Evropska komisija > EPM > Ločitev > Nizozemska

Zadnja sprememba: 04-07-2007
Natisni Dodaj med priljubljene

Ločitev - Nizozemska

EJN logo

Ta stran je zastarela. Izvirno jezikovno različico smo posodobili in preselili na evropski portal e-pravosodje.


 Généralités

Dans presque tous les cas de divorce, un juge est appelé à se prononcer. Étant donné que seul un avocat est habilité à soumettre une affaire de divorce au juge, l’intervention d’un avocat néerlandais est obligatoire dans tous les cas. Cette page d’information fournit un aperçu général des règles en vigueur aux Pays-Bas. Vous obtiendrez de plus amples informations auprès d’un avocat. 

KAZALO

1. Katere zahteve morajo biti izpolnjene, da lahko par dobi odredbo o razvezi zakonske zveze? 1.
2. Na osnovi katerih razlogov je mogoče dobiti razvezo zakonske zveze? 2.
3. Kakšne so posledice razveze zakonske zveze glede: 3.
a) osebnih razmer para? a)
b) delitve premoženja para? b)
c) mladoletnih otrok para (glej tudi Starševske pravice na Nizozemskem in Vzdrževanje na Nizozemskemc)
d) obveznosti plačevanja preživnine nekdanjemu zakonskemu partnerju (glej tudi „Vzdrževanje na Nizozemskem“) d)
4. Kaj je praktični pomen izraza „ločitev“? 4.
5. Katere zahteve morajo biti izpolnjene za pridobitev ločitve? 5.
6. Kakšne so pravne posledice ločitve? 6.
7. Kaj je praktični pomen izraza „razveljavitev zakonske zveze“? 7.
8. Katere zahteve morajo biti izpolnjene, da se zakonska zveza razglasi za nično? 8.
9. Kakšne so pravne posledice razveljavitve zakonske zveze? 9.
10. Ali obstajajo alternativne, zunajsodne možnosti za rešitev zadev v zvezi z razvezo zakonske zveze? 10.
11. Na katera sodišča se predložijo vloge za razvezo zakonske zveze / ločitev / razveljavitev zakonske zveze? Katere zahteve morajo biti upoštevane v tej zvezi in katere dokumente je treba priložiti? 11.
12. Ali je mogoče dobiti pravno pomoč za povračilo pravnih in sodnih stroškov? 12.
13. Ali se lahko vloži pritožba proti odredbi o razvezi zakonske zveze / ločitvi / razveljavitvi zakonske zveze? 13.
14. Kaj je treba storiti, da se odredba o razvezi zakonske zveze / ločitvi / razveljavitvi zakonske zveze, ki je izdana v drugi državi članici, prizna na Nizozemskem? 14.
15. Na katero sodišče je treba nasloviti prošnjo za revizijo odredbe o razvezi zakonske zveze / ločitvi / razveljavitvi zakonske zveze, ki je izdana v drugi državi članici? Kako se obravnavajo take zadeve? 15.
16. Zakon katere države se uporablja v ločitvenih postopkih med zakoncema, ki običajno ne bivata na Nizozemskem? 16.

 

1. Katere zahteve morajo biti izpolnjene, da lahko par dobi odredbo o razvezi zakonske zveze?

Vlogo za razvezo zakonske zveze lahko vložita oba zakonca skupaj (skupna vloga) ali le en zakonec (individualna vloga).

Vlogo za razvezo zakonske zveze je mogoče dati kadar koli po sklenitvi zakonske zveze in ni potrebno, da bi bila zakonca določen čas poročena.

Razveza zakonske zveze postane veljavna ob vpisu sodne odredbe o razvezi v matično knjigo rojstev, porok in smrti. Ta vpis je mogoč šele od dneva, ko postane odredba pravnomočna (res judicata) (to je, ko dobi veljavo dokončne odločbe, na katero ni možnosti pritožbe). Vpis se mora opraviti v 6 mesecih od takrat, ko postane odredba pravnomočna, sicer odredba izgubi veljavo in se vpis ne more več opraviti. Če je bila zakonska zveza sklenjena v tujini in tuj poročni list ni bil vpisan v nizozemsko matično knjigo rojstev, porok in smrti, se mora (nizozemska) odredba o razvezi zakonske zveze vpisati v posebno matično knjigo rojstev, porok in smrti v Haagu.

2. Na osnovi katerih razlogov je mogoče dobiti razvezo zakonske zveze?

Po nizozemskem zakonu obstaja samo en razlog za razvezo zakonske zveze: nepopravljiv razdor v zakonski zvezi. Ta nastopi, kadar postane skupno bivanje neznosno in ni nobene možnosti, da bi se zakonski odnosi obnovili. V primeru individualne vloge za razvezo zakonske zveze mora zakonec vlagatelj predložiti zahtevek o nepopravljivem razdoru v zakonski zvezi in če drugi zakonec ta nepopravljivi razdor izpodbija, mora vlagatelj predložiti dokaze v podporo svojemu zahtevku. Odločitev, ali obstaja zadosten dokaz o nepopravljivem razdoru v zakonski zvezi, je prepuščena presoji sodnika.

Na vrh straniNa vrh strani

3. Kakšne so posledice razveze zakonske zveze glede:

a) osebnih razmer para?

Razveza ima lahko posledice glede uporabe priimka nekdanjega moža.

b) delitve premoženja para?

Zakonski sistem

Nizozemsko pravo predvideva posebno ureditev glede dohodka in kapitala v času zakonske zveze. Zakonski sistem vzpostavlja skupno posest vsega premoženja, s čimer postanejo vsa sredstva zakoncev, pridobljena bodisi pred poroki bodisi po njej, del skupne posesti. Na podoben način se vsa kapitalska sredstva zakoncev združijo v en skupen kapital, dolgovi, ki so nastali bodisi pred poroko bodisi v času zakona, pa so izterljivi iz skupne posesti, ne glede na to, kateri zakonec se je zadolžil. Tako se lahko upniki zakoncev poplačajo iz skupne posesti. Skupna posest premoženja se razpusti in razdeli ob razvezi. Splošno načelo po zakonu je, da sta oba zakonca upravičena do polovice skupne posesti, čeprav lahko zakonca odstopata od tega načela in vzpostavita alternativno ureditev s sporazumom o razvezi ali v času, ko poteka razdelitev.

Predporočna pogodba

S pogodbo, sklenjeno pred poroko, o pravilih, ki urejajo zakonsko premoženje (predporočno pogodbo), lahko zakonca sprejmeta sistem, ki odstopa od zakonskega sistema. Ta pogodba določa pravila, ki urejajo področje posesti v primeru razveze.

c) mladoletnih otrok para (glej tudi Starševske pravice na Nizozemskem in Vzdrževanje na Nizozemskem)

Starševske pravice

Po razvezi starša še naprej skupaj izvajata starševske pravice, če je bilo tako med zakonsko zvezo. Le v izjemnih primerih se lahko odobri zahteva, da se starševske pravice dodelijo samo enemu od staršev. Takšno vlogo lahko predložita oba starša skupaj ali le eden od njiju. Roditelj, ki nima starševske pravice do otroka, je upravičen do dogovora o starševskem dostopu. Oba starša skupaj (ali eden od staršev sam) lahko zaprosita sodnika, da določi dogovor o starševskem dostopu.

Na vrh straniNa vrh strani

Vzdrževanje otroka

Starša morata doseči dogovor o finančnih vidikih vzdrževanja za nadaljujevanje skupnega izvajanja starševskih pravic. Sodnika lahko zaprosita, naj vključi ta dogovor v odredbo o razvezi. Če zakonca, ki se ločujeta, ne moreta doseči sporazuma, lahko o tej zadevi odloči sodnik in določi ustrezna pravila, če pa so starševske pravice dodeljene le enemu od staršev, se lahko sodnika zaprosi, da določi preživnino, ki naj jo plačuje drugi od staršev. Našeloma pa se morata starša sama dogovoriti o plačilu preživnine.

Več informacij o tej temi je mogoče najti v poglavju „Vzdrževanje“ (Alimentatie) in na spletni strani Nacionalne agencije za zbiranje preživnin (Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen) (www.lbio.nl/ Nederlands ).

d) obveznosti plačevanja preživnine nekdanjemu zakonskemu partnerju (glej tudi „Vzdrževanje na Nizozemskem“)

Obveznost zakoncev, da preživljata drugega, ostane v veljavi tudi po prenehanju zakonske zveze. Ko sodnik izreče odredbo o razvezi ali s poznejšo odredbo, lahko na zahtevo odobri preživnino drugemu zakoncu, ki nima zadostnih dohodkov za preživljanje in ni verjetno, da bi lahko ustvaril(a) tak dohodek. To preživnino plačuje drugi zakonec. Pri določanju preživnine sodnik upošteva potrebe zakonca prejemnika in finančno stanje drugega zakonca. Poleg teh finančnih vidikov, so pri določanju preživnine pomembne tudi nefinančne razmere, na primer trajanje zakonske zveze in trajanje skupnega bivanja. Če sodnik ne določi časovnega okvira za obveznost vzdrževanja, ta obveznost preneha po 12 letih. Sodnik lahko obveznost vzdrževanja na zahtevo zakonca prejemnika v primeru skrajne sile podaljša. Če je bil zakon kratek (manj kakor 5 let) in brez otrok, naj bi bila doba obveznosti vzdrževanja tako dolga kakor trajanje zakonske zveze. Če nekdanja zakonca soglašata o določbah vzdrževanja, se lahko odločita, da vključita tudi to v sporazum o razvezi.

Na vrh straniNa vrh strani

4. Kaj je praktični pomen izraza „ločitev“?

Ločitev pomeni konec skupnega bivanja zakoncev brez formalnega končanja zakonske zveze. Ločitev je pomembna za zakonca, ki se hočeta raziti in si želita vzpostaviti pravni okvir za ločeno življenje, vendar ne želita razpustiti svoje zakonske zveze, verjetno zaradi verskih ali drugih razlogov. Ločitev pušča odprto možnost sprave, lahko pa je tudi „prehodna faza“ na poti v prenehanje zakonske zveze.

5. Katere zahteve morajo biti izpolnjene za pridobitev ločitve?

Edini razlog, na podlagi katerega je mogoče odobriti ločitev, je nepopravljiv razdor v zakonski zvezi.

6. Kakšne so pravne posledice ločitve?

Ločitev ima pravne posledice na pravice do zakonskega premoženja, starševske pravice (vključno s starševskim dostopom), pravice do vzdrževanja in pokojnine. Sicer formalni status zakonske zveze ni prizadet. Če želita zakonca po ločitvi nadaljevati z razvezo, lahko zaprosita za prenehanje zakonske zveze.

Vendar pa takega zahtevka za razvezo ni mogoče dati kadar koli, razen če je zahtevek skupen, s soglasjem obeh strank. Zahtevek na pobudo zgolj enega od zakoncev je mogoče dati šele po čakalni dobi 3 let po ločitvi. Kljub temu lahko v posebnih primerih sodišče to 3-letno obdobje skrajša na 1 leto. Triletno obdobje začne teči ob vpisu ločitve.

7. Kaj je praktični pomen izraza „razveljavitev zakonske zveze“?

Zakonska zveza se lahko razglasi za nično s sodno odredbo. Razveljavitev poteka po postopku, ki se začne s pisno vlogo. Zakonska zveza je veljavna po zakonu, dokler sodnik ne izjavi drugače.

Na vrh straniNa vrh strani

8. Katere zahteve morajo biti izpolnjene, da se zakonska zveza razglasi za nično?

V skladu z zakonom se lahko razveljavitev zahteva na osnovi naslednjih razlogov:

 • zakonska zveza je bila sklenjena kljub obstoju pravnega zadržka (npr. zahtev glede minimalne starosti, soglasja za poroko z mladoletno osebo, bigamije in krvnega sorodstva);
 • privolitev je razveljavljena zaradi nasilja ali napake,
 • poroka iz koristoljubja,
 • duševna bolezen enega od zakoncev,
 • registracijske formalnosti niso končane,
 • niso izpolnjene zahteve glede navzočnosti prič.

9. Kakšne so pravne posledice razveljavitve zakonske zveze?

Ko sodišče razveljavi zakonsko zvezo, se šteje, da zakonska zveza nikoli ni obstajala. To načelo ima seveda nekatere izjeme in v tem primeru ima razveljavitev enake pravne posledice kakor razveza. Na primer za otroke, ki so se rodili v zakonu, še vedno velja, da so se rodili kot zakonski. Naslednja izjema je, če je en zakonec ravnal v dobri veri, kar pomeni, da se ta zakonec ni zavedal pravnega zadržka.  Ta zakonec ostane upravičen do prejemanja preživnine s strani drugega zakonca.

10. Ali obstajajo alternativne, zunajsodne možnosti za rešitev zadev v zvezi z razvezo zakonske zveze?

Posredovanje se v primerih razveze pojavlja razmeroma pogosto. Zakonca skušata doseči dogovor o razvezi in njenih učinkih s pomočjo posrednikov in morda svojih odvetnikov. Formalna oblika je pisni sporazum o razvezi, ki lahko vključuje določbe o razdelitvi sredstev, vključno s skupnim premoženjem, obveznostmi obeh zakoncev glede vzdrževanja ter skrbništva in nadzorstva nad mladoletnimi otroki. Sodnik lahko v svojo odredbo vključi sporazum o razvezi.

Na vrh straniNa vrh strani

Člani Zveze družinskih odvetnikov in posrednikov pri razvezi (Vereniging van Familierechtadvocaten en Scheidingsbemiddelaars) so specializirani za razveze in vprašanja preživnine ter za posredovanje pri razvezah.

Glej: www.vas-scheidingsbemiddeling.nl Nederlands.

11. Na katera sodišča se predložijo vloge za razvezo zakonske zveze / ločitev / razveljavitev zakonske zveze? Katere zahteve morajo biti upoštevane v tej zvezi in katere dokumente je treba priložiti?

Uporaba

Postopek za razvezo se začne z vlogo. V vlogi morajo biti navedeni priimki zakoncev, lastna imena in kraj stalnega prebivališča ali nastanitve ter imena mladoletnih otrok, če je to ustrezno.

Poleg zahteve za razvezo se lahko zaprosi za eno ali več pomožnih določb. To je zahteva za določbe, ki so povezane z razvezo, vključno:

 • s pravico do starševskega dostopa do mladoletnih otrok,
 • vzdrževanjem enega od nekdanjih zakoncev in/ali otrok,
 • razdelitvijo skupne posesti ali reševanjem sporazuma o pravilih, ki urejajo zakonsko premoženje (predporočno pogodbo),
 • uporabo prebivališča zakonske zveze,
 • izravnavo pokojnin.

Vlogo mora vložiti odvetnik pri ustreznem okrožnem sodišču. Če je vlagatelj prebivalec Nizozemske, mora biti vloga predložena sodišču v okrožju, kjer biva vlagatelj. Vloga se mora poslati okrožnemu sodišču zakonca-toženca, če vlagatelj ne živi na Nizozemskem. Če nobeden od zakoncev ne živi na Nizozemskem, se mora vloga vložiti pri sodišču v Haagu.

Na vrh straniNa vrh strani

Kateri dokumenti se morajo predložiti?

 1. izvirni izpiski (stari največ 3 mesece) iz registra prebivalstva za oba zakonca. Navedeno mora biti državljanstvo, zakonski stan in, če eden nima nizozemskega državljanstva, datum prihoda na Nizozemsko. Treba je navesti tudi datum prijave na Nizozemskem, če ima eden od zakoncev nizozemsko državljanstvo, drugi pa ne.
 2. izvirni izpiski (stari največ 3 mesece) iz matične knjige rojstev za mladoletne otroke.
 3. izvirni izpisek iz poročne matične knjige (ki se pridobi pri lokalnem svetu v kraju poroke; star je lahko največ 3 mesece). Kadar gre za poroko, sklenjeno v tujini, zadošča, da se dostavi izvirno potrdilo o poroki ali novejši izpisek.

12. Ali je mogoče dobiti pravno pomoč za povračilo pravnih in sodnih stroškov?

Tožnik se lahko, če izpolni določene zahteve, kvalificira za subvencionirano pravno pomoč, če ne more plačati (vseh) pravnih stroškov (glej tudi spletno stran „Pravna pomoč“). To se imenuje „dodelitev“ (toevoeging).

Pri čezmejnih sporih ima tudi vlagatelj, ki prebiva zunaj Nizozemske, vendar znotraj EU, pravico do subvencionirane pravne pomoči. To področje ureja Direktiva Sveta o izboljšanju dostopa do pravnega varstva v čezmejnih sporih z uvedbo minimalnih skupnih pravil v zvezi s pravno pomočjo pri takih sporih (Uradni list Evropske unije 2003 L 26, 31. 1. 2003). S standardnim obrazcem, ki ga določa ta direktiva in je enak v vseh državah članicah, lahko vlagatelj zaprosi za subvencionirano pravno pomoč pri Svetu za pravno pomoč (Raad voor de rechtsbijstand) v Haagu.

Na vrh straniNa vrh strani

Če bi bilo treba, lahko Svet za pravno pomoč pomaga pri izbiri odvetnika. Spletna stran sveta je www.rvr.org Nederlands . Njegov kontaktni naslov je mogoče najti pod točko 16 informacij o vzdrževanju.

V določenih razmerah je tožnik, ki prebiva zunaj EU, upravičen do prejema pravne pomoči na Nizozemskem. Taki primeri so vzpostavljeni z različnimi pogodbami, vključno s Haaško pogodbo glede civilnega postopka iz leta 1954, Evropskim sporazumom o prenosu vlog za pravno pomoč iz leta 1977 in Haaško pogodbo za izboljšanje dostopa do sodstva v čezmejnih sporih iz leta 1980. Določbe, navedene v teh pogodbah, v osnovi dajejo državljanom držav članic pravico do brezplačne pravne pomoči v vseh državah članicah na enak način kot državljanom teh držav članic. Tožnik zaprosi za izjavo o plačilni nesposobnosti pri pristojnih oblasteh v svojem običajnem kraju prebivanja. Zahteva za pravno pomoč se pošlje skupaj z izjavo o plačilni nesposobnosti pristojnim oblastem v državi, kjer naj bi se zagotovila pravna pomoč. Te oblasti presodijo, ali je tožnik upravičen do brezplačne pravne pomoči ali ne.

13. Ali se lahko vloži pritožba proti odredbi o razvezi zakonske zveze / ločitvi / razveljavitvi zakonske zveze?

Da.

14. Kaj je treba storiti, da se odredba o razvezi zakonske zveze / ločitvi / razveljavitvi zakonske zveze, ki je izdana v drugi državi članici, prizna na Nizozemskem?

Od 1. marca 2005 odnose med državami članicami EU ureja Uredba Sveta (ES) št. 2201/2003 z dne 27. novembra 2003 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo, ki razveljavlja Uredbo (ES) št. 1347/2000 in se imenuje nova Uredba Bruselj II. Nova Uredba Bruselj II se uporablja za razvezo, pa tudi za postopke ločitve in razveljavitve. Na podlagi te uredbe se odredbe o razvezi, ki jih je izdalo sodišče iz drugih držav članic EU (razen Danske) priznajo na Nizozemskem brez vsake oblike pravnega postopka v skladu s členom 21(1) uredbe. Prav tako ni potreben poseben postopek za spremembo dokumentov v matični knjigi rojstev, porok in smrti, kadar je na primer treba na poročni list dodati stransko opombo o razvezi.

Na vrh straniNa vrh strani

Zainteresirana stranka lahko začne postopek, da sodišče odloči, ali naj se poročni list prizna ali ne. Uredba predvideva nekaj razlogov za zavrnitev priznanja tuje odredbe o razvezi, kot na primer zahteva, da priznanje razveze ne ogroža javnega reda, in določitev, da je bil toženec (to je stranka, proti kateri se zahteva razveza) pravilno obveščen o postopku. Vendar se določitev dejstev v odredbi ne more ponovno pregledati.

Na podlagi te uredbe sodišče države članice zainteresiranim strankam na njihovo zahtevo priskrbi potrdilo (v skladu s standardnim obrazcem) o njegovi odredbi. To potrdilo med drugim navaja, v kateri državi je bila izdana odredba, informacije o strankah, ali je bila odredba dana v odsotnosti, za kakšno vrsto odredbe gre (o razvezi ali ločitvi), datum odredbe in sodišče, ki jo je izdalo.

15. Na katero sodišče je treba nasloviti prošnjo za revizijo odredbe o razvezi zakonske zveze / ločitvi / razveljavitvi zakonske zveze, ki je izdana v drugi državi članici? Kako se obravnavajo take zadeve?

Če stranka želi, da se učinek odredbe, ki priznava tujo razvezo na Nizozemskem, razveljavi, lahko naslovi svojo zahtevo na sodišče v okrožju, kjer prebiva.

16. Zakon katere države se uporablja v ločitvenih postopkih med zakoncema, ki običajno ne bivata na Nizozemskem?

Veljavno pravo v primerih razvez je določeno s členom 1 Zakona o razvezi (koliziji zakonov) (Wet conflictenrecht echtscheiding). Zakonca se lahko odločita za uporabo nizozemske zakonodaje tudi, če nimata nizozemskega državljanstva. To je določeno v členu 1(4) Zakona o razvezi (koliziji zakonov). Če se zakonca odločita za uporabo nizozemskega zakona, sodnik nemudoma uporabi nizozemski zakon. Če se samo eden od zakoncev odloči za uporabo nizozemskega zakona, sodnik uporabi nizozemski zakon le, če drugi zakonec ne nasprotuje.

Če si ne izbereta zakona, obstaja več možnosti. Če imata zakonca isto državljanstvo, se uporabi skupno nacionalno pravo (na primer pri vlogi francoskega para za razvezo se uporabi francoski zakon). Vendar, če eden od zakoncev nima prave povezave z državo skupnega državljanstva (npr. če je ta zakonec dolga leta živel in delal v drugi državi), sodišče uporabi zakon države skupnega stalnega prebivališča namesto nacionalnega zakona njunega skupnega državljanstva. Če zakonca nimata skupnega državljanstva, se uporabi zakon skupnega stalnega prebivališča (pri prošnji za razvezo italijansko/španskega para, ki ima stalno prebivališče na Nizozemskem, se uporabi nizozemski zakon.) Če zakonca nimata niti skupnega državljanstva niti skupnega stalnega prebivališča, se uporabi nizozemski zakon (na primer, pri zahtevi za razvezo belgijsko/nemškega para, kjer ima mož prebivališče na Nizozemskem, žena pa v Belgiji, se uporabi nizozemski zakon).

« Ločitev - Splošne informacije | Nizozemska - Splošne informacije »

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 04-07-2007

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo