Eiropas Komisija > ETST > Laulības šķiršana > Nīderlande

Pēdējo reizi atjaunots: 04-07-2007
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Laulības šķiršana - Nīderlande

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pirmavota valodas versija ir atjaunināta un pārcelta uz Eiropas e-tiesiskuma portālu.


Vispārīgs pārskats

Vairumā gadījumu šķiršanās prasību apmierina tiesnesis, izsniedzot spriedumu. Tā kā iesniegumu par šķiršanos tiesā jāiesniedz advokātam, ir jānolīgst advokāts, kam ir likumīgas pilnvaras pārstāvēt klientu Nīderlandes tiesā. Šī dokumenta mērķis ir sniegt jums vispārīgu pārskatu par Nīderlandes likumiem šķiršanās lietās. Jurists var sniegt jums sīkāku informāciju par šo jautājumu. 

SATURS

1. Kādi ir priekšnoteikumi, lai laulību varētu šķirt? 1.
2. Kādos gadījumos laulību var šķirt? 2.
3. Kādas ir laulības šķiršanas tiesiskās sekas: 3.
a) laulāto personiskajās attiecībās? a)
b) mantas sadales jautājumos laulāto starpā? b)
c) attiecībā uz nepilngadīgiem bērniem (skatīt arī “Vecāku atbildība Nīderlandē” un “Uzturlīdzekļi Nīderlandē”) c)
d) attiecībā uz pienākumu maksāt uzturlīdzekļus bijušajam laulātajam (skatīt arī “Uzturlīdzekļi Nīderlandē”). d)
4. Kāda ir praktiskā nozīme jēdzienam “laulāto šķirtība”? 4.
5. Kādi ir priekšnoteikumi laulāto šķirtībai? 5.
6. Kādas ir laulāto šķirtības tiesiskās sekas? 6.
7. Kāda ir praktiskā nozīme jēdzienam “laulības atzīšana par neesošu”? 7.
8. Kādos gadījumos laulību var uzskatīt par neesošu? 8.
9. Kādas ir laulības atzīšanas par neesošu tiesiskās sekas? 9.
10. Vai pastāv alternatīvas iespējas, kad, nevēršoties tiesā, var atrisināt laulības šķiršanas jautājumus? 10.
11. Kur lai iesniedz pieteikumu par laulības šķiršanu/laulāto šķirtību/laulības atzīšanu par neesošu?Kādas ir nepieciešamās formalitātes un kādi dokumenti ir jāpievieno pieteikumam? 11.
12. Vai ir iespējams saņemt juridisko palīdzību, lai segtu tiesvedības izmaksas? 12.
13. Vai nolēmumu par laulības šķiršanu/laulāto šķirtību/laulības atzīšanu par neesošu ir iespējams pārsūdzēt? 13.
14. Kas jādara, lai citā dalībvalstī pieņemtu spriedumu par laulības šķiršanu/laulāto atšķirtību/laulības atzīšanu par neesošu varētu atzīt Nīderlandē? 14.
15. Kurā Nīderlandes tiesā man jāvēršas, lai celtu iebildumus pret citā dalībvalstī pieņemta sprieduma par laulības šķiršanu/laulāto šķirtību/laulības neesamības atzīšanu? Kāda ir procesuālā kārtība šajos gadījumo 15.
16. Kuras valsts likums ir piemērojams laulības šķiršanas tiesvedības procesā, ja laulātie nedzīvo Nīderlandē? 16.

 

1. Kādi ir priekšnoteikumi, lai laulību varētu šķirt?

Laulību var šķirt, ja abi laulātie to piesaka kopīgi (kopīgs pieteikums), vai arī to piesaka viens laulātais (individuāls pieteikums).

 Laulības šķiršanas pieteikumu var iesniegt jebkurā brīdī pēc laulības noslēgšanas: nav nepieciešams, lai laulātie būtu nodzīvojuši laulībā noteiktu laiku.

Laulības šķiršana stājas spēkā, kad tiesas spriedumu par laulības šķiršanu reģistrē civilstāvokļa aktu ierakstu reģistrā. Šāda reģistrācija var notikt tikai pēc tam, kad lēmums kļūst par res judicata (t.i., ar likuma spēku kļūst par galīgo, nepārsūdzamo lēmumu). Reģistrācijai jānotiek ne vēlāk kā 6 mēnešus pēc tam, kad likums kļuvis par res judicata, citādi likums zaudē spēku un reģistrācija nevar notikt. Ja laulība noslēgta ārzemēs un ārzemēs izdotā laulības apliecība nav reģistrēta civilstāvokļa aktu ierakstu reģistrā Nīderlandē, Nīderlandē izdoto laulības šķiršanas lēmumu jāreģistrē civilstāvokļa aktu ierakstu reģistrā Hāgā.

2. Kādos gadījumos laulību var šķirt?

Saskaņā ar Holandes likumiem laulības šķiršanai ir tikai viens pamatojums: to var šķirt tad, ja tā ir neglābjami izirusi. Tas notiek gadījumos, kad turpmākā kopdzīve kļūst nepanesama un kad vairs nav cerību, ka īstas laulāto attiecības varētu atjaunoties. Individuāla laulības šķiršanas pieteikuma gadījumā, laulātajam, kas pieprasa laulības šķiršanu, pieprasījums jāpamato ar to, ka laulība ir neglābjami izirusi, un, ja šo apgalvojumu apstrīd otrs laulātais, laulības šķiršanas pieteikuma iesniedzējam jāsniedz pierādījumi šī apgalvojuma patiesības apliecināšanai. Tiesneša ziņā ir noteikt, vai sniegti pietiekami pierādījumi laulības neglābjamam izirumam.

Lapas augšmalaLapas augšmala

3. Kādas ir laulības šķiršanas tiesiskās sekas:

a) laulāto personiskajās attiecībās?

Laulības šķiršana var ietekmēt bijušā vīra uzvārda lietošanas izvēli.

b) mantas sadales jautājumos laulāto starpā?

Sadale noteikta ar civillikumu

Nīderlandes civillikumi paredz īpašus noteikumus attiecībā uz ienākumiem un kapitālu laulības laikā. Civillikums paredz kopīgu visa īpašuma pārvaldi, pie kuras visi laulāto īpašumi, vienalga, vai tie iegūti pirms laulības , vai tās laikā, kļūst par kopīga īpašuma daļām. Tāpat arī viss laulāto kapitāls kļūst par kopīgo kapitālu, pie parādu atmaksājumu, vienalga, vai šie parādi radušie pirms laulības, vai tās laikā, jāpieprasa no kopīgā īpašuma neatkarīgi no tā, kurš no laulātajiem iekļuvis parādos. Kreditori var pieprasīt parāda piedziņu no laulāto kopīgā īpašuma. Kopīgo īpašumu, laulātajiem šķiroties, sadala. Saskaņā ar likumu abiem laulātajiem pienākas puse no kopīgā īpašuma., bet viņi var atkāpties no šī principa un noslēgt alternatīvu vienošanos, ņemot vērā šķiršanās līgumu pie īpašuma sadales.

Laulības līgums

Vienojoties pirms laulībām par noteikumiem īpašuma pārvaldīšanai laulībā (laulību līgums) laulātie var atkāpties no sistēmas, kas pamatojas uz civillikumu. Šī vienošanās paredz noteikumus, kas regulē īpašuma sadali šķiršanās gadījumā,

c) attiecībā uz nepilngadīgiem bērniem (skatīt arī “Vecāku atbildība Nīderlandē” un “Uzturlīdzekļi Nīderlandē”)

Vecāku atbildība

Pēc šķiršanās abi vecāki turpina būt kopīgi atbildīgi par bērniem, ja viņi bija par tiem atbildīgi laulības laikā. Tikai izņēmuma gadījumos var atbalstīt lūgumu uzticēt aizgādību par bērniem vienam no vecākiem. Šādu pieteikumu var iesniegt kopīgi abi vecāki vai arī viens no viņiem. Vienam no vecākiem, kura aizgādībā bērns neatrodas, ir tiesības uz saskarsmi ar bērnu. Abi vecāki kopā (vai arī viens no tiem) var lūgt tiesnesi noteikt režīmu saskarsmei ar bērniem.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Bērnu uzturlīdzekļi

Vecākiem javienojas par bērnu uzturēšanas finansiālajiem aspektiem, ja viņi kopīgi būs atbildīgi par bērniem. Viņi var lūgt tiesnesi iekļaut šo vienošanos sķiršanās spriedumā. Ja šķirtajiem vecākiem neizdodas panākt vienošanos, tiesnesis var pieņemt lēmumu šajā jautājumā un paredzēt attiecīgos noteikumus. Ja aizbildnība ir piešķirta tikai vienam no vecākiem, tiesnesi var lūgt nolemt, kāda summa otram vecākam jāmaksā par bērna uzturlīdzekļiem. Patiesībā tomēr vecākiem pašiem jāvienojas par uzturlīdzekļu summu.

Sīkāku informāciju par šo tematu jūs varat atrast “Uzturlīdzekļu” datu lapā Valsts uzturlīdzekļu iekasēšanas aģentūras tīmekļa vietnē (www.lbio.nl Nederlands).

d) attiecībā uz pienākumu maksāt uzturlīdzekļus bijušajam laulātajam (skatīt arī “Uzturlīdzekļi Nīderlandē”).

Laulāto pienākums uzturēt vienam otru paliek spēkā arī pēc laulības šķiršanas. Kad tiesnesis nolasa laulības šķiršanas spriedumu, vai arī pēc tam, kad laulība ir šķirta, viņš pēc tā bijušā laulātā lūguma, kuram nav pietiekamu līdzekļu uzturam un kurš nav spējīgs tos nodrošināt, var piešķirt līdzekļus uzturam viņam vai viņai. Šie līdzekļi ir jādod otram laulātajam. Tiesnesim, nosakot šo līdzekļu apjomu, ir jāņem vērā, no vienas puses, tā laulātā vajadzības, kas saņem šos līdzekļus, bet, no otras puses, arī otra laulātā finansiālais stāvoklis. Nosakot šo līdzekļu apjomu, bez finansiāliem apsvērumiem zināma nozīme ir arī citiem, ar finansēm nesaistītiem apstākļiem, tādiem kā laulības ilgumam un kopdzīves ilgumam. Ja tiesnesis nenosaka, cik ilgi finansiālais pabalsts ir sniedzams, šis pienākums ilgst 12 gadus. Vajadzības gadījumā pēc pabalsta saņēmēja lūguma tiesnesis var pagarināt pabalsta sniegšanas termiņu. Pienākums nodrošināt uzturlīdzekļus bijušajam laulātajam ir tikpat ilgs, cik attiecīgi ilgusi laulība, ja tā ir bijus īsa (mazāk par 5 gadiem) un bez bērniem. Ja bijušie laulātie vienojas par uzturlīdzekļiem, viņi var pēc pašu vēlēšanās iekļaut šo vienošanos šķiršanās līgumā.

Lapas augšmalaLapas augšmala

4. Kāda ir praktiskā nozīme jēdzienam “laulāto šķirtība”?

Laulāto šķirtība ir līdzeklis laulāto kopdzīves izbeigšanai, oficiāli nešķirot laulību. Laulāto šķirtībai ir liela nozīme to laulāto attiecībās, kas vēlas izšķirties un juridiski sakārtot attiecības šķirtai dzīvei, bet kas, iespējams, reliģisku vai citu iemeslu dēļ nevēlas oficiāli šķirties. Laulāto šķirtība atstāj iespēju samierināties, bet tā var būt arī pārejas periods uz laulības galīgu šķiršanu.

5. Kādi ir priekšnoteikumi laulāto šķirtībai?

Laulības šķirtībai ir tikai viens pamatojums: laulību var šķirt tad, ja tā ir neglābjami izirusi.

6. Kādas ir laulāto šķirtības tiesiskās sekas?

Laulāto šķirtībai ir tiesiskas sekas attiecībā uz laulības īpašuma tiesībām, vecāku atbildību (ietverot saskarsmes tiesības), tiesībām uz uzturlīdzekļiem un pensiju. Citādi laulības oficiālais statuss nemainās. Ja laulātie vēlas pēc šķirtības uzsākt šķiršanas tiesvedību, viņi var iesniegt pieteikumu laulības šķiršanai.

Tomēr šādu pieteikumu laulības šķiršanai nevar iesniegt bez zināmiem noteikumiem, izņemot gadījumus, kad šo pieteikumu iesniedz ar abu pušu piekrišanu. Ja, no otras puses, šo pieteikumu vēlas iesniegt tikai viens laulātais, to var darīt ne ātrāk kā 3 gadus pēc laulāto šķirtības. Īpašos gadījumos tiesa var šo 3 gadu periodu saīsināt līdz 1 gadam. 3 gadu periods sākas ar laulāto šķirtības reģistrāciju.

Lapas augšmalaLapas augšmala

7. Kāda ir praktiskā nozīme jēdzienam “laulības atzīšana par neesošu”?

Laulību var pasludināt par neesošu tikai ar tiesas lēmumu. Laulības pasludināšanas par neesošu procedūru var uzsākt tikai pēc rakstiska pieteikuma. Laulība pēc likuma ir spēkā līdz tam laikam, kad tiesnesis to pasludina par šķirtu.

8. Kādos gadījumos laulību var uzskatīt par neesošu?

Pēc likuma pieteikumu uzskatīt laulību par neesošu, var iesniegt, pamatojotiesuz šādiem apstākļiem:

 • ja laulības slēgšanas laikā ir pastāvējuši likumā noteiktie šķēršļi laulības noslēgšanai (t.i., prasības, kas saistītas ar minimālo vecumu, nepilngadīgu jauniešu gadījumā ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu, bigāmiju un asinsradniecību);
 • ja piekrišanu laulībai atsauc vardarbības vai kļūdas dēļ;
 • ja noslēgta aprēķina laulība:
 • ja laulības noslēgšanas laikā viens no laulātajiem bijis atzīts par rīcības nespējīgu gara slimības vai plānprātības dēļ;
 • ja laulības reģistrācijas formalitātes nav pabeigtas;
 • ja nav izpildīta prasība par liecinieku klatbūtni;

9. Kādas ir laulības atzīšanas par neesošu tiesiskās sekas?

Pēc laulības pasludināšanas tiesā par neesošu uzskata, ka laulība nemaz nav pastāvējusi. Šim principam tomēr ir zināmi izņēmumi, kurus ņemot vērā, laulības atzīšanai par neesošu ir tādas pašas tiesiskās sekas kā laulības šķiršanai. Piemēram, bērni, kas dzimuši laulībā, joprojām tiks uzskatīti par dzimušiem laulībā. Vēl viens izņēmums rodas tad, ja viens no laulātajiem ir rīkojies labticīgi, proti, šis laulātais nav zinājis par pastāvošo likumisko šķērsli. Šis laulātais saglabā tiesības saņemt uzturlīdzekļus no otra laulātā.

Lapas augšmalaLapas augšmala

10. Vai pastāv alternatīvas iespējas, kad, nevēršoties tiesā, var atrisināt laulības šķiršanas jautājumus?

Starpniecība laulības šķiršanas lietās ir samērā bieža parādība. Laulātie cenšas panākt vienošanos attiecībā uz savas laulības šķiršanu un tās sekām ar stapnieka un, iespējams, ar savu juristu palīdzību. Tas tiek oficiāli apstiprināts rakstiska laulības šķiršanas līguma formā, kurā var iekļaut to līdzekļu dalīšanas nosacījumus, kas veido kopīpašumu, abu laulāto savstarpējās uzturlīdzekļu sniegšanas pienākumus, kā arī aizbildniecību un rūpes par nepilngadīgiem bērniem. Tiesnesis var iekļaut laulības šķiršanas līgumu savā spriedumā.

Pastāv “Ģimenes tiesību juristu un laulības šķiršanas starpnieku asociācija”, kuras locekļi specializējas laulības šķiršanas un uzturlīdzekļu jautājumos, ieskaitot starpniecību laulības šķiršanā.

Skatīt: www.vas-scheidingsbemiddeling.nl Nederlands.

11. Kur lai iesniedz pieteikumu par laulības šķiršanu/laulāto šķirtību/laulības atzīšanu par neesošu?Kādas ir nepieciešamās formalitātes un kādi dokumenti ir jāpievieno pieteikumam?

Pieteikums

Laulības šķiršanas lietu ierosina ar pieteikuma iesniegšanu. Pieteikumā jābūt norādītam laulātā, kā arī nepilngadīgo bērnu, ja tādi ir, uzvārdam, vārdiem un dzīves vai uzturēšanās vietas adresei.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Bez pieprasījuma šķirt laulību ir iespējams pieprasīt vienu vai vairākus blakus nosacījumus. Tie ir nosacījumi, kas ir saistīti ar šķiršanos, tostarp:

 • aizbildnība un saskarsmes tiesības ar nepilngadīgiem bērniem;
 • uzturlīdzekļi vienam no bijušajiem laulātajiem un /vai bērniem;
 • kopīpašuma sadale un vienošanās par noteikumiem laulāto īpašuma pārvaldei (laulības līgums);
 • iespēja uztureties laulāto dzīvesvietā;
 • pensiju izlīdzināšana;

Šķiršanās pieteikums jāiesniedz advokātam attiecīgajā rajona tiesā. Ja pieteikuma iesniedzējs uzturas Nīderlandē, pieteikums jāiesniedz tā rajona tiesā, kurā viņš uzturas. Ja atbildētājs nedzīvo Nīderlandē, pieteikums jānosūta tā rajona tiesai, kurā uzturas viņa dzīvesbiedrs. Ja neviens no laulātajiem nedzīvo Nīderlandē, šķiršanās pieteikums jāiesniedz tiesā Hāgā.

Kādi dokumenti jāsagatavo?

 1. abu laulāto oriģinālizraksti (ne vecāki par 3 mēnešiem) no iedzīvotāju reģistra. Tajos jābūt minētai laulāto pavalstniecībai, ģimenes stāvoklim un, ja vienam no laulātajiem nav Nīderlandes pavalstniecības, ierašanās datums Nīderlandē.

  Apmešanās datums Nīderlandē ir jāmin arī tad, ja viens no laulātajiem ir Nīderlandes pavalstnieks, bet otrs nav.

 2. nepilngadīgu bērnu oriģinālizraksti (ne vecāki par 3 mēnešiem) no jaundzimušo reģistra;
 3. oriģinālizraksts no laulību reģistra (ko jāpieprasa laulību reģistrācijas vietas municipalitātē un kas nedrīkst būt vecāks par 3 mēnešiem); Ja laulība noslēgta ārzemēs, pietiek ar laulības apliecības oriģinālu vai arī ne visai senu izrakstu.

12. Vai ir iespējams saņemt juridisko palīdzību, lai segtu tiesvedības izmaksas?

Ja šķiršanās prāvas dalībnieks/ce ievēro zināmus nosacījumus un ja viņš/viņa nespēj apmaksāt (visus) juridiskos pakalpojumus, viņš/viņā var saņemt subsidētus pakalpojumus (skatīt arī interneta vietni Tiesiskā palīdzība). To sauc par tiesību pārņemšanu.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pārrobežu strīdos šķiršānās pieteikuma iesniedzējam, kas dzīvo ārpus Nīderlandes, bet ES robežās, arī ir tiesības uz subsidētu juridisko palīdzību. To regulē Eiropas direktīva, lai uzlabotu pieeju tiesai pārrobežu strīdos un iedibinātu obligātos kopējos noteikumus attiecībā uz juridisko palīdzību šādos strīdos (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2003, L 26, 31.01.2003.) Ar standarta veidlapas palīdzību, ko ievieš šī direktīva un kas ir vienāda visās dalībvalstīs, pieteikuma iesniedzējs var griezties pēc subsidētas juridiskās palīdzības Juridiskās palīdzības padomē Hāgā.

Ja tas ir nepieciešams, Juridiskās palīdzības padome var palīdzēt izvēlēties advokātu. Padomes interneta vietne ir www.rvr.org Nederlands. Tās kontaktadresi var atrast 16. punktā sniegtajā informācijā par uzturlīdzekļiem.

Zināmos apstākļos šķiršanās prāvas dalībniekam, kas uzturas ārpus ES, pienākas juridiskā palīdzība Nīderlandē. To paredz vairāki līgumi, tostarp 1954. gada Hāgas Līgums par civiltiesisko procesu, 1977. gada Eiropas Nolīgums par pieteikumu nosūtīšanu juridiskai palīdzībai un 1980. gada Hāgas Līgums, kas paredz uzlabot pieeju tiesas instancēm pārrobežu strīdos. Noteikumi, kurus paredz šie līgumi, dod iespēju dalībvalstu pilsoņiem saņemt bezmaksas juridisko palīdzību visās dalībvalstīs tāpat kā šo valstu pilsoņiem. Prāvas dalībnieks griežas pie kompetentām iestādēm ar maksātnespējas paziņojumu savā uzturēšanās vietā. Lūgumu pēc juridiskās palīdzības nosūta kopā ar maksātnespējas paziņojumu tās valsts kompetentām iestādēm, kurā tiks sniegta juridiskā palīdzība. Šīm kompetentām iestādēm ir jāizlemj, vai prāvas dalībniekam pienākas bezmaksas juridiskā palīdzība.

Lapas augšmalaLapas augšmala

13. Vai nolēmumu par laulības šķiršanu/laulāto šķirtību/laulības atzīšanu par neesošu ir iespējams pārsūdzēt?

Jā.

14. Kas jādara, lai citā dalībvalstī pieņemtu spriedumu par laulības šķiršanu/laulāto atšķirtību/laulības atzīšanu par neesošu varētu atzīt Nīderlandē?

Kopš 2005. gada 1. marta attiecības starp ES dalībvalstīm regulē Padomes 2003. gada 27. novembra Regula (EK) No 2201/2003 par laulības lietu jurisdikciju un spriedumu izpildi,u n abu vecāku atbildību par bērniem, ar ko atceļ Regulu (EK) No 1347/2000 un kuru sauc par jauno Briseles II regulu. Jaunā Briseles II regula ir piemērojama šķiršanās tiesvedībā, kā arī atšķirtības un laulības pasludināšanas par neesošu procesos.. Pateicoties šai regulai, spriedumus šķiršanās lietās, kurus izdod citu dalībvalstu tiesas (izņemot Dāniju) Nīderlande atzīst bez civiltiesiskās lietvedības saskaņā ar minētās regulas. 21. panta 1. punktu. Nav nepieciešama arī īpaša tiesvedība, lai grozītu civilstāvokļa aktu ierakstus, kad, piemēram, laulību apliecībā ir jāieraksta piebilde par šķiršanos.

Ieinteresetā puse var ierosināt tiesvedību, vai šķiršanās spriedumu atzīt, vai ne. Regula paredz dažus iemeslus, kuru dēļ ir iespējams atteikties atzīt šķiršanās spriedumu, kas izdarīts ārzemēs, tādu kā prasību, lai šķiršanās atzīšana neapdraud sabiedrisko kārtību un lai atbildētāju (t.i., to pusi, pret kuru ierosināta šķiršanās prāva) pareizi informētu par tiesvedību.. Tomēr pašus izlemtos faktus spriedumā nedrīkst pārskatīt.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pateicoties šai regulai, dalībvalsts tiesai pēc ieinteresēto pušu lūguma jāizsniedz apliecība (uz standarta veidlapas) par savu spriedumu. Šajā apliecībā cita starpā ir teikts, kurā valstī tā izdota, sniegta informācija par prāvā iesaistītajām pusēm, kā arī par to, vai spriedums izdarīts in absentia, kāda veida spriedums tas ir (t.i., šķiršanās vai atšķirtības), datums, kurā tas izdarīts, un tiesa, kas to izdevusi..

15. Kurā Nīderlandes tiesā man jāvēršas, lai celtu iebildumus pret citā dalībvalstī pieņemta sprieduma par laulības šķiršanu/laulāto šķirtību/laulības neesamības atzīšanu? Kāda ir procesuālā kārtība šajos gadījumo

Ja kāda no pusēm vēlas, lai tiktu pārskatīti Nīderlandē atzīta ārzemju tiesas sprieduma rezultāti, viņām savs lūgums jāiesniedz tā rajona tiesā, kurā viņš uzturas.

16. Kuras valsts likums ir piemērojams laulības šķiršanas tiesvedības procesā, ja laulātie nedzīvo Nīderlandē?

Piemērojamo likumu šķiršanās prāvās nosaka Šķiršanās (Tiesisko normu konflikta) akta 1. pants. Laulātie var izvēleties Nīderlandes likumu piemērošanu, pat ja viņi nav Nīderlandes pilsoņi. To paredz Šķiršanās (Tiesisko normu konflikta) akta 1. panta 4. punkts. Ja abi laulātie izvēlas Nīderlandes likumus, tiesnesis nekavējoties piemēro Nīderlandes likumus. Ja tikai viens no laulātiem izšķiras par Nīderlandes likumu piemērošanu, tiesnesis piemēro Nīderlandes likumus tikai tad, ja otrs laulātais neiebilst.

Ja neizdara izvēli, pastāv vairākas iespējas. Ja laulātiem viena ir viena pavalstniecība, ir piemērojami kopējās valsts likumi (piemēram, ja franču pāris ir iesniedzis šķiršanās pieteikumu, ir piemērojami Francijas likumi). Tomēr, ja vienam no laulātajiem nav reālas saiknes ar valsti, kuras pavalstnieks viņš ir (piemēram, ja šis laulātais ir daudzus gadus dzīvojis un strādājis citā valstī), tiesa piemēro tās valsts likumus, kurā abi laulātie uzturas, un nevis tās valsts likumus, kuras pilsoņi vini ir.. Ja laulātiem nav nevienas valsts pilsonības, piemēro viņu uzturēšanās valsts likumus (Nīderlandes likumi ir piemērojami, ja šķiršanās pieteikumu ir iesniedzis itāļu un spāņu pāris, kas uzturas Nīderlandē). Ja laulātie nepieder pie vienas tautības, nedz viņiem ir kopīga uzturēšanās vieta, ir piemērojami Nīderlandes likumi (piemēram, Nīderlandes likumi ir piemērojami, ja šķiršanās pieteikumu ir iesniedzis beļģu un vācu pāris un vīrs dzīvo Nīderlandē, bet sieva – Beļģijā).

« Laulības šķiršana - Vispārīgas ziņas | Nīderlande - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 04-07-2007

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste