Kummissjoni Ewropea > NGE > Divorzju > Olanda

L-aħħar aġġornament: 04-07-2007
Verżjoni għall-istampar Immarka din il-paġna

Divorzju - Olanda

EJN logo

Din il-paġna issa skadiet. Il-verżjoni tal-lingwa oriġinali ġiet aġġornata u trasferita lejn il-Portal Ewropew tal-Ġustizzja elettronika.


Ġenerali

Fil-biċċa l-kbira tal-każijiet, divorzju jingħata permezz ta’ digriet maħruġ minn Imħallef. Billi r-rikors għal divorzju jrid jiġi ppreżentat fil-qorti minn Avukat, jeħtieġ li tqabbad avukat li jkun awtorizzat jidher quddiem Qorti Olandiża. L-iskop ta’ dan id-dokument ta’ tagħrif hu li jagħti ħarsa ġenerali lejn ir-regoli fl-Olanda dwar dan is-suġġett. Jekk teħtieġ informazzjoni f’aktar dettall għandek tikkonsulta avukat. 

LISTA TAL- KONTENUT

1. Liema kondizzjonijiet iridu jiġu sodisfatti biex koppja tingħata digriet ta’ divorzju? 1.
2. Fuq liema bażi jingħata divorzju? 2.
3. X’inhuma l-konsegwenzi ta’ divorzju fir-rigward ta’: 3.
a) iċ-ċirkostanzi personali tal-koppja? a)
b) Il-qsim tal-proprjetà tal-koppja? b)
c) it-tfal tal-koppja li jkunu għadhom taħt l-età? (Ara wkoll ‘Setgħa tal-Ġenituri fl-Olanda u Manteniment fl-Olanda’) c)
d) l-obbligi ta’ manteniment bejn il-partijiet? (Ara wkoll ‘Manteniment fl-Olanda’d)
4. Xi tfisser fil-prattika is-“separazzjoni legali "? 4.
5. Liema kondizzjonijiet iridu jiġu sodisfatti biex tingħata separazzjoni legali? 5.
6. X’inhuma l-effetti legali ta’ separazzjoni legali? 6.
7. Xi jfisser fil-prattika “annullament ta’ żwieġ"? 7.
8. Liema kondizzjonijiet iridu jiġu sodisfatti biex żwieġ jiġi ddikjarat null? 8.
9. X’inhuma l-effetti legali ta’ annullament ta’ żwieġ? 9.
10. Il-kwistjonijiet relatati ma’ divorzju jistgħu jiġu riżolti b’modi extra-ġudizzjarji jew alternattivi? 10.
11. F’liema qrati jsiru l-applikazzjonijiet għal divorzju/separazzjoni legali/annullament ta’ żwieġ? Liema kondizzjonijiet iridu jiġu osservati u liema dokumenti jridu jiġu mehmuża? 11.
12. Tista’ tingħata għajnuna legali biex tkopri l-ispejjeż tal-kawża? 12.
13. Jista’ jsir appell kontra digriet ta’ divorzju/separazzjoni legali/annullament ta’ żwieġ? 13.
14. Xi jrid isir biex digriet ta’ divorzju/separazzjoni legali/annullament ta’ żwieġ li jkun ingħata fi Stat Membru ieħor jiġi rikonoxxut fl-Olanda? 14.
15. Quddiem liema qorti għandu jsir rikors għal reviżjoni ta’ deċiżjoni li tirrikonoxxi fl-Olanda digriet ta’ divorzju/separazzjoni legali/annullament ta’ żwieġ li jkun ingħata fi Stat membru ieħor? Kif jiġu indirizzati dawn il-każijiet? 15.
16. Liema liġi tapplika fi proċedimenti ta’ divorzju bejn miżżewġin li ma jkunux jgħixu fl-Olanda? 16.

 

1. Liema kondizzjonijiet iridu jiġu sodisfatti biex koppja tingħata digriet ta’ divorzju?

Rikors għal divorzju jista’ jiġi ppreżentat mill-miżżewġin flimkien (rikors konġunt), jew minn parti waħda biss (rikors individwali).

Rikors għal divorzju jista’ jsir f’kull ħin wara ż-żwieġ: m’hemmx bżonn li l-partijiet ikun ilhom miżżewġin għal ċertu ammont ta’ żmien.

Id-divorzju jidħol fis-seħħ malli jiġi reġistrat id-digriet ta’ divorzju fir-reġistru tat-twelid, żwieġ u mewt. Din ir-reġistrazzjoni tista’ ssir biss mill-jum meta d-digriet ikun sar res judicata (jiġifieri, li jkun akkwista l-awotorità ta’ deċiżjoni finali li ma tistax tiġi appellata). Ir-reġistrazzjoni trid issir fi żmien 6 xhur minn meta d-digriet ikun sar res judicata, u jekk jiskorri dan il-perjodu d-digriet ma jibqax jgħodd u r-reġistrazzjoni ma tkunx tista’ ssir. Jekk iż-żwieġ ikun sar f’pajjiż ieħor u ċ-ċertifikat taż-żwieġ barrani ma jkunx ġie reġistrat fir-reġistru Olandiż tat-twelid, żwieġ u mewt, id-digriet tad-divorzju (Olandiż) irid jiġi reġistrat fir-Reġistru Speċjali tat-twelid, żwieġ u mewt fl-Aja.

2. Fuq liema bażi jingħata divorzju?

Taħt il-liġi Olandiża, id-divorzju jingħata fuq bażi waħda: li ż-żwieġ ikun tkisser irremedjabilment. Dan iseħħ meta l-partijiet ma jkunux jistgħu jkomplu jgħixu flimkien, u meta ma jkun hemm ebda tama li r-relazzjonijiet bejn il-miżżewġin jistgħu jitranġaw. Fil-każ ta’ rikors individwali għal divorzju, ir-rikorrent irid jagħmel it-talba fuq il-bażi li ż-żwieġ ikun tkisser irremedjabilment, u jekk dan jiġi kkontestat mill-parti l-oħra, ir-rikorrent irid iġib provi ta’ dan l-istat ta’ fatt. Huwa f’idejn l-Imħallef biex jistabbilixxi jekk hemmx biżżejjed provi li ż-żwieġ tkisser irremedjabilment.

FuqFuq

3. X’inhuma l-konsegwenzi ta’ divorzju fir-rigward ta’:

a) iċ-ċirkostanzi personali tal-koppja?

Divorzju jista’ jkollu konsegwenzi fuq l-użu tal-kunjom tar-raġel mill-mara.

b) Il-qsim tal-proprjetà tal-koppja?

Sistema statutorja

Il-liġi Olandiża tipprovdi arranġament speċjali fir-rigward tad-dħul u l-kapital matul iż-żwieġ. Is-sistema statutorja tistabbilixxi komunjoni tal-proprjetà kollha, li taħtha jaqgħu il-beni kollha tal-miżżewġin, kemm jekk ikunu ġew akkwistati qabel iż-żwieġ u kemm jekk wara. Bl-istess mod, l-assi kapitali tal-miżżewġin jingħaqdu f’kapital konġunt wieħed, waqt li d-djun, kemm jekk ikunu saru qabel jew wara ż-żwieġ, u kemm jekk ikunu saru mill-mara jew mir-raġel, jistgħu jiġu infurzati kontra l-komunjoni. Il-komunjoni tal-beni tiġi xolta u maqsuma malli jingħata divorzju. Il-prinċipju ġenerali tal-liġi hu li l-miżżewġin għandhom dritt għal nofs il-komunjoni tal-beni, għalkemm il-miżżewġin jistgħu jidderogaw minn dan il-prinċipju permezz ta’ ftehim dwar divorzju jew meta ssir id-diviżjoni.

Ftehim ta’ qabel iż-żwieġ

Permezz ta’ ftehim qabel iż-żwieġ dwar il-proprjetà matrimonjali, il-miżżewġin jistgħu jadottaw sistema li tidderoga mis-sistema statutorja. Dan il-ftehim jistabbilixxi r-regoli dwar id-diviżjoni tal-komunjoni tal-beni f’każ ta’ divorzju.

c) it-tfal tal-koppja li jkunu għadhom taħt l-età? (Ara wkoll ‘Setgħa tal-Ġenituri fl-Olanda u Manteniment fl-Olanda’)

Is-Setgħa tal-Ġenituri

Wara d-divorzju, il-ġenituri jkomplu jeżerċitaw is-setgħa tagħhom fuq it-tfal flimkien, jekk dan kien il-każ matul iż-żwieġ. F’każijiet eċċezzjonali biss tista’ tintlaqa’ talba biex is-setgħa fuq it-tfal tingħata lil ġenitur wieħed biss. Dan ir-rikors jista’ jiġi preżentat miż-żewġ ġenituri flimkien jew minn wieħed minnhom biss. Il-ġenitur li ma jkollux setgħa fuq it-tfal huwa intitolat għal arranġament dwar aċċess għat-tfal. Iż-żewġ ġenituri flimkien (jew ġenitur wieħed waħdu) jista’ jitlob lill-Imħallef biex jiddeċiedi dwar arranġament għall-aċċess għat-tfal.

FuqFuq

Manteniment għat-tfal

Il-ġenituri jridu jilħqu ftehim dwar l-asspetti finanzjarji tal-manteniment biex ikunu jistgħu jkomplu jeżerċitaw is-setgħa tagħhom fuq it-tfal flimkien. Jistgħu jsaqsu lill-Imħallef biex idaħħal dan il-ftehim fid-digriet tad-divorzju. Jekk il-partijiet divorzjati ma jaslux għal ftehim, l-Imħallef jista’ jiddeċiedi dwar din il-kwistjoni u jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet relevanti, waqt li jekk is-setgħa tal-ġenituri tiġi assenjata lil wieħed mill-ġenituri biss, tista’ ssir talba lill-Imħallef biex jistabbilixxi l-manteniment li jrid jitħallas mill-ġenitur l-ieħor. Fil-prinċipju, madanakollu, il-ġenituri għandhom jiftiehmu dwar il-ħlas ta’ manteniment bejniethom.

Aktar tagħrif dwar dan is-suġġett jinsab fid-dokument ta’ informazzjoni “Manteniment” u fuq is-sit ta’ l-Internet ta’ l-Aġenzija Nazzjonali għall-Ġbir tal-Manteniment (www.lbio.nl Nederlands).

d) l-obbligi ta’ manteniment bejn il-partijiet? (Ara wkoll ‘Manteniment fl-Olanda’)

L-obbligu li l-miżżewġin imantnu lil xulxin jibqa’ fis-seħħ anki wara li ż-żwieġ jinħall. Meta l-Imħallef jagħti d-digriet tad-divorzju, jew permezz ta’ digriet sussegwenti, jista’ fuq talba jordna manteniment għall-parti li ma jkollhiex biżżejjed dħul għall-għixien tagħha u li ma ma tistax tiġġenera dan id-dħul b’mod raġonevoli. Dan il-ħlas isir mill-parti l-oħra. L-Imħallef iqis l-ħtiġijiet tal-parti li tkun ser tirċievi l-manteniment, minn naħa waħda, u l-mezzi finanzjarji tal-parti l-oħra, min-naħa l-oħra, meta jispeċifika l-ammont ta’ manteniment. Minbarra dawn il-konsiderazzjonijiet finanzjarji, ċirkostanzi mhux ta’ natura finanzjarja jiġu kkunsidrati wkoll meta jiġi stabbilit l-ammont tal-manteniment, bħal kemm ikun damu ż-żwieġ u l-koabitazzjoni. Jekk l-Imħallef ma jiffissax żmien għall-manteniment, dan l-obbligu jiskadi wara tnax-il sena. L-Imħallef jista’ jtawwal l-obbligu ta’ manteniment fuq talba tal-parti li tirċievih f’każijiet ta’ bżonn. Il-perjodu ta’ l-obbligu tal-manteniment ikun twil daqs iż-żwieġ jekk iż-żwieġ kien wieħed qasir (inqas minn ħames snin) u meta ma jkunx hemm tfal miż-żwieġ. Jekk il-partijiet jaslu fi ftehim dwar id-dispożizzjonijiet tal-manteniment, jistgħu jagħżlu li jinkluduhom fil-ftehim tad-divorzju.

FuqFuq

4. Xi tfisser fil-prattika is-“separazzjoni legali "?

Is-separazzjoni ttemm il-koabitazzjoni tal-miżżewġin, mingħajr ma tħoll ir-rabta taż-żwieġ. Din tintuża mill-miżżewġin li jkunu jridu jitilqu lil xulxin u li jridu jistabbilixxu qafas legali biex jgħixu għal rashom, iżda li ma jkunux jixtiequ jtemmu ż-żwieġ tagħhom, għal raġunijiet reliġjużi jew raġunijiet oħra. Is-separazzjoni tħalli l-possibiltà ta’ rikonċiljazzjoni miftuħa, u tista’ tkun ukoll “fażi tranżitorja” lejn it-tmiem taż-żwieġ.

5. Liema kondizzjonijiet iridu jiġu sodisfatti biex tingħata separazzjoni legali?

Separazzjoni tingħata biss meta ż-żwieġ ikun tfarrak b’mod irremedjabbli.

6. X’inhuma l-effetti legali ta’ separazzjoni legali?

Is-separazzjoni għandha konsegwenzi legali fuq id-drittijiet tal-proprjetà matrimonjali, is-setgħa tal-ġenituri (inkluż l-aċċess għat-tfal), il-manteniment u d-drittijiet għall-pensjoni, iżda r-rabta legali taż-żwieġ tibqa’ fis-seħħ. Jekk il-miżżewġin ikunu jixtiequ jipproċedu għad-divorzju, jistgħu jitolbu li jinħall iż-żwieġ.

Madanakollu, din it-talba għal divorzju ma tistax issir f’kull ħin, ħlief jekk it-talba tkun waħda konġunta bil-kunsens taż-żewġ partijiet. Jekk min-naħa l-oħra, it-talba ssir biss fuq l-inizzjattiva ta’ parti waħda, it-talba tista’ ssir biss wara perjodu ta’ stennija ta’ 3 snin wara s-separazzjoni. F’każijiet speċjali, madanakollu, dan il-perjodu ta’ tlett snin jista’ jiġi mqassar għal sena mill-Qorti. Il-perjodu ta’ tlett snin jibda jiddekorri mir-reġistrazzjoni tas-separazzjoni.

FuqFuq

7. Xi jfisser fil-prattika “annullament ta’ żwieġ"?

Żwieġ jista’ jiġi ddikjarat null biss b’digriet tal-qorti, permezz ta’ proċedura mibdija b’rikors bil-miktub. Iż-żwieġ jitqies li hu validu sakemm ma jiġix iddikjarat mod ieħor mill-Imħallef.

8. Liema kondizzjonijiet iridu jiġu sodisfatti biex żwieġ jiġi ddikjarat null?

Bil-liġi, annullament jista’ jintalab għal dawn ir-raġunijiet :

 • jekk iż-żwieġ ikun sar minkejja l-eżistenza ta’ impediment legali (e.ż. età minima, kunsens għal żwieġ li jinvolvi minorenni, bigamija u konsangwinità);
 • il-kunsens ikun ittieħed bi vjolenza jew ingħata bi żball;
 • żwieġ ta’ konvenjenza;
 • waħda mill-partijiet ikollha mard tal-moħħ;
 • il-formalitajiet tar-reġistrazzjoni ma jkunux ġew eżegwiti ;
 • ma jkunx hemm xhieda skond kif mitlub mil-liġi .

9. X’inhuma l-effetti legali ta’ annullament ta’ żwieġ?

Wara l-annullament ta’ żwieġ mill-qorti, iż-żwieġ jitqies li qatt ma eżista. Dan il-prinċipju iżda huwa soġġett għal ċerti eċċezzjonijiet, u f’dawn il-każijiet l-annullament ikollu l-istess effetti legali bħal divorzju. Per eżempju, it-tfal li jkunu twieldu fiż-żwieġ xorta waħda jibqgħu jitqiesu li twieldu fiż-żwieġ. Eċċezzjoni oħra hi meta parti waħda tkun aġixxiet b’bona fidi, jiġifieri li ma kienitx taf bl-impediment legali. Din il-parti tibqa’ intitolata li tirċievi l-manteniment mingħand il-parti l-oħra.

FuqFuq

10. Il-kwistjonijiet relatati ma’ divorzju jistgħu jiġu riżolti b’modi extra-ġudizzjarji jew alternattivi?

Il-medjazzjoni f’każijiet ta’ divorzju issir spiss. Il-miżżewġin jippruvaw jilħqu ftehim dwar id-divorzju tagħhom u l-effetti tiegħu, bl-għajnuna ta’ medjatur u possibilment l-avukati tagħhom. Dan jiġi formalizzat fil-forma ta’ ftehim ta’ divorzju bil-miktub, li jista’ jinkludi dispożizzjonijiet dwar id-diviżjoni ta’ assi li jaqgħu taħt il-komunjoni, l-obbligi ta’ manteniment ta’ bejn il-miżżewġin, u l-kustodja u l-kura tat-tfal minorenni. L-Imħallef jista’ jinkludi l-ftehim ta’ divorzju fid-digriet tiegħu .

Teżisti “Assoċjazzjoni ta’ avukati dwar il-Liġi tal-Familja u Medjaturi tad-Divorzju”, li l-membri tagħha jispeċjalizzaw fi kwistjonijiet ta’ divorzju u manteniment, inkluża l-medjazzjoni dwar id-divorzju.

Ara: www.vas-scheidingsbemiddeling.nl Nederlands.

11. F’liema qrati jsiru l-applikazzjonijiet għal divorzju/separazzjoni legali/annullament ta’ żwieġ? Liema kondizzjonijiet iridu jiġu osservati u liema dokumenti jridu jiġu mehmuża?

Rikors

Proċedura ta’ divorzju tinbeda b’rikors. Ir-rikors għandu jispeċifika l-kunjom, l-ismijiet u l-post ta’ residenza tal-miżżewġin, kif ukoll dawk tat-tfal.

Minbarra t-talba għal divorzju, jistgħu jsiru talbiet għal dispożizzjonijiet relatati, li jinkludu:

FuqFuq

 • is-setgħa tal-ġenituri fuq it-tfal minorenni u l-aċċess tal-ġenituri għat-tfal;
 • manteniment għal wieħed jew waħda mill-miżżewġin u/jew għat-tfal;
 • diviżjoni tal-komunjoni tal-beni jew eżekuzzjoni tal-ftehim ta’ qabel iż-żwieġ dwar il-proprjetà matrimonjali;
 • użu tad-dar taż-żwieġ;
 • arranġamenti dwar pensjonijiet

Ir-rikors għandu jiġi ppreżntat minn avukat fil-qorti tad-distrett relevanti. Jekk ir-rikorrent ikun residenti fl-Olanda, ir-rikors għandu jiġi ppreżentat fil-qorti tad-distrett fejn jgħix ir-rikorrent. Ir-rikors għandu jintbagħat lill-qorti tad-distrett tal-parti konvenuta jekk ir-rikorrent ma jkunx jgħix fl-Olanda. Jekk ħadd mill-miżżewġin ma jkun jgħix fl-Olanda, ir-rikors għandu jiġi ppreżentat fil-Qorti ta’ l-Aja.

Liema dokumenti jridu jiġu mehmuża?

 1. estratti oriġinali (mhux eqdem minn 3 xhur) mir-reġistru tal-popolazzjoni taż-żewġ partijiet. Għandhom jissemmew in-nazzjonalità, l-istat ta’ żwieġ u, jekk xi ħadd minnhom ma jkunx ta’ nazzjonalità Olandiża, id-data ta’ dħul fl-Olanda.

  Id-data ta’ stabbiliment fl-Olanda għandha tissemma’ wkoll, jekk wieħed mill-miżżewġin ikun ta’ nazzjonalità Olandiża u l-parti l-oħra ma tkunx.

 2. estratti oriġinali (mhux eqdem minn 3 xhur) mir-reġistru tat-twelid tat-tfal minorenni
 3. estratt oriġinali mir-reġistru taż-żwieġ (li għandu jinkiseb mill-kunsill lokali tal-post taż-żwieġ u li ma jistax ikun eqdem minn 3 xhur). Fir-rigward ta’ żwieġ li jkun sar f’pajjiż ieħor, ikun biżżejjed jekk jiġi ppreżentat ċertifikat taż-żwieġ oriġinali jew estratt aktar reċenti.

12. Tista’ tingħata għajnuna legali biex tkopri l-ispejjeż tal-kawża?

Persuna li tkun involuta f’kawża legali tista’, jekk tissodisfa ċerti kondizzjonijiet, tikkwalifika għal għajnuna legali ssussidjata jekk ma tkunx tiflaħ tħallas l-ispejjeż legali (ara s-sit ta’ l-internet Għajnuna Legali).

FuqFuq

F’tilwimiet ta’ natura tranfruntierali, ir-rikorrent li jkun jgħix barra l-Olanda iżda ġewwa l-UE wkoll għandu dritt għal għajnuna legali ssussidjata. Din hija regolata bid-Direttiva Ewropea li ttejjeb l-aċċess għall-ġustizzja f’tilwim transfruntierali billi tistabbilixxi regoli komuni minimi relatati ma’ l-għajnuna legali għal dan it-tilwim (Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea 2003 L 26, 31-01-2003). Permezz tal-formola standard li tinsab f’din id-Direttiva, persuna tista’ tapplika għal għajnuna legali sussidjata mingħand il-Kunsill ta’ l-Għajnuna Legali fl-Aja.

Jekk ikun hemm bżonn, il-Kunsill għall-Għajnuna Legali jista’ jgħin biex jintgħażel avukat. Is-sit ta’ l-Internet tal-Kunsill huwa www.rvr.org Nederlands. L-indirizz tal-Kunsill jinsab fil-punt 16 ta’ l-informazzjoni dwar il-manteniment.

F’ċerti ċirkostanzi, persuna involuta f’kawża li tkun tgħix barra l-UE hija intitolata li tirċievi l-għanuna legali fl-Olanda. Dawn il-każijiet huma stabbiliti b’diversi trattati, inkluż it-Trattat ta’ l-Aja dwar il-proċedura ċivili ta’ l-1954, il-Ftehim Ewropew dwar it-trasmissjoni ta’ applikazzjonijiet għall-għanuna legali ta’ l-1977 u t-Trattat ta’ l-Aja biex jittejjeb l-aċċess għall-ġustizzja f’tilwim transfruntierali ta’ l-1980. Id-dispożizzjonijiet li jinsabu f’dawn it-trattati bażikament jagħtu dritt liċ-ċittadini ta’ l-Istati Membri għal għajnuna legali b’xejn fl-Istati Membri kollha bl-istess mod bħaċ-ċittadini ta’ dawk l-Istati Membri. Il-persuna in kwistjoni trid tapplika għal dikjarazzjoni dwar in-nuqqas tagħha ta’ mezzi finanzjarji minħand l-awtoritajiet kompetenti tal-post normali ta’ residenza tagħha. It-talba għall-għajnuna legali tintbagħat, flimkien mad-dikjarazzjoni dwar in-nuqqas ta’ mezzi finanzjarji, lill-awtoritajiet kompetenti fil-pajjiż fejn għandha tingħata l-għajnuna legali. Dawn l-awtoritajiet għandhom jiddeċiedu jekk il-persuna hijiex intitolata għal għajnuna legali b’xejn jew le.

FuqFuq

13. Jista’ jsir appell kontra digriet ta’ divorzju/separazzjoni legali/annullament ta’ żwieġ?

Iva.

14. Xi jrid isir biex digriet ta’ divorzju/separazzjoni legali/annullament ta’ żwieġ li jkun ingħata fi Stat Membru ieħor jiġi rikonoxxut fl-Olanda?

Sa mill-1 ta’ Marzu 2005, ir-relazzjonijiet bejn l-Istati Membri ta’ l-UE huma regolati bir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2201/2003 tas-27 ta’ Novembru 2003 dwar il-ġurisdizzjoni u r-rikonoxximent u l-infurzar ta’ sentenzi fi kwistjonijiet matrimonjali u fi kwistjonijiet ta’ responsabbiltà tal-ġenituri għat-tfal taż-żewġ konjugi, li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1347/2000, u li jissejjaħ ir-Regolament ġdid ta’ Brussell II. Ir-Regolament ġdid ta’ Brussell II huwa applikabbli għal proċeduri ta’ divorzju, kif ukoll ta’ separazzjoni u annullament. Permezz ta’ dan ir-regolament, id-digrieti ta’ divorzju mogħtija minn qorti fi stati membri oħrajn (ħlief għad-Danimarka) għandhom jiġu rikonoxxuti mill-Olanda mingħajr ebda forma ta’ proċedura legali, skond l-artikolu 21(1) tar-regolament. Lanqas m’hi meħtieġa proċedura speċjali biex jiġu emendati dokumenti fir-reġistru tat- twelid, żwieġ u mewt, meta per eżempju ikun meħtieġ li tiżdied nota marġinali dwar id-divorzju f’ċertifikat taż-żwieġ.

Parti interessata tista’ tibda proċedimenti sabiex qorti tistabbilixxi jekk digriet ta’ divorzju għandux jiġi rikonoxxut jew le. Ir-regolament jipprovdi xi każijiet fejn id-digriet ta’ divorzju minn pajjiż barrani jista’ ma jiġix rikonoxxut, bħall-kondizzjoni li r-rikonoxximent tad-divorzju ma jkunx ta’ periklu għall-ordni pubblika, u li l-konvenut (jiġifieri l-parti li kontriha saret it-talba għad-divorzju) ikun ġie notifikat b’mod regolari dwar il-proċedura. Madanakollu, il-merti tal-każ ma jistgħux jiġu eżaminati mill-ġdid.

FuqFuq

Permezz ta’ dan ir-regolament, qorti ta’ Stat Membru għandha tipprovdi lill-partijiet interessati kollha, fuq talba tagħhom, b’ċertifikat (skond formola standard) li jirreferi għal dan id-digriet. Dan iċ-ċertifikat jiddikjara inter alia f’liema pajjiż inħareġ id-digriet, jekk kienx digriet mogħti in absentia, x’tip ta’ digriet hu (jiġifieri divorzju jew separazzjoni), id-data tad-digriet u l-qorti li ħarġitu.

15. Quddiem liema qorti għandu jsir rikors għal reviżjoni ta’ deċiżjoni li tirrikonoxxi fl-Olanda digriet ta’ divorzju/separazzjoni legali/annullament ta’ żwieġ li jkun ingħata fi Stat membru ieħor? Kif jiġu indirizzati dawn il-każijiet?

Jekk xi parti tkun trid tikkontesta digriet li jirrikonoxxi divorzju barrani fl-Olanda, tista’ tagħmel talba lill-qorti tad-distrett fejn tgħix.

16. Liema liġi tapplika fi proċedimenti ta’ divorzju bejn miżżewġin li ma jkunux jgħixu fl-Olanda?

Il-liġi applikabbli f’każijiet ta’ divorzju hija stabbilita mill-artikolu 1 ta’ l-Att dwar id-Divorzju (Kunflitt ta’ Liġijiet). Il-miżżewġin jistgħu jagħżlu li tapplika l-liġi ta’ l-Olanda, anki jekk ma jkunux ta’ nazzjonalità Olandiża. Dan huwa stabbilit fl-artikolu 1(4) ta’ l-Att dwar id-Divorzju (Kunflitt ta’ Liġijiet). Jekk il-miżżewġin jagħżlu li tapplika l-liġi Olandiża, l-Imħallef għandu japplika l-liġi Olandiża mingħajr dewmien. Jekk parti waħda biss tagħżel li tapplika l-liġi Olandiża, l-Imħallef għandu japplika l-liġi Olandiża biss jekk il-parti l-oħra ma toġġezzjonax.

Jekk ma ssir ebda għażla ta’ liġi, hemm diversi possibiltajiet. Jekk il-miżżewġin ikunu ta’ l-istess nazzjonalità, il-liġi komuni nazzjonali tkun applikabbli (f’applikazzjoni għal divorzju minn koppja Franċiża, per eżempju, tapplika l-liġi Franċiża). Madanakollu, jekk wieħed mill-miżżewġin ma jkollux konnessjoni mal-pajjiż ta’ nazzjonalità komuni (e.ż. jekk din il-persuna tkun ilha tgħix u taħdem f’pajjiż ieħor għal bosta snin), il-qorti għandha tapplika l-liġi tal-pajjiż tal-post ta’ residenza komuni minnflok il-liġi nazzjonali tan-nazzjonalità komuni tagħhom. Jekk il-miżżewġin ma jkollhomx nazzjonalità komuni, tkun applikabbli l-liġi tal-post ta’ residenza komuni (il-liġi ta’ l-Olanda tkun applikabbli f’każ ta’ talba għal divorzju minn koppja Taljana/Spanjola li tkun residenti fl-Olanda). Jekk il-miżżewġin la jkollhom nazzjonalità komuni, u lanqas post komuni ta’ residenza, il-liġi Olandiża tkun applikabbli (per eżempju, il-liġi Olandiża hija applikabbli f’każ ta’ talba għal divorzju ta’ koppja Belġjana / Ġermaniża meta r-raġel ikun residenti fl-Olanda u l-mara fil-Belġju).

« Divorzju - Informazzjoni Ġenerali | Olanda - Informazzjoni Ġenerali »

FuqFuq

L-aħħar aġġornament: 04-07-2007

 
 • Liġi Komunitarja
 • Liġi Internazzjonali

 • Belġju
 • Bulgarija
 • Repubblika Ċeka
 • Danimarka
 • Ġermanja
 • Estonja
 • Irlanda
 • Greċja
 • Spanja
 • Franza
 • Italja
 • Ċipru
 • Latvja
 • Litwanja
 • Lussemburgu
 • Ungerija
 • Malta
 • Olanda
 • Awstrija
 • Polonja
 • Portugall
 • Rumanija
 • Slovenja
 • Slovakkja
 • Finlandja
 • Isvezja
 • Renju Unit