Európska komisia > EJS > Rozvod > Holandsko

Posledná úprava: 04-07-2007
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Rozvod - Holandsko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. Stránka v pôvodnej jazykovej verzii bola aktualizovaná a nájdete ju na Európskom portáli elektronickej justície.


Všeobecne

Takmer v každom prípade rozvodu je sudca povinný manželstvo rozviesť. Keďže iba advokát je oprávnený predložiť prípad rozvodu sudcovi, v každom takomto prípade je potrebné obrátiť sa na holandského advokáta. Tento informačný list poskytuje všeobecný prehľad holandskej právnej úpravy. Bližšie informácie vám môže poskytnúť advokát. 

OBSAH

1. Aké sú podmienky pre rozhodnutie o rozvode? 1.
2. Ktoré dôvody vyžaduje zákon v prípade rozvodu? 2.
3. Aké sú dôsledky rozvodu pre: 3.
a) faktický vzťah medzi manželmi a)
b) rozdelenie majetku manželov b)
c) maloleté deti (pozri aj Rodičovské práva v Holandsku a Výživné v Holandskuc)
d) povinnosť platiť výživné rozvedenému manželovi (Pozri aj Výživné v Holandskud)
4. Čo znamená pojem odluka od stola a lôžka v praxi? 4.
5. Aké sú podmienky pre odluku od stola a lôžka? 5.
6. Aké sú právne následky odluky od stola a lôžka? 6.
7. Čo znamená pojem vyhlásenie manželstva za neplatné? 7.
8. Aké sú podmienky pre vyhlásenie manželstva za neplatné? 8.
9. Aké sú právne následky vyhlásenia manželstva za neplatné? 9.
10. Existujú alternatívne možnosti mimosúdneho urovnania záležitostí, ktoré súvisia s rozvodom bez účasti sudcu? 10.
11. Kde musím podať žiadosť o rozvod / odluku od stola a lôžka / vyhlásenie manželstva za neplatné? Aké formálne kroky musím podniknúť a aké dokumenty musím k návrhu priložiť? 11.
12. Môžem získať príspevok na výdavky za právnu pomoc? 12.
13. Je možné podať odvolanie proti rozsudku o rozvode / odluke od stola a lôžka / vyhlásení manželstva za neplatné? 13.
14. Čo musím urobiť, aby bolo súdne rozhodnutie o rozvode / odluke od stola a lôžka / vyhlásení manželstva za neplatné z iného členského štátu v mojom prípade uznané v Holandsku? 14.
15. Na aký súd sa v Holandsku musím obrátiť, ak chcem podať námietku proti uznaniu rozsudku o rozvode / odluke od stola a lôžka / vyhlásení manželstva za neplatné súdom v inom členskom štáte? Aké konanie sa na tento prípad vzťahuje? 15.
16. Aké je aplikovateľné právo pri rozvodovom konaní medzi manželmi, ktorí nežijú v Holandsku alebo majú rozdielnu štátnu príslušnosť? 16.

 

1. Aké sú podmienky pre rozhodnutie o rozvode?

O rozvod môžu požiadať obaja manželia spoločne (spoločný návrh), ale môže oň požiadať aj jeden z nich (jednostranný návrh).

O rozvod je možné požiadať kedykoľvek po uzavretí manželstva - nie je potrebné, aby boli manželia zosobášení určitý čas.

K rozvodu dochádza zápisom súdneho rozhodnutia do registrov matričného úradu. Zápis je možné vykonať iba vtedy, keď sa rozsudok stal právoplatným („nie je možné podať proti nemu opravný prostriedok“). Zápis je potrebné vykonať do 6 mesiacov po tom, čo rozsudok nadobudol právoplatnosť, inak rozsudok prestane byť účinným a zápis už nie je možné vykonať. Ak bolo manželstvo uzavreté v zahraničí a zahraničný sobášny list sa nezaznamenal do holandských registrov matričného úradu, (holandský) rozsudok o rozvode sa zapíše do osobitného registra matričného úradu v Haagu.

2. Ktoré dôvody vyžaduje zákon v prípade rozvodu?

Holandský právny poriadok pozná jediný dôvod rozvodu - trvalý rozvrat manželstva. O trvalom rozvrate hovoríme vtedy, ak sa ďalšie spolužitie stalo neznesiteľným, pričom neexistuje žiadna perspektíva obnovenia riadnych manželských pomerov. V prípade jednostranného návrhu musí manžel, ktorý návrh podáva, uviesť trvalý rozvrat manželstva a dokázať ho, ak ho druhý manžel poprie. Sudca určí, či ide o trvalý rozvrat.

3. Aké sú dôsledky rozvodu pre:

a) faktický vzťah medzi manželmi

Môže mať dopad, pokiaľ ide o používanie priezviska rozvedeného manžela.

HoreHore

b) rozdelenie majetku manželov

zákonná úprava

Holandský právny poriadok obsahuje pomerne podrobnú úpravu, pokiaľ ide o príjmy a majetok počas trvania manželstva. Zákonná úprava predpokladá úplné spoluvlastníctvo. Do tohto spoluvlastníctva patrí v princípe všetok majetok manželov, ktorý nadobudli pred uzavretím, ako aj počas trvania manželstva. Majetok oboch manželov splynie do jedného majetku v ich spoluvlastníctve. Takisto všetky dlhy, ktoré vznikli pred uzavretím, ako aj počas trvania manželstva patria v princípe do tohto spoluvlastníctva bez ohľadu na to, ktorému z manželov tento dlh vznikol. Každý veriteľ manželov sa môže uspokojiť z celého spoluvlastníctva. Spoluvlastníctvo zaniká rozvodom. Vtedy musí dôjsť k vysporiadaniu spoluvlastníctva. Zákon vychádza z toho, že každý z manželov má právo na polovicu. Manželia sa môžu od tohto predpisu odchýliť a v dohode o rozvode alebo pri vysporiadaní sa dohodnúť inak.

podmienky manželskej zmluvy

Uzavretím manželskej zmluvy si manželia môžu zvoliť inú ako zákonnú úpravu. Podmienky manželskej zmluvy vtedy upravujú vysporiadanie spoluvlastníctva pri rozvode.

c) maloleté deti (pozri aj Rodičovské práva v Holandsku a Výživné v Holandsku)

Rodičovské práva

Po rozvode rodičia spoločne vykonávajú rodičovské práva tak, ako ich vykonávali počas trvania manželstva. Iba vo výnimočných prípadoch je možné požiadať sudcu o prisúdenie rodičovských práv jednému z manželov. Návrh môžu podať obaja rodičia alebo jeden z nich. Rodič, ktorému neprináležia rodičovské práva má právo stretávať sa s dieťaťom. Obaja rodičia (alebo jeden z nich) môžu požiadať sudcu o určenie úpravy styku.

HoreHore

Výživné

Ak rodičia po rozvode naďalej spoločne vykonávajú rodičovské práva, znamená to, že spoločne rozhodujú o finančných záležitostiach. Môžu sudcu požiadať o zaznamenanie týchto dohôd. Ak sa spoločne nedohodnú, sudca môže určiť príspevok. Ak jeden z rodičov získa rodičovské práva, sudca následne na základe návrhu rozhodne, v akej výške musí druhý rodič prispievať na výdavky na deti. Platby si musia v zásade dohodnúť sami rodičia.

Viac informácií o tejto problematike nájdete v informačnom liste Výživné a na internetovej stránke Krajinského úradu pre výber príspevkov na výživné (Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen) (www.lbio.nl Nederlands).

d) povinnosť platiť výživné rozvedenému manželovi (Pozri aj Výživné v Holandsku)

Vyživovacia povinnosť medzi manželmi trvá aj po zrušení manželstva. Sudca môže v rozsudku o rozvode alebo v neskoršom rozsudku tomu rozvedenému manželovi, ktorý nemá dostatočné príjmy na pokrytie nákladov na svoje živobytie a nemôže ich primerane získať, na jeho návrh priznať príspevok na výživné na ťarchu druhého rozvedeného manžela. Pri jeho určovaní sudca zohľadní potreby jedného rozvedeného manžela a možnosti (finančné prostriedky) druhého rozvedeného manžela. Okrem toho môžu určitú úlohu zohrať aj iné než finančné faktory, ako je dĺžka trvania manželstva, či dĺžka spolužitia manželov. Ak sudca nestanoví lehotu pre dĺžku vyživovacej povinnosti, vyživovacia povinnosť zanikne po 12 rokoch. V osobitných prípadoch môže sudca túto vyživovaciu povinnosť na návrh rozvedeného manžela odkázaného na výživné predĺžiť. Po krátkom bezdetnom manželstve (kratšom ako 5 rokov) vyživovacia povinnosť v zásade netrvá dlhšie, ako trvalo manželstvo.

HoreHore

Ak sa (rozvedení) manželia vzájomne dohodnú na výživnom, môžu to zároveň uviesť v dohode o rozvode.

4. Čo znamená pojem odluka od stola a lôžka v praxi?

Odluka od stola a lôžka je prostriedok, ktorý umožňuje prerušenie spolužitia manželov bez toho, aby došlo k zániku samotného manželstva. Odluka od stola a lôžka má význam pre manželov, ktorí sa chcú rozísť a upraviť právne dôsledky tejto skutočnosti, ale chcú napríklad z náboženských dôvodov manželstvo ponechať v platnosti. Odluka od stola a lôžka poskytuje priestor na uzmierenie. Takisto môže byť „prechodnou fázou“ na ceste k zrušeniu manželstva.

5. Aké sú podmienky pre odluku od stola a lôžka?

Jediným dôvodom odluky od stola a lôžka je trvalý rozvrat manželstva.

6. Aké sú právne následky odluky od stola a lôžka?

Odluka od stola a lôžka má dopad na majetkové práva manželov, práva (úpravu styku) voči deťom, výživné a dôchodok. Manželstvo trvá naďalej. Ak sa však manželia po odluke od stola a lôžka chcú úplne rozísť, môžu požiadať o zrušenie manželstva po odluke od stola a lôžka.

 

Návrh na zrušenie manželstva po odluke od stola a lôžka nie je možné podať kedykoľvek. Pre spoločný návrh na zrušenie neplatí žiadna čakacia doba. Pre jednostranný návrh platí trojročná lehota, ktorú môže sudca v určitých prípadoch skrátiť na jeden rok. Trojročná lehota začína plynúť od zápisu odluky od stola a lôžka do registra.

HoreHore

7. Čo znamená pojem vyhlásenie manželstva za neplatné?

Manželstvo môže byť vyhlásené za neplatné iba rozhodnutím sudcu. K vyhláseniu manželstva za neplatné dochádza v návrhovom konaní. Manželstvo uzatvorené medzi jednotlivými stranami teda nemôže byť neplatné zo zákona (automaticky). Pokiaľ manželstvo nebolo vyhlásené za neplatné, je toto manželstvo platné.

Zákon ustanovuje, z akých dôvodov a na koho návrh môže dôjsť k vyhláseniu manželstva za neplatné.

8. Aké sú podmienky pre vyhlásenie manželstva za neplatné?

Zákon uvádza tieto dôvody pre podanie návrhu na vyhlásenie manželstva za neplatné:

 • strany sú zosobášené napriek existencii manželských prekážok (ide napríklad o požiadavky, ktoré sa týkajú minimálnej vekovej hranice, súhlas so sobášom maloletého, zákaz mnohoženstva, príbuzenstvo ako manželská prekážka);
 • vyhrážka alebo omyl;
 • zdanlivé manželstvo;
 • duševná porucha jedného z manželov;
 • nepríslušnosť úradníka matričného úradu;
 • nedostatok svedkov.

9. Aké sú právne následky vyhlásenia manželstva za neplatné?

Keď sudca vyhlásil manželstvo za neplatné, má sa za to, že manželstvo nikdy nebolo platné. Za určitých okolností môže z tohto pravidla existovať výnimka. Vyhlásenie manželstva za neplatné má v týchto prípadoch tie isté následky ako rozvod. Deti, ktoré sa narodili v manželstve, ktoré bolo vyhlásené za neplatné, sú naďalej v rodinnoprávnom vzťahu k obom rodičom. Ďalšia výnimka sa týka dobromyseľného manžela, to znamená manžela, ktorý si nebol vedomý toho, že manželstvo malo určitý nedostatok. Tento manžel môže napríklad požiadať o výživné, ktoré bude hradiť druhý manžel.

HoreHore

10. Existujú alternatívne možnosti mimosúdneho urovnania záležitostí, ktoré súvisia s rozvodom bez účasti sudcu?

Rozvodová mediácia sa v Holandsku vyskytuje pomerne často. Manželia sa s pomocou mediátora a prípadne s pomocou svojich advokátov usilujú dospieť k dohode o rozvode a jeho dôsledkoch. Tieto dohody sa zaznamenajú v dohode o rozvode, ktorá je písomným dokumentom. Tieto dohody sa môžu týkať napríklad rozdelenia majetku, vyživovacích povinností medzi rozvedenými manželmi a zaopatrenia detí. Sudca môže túto dohodu zaznamenať v rozsudku.

Existuje „Združenie rodinnoprávnych advokátov a rozvodových mediátorov“ („Vereniging van Familierechtadvocaten en Scheidingsbemiddelaars“), ktorého členovia sa špecializujú okrem iného na rozvody a výživné. Takisto sa špecializujú na rozvodovú mediáciu a všetko, čo s ňou súvisí.

Pozri: www.vas-scheidingsbemiddeling.nl Nederlands.

11. Kde musím podať žiadosť o rozvod / odluku od stola a lôžka / vyhlásenie manželstva za neplatné? Aké formálne kroky musím podniknúť a aké dokumenty musím k návrhu priložiť?

Návrh

Rozvodové konanie vždy začína na základe návrhu. V návrhu musí byť uvedené priezvisko, mená a bydlisko alebo miesto pobytu manželov. Ak majú manželia maloleté deti, musia byť uvedené tieto údaje aj o týchto deťoch.

Popri návrhu na rozvod je možné požiadať o jedno alebo viacero vedľajších opatrení. Je to návrh, ktorý súvisí s rozvodom. Sudca môže vydať vedľajšie opatrenie týkajúce sa okrem iného:

HoreHore

 • práv voči maloletým deťom a styku s maloletými deťmi;

 • výživného v prospech jedného z rozvedených manželov a/alebo detí;

 • vysporiadania spoluvlastníctva manželov alebo vykonania úpravy dohodnutej v podmienkach manželskej zmluvy;

 • využívania bytu manželov;

 • vyrovnania dôchodkov. 

Návrh musí na súde podať advokát. Ak má navrhovateľ bydlisko v Holandsku, môže podať návrh na súde v obvode, kde má navrhovateľ bydlisko. Ak navrhovateľ nemá bydlisko v Holandsku, druhý manžel však má bydlisko v Holandsku, návrh sa zašle súdu v tom obvode, kde má druhý manžel bydlisko. Ak ani jeden z manželov nemá bydlisko v Holandsku, návrh musí byť zaslaný súdu v Haagu.

Ktoré písomnosti je potrebné priložiť?

 1. originály výpisov (nie staršie ako tri mesiace) z registra obyvateľstva oboch manželov s uvedením štátnej príslušnosti, rodinného stavu a ak niektorý manžel nie je holandským štátnym príslušníkom, aj s uvedením dátumu príchodu do Holandska.

  V prípade, ak jeden z manželov je holandským štátnym príslušníkom a druhý z manželov nie je holandským štátnym príslušníkom, je potrebné uviesť aj dátum usadenia sa v Holandsku.

 2. originály výpisov z registra narodení maloletých detí (nie staršie ako tri mesiace) a
 3. originál výpisu z registra manželstiev (z obecného úradu, kde bol uzavretý sobáš / nie starší ako tri mesiace). Pokiaľ ide o manželstvá, ktoré boli uzavreté v zahraničí, stačí priložiť originál sobášneho listu alebo starší výpis.

12. Môžem získať príspevok na výdavky za právnu pomoc?

Ak osoba, ktorá uplatňuje svoje práva, nemôže (vôbec) uhradiť výdavky na advokáta, môže mať táto osoba za určitých podmienok nárok na subvencovanú právnu pomoc (pozri aj internetovú stránku Právna pomoc). Nazýva sa „príspevok“.

HoreHore

V prípade cezhraničných sporov, ak navrhovateľ síce nemá bydlisko v Holandsku, ale má bydlisko v inom členskom štáte Európskej únie, platí rovnako nárok na subvencovanú právnu pomoc. Je to upravené v európskej smernici o cezhraničnej právnej pomoci (Ú. v. ES 2003 L 26, 31.1.2003). Na základe vzorového tlačiva, totožného vo všetkých členských štátoch, ktoré je súčasťou tejto smernice, je prostredníctvom Rady pre právnu pomoc v Haagu možné požiadať o príspevok.

Ak je to potrebné, Rada môže byť nápomocná v prípade právnej pomoci pri výbere advokáta. Internetová stránka Rady je: www.rvr.org Nederlands. Adresa je uvedená v bode 16 informácií o výživnom.

Ak má osoba, ktorá uplatňuje svoje práva bydlisko mimo EÚ, je v určitých prípadoch možné získať právnu pomoc v Holandsku. Týka sa to prípadov, ktoré sú upravené zmluvou. Pre tieto prípady sú relevantné tieto zmluvy: Haagsky dohovor o civilnom konaní z roku 1954, Európsky dohovor o zasielaní žiadostí o právnu pomoc z roku 1977 a Haagsky dohovor o medzinárodnom prístupe k spravodlivosti z roku 1980. Tieto zmluvy obsahujú úpravu, z ktorej vo všeobecnosti vyplýva, že príslušníci zmluvných štátov majú nárok na bezplatnú právnu pomoc vo všetkých ostatných zmluvných štátoch rovnako, ako ich vlastní štátni príslušníci. Vyžaduje sa vyhlásenie o insolventnosti na príslušnom orgáne v obvyklom mieste pobytu osoby, ktorá svoje práva uplatňuje. Žiadosť o právnu pomoc a toto vyhlásenie tento orgán následne zašle príslušnému orgánu v štáte, kde právna pomoc musí byť poskytnutá. Rovnako sa tu posúdi, či má žiadateľ právo na bezplatnú právnu pomoc.

HoreHore

13. Je možné podať odvolanie proti rozsudku o rozvode / odluke od stola a lôžka / vyhlásení manželstva za neplatné?

Áno.

14. Čo musím urobiť, aby bolo súdne rozhodnutie o rozvode / odluke od stola a lôžka / vyhlásení manželstva za neplatné z iného členského štátu v mojom prípade uznané v Holandsku?

Medzi členskými štátmi EÚ platí od 1. marca 2005 Nariadenie Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o príslušnosti a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa nahrádza Nariadenie (ES) č. 1347/2000, skrátene označované ako Nariadenie Brusel II bis. Nariadenie Brusel II bis platí rovnako pre rozvod, odluku od stola a lôžka a vyhlásenie manželstva za neplatné. Na základe tohto nariadenia sa rozsudky o rozvode vydané v ostatných členských štátoch (okrem Dánska) uznávajú v Holandsku bez osobitného konania (článok 21 odseku 1 nariadenia). Nevyžaduje sa ani osobitné konanie o úpravu písomností o osobnom stave, napríklad ak je potrebné umiestniť na sobášny list okrajovú poznámku o rozvode.

Osoba, ktorá má na tom právny záujem, môže začať súdne konanie o určenie toho, že rozhodnutie nie je uznané. Nariadenie pre tento prípad uvádza určitý počet dôvodov zamietnutia - dôvody na zamietnutie uznania rozvodu. Uznanie rozvodu nesmie byť v rozpore s verejným poriadkom. Takisto sa skúma, či bol odporca (účastník, ktorý nepodal návrh na rozvod) o konaní riadne upovedomený. Nesmie sa však skúmať správnosť rozhodnutia.

HoreHore

Na základe nariadenia vydá sudca členského štátu, v ktorom bolo rozhodnutie vydané na žiadosť každej osoby, ktorá má na tom právny záujem osvedčenie o tomto rozhodnutí (podľa vzorového tlačiva). V tomto osvedčení sa okrem iného uvedie, z ktorého štátu rozhodnutie pochádza, ďalej sa tu uvedú údaje o účastníkoch, či bolo rozhodnutie vydané v neprítomnosti, o aký druh rozhodnutia ide - rozvod alebo odluka od stola a lôžka, dátum rozhodnutia a označenie orgánu, ktorý rozhodnutie vydal.

15. Na aký súd sa v Holandsku musím obrátiť, ak chcem podať námietku proti uznaniu rozsudku o rozvode / odluke od stola a lôžka / vyhlásení manželstva za neplatné súdom v inom členskom štáte? Aké konanie sa na tento prípad vzťahuje?

Ak si chce osoba, ktorá má na tom právny záujem, nechať potvrdiť, že zahraničné rozhodnutie nie je uznané v Holandsku, môže sa obrátiť s návrhom na neuznanie na sudcu, ktorý vydáva predbežné opatrenia, a to sudcu toho súdu, v obvode ktorého sa obvykle zdržuje.

16. Aké je aplikovateľné právo pri rozvodovom konaní medzi manželmi, ktorí nežijú v Holandsku alebo majú rozdielnu štátnu príslušnosť?

Právo aplikovateľné pri rozvode sa určí na základe článku 1 Zákona o kolíznom práve v prípade rozvodu. Na základe odseku 4 článku 1 si manželia, aj keď nie sú holandskými štátnymi príslušníkmi, môžu zvoliť holandské právo za aplikovateľné právo. Sudca následne bez toho, aby bolo potrebné podniknúť ďalšie kroky, použije holandské právo. Ak si jeden z manželov zvolí holandské právo, sudca holandské právo použije, ale len vtedy, ak sa druhý manžel voči tomu neodvolá.

Ak nejde o výber aplikovateľného práva, existujú rôzne možnosti. Ak majú manželia spoločnú štátnu príslušnosť, použije sa spoločné národné právo (teda na návrh na rozvod francúzskeho manželského páru sa použije francúzske právo). Ak však u jedného z manželov chýba skutočný spoločenský vzťah k štátu spoločnej štátnej príslušnosti napríklad preto, že tento manžel už roky býva a pracuje v inom štáte, nepoužije sa spoločné národné právo, ale právo spoločného obvyklého miesta pobytu. Ak manželia nemajú spoločnú štátnu príslušnosť, použije sa právo spoločného obvyklého miesta pobytu (napríklad na návrh na rozvod taliansko-španielskeho manželského páru, ktorý má bydlisko v Holandsku, sa použije holandské právo). Ak manželia nemajú spoločnú štátnu príslušnosť ani spoločné obvyklé miesto pobytu, použije sa holandské právo (napríklad na návrh na rozvod belgicko-nemeckého manželského páru, ak manžel má bydlisko v Holandsku a manželka v Belgicku, sa použije holandské právo).

« Rozvod - Všeobecné informácie | Holandsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 04-07-2007

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo