Eiropas Komisija > ETST > Laulības šķiršana > Polija

Pēdējo reizi atjaunots: 18-03-2008
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Laulības šķiršana - Polija

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pirmavota valodas versija ir atjaunināta un pārcelta uz Eiropas e-tiesiskuma portālu.


 

SATURS

1. Kādi ir šķiršanās nosacījumi? 1.
2. Kādi ir šķiršanās iemesli? 2.
3. Kādas ir šķiršanās sekas attiecībā uz: 3.
a) personiskajām attiecībām starp laulātajiem? (piemēram, uzvārds)? a)
b) laulāto īpašuma sadali? b)
c) laulāto nepilngadīgiem bērniem (piemēram, vecāku atbildība un uzturlīdzekļu prasības)? c)
d) pienākumu maksāt uzturlīdzekļus otram laulātajam? d)
4. Ko praktiski nozīmē juridiskais termins „laulāto atšķiršana”? 4.
5. Kādi ir laulāto atšķiršanas nosacījumi? 5.
6. Kādas ir laulāto atšķiršanas juridiskās sekas? 6.
7. Ko praksē nozīmē termins „laulības anulēšana”? 7.
8. Kādi ir laulības anulēšanas nosacījumi? 8.
9. Kādas ir laulības anulēšanas juridiskās sekas? 9.
10. Vai ir alternatīvi ārpustiesas līdzekļi jautājumu risināšanai saistībā ar šķiršanos, nevēršoties tiesā? 10.
11. Kur man jāiesniedz pieteikums (lūgums) par šķiršanos/likumīgu dzīvošanu šķirti/laulības anulēšanu? Kādas formalitātes ir jāievēro un kādi dokumenti ir jāpievieno pieteikumam? 11.
12. Vai es varu saņemt juridisku palīdzību procedūras izmaksu segšanai? 12.
13. Vai ir iespējams pārsūdzēt lēmumu par šķiršanos/likumīgu dzīvošanu šķirti/laulības anulēšanu? 13.
14. Kas man ir jādara, lai citas dalībvalsts tiesas izdotu lēmumu par šķiršanos/likumīgu dzīvošanu šķirti/laulības anulēšanu atzītu Polijā? 14.
15. Kurā tiesā man jāvēršas, lai iebilstu pret citas dalībvalsts tiesas izdota lēmuma par šķiršanos/likumīgu dzīvošanu šķirti/laulības anulēšanu atzīšanu? Kādu procedūru piemēro šajās lietās? 15.
16. Kādus šķiršanās tiesību aktus tiesa piemēro šķiršanās procesā starp laulātajiem, kuri nedzīvo Polijā vai kuriem ir cita valstspiederība? 16.

 

1. Kādi ir šķiršanās nosacījumi?

Tiesa pieņem lēmumu par laulība šķiršanu, kurā konstatē, vai kāds no laulātajiem ir atbildīgs par laulības iziršanu, un ja jā, tad kurš laulātais. Ja abi laulātie to pieprasa, tiesa par atbildību nelemj.

Šķiršanās nav atkarīga no iepriekšējas dzīvošanas šķirti.

2. Kādi ir šķiršanās iemesli?

Šķiršanās iemesli ir laulības pilnīga un neatgriezeniska iziršana. Abiem nosacījumiem ir jābūt izpildītiem.

3. Kādas ir šķiršanās sekas attiecībā uz:

a) personiskajām attiecībām starp laulātajiem? (piemēram, uzvārds)?

Trīs mēnešus pēc šķiršanās nolēmuma galīgās stāšanās spēkā šķirtais laulātais, kas laulājoties mainīja uzvārdu, var atkal pieņemt uzvārdu, kurš viņam bija pirms laulībām, iesniedzot pieteikumu dzimtsarakstu nodaļas vadītājam.

Šķīries laulātais var laulāties atkal.

b) laulāto īpašuma sadali?

No laulāto laulības brīža likums nosaka vīra un sievas kopīgo īpašumu. Tas attiecas uz īpašumu, ko viņi iegūst (likumīgas kopīgās īpašumtiesības). Šīs kopīgās īpašumtiesības beidzas, kad beidzas laulība, t.i., kad stājas spēkā galīgais šķiršanās spriedums.

Pēc viena laulātā pieprasījuma tiesa var sadalīt kopīgo īpašumu šķiršanās spriedumā. Laulāto iegūto īpašumu veido priekšmeti, kurus viens no viņiem vai viņi abi ieguvuši kopīgo īpašumtiesību pastāvēšanas laikā.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Abiem laulātajiem pieder vienādas daļas no kopīgā īpašuma.

Ja pastāv būtiski iemesli, jebkurš laulātais var lūgt tiesu sadalīt kopīgo īpašumu atbilstīgi pakāpei, kādā katrs laulātais deva ieguldījumu šā īpašuma iegūšanā.

Turklāt, ja laulātie dzīvo kopīgā mājoklī, tiesa šķiršanās lēmumā lemj par veidu, kā mājoklis ir jāizmanto, kamēr šķirtie laulātie turpina to kopīgi lietot. Ja iesniedz pieteikumu, tiesa var arī lemt par kopīga mājokļa sadali vai piespriest mājokli vienam laulātajam, ja otrs piekrīt to atstāt bez cita mājokļa ierādīšanas.

c) laulāto nepilngadīgiem bērniem (piemēram, vecāku atbildība un uzturlīdzekļu prasības)?

Šķiršanās spriedumā tiesa lemj par vecāku tiesību īstenošanu attiecībā uz abu laulāto nepilngadīgiem bērniem un summu, kas katram laulātajam ir jāmaksā, lai segtu bērnu uzturlīdzekļus un izglītību.

Tiesa var uzticēt vecāku tiesību īstenošanu vienam no vecākiem, ierobežojot otra vecāku tiesību īstenošanu līdz konkrētiem pienākumiem un tiesībām attiecībā uz bērnu(iem).

d) pienākumu maksāt uzturlīdzekļus otram laulātajam?

Šķīries laulātais, kas nav atzīts par pilnībā atbildīgu par laulības iziršanu un kas nonācis materiālās grūtībās, var pieprasīt uzturlīdzekļus no otra laulātā atbilstīgi savām pamatotām vajadzībām un otra laulātā ienākumu līmenim un finanšu iespējām.

Ja šķiršanās ir saistīta ar tā laulātā materiālā stāvokļa būtisku pasliktināšanos, kas nav atbildīgs par laulības iziršanu, laulātais, kurš atzīts par pilnībā atbildīgu par laulības iziršanu, nodrošina līdzekļus, lai apmierinātu tā laulātā vajadzības, kas nav atbildīgs, pat tad, ja pēdējais minētais nav nonācis materiālās grūtībās.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Uzturēšanas pienākums beidzas, kad uzturlīdzekļus saņemošais laulātais noslēdz jaunu laulību. Ja laulātais, kas maksā uzturlīdzekļus, nav atzīts par pilnībā atbildīgu par laulības iziršanu, viņa pienākums maksāt uzturlīdzekļus beidzas piecus gadus pēc šķiršanās.

4. Ko praktiski nozīmē juridiskais termins „laulāto atšķiršana”?

Tā ir oficiāla dzīvošana šķirti, t.i., tas ir tiesas lēmuma priekšmets saskaņā ar Ģimenes un aizbildniecības kodeksa 61. panta 1. līdz 6. punktu.

5. Kādi ir laulāto atšķiršanas nosacījumi?

Dzīvošanas šķirti nosacījums ir konstatējums, ka laulība ir pilnībā izirusi.

Ja laulātajiem nav kopīgu bērnu, tiesa var spriest par laulāto atsķiršanu pēc laulāto pieprasījuma.

6. Kādas ir laulāto atšķiršanas juridiskās sekas?

Laulāto atšķiršanas juridiskās sekas ir tādas pašas kā šķiršanās gadījumā, bet šķirti dzīvojošais laulātais nevar noslēgt jaunu laulību.

7. Ko praksē nozīmē termins „laulības anulēšana”?

„Laulības anulēšana” nozīmē visu laulības seku anulēšanu ar atpakaļejošu spēku, izņemot anulētās laulības bērnu statusu, kuri saglabā laulībā dzimušu bērnu statusu.

8. Kādi ir laulības anulēšanas nosacījumi?

Laulības anulēšanas iemesli ir uzskaitīti Ģimenes un aizbildniecības kodeksā:

Lapas augšmalaLapas augšmala

 • viens no laulātajiem ir jaunāks par laulībai likumīgi nepieciešamo vecumu,
 • laulātais ir pilnībā rīcībnespējīgs,
 • laulātais ir garīgi slims vai garīgi atpalicis,
 • laulātais jau ir precējies ar citu personu,
 • starp laulātajiem ir tiešas asinsradniecības vai netiešas asinsradniecības saites (brāļi un māsas, tostarp pusbrāļi un pusmāsas un ārlaulības brāļi un māsas) vai radniecība tiešā līnijā,
 • starp laulātajiem ir adopcijas attiecības,
 • iesniegts paziņojums, ka laulātais noslēdza laulību stāvoklī, kas nepieļauj apzinātu gribas izpausmi jebkura veida iemesla dēļ, maldības iespaidā par otras personas identitāti vai nelikumīgu draudu iespaidā.

Jebkuram no iepriekšminētajiem iemesliem ir jāpastāv laulības noslēgšanas brīdī.

9. Kādas ir laulības anulēšanas juridiskās sekas?

Lēmums, kas anulē laulību, ir būtisks, un rada sekas trešām personām (erga omnes). Pastāv divu veidu sekas:

 • ex tunc, t.i., tās attiecas uz laulības noslēgšanas dienu, piemēram, laulātie atjauno ģimenes stāvokli, kāds viņiem bija pirms laulības, un atjauno savus iepriekšējos uzvārdus; radniecības saites starp laulāto un otra laulātā ģimeni tiek anulētas, likumīga mantošana nav iespējama;
 • ex nunc, t.i., tās rodas brīdī, kad laulības anulēšanas spriedums kļūst galīgs un spēkā esošs, piemēram, attiecībā uz mantiskajām attiecībām.

Laulāto attiecību anulēšanas sekas bērniem no viņu laulības un mantiskajām attiecībām starp laulātajiem reglamentē attiecīgie šķiršanās tiesību aktu noteikumi, saskaņā ar kuriem laulāto, kas ļaunticīgi noslēdza laulību, uzskata par laulāto, kas ir atbildīgs par laulības iziršanu.

Lapas augšmalaLapas augšmala

10. Vai ir alternatīvi ārpustiesas līdzekļi jautājumu risināšanai saistībā ar šķiršanos, nevēršoties tiesā?

Polijā pastāv ģimenes starpniecība. Tās pamatmērķis ir atrisināt konfliktus starp laulātajiem, lai izvairītos no šķiršanās vai atšķiršanas. Starpniecību parasti veic nevalstiskas organizācijas, fondi vai baznīca.

Laulātie, kuriem ir ģimenes konflikts, var arī lūgt palīdzību vairākos veidos no ģimenes terapeitiem, psihologiem, psihoterapeitiem, atbalsta grupām utt.

11. Kur man jāiesniedz pieteikums (lūgums) par šķiršanos/likumīgu dzīvošanu šķirti/laulības anulēšanu? Kādas formalitātes ir jāievēro un kādi dokumenti ir jāpievieno pieteikumam?

Pieteikumi par šķiršanos, dzīvošanu šķirti vai laulības anulēšanu ir jāiesniedz apgabaltiesā (sąd okręgowy), kuras jurisdikcijā ir laulāto pēdējā kopīgā dzīvesvieta; tās neesamības gadījumā paziņojumi ir jāiesniedz apgabaltiesā, kuras jurisdikcijā ir pieteikuma iesniedzēja dzīvesvieta.

Par šiem pieteikumiem iekasē tiesas nodevu. Tomēr puse, kuras materiālais stāvoklis neļauj samaksāt nodevu, var vērsties tiesā par pilnīgu vai daļēju atbrīvošanu no tiesas izmaksām un var arī lūgt tiesu iecelt advokātu ex officio rīkoties viņas uzdevumā.

Pieteikumam attiecīgi ir jāpievieno: civilstāvokļa dokumentu kopijas (laulības apliecība, bērnu dzimšanas apliecības), pierādījumi par izpeļņu (ienākumiem), dokuments, kas pilnvaro advokātu rīkoties puses uzdevumā (ja viņa ir izvēlējusies izmantot savu advokātu) un citu veidu apliecinājumi (medicīniski, administratīvi lēmumi utt.), kas var būt svarīgi lietā.

Lapas augšmalaLapas augšmala

12. Vai es varu saņemt juridisku palīdzību procedūras izmaksu segšanai?

Jā, sk. iepriekš 11. punktu.

Personai, kas iesniedz pieteikumu par pilnīgu vai daļēju atbrīvošanu no tiesas izmaksu segšanas vai advokāta ex officio iecelšanu, ir jāpievieno pieteikumam izziņa par materiālo stāvokli uz attiecīgas veidlapas, kas ir pieejama tiesā.

13. Vai ir iespējams pārsūdzēt lēmumu par šķiršanos/likumīgu dzīvošanu šķirti/laulības anulēšanu?

Jā, visos šajos gadījumos ir iespējams iesniegt apelācijas sūdzību otrās instances tiesā. Puses apgabaltiesas lēmumus var pārsūdzēt apelācijas tiesā.

14. Kas man ir jādara, lai citas dalībvalsts tiesas izdotu lēmumu par šķiršanos/likumīgu dzīvošanu šķirti/laulības anulēšanu atzītu Polijā?

Lai ārvalsts tiesas lēmums par civillietu, piemēram, šķiršanos, dzīvošanu šķirti vai laulības anulēšanu, būtu spēkā Polijā, tas ir jāatzīst Polijas tiesai.

Lēmumam lietā, kurai nav mantisks raksturs un kurā iesaistīti ārvalsts valstspiederīgie, kuru izdevusi kompetentā ārvalsts tiesa saskaņā ar valsts tiesību aktiem, nav nepieciešama likumīga atzīšana, ja vien tas nav pamats laulības noslēgšanai vai pamats reģistrēšanai civilstāvokļa reģistrā, zemes reģistrā vai citā Polijas reģistrā.

Jebkurš, kuram ir likumīga interese, var iesniegt pieteikumu par šāda lēmuma atzīšanu.

Jurisdikcijas tiesa ir apgabaltiesa, kuras vietējā jurisdikcijā būtu lietas iztiesāšana. Ja jurisdikciju nevar noteikt uz šī pamata, jurisdikcijas tiesa ir galvaspilsētas apgabaltiesa (Varšavas Apgabaltiesa).

Lapas augšmalaLapas augšmala

15. Kurā tiesā man jāvēršas, lai iebilstu pret citas dalībvalsts tiesas izdota lēmuma par šķiršanos/likumīgu dzīvošanu šķirti/laulības anulēšanu atzīšanu? Kādu procedūru piemēro šajās lietās?

Ja apgabaltiesa ir pieņēmusi lēmumu, kas atzīst ārvalsts tiesas lēmuma juridisko spēku Polijā, persona, kas vēlas apstrīdēt šo atzīšanu, var iesniegt apelācijas sūdzību saskaņā ar vispārīgiem noteikumiem.

Septiņu dienu laikā no lēmuma izdošanas šī persona var pieprasīt, lai tai rakstveidā paziņo par lēmuma pieņemšanas iemesliem. Viņa var iesniegt apelācijas sūdzību 14 dienu laikā no iemeslu saņemšanas rakstveidā vai 21 dienas laikā no lēmuma izdošanas.

Gan pieteikumu par iemeslu paziņošanu, gan apelācijas sūdzība ir jāadresē tiesai, kura izdeva attiecīgo lēmumu. Kad apelācijas sūdzības iesniedzējs ir izpildījis formalitātes (piemēram, samaksājis par apelācijas sūdzību), šī tiesa nosūtīs apelācijas tiesai apelācijas sūdzību kopā ar tiesas dokumentāciju.

16. Kādus šķiršanās tiesību aktus tiesa piemēro šķiršanās procesā starp laulātajiem, kuri nedzīvo Polijā vai kuriem ir cita valstspiederība?

Saskaņā ar likumu Par starptautiskajām privāttiesībām piemērojamie tiesību akti ar laulību saistītās lietās ir katra laulātā mītnes zemes valsts tiesību akti. Polijas tiesību akti neatzīst dubultpilsonību. Polijas valstspiederīgo, pat tad, ja viņam ir arī cita valstspiederība, tiesa uzskatīs tikai par Polijas valstspiederīgo. Tas nozīmē, ka šķiršanās, dzīvošanas šķirti vai laulības anulēšanas lietā tiesa ņems vērā Polijas tiesību aktu attiecīgos noteikumus (Ģimenes un aizbildniecības kodekss). Ja Polijas tiesa iztiesā šādu lietu attiecībā uz personu(ām), kas nav Polijas valstspiederīgā(s), bet kas ir citas valsts valstspiederīgā(s), tās pienākums ir ņemt vērā šķiršanās, dzīvošanas šķirti vai laulības anulēšanas nosacījumus katras puses valsts tiesību aktos atsevišķi.

Papildus likumam Par starptautiskajām privāttiesībām jautājumu par piemērojamiem tiesību aktiem šķiršanās, dzīvošanas šķirti vai laulības anulēšanas gadījumā reglamentē arī divpusēji nolīgumi starp Poliju un dažādām citām valstīm. Galvenais faktors izlemjot, kuras valsts tiesību akti ir piemērojami, ir lietā iesaistītās personas valstspiederība.

« Laulības šķiršana - Vispārīgas ziņas | Polija - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 18-03-2008

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste