Europeiska Kommissionen > ERN > Äktenskapsskillnad > Nederländerna

Senaste uppdatering: 04-07-2007
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Äktenskapsskillnad - Nederländerna

EJN logo

Sidan är inaktuell. Den ursprungliga språkversionen har uppdaterats och flyttats till den europeiska juridikportalen.


Allmänt

Nästan alla skilsmässomål måste avgöras av en domstol. Eftersom det bara är advokater som får föra talan vid domstol i sådana mål måste du i alla dessa fall anlita en nederländsk advokat. Det här informationsbladet ger en allmän bild av reglerna i Nederländerna. Du kan få mer information hos en advokat. 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Vilka krav måste vara uppfyllda för att makarna skall kunna få en dom på äktenskapsskillnad? 1.
2. På vilka grunder kan man få äktenskapsskillnad? 2.
3. Vilka konsekvenser får en äktenskapsskillnad när det gäller 3.
a) makarnas personliga förhållanden? a)
b) fördelningen av makarnas egendom? b)
c) makarnas gemensamma, underåriga barn? (se även ”Föräldraansvar – Nederländerna” och ”Underhållsskyldighet – Nederländerna”) c)
d) underhållsskyldighet gentemot den andra maken (se även ”Underhållsskyldighet – Nederländerna”) d)
4. Vad är den praktiska innebörden av begreppet hemskillnad (scheiding van tafel en bed)? 4.
5. Vilka krav måste vara uppfyllda för att erhålla hemskillnad? 5.
6. Vad får en hemskillnad för rättsliga följder? 6.
7. Vad är den praktiska innebörden av begreppet annullering av äktenskap? 7.
8. Vilka krav måste vara uppfyllda för att ett äktenskap skall annulleras? 8.
9. Vad blir den rättsliga följden av en annullering av ett äktenskap? 9.
10. Kan man lösa frågor som har med äktenskapsskillnaden att göra på annat sätt än genom att väcka talan i domstol? 10.
11. I vilken domstol ansöker man om äktenskapsskillnad/ hemskillnad/annullering av äktenskap? Vilka krav måste man då iaktta och vilka handlingar skall man bifoga? 11.
12. Kan man få rättshjälp för att täcka kostnaderna i målet? 12.
13. Kan en dom på äktenskapsskillnad/hemskillnad/annullering av äktenskap överklagas? 13.
14. Hur skall man göra för att få en i en annan medlemsstat meddelad dom på äktenskapsskillnad/hemskillnad/annullering av äktenskap erkänd i Nederländerna? 14.
15. Till vilken domstol skall man vända sig för att begära omprövning av ett beslut att i Nederländerna erkänna en dom på äktenskapsskillnad/ hemskillnad/annullering av äktenskap som har meddelats i en annan medlemsstat? Hur handläggs sådana mål? 15.
16. Vilket lands lag tillämpas i ett mål om äktenskapsskillnad mellan makar som inte har hemvist i Nederländerna eller har olika medborgarskap? 16.

 

1. Vilka krav måste vara uppfyllda för att makarna skall kunna få en dom på äktenskapsskillnad?

En äktenskapsskillnad kan begäras av båda makarna (gemensam ansökan) eller av en av dem (ensidig ansökan).

Man kan ansöka om äktenskapsskillnad när som helst efter det att äktenskapet ingåtts. Man behöver alltså inte ha varit gift under någon viss tid.

Äktenskapsskillnaden blir giltig genom att domen förs in i folkbokföringsregistret. Domen kan inte registreras förrän den har vunnit laga kraft och alltså inte kan överklagas längre. Registreringen måste göras inom sex månader från det att domen vunnit laga kraft. Annars är domen inte längre gällande och registrering kan inte längre ske. Om äktenskapet har ingåtts utomlands och det utländska äktenskapsbeviset inte har förts in i det nederländska folkbokföringsregistret, förs (den nederländska) domen på äktenskapsskillnad in i det särskilda folkbokföringsregistret i Haag.

2. På vilka grunder kan man få äktenskapsskillnad?

Det finns bara en grund för äktenskapsskillnad i Nederländerna; djup och varaktig söndring i äktenskapet. Det är fråga om en varaktig söndring om det är omöjligt för makarna att fortsätta leva tillsammans och det inte finns några utsikter till att de skall återgå till ett normalt äktenskapligt förhållande. Vid en ensidig ansökan måste den make eller maka som ansöker om äktenskapsskillnad åberopa att det är fråga om djup och varaktig söndring och bevisa detta om den andra maken förnekar det. Det är då domstolen som avgör om det är fråga om djup och varaktig söndring eller inte.

Till börjanTill början

3. Vilka konsekvenser får en äktenskapsskillnad när det gäller

a) makarnas personliga förhållanden?

Äktenskapsskillnaden kan få följder i fråga om den före detta partnerns efternamn.

b) fördelningen av makarnas egendom?

Giftorättsgods

Nederländerna har ett ganska speciellt system för inkomst och förmögenhet under äktenskapet. I giftorättsgodset ingår i princip all makarnas egendom, oavsett om egendomen förvärvats före eller under äktenskapet. Båda makarnas förmögenhet läggs samman till en enda gemensam förmögenhet. Även alla skulder är i princip gemensamma, oavsett om de uppstått före eller under äktenskapet och oberoende av vilken av makarna som ingått skulden. Alla fordringsägare kan kräva att få ut sin fordran ur den gemensamma egendomen. Giftorätten löses upp genom äktenskapsskillnaden och egendomen måste då fördelas. Lagens utgångspunkt är att egendomen delas lika mellan makarna. Makarna kan avvika från den regeln och komma överens om en annan fördelning i ett skilsmässoavtal eller vid själva fördelningen.

Äktenskapsförord

Genom ett äktenskapsförord kan makarna besluta om ett annat system än det som lagen anger. Fördelningen av egendomen vid en äktenskapsskillnad regleras då av villkoren i äktenskapsförordet.

c) makarnas gemensamma, underåriga barn? (se även ”Föräldraansvar – Nederländerna” och ”Underhållsskyldighet – Nederländerna”)

Vårdnad

Efter äktenskapsskillnaden behåller föräldrarna gemensam vårdnad över barn, om de även under äktenskapet hade gemensam vårdnad. Endast i undantagsfall kan det ansökas till domstolen om ensam vårdnad för en av makarna. Ansökan kan göras av båda makarna tillsammans eller av en av dem. Den make som inte har vårdnad har rätt till umgänge med barnen. Båda föräldrarna (eller en av dem) kan begära att domstolen fastställer ett schema för umgängesrätten.

Till börjanTill början

Underhåll till barn

Om föräldrarna efter skilsmässan fortsätter att ha gemensam vårdnad, är avsikten att de tillsammans kommer överens om de ekonomiska frågorna. De kan be domstolen att fastställa sådana överenskommelser. Om de inte kan komma överens kan domstolen fastställa ett underhållsbidrag. Om en av föräldrarna får vårdnaden undersöker domstolen på begäran hur mycket den andra föräldern skall betala av kostnaderna för barnen. Föräldrarna måste i princip själva reglera betalningarna.

Du kan hitta mer information om dessa frågor på faktabladet ”Underhållsskyldighet” och på webbplatsen för Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (www.lbio.nl Nederlands) (nationella byrån för indrivning av underhållsbidrag).

d) underhållsskyldighet gentemot den andra maken (se även ”Underhållsskyldighet – Nederländerna”)

Makarnas underhållsskyldighet kvarstår när äktenskapet upplöses. Domstolen kan i samband med domen på äktenskapsskillnad eller i ett senare avgörande besluta om underhållbidrag till en make som inte har tillräckligt stora inkomster för att klara sitt uppehälle och inte kan försörja sig själv. Vid fastställandet av beloppet beaktar domstolen den underhållsberättigade makens behov och den underhållsskyldige makens betalningsförmåga (ekonomiska medel). Även icke-finansiella faktorer kan spela en roll, till exempel hur länge äktenskapet har varat och hur länge makarna har bott tillsammans. Om domstolen inte fastställer någon tidsfrist för underhållsskyldigheten, löper denna ut efter 12 år. Det finns i ömmande fall en möjlighet för den underhållsberättigade parten att begära förlängning av denna tid hos domstol. Efter ett kort (högst fem år) och barnlöst äktenskap varar underhållsskyldigheten i princip inte längre än den tid äktenskapet varade. Om de före detta makarna är överens om underhållet kan de också fastställa detta i ett skilsmässoavtal.

Till börjanTill början

4. Vad är den praktiska innebörden av begreppet hemskillnad (scheiding van tafel en bed)?

Hemskillnad är ett sätt att bryta sammanlevnaden utan att upplösa äktenskapet. Hemskillnad är av betydelse för makar som vill separera och reglera de juridiska följderna av separationen men som av t.ex. religiösa skäl inte vill skiljas. Hemskillnaden ger också möjlighet till försoning och kan vara en ”mellanfas” på väg mot upplösningen av äktenskapet.

5. Vilka krav måste vara uppfyllda för att erhålla hemskillnad?

Den enda grunden för hemskillnad är djup och varaktig söndring i äktenskapet.

6. Vad får en hemskillnad för rättsliga följder?

Hemskillnaden har följder för makarnas förmögenhetsförhållande, vårdnad och umgänge med barn samt underhåll och pensioner. Äktenskapet består. Om makarna efter en hemskillnad vill skiljas fullt ut kan de ansöka om upplösning av äktenskap efter hemskillnad.

En ansökan om upplösning av äktenskap efter hemskillnad kan inte göras när som helst. För en gemensam ansökan finns ingen väntetid. Vid en ensidig ansökan gäller däremot en frist på tre år (som domstol i särskilda fall kan förkorta till ett år). Fristen på tre år börjar löpa när hemskillnaden har registrerats.

7. Vad är den praktiska innebörden av begreppet annullering av äktenskap?

Ett äktenskap kan endast annulleras genom ett domstolsbeslut. Annulleringen sker genom ett ansökningsförfarande. Ett äktenskap som har ingåtts mellan parterna kan alltså inte vara rättsligt (automatiskt) ogiltigt. Så länge ett äktenskap inte har annullerats är det giltigt.

Till börjanTill början

I lagen anges på vilka grunder en annullering kan ske och vem som kan ansöka om det.

8. Vilka krav måste vara uppfyllda för att ett äktenskap skall annulleras?

Följande grunder för att ansöka om annullering av äktenskap anges i lagen:

 • Parterna har gift sig trots att det förelåg äktenskapshinder (t.ex. avseende minimiålder, tillstånd för underårig att gifta sig, förbud mot månggifte, släktskap som äktenskapshinder).
 • Hot eller tvång.
 • Skenäktenskap.
 • Psykisk störning hos någon av makarna.
 • Vigselförrättaren saknade befogenhet.
 • För få vittnen.

9. Vad blir den rättsliga följden av en annullering av ett äktenskap?

När domstolen har annullerat äktenskapet anses det som att något giltigt äktenskap aldrig funnits. Under vissa omständigheter kan det göras undantag från denna regel. I sådana fall har annulleringen samma följder som en skilsmässa. På så sätt har barn som fötts i ett annullerat äktenskap i familjerättslig mening samma förhållande till föräldrarna. Ett annat undantag gäller en make eller maka som ingått äktenskapet i god tro, dvs. inte var medveten om att det fanns ett hinder för äktenskapet. Denna make eller maka kan till exempel begära underhåll från den andra maken eller makan.

10. Kan man lösa frågor som har med äktenskapsskillnaden att göra på annat sätt än genom att väcka talan i domstol?

Äktenskapsmedling förekommer ganska ofta i Nederländerna. Makarna försöker med hjälp av en medlare och eventuellt sina advokater komma överens om skilsmässan och följderna av den. Sådana överenskommelser tas upp i en skriftlig handling, ett så kallat skilsmässoavtal. Avtalen kan bland annat avse fördelning av egendom, underhållsskyldighet mellan före detta makar och omvårdnad av barnen. Domstolen kan ta med avtalet i domen.

Till börjanTill början

Det finns en sammanslutning av familjerättsavdokater och äktenskapsmedlare (Vereniging van Familierechtadvocaten en Scheidingsbemiddelaars). Dess medlemmar är specialiserade på bland annat äktenskapsskillnad och underhållsbidrag samt på äktenskapsmedling och alla frågor som uppkommer vid sådan medling.

Se länken www.vas-scheidingsbemiddeling.nl Nederlands.

11. I vilken domstol ansöker man om äktenskapsskillnad/ hemskillnad/annullering av äktenskap? Vilka krav måste man då iaktta och vilka handlingar skall man bifoga?

Ansökan

Ett skilsmässoförfarande inleds alltid med en ansökan. Den måste innehålla uppgifter om makarnas för- och efternamn och deras bostads- eller uppehållsadress. Om det finns underåriga barn måste samma uppgifter också lämnas om barnen.

Man kan också ansöka om olika kompletterande beslut, i frågor som har samband med skilsmässan. Domstolen kan fatta kompletterande beslut om bland annat

 • vårdnad av och umgänge med underåriga barn,

 • underhållsbidrag till en av makarna och/eller till barnen,

 • fördelning av makarnas gemensamma egendom eller genomförande av ett skilsmässoavtal,

 • användning av den gemensamma bostaden,

 • utjämning av pensionsrättigheter.

En ansökan om äktenskapsskillnad måste ges in till domstolen av en advokat. Om den sökande bor i Nederländerna skall ansökan ges in till domstolen i det område där han eller hon bor. Om den sökande inte bor i Nederländerna ges ansökan in till domstolen i det område där den andra maken bor. Om båda bor utanför Nederländerna måste ansökan ges in till domstolen i Haag.

Till börjanTill början

Vilka handlingar måste bifogas?

 1. Originalutdrag ur folkbokföringsregistret (högst tre månader gamla) för båda makarna, med angivande av nationalitet, civilstånd och, om man inte är nederländsk medborgare, uppgift om när man kom till Nederländerna.

  Om den ena maken är nederländsk medborgare och den andra inte måste man också ange när den maken bosatte sig i Nederländerna.

 2. Originalutdrag ur födelseregistret (högst tre månader gamla) för de underåriga barnen.
 3. Ett originalutdrag ur äktenskapsregistret (högst tre månader gammalt, fås från det kommunalhus där man gifte sig). Om äktenskapet har ingåtts utomlands kan det räcka med att man ger in äktenskapsbeviset i original eller ett äldre registerutdrag.

12. Kan man få rättshjälp för att täcka kostnaderna i målet?

En rättssökande som inte (helt) kan betala kostnaderna för en advokat, kan på vissa villkor få rättshjälp som subventioneras av staten (se även informationsbladet Rättshjälp). Detta kallas ”toevoeging”.

Vid gränsöverskridande tvister kan en sökande som bor utanför Nederländerna, men inom EU, också ansöka om rättshjälp. Detta regleras av ett EU-direktiv om rättshjälp i gränsöverskridande tvister (se EGT L 26, 31.1.2003). Med hjälp av det standardformulär som hör till det direktivet och är identiskt i alla medlemsstater kan man ansöka till rättshjälpsmyndigheten i Haag om att beviljas rättshjälp.

Vid behov kan rättshjälpsmyndigheten hjälpa till att utse en advokat. Myndighetens webbplats är www.rvr.org Nederlands. Adressen finns under punkt 16 i faktabladet om underhållsskyldighet.

Till börjanTill början

En sökande som bor utanför EU kan i vissa särskilda fall få rättshjälp i Nederländerna. Det gäller fall som omfattas av en konvention. Följande konventioner är av betydelse: 1954 års Haagkonvention angående civilprocessen, 1977 års europeiska överenskommelse om översändande av ansökningar om rättshjälp och 1980 års Haagkonvention om internationell rättshjälp. Dessa konventioner innehåller bestämmelser som generellt innebär att medborgare i konventionsstaterna kan få kostnadsfri rättshjälp i alla andra konventionsstater på samma villkor som de egna medborgarna. En förklaring om bristande betalningsförmåga kan erhållas från den behöriga myndigheten där den sökande har hemvist. Ansökan om rättshjälp skickas tillsammans med denna förklaring till den behöriga myndigheten i det land där rättshjälpen skall ges. Där bedöms om sökanden har rätt till kostnadsfri rättshjälp eller inte.

13. Kan en dom på äktenskapsskillnad/hemskillnad/annullering av äktenskap överklagas?

Ja.

14. Hur skall man göra för att få en i en annan medlemsstat meddelad dom på äktenskapsskillnad/hemskillnad/annullering av äktenskap erkänd i Nederländerna?

Mellan EU:s medlemsstater gäller sedan den 1 mars 2005 en rådsförordning som i korthet brukar kallas den nya Bryssel II-förordningen – rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av den 27 november 2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om upphävande av förordning (EG) nr 1347/2000. Denna förordning gäller både äktenskapsskillnad, hemskillnad och annullering av äktenskap. Med stöd av denna förordning kan domar på äktenskapsskillnad som har meddelats i de övriga medlemsstaterna (utom Danmark) erkännas utan något särskilt förfarande (se artikel 21.1 i förordningen). Det krävs inte heller något särskilt förfarande för att uppdatera uppgifter om civilstånd i relevanta register, t.ex. när en anteckning i akten beträffande äktenskapsskillnaden måste göras.

Till börjanTill början

En berörd part kan inleda ett rättsligt förfarande för att få det fastställt om en dom erkänns eller inte. Förordningen innehåller ett antal skäl för att vägra erkännande. En dom på äktenskapsskillnad får till exempel inte erkännas om det skulle strida mot grunderna för rättsordningen i den medlemsstat där domen görs gällande. Man beaktar också frågan om svaranden (dvs. den part som inte har ansökt om äktenskapsskillnaden) på ett korrekt sätt har fått vetskap om förfarandet. Domen får dock aldrig omprövas i sak.

På grundval av förordningen utfärdar den nationella domstol som har meddelat domen ett intyg om domen (med hjälp av ett standardformulär). I intyget anges i vilket land domen har meddelats, uppgifter om parterna, om domen har meddelats i någons utevaro, vilken typ av dom det är fråga om (äktenskapsskillnad, hemskillnad), datum för domen och vilken instans som har meddelat domen.

15. Till vilken domstol skall man vända sig för att begära omprövning av ett beslut att i Nederländerna erkänna en dom på äktenskapsskillnad/ hemskillnad/annullering av äktenskap som har meddelats i en annan medlemsstat? Hur handläggs sådana mål?

En berörd part som vill få det fastställt att en utländsk dom på äktenskapsskillnad inte kan erkännas i Nederländerna kan vända sig till domstolen i det område där han är bosatt och ansöka om att domen inte skall erkännas.

16. Vilket lands lag tillämpas i ett mål om äktenskapsskillnad mellan makar som inte har hemvist i Nederländerna eller har olika medborgarskap?

I artikel 1 i lagen om lagvalsregler i mål om äktenskapsskillnad (Wet conflictenrecht echtscheiding) anges vilket lands lag som skall tillämpas på en äktenskapsskillnad. Enligt artikel 1 fjärde punkten kan makarna välja att nederländsk lag skall gälla, även om de inte är nederländska medborgare. Domstolen tillämpar i så fall utan vidare nederländsk lag. Om en av makarna väljer nederländsk lag tillämpar domstolen också denna lag, men endast om den andra maken inte invänder mot det.

När tillämplig lag inte har valts finns det olika möjligheter. Om makarna har samma medborgarskap tillämpas lagen i det land där de är medborgare (vid en ansökan om äktenskapsskillnad från ett franskt par tillämpas alltså fransk lagstiftning). När emellertid en av makarna saknar faktisk anknytning till samhället i det land där han eller hon är medborgare, t.ex. för att han eller hon sedan många år bor och arbetar i ett annat land, tillämpas lagen i det land där båda makarna är bosatta i stället för lagen i det land där de är medborgare. Om makarna inte har samma medborgarskap tillämpas lagen i det land där de båda är bosatta (t.ex. tillämpas nederländsk lag på en ansökan om äktenskapsskillnad från ett italienskt/spanskt par som bor i Nederländerna). Om makarna varken har medborgarskap i samma land eller bor i samma land, tillämpas nederländsk lag (t.ex. på en ansökan om äktenskapsskillnad från ett belgiskt/tyskt par där mannen bor i Nederländerna och hustrun i Belgien).

« Äktenskapsskillnad - Allmän information | Nederländerna - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 04-07-2007

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket