Europa-Kommissionen > ERN > Skilsmisse > Polen

Seneste opdatering : 14-03-2007
Printervenlig version Føj til favoritter

Skilsmisse - Polen

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Den oprindelige sprogversion er blevet opdateret og er flyttet til den europæiske e-justice-portal.


 

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Hvad er betingelserne for at få skilsmisse? 1.
2. Hvad anses for skilsmissegrund? 2.
3. Hvilke retsvirkninger har en skilsmisse med hensyn til: 3.
a) de personlige relationer mellem ægtefællerne (f.eks. med hensyn til efternavn)? a)
b) bodeling? b)
c) ægtefællernes mindreårige børn (f.eks. forældremyndighed og krav om underholdsbidrag)? c)
d) underholdspligt mellem ægtefællerne? d)
4. Hvad dækker det juridiske udtryk "separation" i praksis? 4.
5. Hvad er betingelserne for at få separation? 5.
6. Hvilke retsvirkninger har en separation? 6.
7. Hvad dækker udtrykket "omstødelse af ægteskab" i praksis? 7.
8. Hvad er betingelserne for at få omstødt et ægteskab? 8.
9. Hvilke retsvirkninger har omstødelse af ægteskab? 9.
10. Findes der alternative udenretslige midler til konfliktløsning i forbindelse med skilsmisse? 10.
11. Hvor skal begæringer om skilsmisse, separation eller omstødelse af ægteskab indgives? Hvilke formaliteter skal overholdes, og hvilke dokumenter vedlægges? 11.
12. Kan man få retshjælp til dækning af sagsomkostningerne? 12.
13. Kan en afgørelse om skilsmisse, separation eller omstødelse af ægteskab appelleres? 13.
14. Hvad er fremgangsmåden, hvis man ønsker at få en afgørelse om skilsmisse, separation eller omstødelse af ægteskab truffet af en retslig instans i en anden medlemsstat anerkendt i Polen? 14.
15. Hvilken domstol skal man henvende sig til for at gøre indsigelse mod, at en afgørelse om skilsmisse, separation eller omstødelse af ægteskab, som er truffet i en anden medlemsstat, anerkendes? Hvilken procedure anvendes i sådanne tilfælde? 15.
16. Hvilket lands lovgivning finder anvendelse i skilsmissesager, hvor ægtefællerne ikke er bosat i Polen, eller ikke er polske statsborgere? 16.

 

1. Hvad er betingelserne for at få skilsmisse?

Domstolen afsiger en skilsmissedom, hvori den tager stilling til om en af parterne - og i givet fald hvem - kan tildeles ansvaret for ægteskabets opløsning. Domstolen undlader at tage stilling til spørgsmålet om ansvar, hvis begge ægtefæller anmoder herom.

En skilsmissedom er ikke betinget af forudgående separation.

2. Hvad anses for skilsmissegrund?

Det anses for skilsmissegrund, hvis det kan fastslås, at ægteskabet er fuldstændigt og uigenkaldeligt brudt sammen. Begge betingelser skal være opfyldt samtidigt.

3. Hvilke retsvirkninger har en skilsmisse med hensyn til:

a) de personlige relationer mellem ægtefællerne (f.eks. med hensyn til efternavn)?

Inden for en periode af tre måneder efter at skilsmissedommen har fået retskraft, kan en fraskilt ægtefælle, der i forbindelse ægteskabets indgåelse har ændret efternavn, ved ansøgning til ledelsen af den civile registreringsmyndighed genantage det efternavn, han/hun havde før ægteskabets indgåelse.

En fraskilt ægtefælle kan gifte sig på ny.

b) bodeling?

Når et par er blevet gift, er deres fælles formue omfattet af loven om fælleseje (lovbestemt fælleseje). Dette fælleseje ophører, når ægteskabet opløses, dvs. når skilsmissedommen har fået retskraft.

På anmodning fra den ene af ægtefællerne kan retten i sin dom fastsætte bodelingen. Ægtefællernes erhvervede formue er den formue, de tilsammen har erhvervet (enten af den ene eller af begge ægtefæller) i den periode, hvor de havde fælleseje.

TopTop

Ægtefællerne har ret til lige store andele af den fælles formue.

Når der foreligger tungtvejende grunde, kan en ægtefælle bede retten fastsætte delingen af den fælles formue efter, hvor meget hver ægtefælle har bidraget til erhvervelsen af denne.

I tilfælde hvor ægtefællerne har fælles bolig, tager retten i sin skilsmissedom desuden stilling til, hvordan denne bolig skal anvendes, mens de fraskilte parter stadig bor sammen i den. På anmodning fra begge parter kan retten træffe afgørelse om deling af den fælles bolig eller tildele boligen til den ene af ægtefællerne, hvis den anden part indvilger i at forlade den uden at være anvist en erstatningsbolig.

c) ægtefællernes mindreårige børn (f.eks. forældremyndighed og krav om underholdsbidrag)?

I skilsmissedommen træffer retten afgørelse om forældremyndigheden over ægtefællernes fælles mindreårige børn og fastsætter i hvilket omfang hver ægtefælle skal afholde omkostningerne ved børnenes underhold og opfostring.

Retten kan tildele den ene af forældrene forældremyndigheden og afgrænse den anden forælders rettigheder og pligter over for barnet (børnene).

d) underholdspligt mellem ægtefællerne?

En fraskilt, som ikke er kendt eneansvarlig for ægteskabets opløsning, og som er økonomisk dårligt stillet, kan begære underholdsbidrag fra den anden ægtefælle på basis af sine rimelige behov og den anden parts indtjeningsformåen og økonomiske situation.

Hvis skilsmissen medfører en væsentlig nedgang i de materielle levevilkår hos en ægtefælle, der ikke er ansvarlig for ægteskabets opløsning, er den ægtefælle, der er kendt fuldt ansvarlig for ægteskabets opløsning, forpligtet til at tilvejebringe midler til dækning af behovene hos den ægtefælle, der ikke er ansvarlig, også selv om denne ikke er økonomisk dårligt stillet.

TopTop

Underholdspligten over for en ægtefælle ophører, når den ægtefælle, der modtager underholdsbidrag, på ny indgår ægteskab. Hvis den ægtefælle, der skal betale underholdsbidrag, ikke er fundet eneansvarlig for ægteskabets opløsning, ophører dennes underholdsforpligtelse fem år efter skilsmissen.

4. Hvad dækker det juridiske udtryk "separation" i praksis?

Der er tale om en formel separation, dvs. en separation ved retsafgørelse i henhold til artikel 61, stk. 1, til artikel 61, stk. 6, i loven om familie og værgemål.

5. Hvad er betingelserne for at få separation?

Det er en betingelse for separation, at det kan fastslås, at ægteskabet er brudt fuldstændigt sammen.

Hvis ægtefællerne ikke har fælles børn, kan retten efter fælles anmodning fra ægtefællerne træffe afgørelse om separation.

6. Hvilke retsvirkninger har en separation?

En separation har samme retsvirkninger som en skilsmisse, men en separeret ægtefælle kan ikke indgå et nyt ægteskab.

7. Hvad dækker udtrykket "omstødelse af ægteskab" i praksis?

Ved "omstødelse af ægteskab" forstås annullering med tilbagevirkende kraft af alle virkninger af et ægteskab, undtagen når det gælder børn født under det omstødte ægteskab, idet disse beholder deres status som børn født i ægteskab.

8. Hvad er betingelserne for at få omstødt et ægteskab?

Grundene til omstødelse af et ægteskab er anført i loven om familie og værgemål:

TopTop

 • den ene af ægtefællerne har ikke den for indgåelse af ægteskab krævede mindstealder
 • den ene ægtefælle er fuldt umyndiggjort
 • den ene ægtefælle er psykisk syg eller udviklingshæmmet
 • den ene ægtefælle er allerede gift med en anden person
 • ægtefællerne er beslægtede i nedadstigende linje eller er søskende (brødre og søstre, herunder stedbrødre og stedsøstre samt brødre og søstre uden for ægteskab), eller er besvogrede i nedadstigende linje.
 • den ene ægtefælle har adopteret den anden
 • erklæring om, at en af ægtefællerne indgik ægteskabet uden - uanset af hvilken grund - at være i være i stand til at give udtryk for sin frie vilje, var vildledt med hensyn til den anden parts identitet, eller befandt sig under trussel.

Alle de ovennævnte grunde skal have været gældende på tidspunktet for indgåelsen af ægteskabet.

9. Hvilke retsvirkninger har omstødelse af ægteskab?

En dom om omstødelse af et ægteskab har virkninger for tredjemand (erga omnes). Der er tale om to slags virkninger:

 • ex tunc, dvs. virkninger, der går tilbage til dagen før indgåelsen af ægteskabet, f.eks. vender ægtefællerne tilbage til deres civilstand før ægteskabet, og de får deres tidligere efternavne tilbage; desuden ophæves familieforholdet mellem den ene ægtefælles familie og den andens, og den lovbestemte arveret ophører.
 • ex nunc, dvs. virkninger, der opstår på det tidspunkt, hvor omstødelsesdommen får retskraft, f.eks. ejendomsforhold.

Følgerne af omstødelse af et ægteskab, hvad angår ægtefællernes forhold til fælles børn og ægtefællernes formueforhold reguleres af de relevante bestemmelser om skilsmisse, i henhold til hvilke en person, der indgår ægteskab i ond tro, skal anses for at være ansvarlig for ægteskabets sammenbrud.

TopTop

10. Findes der alternative udenretslige midler til konfliktløsning i forbindelse med skilsmisse?

I Polen er der adgang til familiemægling. Det grundlæggende formål med familiemægling er at løse konflikter mellem ægtefæller, således at skilsmisse eller separation kan undgås. Det er først og fremmest ikke-statslige organisationer, stiftelser og kirken, der tilbyder mægling.

Ægtefæller, der befinder sig i en ægteskabelig konflikt, har også adgang til forskellige typer familieterapi, psykolog- og psykiaterhjælp, støttegrupper, osv.

11. Hvor skal begæringer om skilsmisse, separation eller omstødelse af ægteskab indgives? Hvilke formaliteter skal overholdes, og hvilke dokumenter vedlægges?

Ansøgninger om skilsmisse, separation eller omstødelse af ægteskab indgives til den regionale domstol for det område, hvor parterne havde deres seneste fælles hjem, og i mangel heraf til den regionale domstol, ansøgeren i kraft af sin bopæl henhører under.

Sådanne begæringer er belagt med en registreringsafgift. Hvis en part som følge af sin økonomiske situation ikke kan betale afgiften, kan han/hun ansøge om hel/delvis fritagelse for betaling af sagsomkostninger og desuden bede retten beskikke en advokat ex officio.

Begæringen skal vedlægges kopier af relevante dokumenter vedrørende civilstand (vielsesattest, fødselsattest), dokumentation for indtjening (indkomst), dokumentation for fuldmagt til advokat (hvis han/hun selv har valgt advokat) og forskellige andre attester (lægelige, administrative afgørelser osv.) af relevans for sagen.

TopTop

12. Kan man få retshjælp til dækning af sagsomkostningerne?

Ja, se punkt 11.

Ansøgninger om hel eller delvis fritagelse for betaling af sagsomkostningerne eller ex officio beskikkelse af advokat skal vedlægges dokumentation for ansøgerens økonomiske situation (på særlig formular, der fås hos retten).

13. Kan en afgørelse om skilsmisse, separation eller omstødelse af ægteskab appelleres?

Ja, i alle disse sager kan der appelleres til anden instans. En dom afsagt af en regional domstol kan appelleres til en appelret.

14. Hvad er fremgangsmåden, hvis man ønsker at få en afgørelse om skilsmisse, separation eller omstødelse af ægteskab truffet af en retslig instans i en anden medlemsstat anerkendt i Polen?

For at domme i civile søgsmål, f.eks. vedrørende skilsmisse, separation eller omstødelse af ægteskab, som er afsagt af udenlandske domstole, skal være retskraftige i Polen, skal de anerkendes af en polsk domstol.

Domme afsagt af udenlandske domstole i ikke ejendomsrelaterede anliggender, som vedrører udenlandske borgere, i overensstemmelse med det pågældende lands ret kræver ikke retlig anerkendelse, medmindre dommen er grundlag for ægteskab eller indskrivelse i folkeregister, matrikel eller andre polske registre.

Alle retligt interesserede kan anmode om anerkendelse af en sådan dom.

Den kompetente domstol er den regionale domstol med kompetence til at prøve sagen; hvis kompetencen ikke kan fastslås på dette grundlag, er den kompetente domstol den regionale domstol i Warszawa.

TopTop

15. Hvilken domstol skal man henvende sig til for at gøre indsigelse mod, at en afgørelse om skilsmisse, separation eller omstødelse af ægteskab, som er truffet i en anden medlemsstat, anerkendes? Hvilken procedure anvendes i sådanne tilfælde?

Hvis en regional domstol har afsagt en dom om anerkendelse i Polen af en dom afsagt af en udenlandsk domstol, kan parter, der vil bestride denne afgørelse, indgive appel i overensstemmelse med almindelige principper.

Inden syv dage fra og med den dato, dommen er afsagt, kan en part ansøge om, at dommens præmisser foreligger skriftligt. Dommen kan appelleres inden for 14 dage efter modtagelse af præmisserne eller 21 dage efter dommens afsigelse.

Både begæringen om indsigt i dommens præmisser og appellen skal rettes til den domstol, der har afsagt den pågældende dom. Når en part har fuldendt formaliteterne (f.eks. betalt for appellen) videresender denne domstol appellen til højere instans sammen med sagens akter.

16. Hvilket lands lovgivning finder anvendelse i skilsmissesager, hvor ægtefællerne ikke er bosat i Polen, eller ikke er polske statsborgere?

I henhold til bestemmelserne i loven om international privatret er gældende ret i sager vedrørende ægteskab lovene i ægtefællernes respektive hjemlande. Dobbelt statsborgerskab anerkendes ikke i polsk ret. En polsk borger betragtes af retten som havende udelukkende polsk statsborgerskab, uanset om han/hun også har statsborgerskab i et andet land. Det betyder, at domstolen i sager om skilsmisse, separation og omstødelse af ægteskab undersøger de relevante bestemmelser i polsk lovgivning (loven om familie og værgemål). I tilfælde, hvor en polsk domstol skal tage stilling til en sådan sag, der omfatter en eller flere personer, som ikke har polsk statsborgerskab, men som er statsborger/statsborgere i en anden stat, er domstolen forpligtet til at tage separate hensyn til bestemmelserne om skilsmisse, separation og omstødelse af ægteskab i den nationale lovgivning i hver parts hjemland.

Spørgsmålet om lovvalg i sager om skilsmisse, separation og omstødelse af ægteskab er foruden at være reguleret ved loven om international privatret reguleret ved bilaterale aftaler mellem Polen og forskellige andre stater. Spørgsmålet om, hvilken lovgivning der skal anvendes, afgøres af statsborgerskabet for den person, sagen vedrører.

« Skilsmisse - Generelle oplysninger | Polen - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 14-03-2007

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige