Európska komisia > EJS > Rozvod > Poľsko

Posledná úprava: 18-03-2008
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Rozvod - Poľsko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. Stránka v pôvodnej jazykovej verzii bola aktualizovaná a nájdete ju na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

1. Aké sú podmienky dosiahnutia rozvodu? 1.
2. Aké sú dôvody na rozvod? 2.
3. Aké sú právne účinky rozvodu na: 3.
a) osobné vzťahy medzi manželmi (napríklad priezvisko)? a)
b) rozdelenie majetku medzi manželov? b)
c) maloleté deti manželov (napríklad, rodičovské práva a povinnosti, vyživovacia povinnosť)? c)
d) povinnosť platiť výživné manželke/manželovi? d)
4. Čo v praxi znamená pojem „súdna rozluka”? 4.
5. Aké sú podmienky súdnej rozluky? 5.
6. Aké sú právne dôsledky súdnej rozluky? 6.
7. Čo v praxi znamená pojem „zrušenie manželstva”? 7.
8. Aké sú podmienky na zrušenie manželstva? 8.
9. Aké sú právne dôsledky zrušenia manželstva? 9.
10. Existujú alternatívne mimosúdne prostriedky riešenia otázok týkajúcich sa rozvodu? 10.
11. Kde mám podať žiadosť o rozvod/súdnu rozluku/zrušenie manželstva? Aké formality je nutné dodržať a ktoré dokumenty musím pripojiť k svojej žiadosti? 11.
12. Môžem získať právnu pomoc na pokrytie nákladov konania? 12.
13. Je možné odvolať sa proti rozhodnutiu o rozvode/súdnej rozluke/zrušení manželstva? 13.
14. Čo mám urobiť, aby rozhodnutie o rozvode/súdnej rozluke/zrušení manželstva vydané súdom v inom členskom štáte bolo uznané v Poľsku? 14.
15. Na ktorý súd sa mám obrátiť, ak podávam námietku proti uznaniu rozhodnutia o rozvode/súdnej rozluke/zrušení manželstva, ktoré vydal súd v inom členskom štáte? Aký postup sa uplatňuje v týchto prípadoch? 15.
16. Aké právo uplatňuje súd v rozvodovom konaní medzi manželmi, ktorí nežijú v Poľsku alebo ktorí majú odlišnú štátnu príslušnosť? 16.

 

1. Aké sú podmienky dosiahnutia rozvodu?

Súd vydáva rozhodnutie o rozvode, v ktorom rozhoduje o tom, či za rozpad manželstva je zodpovedný jeden z manželov, a ak áno, ktorý z nich. Súd vypustí rozhodnutie o zodpovednosti v prípade, že si to želajú obaja partneri.

Rozvod nie je podmienený predchádzajúcou rozlukou.

2. Aké sú dôvody na rozvod?

Dôvodom rozvodu je to, že sa manželstvo rozpadlo úplne a neodvolateľne. Musia byť splnené obe podmienky.

3. Aké sú právne účinky rozvodu na:

a) osobné vzťahy medzi manželmi (napríklad priezvisko)?

Počas troch mesiacov po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o rozvode sa rozvedený partner, ktorý si zmenil priezvisko pri uzavretí sobáša, môže podaním žiadosti vedúcemu matričného úradu vrátiť k priezvisku, ktoré používal pred manželstvom.

Rozvedený partner môže opäť uzavrieť manželstvo.

b) rozdelenie majetku medzi manželov?

Od okamihu uzavretia manželstva sa zákonom ustanovuje spoločný majetok manžela a manželky. Zahŕňa majetok, ktorý nadobudnú (zákonné spoluvlastníctvo). Toto spoluvlastníctvo prestáva existovať v prípade, že sa manželstvo skončí, t. j. keď nadobudne účinnosť konečné rozhodnutie o rozvode.

Na žiadosť jedného z manželov môže súd rozdeliť spoločný majetok v rozhodnutí o rozvode. Nadobudnutý majetok manželov je zložený z vecí, ktoré nadobudol jeden alebo obaja, pričom sa uplatňuje spoluvlastníctvo.

HoreHore

Obaja manželia majú na spoločnom majetku rovnaký podiel.

Hociktorý z manželov môže požiadať súd o rozdelenie spoločného majetku podľa miery, v akej každý z partnerov prispel k nadobudnutiu daného majetku, ak majú na to vážne dôvody.

Okrem toho v prípade, že manželia obývajú spoločné priestory na bývanie, súd vo svojom rozhodnutí o rozvode rozhodne o spôsobe, akým sa majú používať, pričom rozvedení partneri ich naďalej používajú spoločne. Ak sa podá žiadosť v tomto zmysle, súd môže rozhodnúť o rozdelení spoločných priestorov na bývanie alebo priznať tieto priestory jednému z manželov, ak druhý z nich ich opustí bez poskytnutia náhradného ubytovania.

c) maloleté deti manželov (napríklad, rodičovské práva a povinnosti, vyživovacia povinnosť)?

V rozhodnutí o rozvode súd rozhodne o rodičovských právach vo vzťahu k maloletým deťom oboch manželov a o sume, ktorú musí každý z nich platiť, aby sa pokryli výdavky na výživné a vzdelanie detí.

Súd môže poveriť výkonom rodičovských práv jedného z rodičov, pričom obmedzí rodičovské práva druhého rodiča na osobitné povinnosti a práva vo vzťahu k dieťaťu (deťom).

d) povinnosť platiť výživné manželke/manželovi?

Rozvedený partner, ktorý nebol uznaný za výlučne zodpovedného za rozpad manželstva a ktorý sa nachádza v hmotnej núdzi, môže požadovať od svojho partnera výživné v súlade so svojimi primeranými potrebami a zárobkovými schopnosťami a finančnými možnosťami manžela/manželky.

HoreHore

Ak má rozvod za následok značné zhoršenie hmotnej situácie partnera, ktorý nie je zodpovedný za rozpad manželstva, partner, ktorý bol uznaný za výlučne zodpovedného za rozpad manželstva, je povinný poskytovať finančné prostriedky na uspokojenie potrieb partnera, ktorý nie je zodpovedný za rozpad manželstva, a to aj vtedy, ak sa partner, ktorý nie je zodpovedný za rozpad manželstva, nenachádza v hmotnej núdzi.

Vyživovacia povinnosť sa prestáva uplatňovať, ak partner dostávajúci výživné uzavrie nové manželstvo. V prípade, že sa partner, ktorý je povinný platiť výživné, uzná, že nie je výlučne zodpovedným za rozpad manželstva, jeho povinnosť platiť výživné zaniká päť rokov po rozvode.

4. Čo v praxi znamená pojem „súdna rozluka”?

Je to formálny rozchod, t. j. podlieha súdnemu rozhodnutiu podľa článkov 61 ods. 1 až 61 ods. 6 zákona o rodine a opatrovníctve.

5. Aké sú podmienky súdnej rozluky?

Podmienkou rozluky je zistenie, že manželstvo sa úplne rozpadlo.

Ak manželia nemajú spoločné deti, súd môže na žiadosť manželov rozhodnúť o rozluke.

6. Aké sú právne dôsledky súdnej rozluky?

Právne dôsledky rozluky sú rovnaké, ako v prípade rozvodu, ale odlúčený manžel/manželka nemôže uzavrieť nové manželstvo.

7. Čo v praxi znamená pojem „zrušenie manželstva”?

„Zrušenie manželstva“ znamená zrušenie všetkých dôsledkov manželstva s retrospektívnym účinkom, okrem postavenia detí zo zrušeného manželstva, ktoré si zachovávajú postavenie detí narodených mimo manželského zväzku.

HoreHore

8. Aké sú podmienky na zrušenie manželstva?

Dôvody na zrušenie manželstva sú vymenované v zákone o rodine a opatrovníctve:

 • jeden z manželov má nižší ako zákonom požadovaný vek na uzavretie manželstva,
 • manžel/manželka je úplne právne nespôsobilý(á),
 • manžel/manželka je duševne chorý(á) alebo duševne zaostalý(á),
 • manžel/manželka je už ženatý/vydatá s inou osobou,
 • medzi partnermi je vzťah pokrvného príbuzenstva v priamej alebo nepriamej línii (bratia a sestry, vrátane nevlastných bratov a nevlastných sestier a mimomanželských bratov a sestier) alebo priameho príbuzenstva,
 • medzi manželmi je adoptívny vzťah,
 • podanie vyhlásenia, že manžel/manželka uzavrel(a) manželstvo v stave, ktorý nedovoľoval vedomé vyjadrenie vôle z akéhokoľvek dôvodu pod vplyvom omylu týkajúceho sa totožnosti druhej strany alebo pod vplyvom protiprávnej hrozby.

Akákoľvek z uvedených príčin musela nastať v čase, keď bolo uzatvorené manželstvo.

9. Aké sú právne dôsledky zrušenia manželstva?

Rozhodnutie, ktorým sa ruší manželstvo, je konštitutívne a má dôsledky pre tretie strany (erga omnes). Existujú dva druhy dôsledkov:

 • ex tunc, t. j. dôsledky siahajú k dátumu uzatvorenia manželstva, napríklad, manželia obnovia rodinný stav, ktorý mali pred manželstvom, a vrátia sa späť k svojim predchádzajúcim priezviskám; vzťah príbuzenstva medzi manželom/manželkou a rodinou manžela/manželky sa ruší, dedičstvo zo zákona nie je možné;
 • ex nunc, t. j. dôsledky vznikajú v momente, keď sa rozsudok o zrušení manželstva stane konečným a platným, napríklad, pokiaľ ide o majetkové vzťahy.

Dôsledky zrušenia na vzťah manželov k deťom z ich manželstva a na vlastnícke vzťahy sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona o rozvode, podľa ktorého manžel/manželka, ktorý(á) uzatvoril(a) manželstvo v zlom úmysle, sa považuje za partnera, ktorý je zodpovedný sa rozpad manželstva.

HoreHore

10. Existujú alternatívne mimosúdne prostriedky riešenia otázok týkajúcich sa rozvodu?

V Poľsku existuje rodinná mediácia. Jej základným cieľom je vyriešiť spory medzi manželmi, aby sa predišlo rozvodu alebo rozluke. Mediáciu obvykle vykonávajú mimovládne organizácie, nadácie alebo cirkev.

Partneri, ktorí trpia manželským sporom, môžu vyhľadať aj iné formy pomoci, ktoré poskytujú rodinní terapeuti, psychológovia, psychoterapeuti, podporné skupiny, atď.

11. Kde mám podať žiadosť o rozvod/súdnu rozluku/zrušenie manželstva? Aké formality je nutné dodržať a ktoré dokumenty musím pripojiť k svojej žiadosti?

Žiadosť o rozvod, rozluku alebo zrušenie manželstva sa musí podať na regionálnom súde (sąd okręgowy), ktorý je príslušným súdom pre najbližšie miesto spoločného bydliska manželov; v prípade, že také miesto neexistuje, žiadosť sa musí predložiť na regionálnom súde, ktorý je príslušným súdom podľa miesta bydliska žiadateľa.

V prípade takýchto žiadostí sa účtuje súdny vstupný poplatok. Strana, ktorej hmotná situácia neumožňuje zaplatiť tento poplatok, však môže požiadať súd o úplné alebo čiastočné oslobodenie od súdnych poplatkov a môže tiež požiadať súd o vymenovanie advokáta ex officio, ktorý ju bude zastupovať.

K žiadosti musia byť pripojené tieto dokumenty: kópie dokumentov o rodinnom stave (sobášny list, rodné listy detí), potvrdenie o zárobku (príjme), dokument, ktorým sa advokát poveruje konať v mene strany (ak sa rozhodla, že si vyberie vlastného advokáta) a akékoľvek osvedčenia iného druhu (lekárske, správne rozhodnutia, atď.), ktoré môžu byť pre tento prípad dôležité.

HoreHore

12. Môžem získať právnu pomoc na pokrytie nákladov konania?

Áno, pozri bod 11.

Osoba podávajúca žiadosť o úplné alebo čiastočné oslobodenie od platenia súdnych poplatkov alebo o vymenovanie advokáta ex officio musí k žiadosti pripojiť vyhlásenie o svojej hmotnej situácii na príslušnom formulári, ktorý je k dispozícii na súde.

13. Je možné odvolať sa proti rozhodnutiu o rozvode/súdnej rozluke/zrušení manželstva?

Áno, vo všetkých týchto prípadoch je možné odvolať sa na súde druhého stupňa. Proti rozhodnutiam regionálneho súdu sa strany môžu odvolať na odvolacom súde.

14. Čo mám urobiť, aby rozhodnutie o rozvode/súdnej rozluke/zrušení manželstva vydané súdom v inom členskom štáte bolo uznané v Poľsku?

Aby rozhodnutie zahraničného súdu v občianskej veci, akou je rozvod, rozluka alebo zrušenia manželstva, malo právny účinok v Poľsku, musí ho uznať poľský súd.

Rozhodnutie zahraničného súdu o nefinančnej veci týkajúcej sa strán, ktoré sú cudzími štátnymi príslušníkmi, vydané príslušným súdom v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi si nevyžaduje právne uznanie, pokiaľ nemá byť základom, na ktorom je uzatvorené manželstvo, alebo základom pre zápis do matriky, katastra alebo iného poľského registra.

Požiadať o uznanie takéhoto rozhodnutia môže ktokoľvek, kto má právny záujem.

Príslušným súdom je regionálny súd, ktorý by mal miestnu príslušnosť prejednávať vec. V prípade, že príslušnosť súdu sa nedá určiť, príslušným súdom je regionálny súd hlavného mesta (Varšavský regionálny súd).

HoreHore

15. Na ktorý súd sa mám obrátiť, ak podávam námietku proti uznaniu rozhodnutia o rozvode/súdnej rozluke/zrušení manželstva, ktoré vydal súd v inom členskom štáte? Aký postup sa uplatňuje v týchto prípadoch?

Keď regionálny súd vydá rozhodnutie, ktorým sa uznáva právny účinok rozhodnutia zahraničného súdu v Poľsku, osoba, ktorá chce spochybniť uvedené uznanie, môže podať odvolanie podľa všeobecných pravidiel.

Do siedmich dní od vydania rozhodnutia môže takáto osoba požiadať o písomné uvedenie dôvodov rozhodnutia. Do 14 dní od doručenia dôvodov v písomnej forme môže takáto osoba podať odvolanie alebo tak môže urobiť do 21 dní od vydania rozhodnutia.

Požiadanie o uvedenie dôvodov aj odvolanie sa musia zaslať súdu, ktorý vydal príslušné rozhodnutie. Po splnení formalít stranou, ktorá podáva odvolanie (napríklad, zaplatenie za odvolanie), uvedený súd zašle odvolanie odvolaciemu súdu spolu so súdnou dokumentáciou.

16. Aké právo uplatňuje súd v rozvodovom konaní medzi manželmi, ktorí nežijú v Poľsku alebo ktorí majú odlišnú štátnu príslušnosť?

Na základe zákona o medzinárodnom práve súkromnom je príslušným právom pre prípady týkajúce sa manželstva vnútroštátne právo domácej krajiny každého z manželov. Poľské právo neuznáva dvojitú štátnu príslušnosť. S poľským štátnym príslušníkom, aj vtedy, ak má aj iné občianstvo, bude súd zaobchádzať ako s osobou, ktorá má iba poľské občianstvo. To znamená, že v prípade rozvodu, rozluky alebo zrušenia manželstva súd zohľadní príslušné ustanovenia poľského zákona (zákona o rodine a opatrovníctve). Ak poľský súd prejednáva takýto prípad, ktorý sa týka (a) osoby(osôb), ktorá(é) nemá(nemajú) poľské občianstvo, ale je(sú) štátnym príslušníkom(štátnymi príslušníkmi) iného štátu, je povinný zohľadniť podmienky rozvodu, rozluky alebo zrušenia manželstva v národných právnych predpisoch každej zo strán samostatne.

Okrem zákona o medzinárodnom práve súkromnom sa otázka rozhodného práva v oblasti rozvodu, rozluky alebo zrušenia manželstva riadi aj bilaterálnymi dohodami medzi Poľskom a rôznymi inými štátmi. Kľúčovým faktorom pri rozhodovaní o tom, právo ktorej krajiny sa uplatní, je štátna príslušnosť osoby dotknutej prípadom.

« Rozvod - Všeobecné informácie | Poľsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 18-03-2008

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo