Европейска комисия > ЕСМ > Развод > Полша

Последна актуализация: 18-03-2008
Версия за печат Прибавете към предпочитани

Развод - Полша

EJN logo

Тази страница вече не е актуална. Оригиналната езикова версия бе актуализирана и преместена на Европейския портал за електронно правосъдие.


 

TABLE OF CONTENTS

1. Какви са условията за получаване на развод в Полша? 1.
2. Какви са основанията за развод? 2.
3. Какви са последствията от развода по отношение на: 3.
а) личните отношения между съпрузите? (напр. фамилното име)? а)
б) имуществени отношения между съпрузите? б)
в) непълнолетните деца на съпрузите (напр. родителската отговорност и искове за издръжка)? в)
г) задължението да се изплаща издръжка на другия съпруг? г)
4. Какво означава на практика правният термин „юридическа раздяла“? 4.
5. Какви са условията за юридическа раздяла? 5.
6. Какви са правните последствия от юридическата раздяла? 6.
7. Какво на практика означава терминът „анулиране на брака“? 7.
8. Какви са условията за анулиране на брака? 8.
9. Какви са правните последствия от анулирането на брака? 9.
10. Съществуват ли алтернативни извънсъдебни процедури за разрешаване на въпроси, свързани с развода, без да е необходимо да се водят съдебни дела? 10.
11. Къде следва да подам иска/молбата за развод/юридическа раздяла/анулиране на брака? Кои формални изисквания следва да се спазят и какви документи трябва да приложа към иска/молбата? 11.
12. Мога ли да получа правна помощ, за да покрия разходите по процедурата? 12.
13. Възможно ли е да се обжалва решение относно развод/юридическа раздяла/анулиране на брака? 13.
14. Какво следва да направя, за да се признае в Полша решение относно развод/юридическа раздяла/анулиране на брака, издадено от съд на друга държава-членка? 14.
15. Към кой съд следва да се обърна, за да подам възражение срещу признаването на издадено от съд на друга държава-членка решение относно развод/юридическа раздяла/анулиране на брака? Каква процедура се прилага в такива случаи? 15.
16. Кое семейно право прилага съдът при бракоразводен процес между съпрузи, които не живеят в Полша или които са с различно гражданство? 16.

 

1. Какви са условията за получаване на развод в Полша?

Съдът постановява решение за развод, с което се произнася дали един от съпрузите е отговорен за разтрогването на брака и, ако това е така, кой от тях. При желание от страна на двамата съпрузи, съдът не се произнася относно отговорността за разтрогване на брака.

Предварителна раздяла не е изискуемо условие за получаване на развод.

2. Какви са основанията за развод?

Основанията за развод са невъзвратимо и пълно разпадане на брака. Трябва да са изпълнени и двете условия.

3. Какви са последствията от развода по отношение на:

а) личните отношения между съпрузите? (напр. фамилното име)?

В срок от три месеца след влизане в действие на решението за развода, разведеният съпруг, който е променил името се при сключване на брака, може да възстанови името, което е носил преди брака, чрез подаване на заявление до началника на службата по гражданско състояние.

НагореНагоре

Разведен съпруг може да сключи отново брак.

б) имуществени отношения между съпрузите?

Съгласно закона имуществото се счита за обща собственост от момента на сключването на брака между съпрузите. Това се отнася за имуществото, което те придобиват (обща собственост по закон). Тази обща собственост не се счита вече за такава при разтрогване на брака, т.е. влизането в сила на решението за развод.

По молба на един от съпрузите в решението за развода съдът може да раздели общото имущество. Придобитото от съпрузите имущество се състои от вещите, придобити от един от тях или от двамата по времето, когато е важало правото на обща собственост.

Двамата съпрузи притежават равни дялове от общото имущество.

При наличие на сериозни основания всеки от съпрузите може да поиска от съда да раздели общото имущество в съответствие с приноса на всеки от тях при придобиването му.

Освен това когато съпрузите обитават общо жилище, в решението за развода съдът се произнася относно начина на използване на това жилище, докато разведените съпрузи продължават да го използват съвместно. Съдът може също така, при подаване на заявление за това, да се произнесе относно подялбата на общото жилище или да предостави жилището на единия от съпрузите, ако другият съпруг се съгласи да го отстъпи без да му се предоставя заместващо жилище.

НагореНагоре

в) непълнолетните деца на съпрузите (напр. родителската отговорност и искове за издръжка)?

В решението за развода съдът се произнася относно родителските права на двамата съпрузи над непълнолетните им деца и размера на сумата, която всеки съпруг трябва да плаща за издръжката и образованието на децата.

Съдът може да предостави родителските права на единия родител като ограничи родителските права на другия родител до определени задължения и права по отношение на детето/децата.

г) задължението да се изплаща издръжка на другия съпруг?

Разведен съпруг, които не носи изключителната отговорност за разтрогването на брака и който е материално затруднен, може да поиска издръжка от другия съпруг в съответствие със своите нужди в разумни граници, както и в съответствие с доходите и финансовата възможност на другия съпруг.

Ако разводът причинява съществено влошаване на материалното състояние на съпруга, който не е отговорен за разтрогването на брака, съпругът, който е изключително отговорен за разтрогването на брака, е длъжен да предостави средства за посрещане на нуждите на съпруга, който не е отговорен, дори и в случаите, когато последният няма материални затруднения.

НагореНагоре

Задължението за изплащане на издръжка се прекратява, когато получаващият издръжка съпруг встъпи в нов брак. Когато съпругът, от когото се изисква да плаща издръжка, не носи изключителната отговорност за разтрогването на брака, неговото или нейното задължение да плаща издръжка изтича пет години след развода.

4. Какво означава на практика правният термин „юридическа раздяла“?

Официална раздяла, т.е. съгласно решение на съда по силата на членове 61, ал.1 до 61, ал.6 в съответния раздел от Кодекса за семейството, настойничеството и попечителството.

5. Какви са условията за юридическа раздяла?

Условието за раздяла е доказване на пълното разпадане на брака.

Ако съпрузите нямат общи деца, съдът може да постанови раздяла по молба на съпрузите.

6. Какви са правните последствия от юридическата раздяла?

Правните последствия от раздялата са същите както и при развод, но с тази разлика, че съпрузите не могат да встъпват в нов брак.

НагореНагоре

7. Какво на практика означава терминът „анулиране на брака“?

„Анулиране на брака“ означава отменяне със задна дата на всички последствия от брака с изключение на статута на децата от анулирания брак, които запазват статута си на родени в брак.

8. Какви са условията за анулиране на брака?

Причините за анулиране на брака са изброени в Кодекса за семейството, настойничеството и попечителството:

 • единият от съпрузите е на възраст, по-малка от изискваната от закона възраст за встъпване в брак;
 • единият съпруг е напълно недееспособен;
 • единият съпруг е с психическо заболяване или е умствено изоставащ;
 • единият съпруг вече е в брак с друго лице;
 • между съпрузите съществува родство по права или по съребрена линия (братя и сестри, включително заварени братя и сестри и извънбрачни братя и сестри) или родство по права линия между съпрузите;
 • между съпрузите съществува връзка осиновител - осиновен;
 • представяне на свидетелско показание, че съпругът е встъпил в брак в състояние, в което е бил неспособен да изрази съзнателно волята си поради каквато и да е причина, под влияние на грешка относно идентичността на другата страна или под влияние на заплаха от недобронамерени действия.

Всяка от гореспоменатите причини трябва да е възникнала по време на сключването на брака.

НагореНагоре

9. Какви са правните последствия от анулирането на брака?

Дадено решение за анулиране на брак е учредително по своя характер и носи последствия за трети страни (erga omnes). Съществуват два типа последствия:

 • ex tunc, т.е. с обратно действие-от момента на сключване на брака, напр. съпрузите възстановяват семейното положение и фамилиите си, които са имали преди брака; връзката по сватовство между съпруга и семейството на другия съпруг се отменят, като това прави невъзможно наследяване по закон;
 • ex nunc, т.е. занапред- те възникват в момента, в който влиза в сила решението за анулиране на брака, напр. относно имуществени отношения.

Последствията от анулирането относно връзката на съпрузите и децата от техния брак и имуществените отношения между съпрузите се уреждат от съответните разпоредби на бракоразводното право, съгласно което съпругът, който е сключил брак чрез измама, се счита за отговорния за разтрогването на брака съпруг.

НагореНагоре

10. Съществуват ли алтернативни извънсъдебни процедури за разрешаване на въпроси, свързани с развода, без да е необходимо да се водят съдебни дела?

В Полша съществува използването на посредничество при разрешаване на семейни спорове. Основната му цел е разрешаване на спорове между съпрузите, за да се избегнат развод или раздяла. Посредничеството обикновено се осъществява от неправителствени организации, фондации или църквата.

Съпрузи, между които съществува спор по материални въпроси също могат да потърсят помощ под различна форма от семейни терапевти, психолози, психотерапевти, групи за взаимопомощ и др.

11. Къде следва да подам иска/молбата за развод/юридическа раздяла/анулиране на брака? Кои формални изисквания следва да се спазят и какви документи трябва да приложа към иска/молбата?

Молбата за развод, раздяла или анулиране на брак трябва да се подават в окръжния съд (sąd okręgowy), под чиято юрисдикция се намира последното общо местожителство на съпрузите; при липсата на такова, те се подават в окръжния съд по местожителството на ищеца.

НагореНагоре

При подаването на такива заявления се заплаща съдебна такса. Независимо от това страна, чието материално положение не ѝ позволява да плати таксата, може да се обърне към съда с молба за частично или напълно освобождаване от заплащане на съдебните разходи, а също така и да помоли съда да ѝ назначи служебен адвокат.

Към молбата трябва да се приложат следните документи при необходимост: копия на документи, удостоверяващи гражданското състояние (свидетелство за брак, актове за раждане на децата), удостоверение за доходите, документ, упълномощаващ адвокат да представлява страната (ако тя е избрала да посочи собствен адвокат), както и удостоверения от всякакъв друг вид, които биха имали отношение по случая (медицински, административни решения и др.).

12. Мога ли да получа правна помощ, за да покрия разходите по процедурата?

Да, вижте точка 11 по-горе.

НагореНагоре

Лице, което подава молба за частично или пълно освобождаване от заплащане на съдебни разходи или за назначаване на служебен адвокат, трябва да приложи към молбата удостоверение за материалното си положение чрез съответния формуляр на съда.

13. Възможно ли е да се обжалва решение относно развод/юридическа раздяла/анулиране на брака?

Да, при всички случаи е възможно да се обжалва на втора инстанция. Страните могат да обжалват решения на окръжните съдилища пред апелативния съд.

14. Какво следва да направя, за да се признае в Полша решение относно развод/юридическа раздяла/анулиране на брака, издадено от съд на друга държава-членка?

За да има правно действие в Полша решението на чуждестранен съд по гражданско дело за развод, раздяла или анулиране на брака, то трябва да се признае от полски съд.

Решение на чуждестранен съд по дело, което не засяга финансови въпроси и което се отнася до чужди граждани, издадено от компетентния съд в съответствие с националното право, не изисква правно признаване освен ако не служи за основание за сключване на брак или за вписване в регистъра за гражданско състояние, регистъра на земята или друг полски регистър.

НагореНагоре

Всяко лице, което има правен интерес, може да подаде молба за признаване на такова решение.

Компетентният съд е окръжният съд, който има местна подсъдност за гледане на делото. Ако не може да се установи подсъдност на тази основа, съдът, който има юрисдикция е столичният окръжен съд (Варшавски окръжен съд).

15. Към кой съд следва да се обърна, за да подам възражение срещу признаването на издадено от съд на друга държава-членка решение относно развод/юридическа раздяла/анулиране на брака? Каква процедура се прилага в такива случаи?

Когато окръжният съд се е произнесъл с решение за признаване на правно действие в Полша на решението на чуждестранен съд, лице, което желае да оспори това признаване, може да обжалва съгласно общите правила.

В седемдневен срок от издаване на решението, това лице може да подаде молба за писмено изложение на аргументите по решението. В четиринадесетдневен срок от получаване на аргументите в писмена форма, лицето може да обжалва, т.е. може да направи това в рамките на 21 дни от издаването на решението.

НагореНагоре

Както молбата за предоставяне на аргументите, така и тази за обжалването трябва да се адресират до съда, който е издал въпросното решение. След извършване на необходимите формалности от страна на подателя на апелативната жалба (т.е. заплатил е таксата за обжалване), съдът препраща до апелативния съд жалбата ведно със съдебната документация.

16. Кое семейно право прилага съдът при бракоразводен процес между съпрузи, които не живеят в Полша или които са с различно гражданство?

По силата на Закона за международното частно право, приложимото право за случаи, свързани с брака, е националното право на родната страна на всеки от съпрузите. Полското право не признава двойно гражданство. Дори и да притежава друго гражданство, полски гражданин ще бъде третиран от съда като притежаващ единствено полско гражданство. Това означава, че при развод, раздяла или анулиране на брак, съдът ще взема предвид съответните разпоредби от полското право (Кодекса за семейството, настойничеството и попечителството). Ако полски съд разглежда дело по отношение на лице/лица, което/които нямат полско гражданство, но притежават такова на друга държава, е задължен да вземе предвид условията за развод, раздяла или анулиране на брака, предвидени в националното право на всяка страна по делото поотделно.

В допълнение към Закона за международното частно право въпросът относно приложимото право при развод, раздяла или анулиране се урежда от двустранни споразумения между Полша и други държави. Основният фактор при вземане на решение правото на коя държава е приложимо, е гражданството на съответното лице по случая.

« Развод - Обща информация | Полша - Обща информация »

НагореНагоре

Последна актуализация: 18-03-2008

 
 • Право на Общността
 • Международно право

 • Белгия
 • България
 • Чешка република
 • Дания
 • Германия
 • Естония
 • Ирландия
 • Гърция
 • Испания
 • Франция
 • Италия
 • Кипър
 • Латвия
 • Литва
 • Люксембург
 • Унгария
 • Малта
 • Холандия
 • Австрия
 • Полша
 • Португалия
 • Румъния
 • Словения
 • Словакия
 • Финландия
 • Швеция
 • Обединено кралство