ali so na voljo alternativne zunajsodne možnosti reševanja sporov v zvezi z razvezo zakonske zveze, pri katerih ni treba sprožiti postopkov pri sodišču? 10.
11. Kje je treba vložiti zahtevek za razvezo/prenehanje življenjske skupnosti/razveljavitev zakonske zveze? Katere formalnosti je treba upoštevati in katere dokumente je treba priložiti zahtevku? 11.
12. Ali je mogoče dobiti pravno pomoč za kritje stroškov postopka? 12.
13. Ali je mogoče vložiti pritožbo zoper odločbo v zvezi z razvezo/prenehanjem življenjske skupnosti/razveljavitvijo zakonske zveze? 13.
14. Kaj je treba storiti, da bo odločba o razvezi/prenehanju življenjske skupnosti/razveljavitvi zakonske zveze, ki jo izda sodišče v drugi državi članici, priznana na Poljskem? 14.
15. Pri katerem sodišču na Poljskem je mogoče vložiti predlog za izpodbijanje odločbe o razvezi/prenehanju življenjske skupnosti/razveljavitvi zakonske zveze, ki jo je izdalo sodišče v drugi državi članici? Kateri postopek se pri tem uporablja? 15.
16. Katero pravo se uporablja v postopkih razveze zakonske zveze med zakoncema, ki ne prebivata na Poljskem ali imata različno državljanstvo? 16.

 

1. Kakšni so pogoji za razvezo zakonske zveze?

Sodišče izda odločbo o razvezi zakonske zveze, s katero odloči, ali je eden od zakoncev odgovoren za nevzdržnost zakonske zveze, in če je, kateri zakonec je to. Sodišče ne odloča o odgovornosti, če tako zahtevata oba zakonca.

Za razvezo zakonske zveze ni potrebno predhodno prenehanje življenjske skupnosti.

2. Kakšni so razlogi za razvezo zakonske zveze?

Razlog za razvezo zakonske zveze je popolna in nepopravljiva nevzdržnost zakonske zveze. Izpolnjena morata biti oba pogoja.

3. Kakšne so posledice razveze zakonske zveze v zvezi z:

a) osebnimi odnosi med zakoncema (npr. priimek)?

V treh mesecih po pravnomočnosti odločbe o razvezi zakonske zveze lahko razvezani zakonec, ki je s sklenitvijo zakonske zveze spremenil svoj priimek, na podlagi zahtevka, ki ga vloži pri vodji sodne pisarne, zahteva spremembo v priimek, ki ga je uporabljal pred sklenitvijo zakonske zveze.

Razvezani zakonec lahko ponovno sklene zakonsko zvezo.

b) delitvijo premoženja zakoncev?

Zakon določa, da se s sklenitvijo zakonske zveze vzpostavi skupno premoženje zakoncev. Zajema premoženje, ki ga pridobita zakonca (zakonsko skupno lastništvo). To skupno lastništvo preneha s prenehanjem zakonske zveze, tj. z začetkom veljavnosti pravnomočne odločbe o razvezi zakonske zveze.

Sodišče lahko na zahtevo enega od zakoncev v odločbi o razvezi zakonske zveze razdeli skupno premoženje. Pridobljeno premoženje zakoncev so predmeti, ki jih eden od zakoncev ali oba zakonca pridobita v okviru skupnega lastništva.

Na vrh straniNa vrh strani

Oba zakonca imata enak delež skupnega premoženja.

Kateri koli od zakoncev lahko na podlagi utemeljenega razloga od sodišča zahteva, da se skupno premoženje razdeli glede na to, v kakšnem obsegu je vsak od zakoncev prispeval k temu premoženju.

Kadar imata zakonca skupno prebivališče, lahko sodišče v odločbi o razvezi zakonske zveze odloči tudi o načinu uporabe tega prebivališča v obdobju, v katerem v njem še vedno prebivata skupaj. Poleg tega lahko sodišče na podlagi zahtevka v zvezi s tem odloča o delitvi skupnega prebivališča ali dodelitvi prebivališča enemu od zakoncev, če drugi zakonec soglaša, da ga prepusti brez zagotovitve nadomestnega prebivališča.

c) mladoletnimi otroki zakoncev (npr. starševska odgovornost in zahtevki za preživnino)?

V odločbi o razvezi zakonske zveze so določene starševske pravice do mladoletnih otrok obeh zakoncev in znesek, ki ga morata zakonca plačevati za preživljanje in izobrazbo otrok.

Sodišče lahko starševsko pravico dodeli enemu od staršev, pri čemer omeji starševske pravice drugega na posamezne obveznosti in pravice v zvezi z otrokom(-ki).

d) obveznostjo plačevanja preživnine drugemu zakoncu?

Razvezani zakonec, za katerega se ugotovi, da ni izključno odgovoren za nevzdržnost zakonske zveze, in ki ima materialne težave, lahko zahteva preživnino od drugega zakonca v skladu s svojimi razumnimi potrebami ter možnostjo pridobivanja dohodka in finančno sposobnostjo drugega zakonca.

Če se zaradi razveze zakonske zveze znatno poslabša materialno stanje zakonca, ki ni odgovoren za nevzdržnost zakonske zveze, mora zakonec, za katerega se ugotovi, da je izključno odgovoren za nevzdržnost zakonske zveze, zagotoviti sredstva, s katerimi se pokrijejo potrebe zakonca, ki ni odgovoren, tudi če ta zakonec nima materialnih težav.

Na vrh straniNa vrh strani

Preživninska obveznost preneha, ko zakonec, ki prejema preživnino, sklene novo zakonsko zvezo. Kadar se ugotovi, da zakonec, ki mora plačevati preživnino, ni izključno odgovoren za nevzdržnost zakonske zveze, preživninska obveznost preneha pet let po razvezi zakonske zveze.

4. Kaj pomeni pravni izraz „prenehanje življenjske skupnosti“ v praksi?

To je formalno prenehanje življenjske skupnosti, tj. prenehanje na podlagi sodne odločbe v skladu s členom 61(1)-(6) Zakonika o družini in skrbništvu.

5. Kakšni so pogoji za prenehanje življenjske skupnosti?

Pogoj za prenehanje življenjske skupnosti je popolna nevzdržnost zakonske zveze.

Če zakonca nimata skupnih otrok, lahko sodišče na njuno zahtevo odredi prenehanje življenjske skupnosti.

6. Kakšne so pravne posledice prenehanja življenjske skupnosti?

Pravne posledice prenehanja življenjske skupnosti so enake kot pri razvezi zakonske zveze, le da zakonca ne smeta skleniti nove zakonske zveze.

7. Kaj pomeni „razveljavitev zakonske zveze“ v praksi?

„Razveljavitev zakonske zveze“ pomeni razveljavitev vseh posledic zakonske zveze za nazaj, razen statusa otrok iz razveljavljene zakonske zveze, ki ohranijo status zakonskih otrok.

8. Kakšni so pogoji za razveljavitev zakonske zveze?

Razlogi za razveljavitev zakonske zveze, ki so navedeni v Zakoniku o družini in skrbništvu, so:

Na vrh straniNa vrh strani

 • eden od zakoncev ni dopolnil zakonsko določene starosti za sklenitev zakonske zveze,
 • zakonec je popolnoma poslovno nesposoben,
 • zakonec je duševni bolnik ali duševno zaostal,
 • zakonska zveza je bila sklenjena v času, ko je še trajala prejšnja zakonska zveza katerega izmed zakoncev,
 • zakonca sta sorodnika v ravni ali stranski vrsti (bratje in sestre, vključno s polbrati in polsestrami ter zunajzakonskimi brati in sestrami) ali sta v svaštvu v ravni vrsti,
 • zakonca sta posvojenec in posvojitelj,
 • predložitev izjave, da je zakonec sklenil zakonsko zvezo v stanju, v katerem ni bil sposoben sprejemati zavestnih odločitev iz katerega koli razloga, da je bil pri sklenitvi zakonske zveze v zmoti o osebi drugega zakonca ali da je zakonsko zvezo sklenil pod vplivom protipravne grožnje.

Vsi navedeni razlogi morajo obstajati ob sklenitvi zakonske zveze.

9. Kakšne so pravne posledice razveljavitve zakonske zveze?

Odločba o razveljavitvi zakonske zveze je konstitutivna in ima posledice za tretje stranke (erga omnes). Ima dve vrsti posledic:

 • ex tunc, tj. za nazaj do datuma sklenitve zakonske zveze, npr. zakonca prevzameta zakonski status, ki sta ga imela pred sklenitvijo zakonske zveze, in ponovno začneta uporabljati svoj prejšnji priimek; svaštvo med zakoncem in družino drugega zakonca se razveljavi in zakonsko dedovanje ni mogoče;
 • ex nunc, tj. za naprej od veljavnosti in pravnomočnosti odločbe o razveljavitvi zakonske zveze, npr. v zvezi s premoženjskimi razmerji.

Posledice razveljavitve za odnos zakoncev do otrok iz zakonske zveze in za premoženjska razmerja med zakoncema urejajo zadevne določbe Zakona o razvezi zakonske zveze, v skladu s katerimi se šteje, da je zakonec, ki je sklenil zakonsko zvezo v slabi veri, odgovoren za nevzdržnost zakonske zveze.

Na vrh straniNa vrh strani

10. Ali so na voljo alternativne zunajsodne možnosti reševanja sporov v zvezi z razvezo zakonske zveze, pri katerih ni treba sprožiti postopkov pri sodišču?

Na Poljskem obstaja družinska mediacija. Ključni cilj je rešitev sporov med zakoncema, da se prepreči razveza zakonske zveze ali prenehanje življenjske skupnosti. Mediacijo običajno opravljajo nevladne organizacije, ustanove ali cerkev.

Zakonci, ki so v zakonskem sporu, lahko poiščejo različne načine pomoči tudi pri družinskih terapevtih, psihologih, psihoterapevtih, skupinah za pomoč itd.

11. Kje je treba vložiti zahtevek za razvezo/prenehanje življenjske skupnosti/razveljavitev zakonske zveze? Katere formalnosti je treba upoštevati in katere dokumente je treba priložiti zahtevku?

Zahtevke za razvezo zakonske zveze, prenehanje življenjske skupnosti ali razveljavitev zakonske zveze je treba vložiti pri okrožnem sodišču (sąd okręgowy), ki je pristojno glede na kraj zadnjega skupnega prebivališča zakoncev, če tega ni, pa je treba izjave vložiti pri okrožnem sodišču, ki je pristojno glede na kraj prebivališča vlagatelja.

Za takšne zahtevke se zaračuna vstopna sodna taksa. Vendar lahko stranka, ki zaradi svojega materialnega stanja ne more plačati tega stroška, pri sodišču vloži zahtevek za polno ali delno oprostitev plačila sodnih stroškov, sodišče pa lahko zaprosi tudi, da imenuje odvetnika za zastopanje po uradni dolžnosti.

K zahtevku je treba po potrebi priložiti: kopije dokumentov o osebnem statusu (poročni list, rojstni listi otrok), dokazila o zaslužku (dohodku), dokument, s katerim stranka pooblasti odvetnika za zastopanje (če je stranka sama izbrala svojega odvetnika), in katera koli druga potrdila (zdravniška potrdila, upravne odločbe itd.), ki so lahko pomembna za zadevo.

Na vrh straniNa vrh strani

12. Ali je mogoče dobiti pravno pomoč za kritje stroškov postopka?

Da; glejte točko 11 zgoraj.

Oseba, ki vloži zahtevek za polno ali delno oprostitev plačila sodnih stroškov ali imenovanje odvetnika po uradni dolžnosti, mora k zahtevku priložiti izjavo o materialnem stanju na ustreznem obrazcu, ki je na voljo pri sodišču.

13. Ali je mogoče vložiti pritožbo zoper odločbo v zvezi z razvezo/prenehanjem življenjske skupnosti/razveljavitvijo zakonske zveze?

Da, v vseh teh primerih je mogoče vložiti pritožbo pri sodišču druge stopnje. Stranki se lahko zoper odločbo okrožnega sodišča pritožita pri pritožbenem sodišču.

14. Kaj je treba storiti, da bo odločba o razvezi/prenehanju življenjske skupnosti/razveljavitvi zakonske zveze, ki jo izda sodišče v drugi državi članici, priznana na Poljskem?

Odločba tujega sodišča o civilni zadevi, kot je razveza zakonske zveze, prenehanje življenjske skupnosti ali razveljavitev zakonske zveze, ima pravni učinek le, če jo prizna sodišče na Poljskem.

Odločbe tujega sodišča o nefinančni zadevi, v kateri sodelujejo tuji državljani in jo izda pristojno sodišče v skladu z nacionalno zakonodajo, ni treba pravno priznati, razen če je podlaga za sklenitev zakonske zveze ali za vpis osebnega statusa v register, zemljiško knjigo ali drug register Poljske.

Vsaka oseba, ki ima pravni interes, lahko zahteva priznanje takšne odločbe.

Pristojno je okrožno sodišče, ki bi bilo krajevno pristojno za obravnavo zadeve. Če pristojnosti ni mogoče ugotoviti na tej podlagi, je pristojno okrožno sodišče glavnega mesta (okrožno sodišče v Varšavi).

Na vrh straniNa vrh strani

15. Pri katerem sodišču na Poljskem je mogoče vložiti predlog za izpodbijanje odločbe o razvezi/prenehanju življenjske skupnosti/razveljavitvi zakonske zveze, ki jo je izdalo sodišče v drugi državi članici? Kateri postopek se pri tem uporablja?

Kadar okrožno sodišče izda odločbo o priznanju pravnega učinka odločbe tujega sodišča na Poljskem, lahko oseba, ki želi izpodbijati to priznanje, vloži pritožbo v skladu s splošnimi pravili.

Takšna oseba lahko v sedmih dneh od izdaje odločbe zahteva, da se razlogi za odločitev opredelijo v pisni obliki. Pritožbo lahko vloži v roku 14 dni od prejema pisnih razlogov ali v roku 21 dni od izdaje odločbe.

Zahtevek za razloge in pritožbo je treba nasloviti na sodišče, ki je izdalo zadevno odločbo. Potem ko pritožnik izpolni formalnosti (npr. plača stroške pritožbe), sodišče posreduje pritožbo skupaj s sodnimi spisi pritožbenemu sodišču.

16. Katero pravo se uporablja v postopkih razveze zakonske zveze med zakoncema, ki ne prebivata na Poljskem ali imata različno državljanstvo?

V skladu z Zakonom o mednarodnem zasebnem pravu se za zadeve v zvezi z zakonsko zvezo uporablja nacionalno pravo domače države vsakega od zakoncev. Poljska zakonodaja ne priznava dvojnega državljanstva. Sodišče obravnava državljane Poljske z dvojnim državljanstvom kot osebe, ki imajo le poljsko državljanstvo. To pomeni, da sodišče pri razvezi zakonske zveze, prenehanju življenjske skupnosti ali razveljavitvi zakonske zveze upošteva zadevne določbe zakonodaje Poljske (Zakonik o družini in skrbništvu). Če sodišče na Poljskem obravnava zadevo v zvezi z osebo(-ami), ki nima(-jo) poljskega državljanstva, ampak je(so) državljan(-i) druge države, mora upoštevati pogoje za razvezo zakonske zveze, prenehanje življenjske skupnosti ali razveljavitev zakonske zveze v skladu z nacionalno zakonodajo za vsako stranko posebej.

Poleg Zakona o mednarodnem zasebnem pravu vprašanje prava, ki se uporablja za razvezo zakonske zveze, prenehanje življenjske skupnosti ali razveljavitev zakonske zveze, urejajo tudi dvostranski sporazumi med Poljsko in raznimi drugimi državami. Ključni dejavnik pri določanju, katero pravo se uporablja, je državljanstvo zadevnega udeleženca v zadevi.

« Ločitev - Splošne informacije | Poljska - Splošne informacije »

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 18-03-2008

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo