Europos Komisija > ETIT > Skyrybos > Lenkija

Naujausia redakcija: 05-03-2008
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Skyrybos - Lenkija

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Turinys originalo kalba atnaujintas ir perkeltas į Europos e. teisingumo portalą.


 

TURINIO LENTELE

1. Kokios santuokos nutraukimo sąlygos? 1.
2. Kokie santuokos nutraukimo pagrindai? 2.
3. Kokios santuokos nutraukimo pasekmės, susijusios su: 3.
a) asmeniniais sutuoktinių santykiais (pvz., su pavarde)? a)
b) sutuoktinių turto padalijimu? b)
c) sutuoktinių nepilnamečiais vaikais (pvz., su tėvų atsakomybe ir reikalavimais dėl išlaikymo)? c)
d) pareiga suteikti išlaikymą kitam sutuoktiniui? d)
4. Ką iš tikrųjų reiškia teisinė sąvoka „gyvenimas skyrium (separacija)“? 4.
5. Kokios gyvenimo skyrium (separacijos) nustatymo sąlygos? 5.
6. Kokios gyvenimo skyrium (separacijos) teisinės pasekmės? 6.
7. Ką iš tikrųjų reiškia sąvoka „santuokos pripažinimas negaliojančia“? 7.
8. Kokios santuokos pripažinimo negaliojančia sąlygos? 8.
9. Kokios santuokos pripažinimo negaliojančia teisinės pasekmės? 9.
10. Ar yra alternatyvių neteisminių priemonių, kuriomis būtų galima su santuokos nutraukimu susijusius klausimus išspręsti nesikreipiant į teismą? 10.
11. Kur turėčiau pateikti prašymą nutraukti santuoką, nustatyti gyvenimą skyrium (separaciją) arba pripažinti santuoką negaliojančia? Kokių formalumų būtina laikytis ir kokie dokumentai turi būti pridedami prie prašymo? 11.
12. Ar galima gauti teisinę pagalbą bylinėjimosi išlaidoms padengti? 12.
13. Ar galima apskųsti teismo sprendimą dėl santuokos nutraukimo, gyvenimo skyrium (separacijos) nustatymo arba santuokos pripažinimo negaliojančia? 13.
14. Ką reikėtų daryti, kad kitos valstybės narės teismo sprendimas dėl santuokos nutraukimo, gyvenimo skyrium (separacijos) nustatymo arba santuokos pripažinimo negaliojančia būtų pripažintas Lenkijoje? 14.
15. Į kurį teismą reikėtų kreiptis norint apskųsti kitos valstybės narės teismo priimtą sprendimą dėl santuokos nutraukimo, gyvenimo skyrium (separacijos) nustatymo arba santuokos pripažinimo negaliojančia? Kokia tvarka taikoma šiais atvejais? 15.
16. Kokios valstybės teisė taikoma sutuoktinių santuokos nutraukimo bylose, kai sutuoktiniai negyvena Lenkijoje arba jų pilietybė skiriasi? 16.

 

1. Kokios santuokos nutraukimo sąlygos?

Teismas priima sprendimą dėl santuokos nutraukimo, kuriame nustatoma, ar kuris nors iš sutuoktinių yra kaltas dėl santuokos nutraukimo ir, jeigu taip, kuris sutuoktinis yra kaltas. Bendru sutuoktinių prašymu teismas nesvarsto, kuris iš sutuoktinių kaltas dėl santuokos iširimo.

Ankstesnis gyvenimas skyrium (separacija) nėra skyrybų prielaida.

2. Kokie santuokos nutraukimo pagrindai?

Santuokos nutraukimo pagrindai yra visiškas ir negrįžtamas santuokos iširimas. Turi būti išpildomos abi šios sąlygos.

3. Kokios santuokos nutraukimo pasekmės, susijusios su:

a) asmeniniais sutuoktinių santykiais (pvz., su pavarde)?

Per tris mėnesius nuo sprendimo dėl santuokos nutraukimo įsiteisėjimo dienos išsiskyręs sutuoktinis, kuris sudaręs santuoką pasikeitė pavardę, pateikęs civilinės metrikacijos skyriaus vadovui prašymą, gali susigrąžinti iki santuokos turėtą pavardę.

Santuoką nutraukęs sutuoktinis gali vėl susituokti.

b) sutuoktinių turto padalijimu?

Sudarius santuoką įstatymas numato bendrą vyro ir žmonos turtą. Tai yra jų įgytas turtas (bendra nuosavybė pagal įstatymą). Bendrosios nuosavybės režimas nutrūksta pasibaigus santuokai, t. y. kai įsigalioja galutinis sprendimas dėl santuokos nutraukimo.

Vieno iš sutuoktinių prašymu teismas gali padalyti bendrą turtą priimdamas sprendimą dėl santuokos nutraukimo. Įgytas sutuoktinių turtas yra daiktai, vieno arba abiejų sutuoktinių įgyti tuo metu, kai galiojo bendrosios nuosavybės režimas.

viršųviršų

Abiejų sutuoktinių bendrosios nuosavybės dalys yra lygios.

Jeigu sutuoktiniai turi svarių priežasčių, kiekvienas jų gali prašyti teismo padalyti bendrąją nuosavybę pagal tai, kiek kiekvienas iš sutuoktinių prisidėjo prie šio turto įsigijimo.

Be to, kai sutuoktiniai turi bendrą būstą, teismas sprendime dėl santuokos nutraukimo išsprendžia, kaip bus naudojamasi būstu, jei santuoką nutraukę sutuoktiniai ir toliau jame bendrai gyvens. Teismas taip pat gali, jeigu dėl to pateikiamas prašymas, priimti sprendimą dėl bendro būsto padalijimo arba priteisti būstą vienam iš sutuoktinių, jeigu kitas sutuoktinis sutinka palikti šį būstą nesuteikus jam kito būsto, kuriame jis galėtų gyventi.

c) sutuoktinių nepilnamečiais vaikais (pvz., su tėvų atsakomybe ir reikalavimais dėl išlaikymo)?

Sprendime dėl santuokos nutraukimo teismas nustato tėvų teises abiejų sutuoktinių nepilnamečių vaikų atžvilgiu ir sumą, kurią kiekvienas iš sutuoktinių privalo sumokėti vaiko išlaikymo ir mokymo išlaidoms padengti.

Teismas gali patikėti tėvų teises vykdyti vienam tėvui (motinai) ir apriboti kito sutuoktinio tėvystės (motinystės) teises, nustatydamas jam tam tikras pareigas ir teises vaiko (-ų) atžvilgiu.

d) pareiga suteikti išlaikymą kitam sutuoktiniui?

Išsituokęs sutuoktinis, kuris nebuvo pripažintas vieninteliu kaltu dėl santuokos iširimo ir kurio finansinė padėtis yra sunki, gali reikalauti iš kito sutuoktinio išlaikymo, kuris nustatomas atsižvelgiant į jo pagrįstus poreikius ir kito sutuoktinio uždirbamas pajamas bei finansines galimybes.

viršųviršų

Jeigu nutraukus santuoką iš esmės pablogėja sutuoktinio, kuris nėra kaltas dėl santuokos iširimo, finansinė padėtis, sutuoktinis, kuris buvo pripažintas vieninteliu kaltu dėl santuokos iširimo, turi pareigą suteikti lėšų, kurios patenkintų dėl santuokos iširimo nekalto sutuoktinio poreikius, net jeigu jo finansinė padėtis nėra sunki.

Išlaikymo pareiga pasibaigia, kai išlaikymą gaunantis sutuoktinis sudaro naują santuoką. Jei sutuoktinis, kuris turi mokėti išlaikymą, nebuvo pripažintas vieninteliu kaltu dėl santuokos iširimo, jo pareiga mokėti išlaikymą pasibaigia praėjus penkeriems metams nuo santuokos nutraukimo.

4. Ką iš tikrųjų reiškia teisinė sąvoka „gyvenimas skyrium (separacija)“?

Tai yra oficialus gyvenimo skyrium (separacijos) nustatymas pagal Šeimos ir globos kodekso 61 straipsnio 1–6 dalis.

5. Kokios gyvenimo skyrium (separacijos) nustatymo sąlygos?

Gyvenimo skyrium (separacijos) nustatymo sąlyga reiškia, kad santuoka visiškai iširo.

Jeigu sutuoktiniai neturi bendrų vaikų, teismas sutuoktinių prašymu gali priimti sprendimą dėl gyvenimo skyrium (separacijos).

6. Kokios gyvenimo skyrium (separacijos) teisinės pasekmės?

Gyvenimo skyrium (separacijos) teisinės pasekmės yra tokios pat, kaip ir nutraukus santuoką, tačiau skyrium gyvenantis sutuoktinis negali sudaryti naujos santuokos.

7. Ką iš tikrųjų reiškia sąvoka „santuokos pripažinimas negaliojančia“?

„Santuokos pripažinimas negaliojančia“ reiškia, kad visos santuokos pasekmės atšaukiamos atgaline data. Tai netaikoma negaliojančia pripažintoje santuokoje gimusių vaikų statusui, kurie išsaugo santuokoje gimusių vaikų statusą.

viršųviršų

8. Kokios santuokos pripažinimo negaliojančia sąlygos?

Santuokos pripažinimo negaliojančia sąlygos išvardytos Šeimos ir globos kodekse:

 • vienas iš sutuoktinių nėra sulaukęs įstatymuose nustatyto santuokinio amžiaus,
 • sutuoktinis yra visiškai neveiksnus,
 • sutuoktinis serga psichikos liga arba silpnaprotyste,
 • sutuoktinis jau yra sudaręs santuoką su kitu asmeniu,
 • sutuoktiniai yra tiesiosios arba netiesiosios linijos giminaičiai (broliai ir seserys, įskaitant įbrolius ir įseseres, ir sutuoktinio brolius ir seseris),
 • tarp sutuoktinių yra įvaikinimo santykiai,
 • pateikiamas pareiškimas, jog santuoką sudaręs sutuoktinis buvo tokios būklės, kad dėl kokios nors priežasties negalėjo sąmoningai išreikšti savo valios, klydo dėl kitos šalies tapatybės arba jam buvo grasinama.

Bet kuri iš minėtų priežasčių turi būti atsiradusi sudarant santuoką.

9. Kokios santuokos pripažinimo negaliojančia teisinės pasekmės?

Sprendimas, kuriuo santuoka pripažįstama negaliojančia, sukuria teises ir pareigas bei pasekmes trečiosioms šalims (erga omnes). Esama dviejų rūšių pasekmių:

 • ex tunc, t. y. grąžinama į padėtį, buvusią santuokos sudarymo metu, pvz., sutuoktiniai atgauna iki santuokos sudarymo turėtą civilinį statusą ir savo ankstesnes pavardes; atšaukiamas giminystės santykis tarp sutuoktinio ir kito sutuoktinio šeimos, negalimas paveldėjimas pagal įstatymą;
 • ex nunc, t. y. šios pasekmės atsiranda, kai įsiteisėja teismo sprendimas dėl santuokos pripažinimo negaliojančia, pvz., turtinių santykių atžvilgiu.

Santuokos pripažinimo negaliojančia pasekmes sutuoktinių ir santuokoje gimusių vaikų santykiams ir sutuoktinių turtiniams santykiams reglamentuoja atitinkamos santuokos nutraukimo nuostatos, o sutuoktinis, nesąžiningai sudaręs santuoką, laikomas kaltu dėl santuokos iširimo.

viršųviršų

10. Ar yra alternatyvių neteisminių priemonių, kuriomis būtų galima su santuokos nutraukimu susijusius klausimus išspręsti nesikreipiant į teismą?

Lenkijoje taikomas šeimos tarpininkavimas (mediacija). Pagrindinis tarpininkavimo tikslas – spręsti tarp sutuoktinių kilusius konfliktus, kad būtų išvengta santuokos nutraukimo arba gyvenimo skyrium (separacijos). Paprastai tarpininkauja nevyriausybinės organizacijos, fondai arba bažnyčia.

Su šeimyniniais konfliktais susidūrę sutuoktiniai taip pat gali gauti įvairios pagalbos, kreipdamiesi į šeimos psichiatrus, psichologus, psichoterapeutus, paramos grupes ir t. t.

11. Kur turėčiau pateikti prašymą nutraukti santuoką, nustatyti gyvenimą skyrium (separaciją) arba pripažinti santuoką negaliojančia? Kokių formalumų būtina laikytis ir kokie dokumentai turi būti pridedami prie prašymo?

Prašymai nutraukti santuoką, nustatyti gyvenimą skyrium (separaciją) arba pripažinti santuoką negaliojančia turi būti pateikiami apygardos teismui (sąd okręgowy), turinčiam jurisdikciją pagal paskutinę bendrą sutuoktinių gyvenamąją vietą; jeigu tokio teismo nėra, pareiškimai turi būti pateikiami apygardos teismui pagal pareiškėjo gyvenamąją vietą.

Už tokius prašymus mokamas žyminis mokestis. Tačiau šalis, kuri dėl savo materialinės padėties negali jo sumokėti, gali pateikti teismui prašymą visiškai arba iš dalies atleisti ją nuo teismo išlaidų, taip pat prašyti teismo ex officio paskirti jai atstovausiantį advokatą.

viršųviršų

Prireikus prie prašymo turi būti pridedami tokie dokumentai: civilinį statusą patvirtinančių dokumentų kopijos (santuokos liudijimas, vaiko gimimo liudijimas), uždarbį (pajamas) patvirtinantys dokumentai, advokato įgaliojimas (jeigu šalis nusprendė pasirinkti advokatą) ir įvairios kitos pažymos, galinčios turėti reikšmės bylai (medicinos pažymos, administraciniai sprendimai ir t. t.).

12. Ar galima gauti teisinę pagalbą bylinėjimosi išlaidoms padengti?

Taip, žr. 11 klausimą.

Asmuo, kuris prašo visiškai arba iš dalies atleisti jį nuo teismo išlaidų arba ex officio paskirti jam advokatą, prie tinkamos formos prašymo, kurią galima gauti teisme, turi pridėti pareiškimą apie savo materialinę padėtį.

13. Ar galima apskųsti teismo sprendimą dėl santuokos nutraukimo, gyvenimo skyrium (separacijos) nustatymo arba santuokos pripažinimo negaliojančia?

Taip, visais šiais atvejais teismo sprendimą galima apskųsti aukštesnės instancijos teismui. Apygardos teismo sprendimą šalys gali apskųsti apeliaciniam teismui.

14. Ką reikėtų daryti, kad kitos valstybės narės teismo sprendimas dėl santuokos nutraukimo, gyvenimo skyrium (separacijos) nustatymo arba santuokos pripažinimo negaliojančia būtų pripažintas Lenkijoje?

Kad užsienio teismo sprendimas civilinėje byloje, pavyzdžiui dėl santuokos nutraukimo, gyvenimo skyrium (separacijos) nustatymo arba santuokos pripažinimo negaliojančia, galiotų Lenkijoje, jį turi pripažinti Lenkijos teismas.

viršųviršų

Užsienio teismo sprendimas dėl neturtinės bylos, kurioje dalyvauja užsienio piliečiai, priimtas kompetentingo teismo pagal nacionalinę teisę, nereikalauja pripažinimo, išskyrus atvejus, kai toks sprendimas yra santuokos sudarymo arba įrašo civilinės būklės aktuose, žemės ar kitame Lenkijos registre pagrindas.

Visi teisinį interesą turintys asmenys gali kreiptis dėl tokio sprendimo pripažinimo.

Kompetentingas teismas yra apygardos teismas, kuris turėtų teritorinę jurisdikciją nagrinėti bylą. Jeigu šiuo pagrindu jurisdikcijos nustatyti neįmanoma, jurisdikciją turi sostinės apygardos teismas (Varšuvos apygardos teismas).

15. Į kurį teismą reikėtų kreiptis norint apskųsti kitos valstybės narės teismo priimtą sprendimą dėl santuokos nutraukimo, gyvenimo skyrium (separacijos) nustatymo arba santuokos pripažinimo negaliojančia? Kokia tvarka taikoma šiais atvejais?

Apygardos teismui priėmus sprendimą, kuriuo pripažįstama teisinė užsienio teismo sprendimo galia Lenkijoje, šį sprendimą norintis ginčyti asmuo gali pateikti skundą pagal bendrąsias taisykles.

Per septynias dienas nuo sprendimo priėmimo toks asmuo gali paprašyti raštu išdėstyti sprendimo motyvus. Per 14 dienų nuo motyvų išdėstymo raštu arba per 21 dieną nuo sprendimo priėmimo jis gali pateikti skundą.

Tiek prašymas išdėstyti motyvus raštu, tiek apeliacinis skundas pateikiami atitinkamą sprendimą priėmusiam teismui. Apeliacinį skundą pateikusiam asmeniui sutvarkius visus formalumus (pvz., sumokėjus apeliacinio skundo mokestį), šis teismas perduoda skundą kartu su kitais teismo dokumentais aukštesnės instancijos teismui.

16. Kokios valstybės teisė taikoma sutuoktinių santuokos nutraukimo bylose, kai sutuoktiniai negyvena Lenkijoje arba jų pilietybė skiriasi?

Pagal Tarptautinės privatinės teisės įstatymą su santuoka susijusiose bylose taikytina sutuoktinių kilmės valstybės teisė. Lenkijos teisėje dviguba pilietybė nepripažįstama. Lenkijos pilietis, net jeigu jis turi ir kitą pilietybę, teismo bus laikomas turinčiu tik Lenkijos pilietybę. Tai reiškia, kad santuokos nutraukimo, gyvenimo skyrium (separacijos) nustatymo arba santuokos pripažinimo negaliojančia byloje teismas atsižvelgs į atitinkamas Lenkijos teisės nuostatas (Šeimos ir globos kodeksas). Jeigu Lenkijos teismas nagrinėja tokią bylą, kurioje dalyvaujantis (-ys) asmuo (-enys) neturi Lenkijos pilietybės, o yra kitos valstybės pilietis (-čiai), būtina atskirai atsižvelgti į kiekvieno sutuoktinio nacionalinėje teisėje nustatytas santuokos nutraukimo, gyvenimo skyrium (separacijos) nustatymo arba santuokos pripažinimo negaliojančia sąlygas.

Santuokos nutraukimui, gyvenimo skyrium (separacijos) nustatymui arba santuokos pripažinimui negaliojančia taikytinos teisės klausimą reglamentuoja ne tik Tarptautinės privatinės teisės įstatymas, bet ir dvišalės Lenkijos bei daugelio kitų valstybių sutartys. Pagrindinis veiksnys nusprendžiant, kurios valstybės teisė taikytina, yra su byla susijusio asmens pilietybė.

« Skyrybos - Bendro pobūdžio informacija | Lenkija - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 05-03-2008

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė