Europos Komisija > ETIT > Skyrybos > Nyderlandai

Naujausia redakcija: 04-07-2007
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Skyrybos - Nyderlandai

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Turinys originalo kalba atnaujintas ir perkeltas į Europos e. teisingumo portalą.


Bendrosios nuostatos

Paprastai santuoka nutraukiama teismo sprendimu. Kadangi prašymą nutraukti santuoką teismui privalo teikti advokatas, turi būti samdomas advokatas, turintis teisę atstovauti Olandijos teisme. Šio informacinio dokumento paskirtis – pateikti bendrą šios srities taisyklių, galiojančių Nyderlanduose, apžvalgą. Išsamesnę informaciją jums gali suteikti advokatas. 

TURINIO LENTELE

1. Kokius reikalavimus turi įvykdyti pora, kad teismas priimtų sprendimą nutraukti santuoką? 1.
2. Kokiu pagrindu gali būti priimtas sprendimas nutraukti santuoką? 2.
3. Kokios skyrybų pasekmės: 3.
a) sutuoktiniams asmeniškai? a)
b) sutuoktinių turto dalyboms? b)
c) poros nepilnamečiams vaikams (taip pat žr. „Tėvų valdžia Nyderlanduose ir išlaikymas Nyderlanduose“)? c)
d) buvusio sutuoktinio išlaikymo pareigoms (taip pat žr. „Išlaikymas Nyderlanduose“)? d)
4. Kokia praktinė sąvokos „gyvenimas skyrium“ (separacija) reikšmė? 4.
5. Kokios sąlygos turi būti patenkintos, kad būtų galimas gyvenimas skyrium? 5.
6. Kokios gyvenimo skyrium teisinės pasekmės? 6.
7. Kokia praktinė sąvokos „santuokos pripažinimas negaliojančia“ reikšmė? 7.
8. Kokios sąlygos turi būti patenkintos, kad santuoka būtų pripažinta negaliojančia? 8.
9. Kokios santuokos pripažinimo negaliojančia teisinės pasekmės? 9.
10. Ar yra alternatyvių neteisminių galimybių klausimams, susijusiems su santuokos nutraukimu, spręsti? 10.
11. Kokiems teismams pateikiami prašymai dėl santuokos nutraukimo, gyvenimo skyrium arba santuokos pripažinimo negaliojančia? Kokių reikalavimų šiuo klausimu turi būti laikomasi ir kokie dokumentai turi būti pateikiami kartu su prašymu? 11.
12. Ar galima gauti teisinę pagalbą, kad būtų padengtos teisinės ir teisminės išlaidos? 12.
13. Ar galima teikti apeliacinį skundą dėl sprendimo dėl santuokos nutraukimo, gyvenimo skyrium arba santuokos pripažinimo negaliojančia? 13.
14. Kokių veiksmų turi būti imamasi, kad kitoje valstybėje narėje priimtas sprendimas dėl santuokos nutraukimo, gyvenimo skyrium arba santuokos pripažinimo negaliojančia būtų pripažintas galiojančiu Nyderlanduose? 14.
15. Kokiam teismui turi būti pateikiamas prašymas dėl kitoje valstybėje narėje priimto sprendimo dėl santuokos nutraukimo, gyvenimo skyrium arba santuokos pripažinimo negaliojančia pripažinimo Nyderlanduose? Kaip sprendžiamos šios bylos? 15.
16. Pagal kokios šalies įstatymus sprendžiamos bylos dėl santuokos nutraukimo, jei sutuoktiniai nėra nuolatiniai Nyderlandų gyventojai? 16.

 

1. Kokius reikalavimus turi įvykdyti pora, kad teismas priimtų sprendimą nutraukti santuoką?

Prašymą nutraukti santuoką gali pateikti abu sutuoktiniai (bendras prašymas) arba vienas iš jų (individualus prašymas).

Asmuo gali pateikti prašymą nutraukti santuoką bet kuriuo metu po vedybų, t. y. nėra reikalavimo, kad sutuoktiniai būtų vedę tam tikrą laikotarpį.

Skyrybos laikomos įsigaliojusios, kai teismo sprendimas nutraukti santuoką įregistruojamas gimimų, santuokų ir mirčių registre. Ši registracija gali būti atliekama tik tada, kai sprendimas nutraukti santuoką yra res judicata (t. y. tas sprendimas yra galutinis ir neapskundžiamas). Registracija turi būti atlikta ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo dienos, kai sprendimas dėl skyrybų yra res judicata; kitu atveju sprendimas netenka galios ir jo registruoti nebegalima. Jei santuoka įregistruota užsienyje, ir užsienio santuokos liudijimas nebuvo įregistruotas Olandijos gimimų, santuokų ir mirčių registre, (Olandijos) sprendimas nutraukti santuoką turėtų būti užregistruotas Specialiajame gimimų, santuokų ir mirčių registre Hagoje.

2. Kokiu pagrindu gali būti priimtas sprendimas nutraukti santuoką?

Pagal Olandijos įstatymus yra tik vienas pagrindas skyryboms – faktinis santuokos iširimas. Jis atsiranda, kai nuolatinis gyvenimas kartu tampa nepakeliamas ir būna nebeįmanoma atkurti tinkamų santuokinių santykių. Individualaus prašymo nutraukti santuoką atveju jį pateikęs sutuoktinis turi iškelti ieškinį dėl faktinio santuokos iširimo; jei kitas sutuoktinis ginčija tokį faktinį iširimą, turi būti pateikti šį ieškinį pagrindžiantys įrodymai. Teismas sprendžia, ar pateiktų įrodymų pakanka ieškiniui dėl faktinio santuokos iširimo pagrįsti.

viršųviršų

3. Kokios skyrybų pasekmės:

a) sutuoktiniams asmeniškai?

Skyrybos gali turėti pasekmių, susijusių su buvusio sutuoktinio pavardės naudojimu.

b) sutuoktinių turto dalyboms?

Įstatymu nustatyta sistema

Olandijos įstatymai numato specialią tvarką pajamų ir turto, įgyto santuokoje, atžvilgiu. Įstatymu nustatyta sistema įtvirtina bendrąją jungtinę nuosavybę, pagal kurią visas sutuoktinių turtas, įgytas tiek iki santuokos, tiek ir jos metu, laikomas bendra jų nuosavybe. Taip pat ir visas sutuoktinių turtas sujungiamas į bendrą turtą, o skolos, atsiradusios tiek iki santuokos, tiek ir jos metu, išieškomos iš bendros nuosavybės, nepriklausomai nuo to, kurio sutuoktinio vardu tos skolos buvo padarytos. Taigi sutuoktinių kreditoriai gali siekti kompensacijos iš šios bendros nuosavybės. Bendra nuosavybė skiriantis panaikinama ir padalijama. Pagrindinis principas – abu sutuoktiniai turi teisę į lygią bendros nuosavybės dalį, nors sutuoktiniai gali nukrypti nuo šios nuostatos ir turtą, remdamiesi skyrybų sutartimi arba skyrybų metu sudarytu susitarimu, padalyti kitaip.

Vedybų sutartis

Remiantis prieš vedybas pasirašyta sutartimi dėl nuosavybės administravimo santuokoje (vedybų sutartimi) sutuoktiniai gali patvirtinti sistemą, kuri skiriasi nuo įstatymais numatytos sistemos. Ši sutartis nustato taisykles, pagal kurias skyrybų atveju būtų padalyta nuosavybė.

c) poros nepilnamečiams vaikams (taip pat žr. „Tėvų valdžia Nyderlanduose ir išlaikymas Nyderlanduose“)?

Tėvų valdžia

Po skyrybų tėvai toliau kartu vykdo tėvų teises ir pareigas vaikų atžvilgiu, jei taip buvo ir santuokos metu. Tik išimtiniais atvejais gali būti patvirtintas prašymas priskirti tėvų valdžią tik vienam iš tėvų. Sutuoktinis, neturintis tėvų valdžios, turi teisę pateikti prašymą dėl susitikimų su vaikais. Abu tėvai kartu (arba kiekvienas iš tėvų atskirai) gali prašyti teismą priimti sprendimą dėl susitikimų su vaikais.

viršųviršų

Vaikų išlaikymas

Jei tėvai toliau kartu vykdo tėvų valdžią, jie turi susitarti dėl vaikų išlaikymo finansavimo. Jie gali prašyti teismo įtraukti šį susitarimą į sprendimą dėl santuokos nutraukimo. Jei besiskiriančios pusės nesugeba susitarti, teismas gali priimti sprendimą šiuo klausimu ir nustatyti atitinkamas sąlygas; jei tėvų valdžia priskirta tik vienam iš sutuoktinių, teismui gali būti pateiktas prašymas nustatyti išlaikymo mokėjimų, kuriuos turėtų vykdyti kitas sutuoktinis, dydį. Vis dėlto tėvai turėtų patys susitarti dėl išlaikymo mokėjimų.

Plačiau ši tema aprašyta dokumente „Išlaikymas“ ir Nacionalinės alimentų rinkimo agentūros tinklalapyje (www.lbio.nl Nederlands).

d) buvusio sutuoktinio išlaikymo pareigoms (taip pat žr. „Išlaikymas Nyderlanduose“)?

Pareigos sutuoktiniams išlaikyti vienas kitą išlieka net ir nutraukus santuoką. Priimdamas sprendimą dėl santuokos nutraukimo arba paskesniame sprendime teismas, remdamasis pateiktu prašymu, gali numatyti mokėjimus tam sutuoktiniui, kuris neturi pakankamų pajamų ir dėl svarių priežasčių negali jų gauti. Šiuos mokėjimus vykdo kitas sutuoktinis. Nustatydamas mokėjimų dydį teismas iš vienos pusės atkreipia dėmesį į mokėjimus gausiančio sutuoktinio poreikius, o iš kitos – į finansinę kito sutuoktinio padėtį. Be šių su finansais susijusių aplinkybių, mokėjimų dydžio nustatymui turi reikšmės ir ne finansinės aplinkybės, pavyzdžiui, santuokos trukmė ir bendro gyvenimo trukmė. Jei teismas nenustato, kiek laiko turi būti vykdomi mokėjimai, pareiga juos mokėti išnyksta po 12 metų. Jei reikia, mokėjimus gausiančio sutuoktinio prašymu mokėjimų periodą teismas gali pratęsti. Mokėjimų vykdymo laikotarpis turi sutapti su santuokos trukme, jei ji buvo trumpa (mažiau nei 5 metai) ir sutuoktiniai neturėjo vaikų. Jei buvusieji sutuoktiniai sutinka dėl mokėjimų, jie gali prašyti įtraukti šią sąlygą į skyrybų sutartį.

viršųviršų

4. Kokia praktinė sąvokos „gyvenimas skyrium“ (separacija) reikšmė?

Gyvenimas skyrium reiškia bendro sutuoktinių gyvenimo nutraukimą, formaliai nenutraukiant santuokos. Gyvenimas skyrium svarbus sutuoktiniams, kurie pageidauja išsiskirti ir turėti teisėtą pagrindą gyventi atskirai, bet nepageidauja nutraukti savo santuokos, pavyzdžiui, religiniais arba kitais sumetimais. Gyvenimas skyrium suteikia galimybę vėl susitaikyti; kita vertus, tai gali būti „pereinamoji fazė“ prieš nutraukiant santuoką.

5. Kokios sąlygos turi būti patenkintos, kad būtų galimas gyvenimas skyrium?

Yra tik vienas pagrindas gyvenimu skyriumi – faktinis santuokos iširimas.

6. Kokios gyvenimo skyrium teisinės pasekmės?

Gyvenimas skyrium turi teisinių pasekmių teisėms į santuokos metu įgytą nuosavybę, tėvų valdžiai (įskaitant teisę lankyti vaikus), teisėms į išlaikymą ir pensiją. Kitais atžvilgiais santuokos statusas nesikeičia. Jei gyvenantys skyrium sutuoktiniai vėliau pageidautų skyrybų, jie gali prašyti nutraukti santuoką.

Nepaisant to, šis prašymas nutraukti santuoką negali būti pateikiamas bet kada, išskyrus atvejus, kai tai bendras prašymas, kuriam pritaria abi pusės. Kita vertus, jei prašymas pateikiamas vieno sutuoktinio iniciatyva, jis tai gali padaryti tik nuo gyvenimo skyrium pradžios praėjus 3 metų laukiamajam periodui. Ypatingais atvejais teismo sprendimu 3 metų periodas gali būti sutrumpintas iki 1 metų. 3 metų periodas prasideda įregistravus gyvenimą skyrium.

viršųviršų

7. Kokia praktinė sąvokos „santuokos pripažinimas negaliojančia“ reikšmė?

Santuoka gali būti pripažinta negaliojančia tik teismo sprendimu. Santuokos pripažinimo negaliojančia procedūra pradedama gavus raštišką prašymą. Santuoka laikoma galiojančia, kol teismas nenusprendžia kitaip.

8. Kokios sąlygos turi būti patenkintos, kad santuoka būtų pripažinta negaliojančia?

Pagal įstatymus santuoka gali būti pripažinta negaliojančia dėl šių priežasčių:

 • santuoka buvo sudaryta nepaisant egzistuojančių teisinių apribojimų (pvz., reikalavimų, susijusių su mažiausiu leistinu amžiumi, santuokos su nepilnamečiu, bigamijos ir artimos kraujo giminystės);
 • jei susitarimas sudaryti santuoką yra niekinis dėl prievartos arba klaidos;
 • vedybos iš išskaičiavimo;
 • protinė vieno iš sutuoktinių negalia;
 • neatlikti registracijos formalumai;
 • nesilaikyta reikalavimo dėl liudininkų dalyvavimo.

9. Kokios santuokos pripažinimo negaliojančia teisinės pasekmės?

Teismui pripažinus santuoką negaliojančia, laikoma, kad ji niekuomet neegzistavo. Šis principas turi tam tikrų išimčių, kurias taikant santuokos pripažinimo negaliojančia teisinės pasekmės yra tokios pačios kaip ir skyrybų. Pavyzdžiui, santuokiniai vaikai vis dar bus laikomi santuokiniais. Kita išimtis taikoma, kai vienas iš sutuoktinių elgėsi sąžiningai, t. y. šis sutuoktinis nežinojo apie teisines kliūtis. Šis sutuoktinis turi teisę gauti išlaikymą iš kito sutuoktinio.

viršųviršų

10. Ar yra alternatyvių neteisminių galimybių klausimams, susijusiems su santuokos nutraukimu, spręsti?

Dažnas skyrybų bylų reiškinys – tarpininkavimas. Sutuoktiniai stengiasi sudaryti susitarimą dėl skyrybų ir jų pasekmių per tarpininką ar per savo advokatus. Visa tai oficialiai įforminama raštiška skyrybų sutartimi, į kurią gali būti įtrauktos sąlygos dėl turto, sudarančio bendrą nuosavybę, padalijimo, abiejų sutuoktinių išlaikymo pareigų ir globos bei rūpinimosi nepilnamečiais vaikais. Teismas skyrybų sutartį gali įtraukti į savo sprendimą.

Yra įkurta „Šeimos teisės advokatų ir skyrybų tarpininkų asociacija“, kurios nariai specializuojasi klausimais, susijusiais su skyrybomis ir išlaikymu, įskaitant tarpininkavimą skyryboms.

Žr.: www.vas-scheidingsbemiddeling.nl Nederlands.

11. Kokiems teismams pateikiami prašymai dėl santuokos nutraukimo, gyvenimo skyrium arba santuokos pripažinimo negaliojančia? Kokių reikalavimų šiuo klausimu turi būti laikomasi ir kokie dokumentai turi būti pateikiami kartu su prašymu?

Prašymas

Skyrybų procedūra pradedama gavus prašymą. Prašyme turi būti nurodyta sutuoktinių pavardės, vardai ir gyvenamoji arba buvimo vieta ir, jei yra, atitinkami duomenys apie nepilnamečius vaikus.

Be prašymo nutraukti santuoką, asmuo gali pateikti dar vieną ar kelias papildomas sąlygas. Tai prašymas dėl sąlygų, susijusių su santuokos nutraukimu, kuris apima klausimus dėl:

viršųviršų

 • tėvų valdžios ir leidimo susitikti su vaikais;
 • buvusio sutuoktinio ir (arba) vaikų išlaikymo;
 • bendros nuosavybės padalijimo arba susitarimo dėl santuokoje įgytos nuosavybės valdymo (vedybų sutarties) sudarymo;
 • sutuoktinių būsto naudojimo;
 • pensijos suvienodinimo.

Prašymą atitinkamame apylinkės teisme įregistruoja advokatas. Jei pareiškėjas – Nyderlandų gyventojas, pareiškimas įregistruojamas jo gyvenamosios vietos apylinkės teisme. Pareiškimas turi būti nusiųstas atsakovo apylinkės teismui, jei pareiškėjas nėra Nyderlandų gyventojas. Jei nė vienas iš sutuoktinių nėra nuolatinis Nyderlandų gyventojas, pareiškimas turėtų būti įregistruotas teisme Hagoje.

Kokie dokumentai turi būti pateikti?

 1. Išrašų (ne senesnių kaip 3 mėnesių) apie abu sutuoktinius iš gyventojų registro originalus. Juose turi būti nurodyta pilietybė, šeimyninė padėtis ir, jei asmuo nėra Olandijos pilietis, atvykimo į Nyderlandus data.

  Taip pat turėtų būti nurodyta įsikūrimo Nyderlanduose data, jei vienas sutuoktinis – Olandijos pilietis, o kitas – ne.

 2. Išrašų (ne senesnių kaip 3 mėnesių) apie nepilnamečius vaikus iš gimimų registro originalus.
 3. Išrašo iš santuokų registro (gauto iš vietos tarybos santuokos sudarymo vietoje ir ne senesnio kaip 3 mėnesių) originalą. Jei santuoka įregistruota užsienyje, užtektų pateikti santuokos liudijimo originalą arba naujausią išrašą.

12. Ar galima gauti teisinę pagalbą, kad būtų padengtos teisinės ir teisminės išlaidos?

Besibylinėjantis asmuo, jei jis arba ji patenkina tam tikrus reikalavimus, gali įgyti teisę į nemokamą teisinę pagalbą, jei jis arba ji negali sumokėti (visų) mokesčių už teisines paslaugas (taip pat žr. tinklalapyje Legal Aid). Tai vadinama assignment.

viršųviršų

Vienos valstybės teritorijos ribas peržengiančių ginčų atveju pareiškėjas, kuris gyvena už Nyderlandų ribų, tačiau ES, taip pat turi teisę į nemokamą teisinę pagalbą. Šiais atvejais taikomos Europos direktyvos nuostatos, kad būtų lengviau siekti teisingumo vienos valstybės teritorijos ribas peržengiančių ginčų atveju, sukuriant minimalias bendras taisykles dėl teisinės pagalbos šių ginčų metu (Oficialusis Europos Sąjungos leidinys, 2003 L 26, 2003 01 31). Naudodamasis šioje direktyvoje nurodyta standartine forma, kuri vienoda visoms valstybėms narėms, pareiškėjas gali kreiptis į Hagos teisinės pagalbos tarybą dėl nemokamos teisinės pagalbos.

Iškilus būtinybei, Teisinės pagalbos taryba gali padėti pasirinkti advokatą. Tarybos tinklalapio adresas – www.rvr.org Nederlands. Jos adresą pasiteirauti galima rasti 16 informacijos apie išlaikymą punkte.

Tam tikromis aplinkybėmis besibylinėjančiam asmeniui, gyvenančiam ne ES teritorijoje, gali būti suteikta teisė į teisinę pagalbą Nyderlanduose. Šiuos atvejus apibrėžia įvairios sutartys, įskaitant 1954 m. Hagos sutartį dėl civilinių procedūrų, 1977 m. Europos susitarimą dėl teisinės pagalbos prašymų perdavimo ir 1980 m. Hagos sutartį dėl sąlygų lengviau siekti teisingumo vienos valstybės teritorijos ribas peržengiančių ginčų atveju sudarymo. Iš esmės šiose sutartyse apibrėžtos nuostatos suteikia visų valstybių narių piliečiams teisę į nemokamą teisinę pagalbą bet kurioje valstybėje narėje remiantis nuostatomis, taikomomis ir atitinkamos valstybės narės piliečiams. Besibylinėjantis asmuo kreipiasi į kompetentingas institucijas savo įprastinėje gyvenamojoje vietoje su pareiškimu dėl nemokumo. Prašymas dėl teisinės pagalbos kartu su pareiškimu dėl nemokumo siunčiamas valstybės, kurioje turėtų būti suteikta teisinė pagalba, kompetentingoms institucijoms. Šios institucijos nusprendžia, ar besibylinėjantis asmuo turi teisę į nemokamą teisinę pagalbą, ar ne.

viršųviršų

13. Ar galima teikti apeliacinį skundą dėl sprendimo dėl santuokos nutraukimo, gyvenimo skyrium arba santuokos pripažinimo negaliojančia?

Taip.

14. Kokių veiksmų turi būti imamasi, kad kitoje valstybėje narėje priimtas sprendimas dėl santuokos nutraukimo, gyvenimo skyrium arba santuokos pripažinimo negaliojančia būtų pripažintas galiojančiu Nyderlanduose?

Nuo 2005 m. kovo 1 d. santykius tarp ES valstybių narių reglamentuoja 2003 m. lapkričio 27 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2201/2003 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo bei vykdymo, panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1347/2000; jis apibrėžiamas kaip II Briuselio reglamentas. Naujasis II Briuselio reglamentas taikomas santuokos nutraukimo, gyvenimo skyrium ir santuokos pripažinimo negaliojančia atvejais. Remiantis šiuo reglamentu, kitoje valstybėje narėje (išskyrus Daniją) priimtas sprendimas dėl santuokos nutraukimo pripažįstamas Nyderlanduose be papildomų teisinių procedūrų šio reglamento 21 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka. Jokių specialių procedūrų nereikia ir pakeičiant dokumentus gimimų, vedybų ir mirčių registre, jei, pavyzdžiui, reikalaujama, kad kartu su santuokos liudijimu bylos šalis pateiktų pažymą dėl santuokos nutraukimo.

Suinteresuotoji šalis gali inicijuoti procesą, kurio metu teismas nustatytų, ar sprendimas dėl santuokos nutraukimo turi būti pripažintas, ar ne. Reglamente nurodomi keli pagrindai, dėl kurių užsienyje priimtas sprendimas dėl santuokos nutraukimo gali būti nepripažintas, pavyzdžiui, reikalavimas, kad sprendimo dėl santuokos nutraukimo pripažinimas nekeltų pavojaus viešajai tvarkai, ir nuostata, kad atsakovui (t. y. šaliai, prieš kurią iškelta byla dėl santuokos nutraukimo) būtų tinkamai pranešta apie procesą. Vis dėlto faktai, nurodyti sprendime dėl santuokos nutraukimo, negali būti vertinami pakartotinai.

viršųviršų

Remiantis šiuo reglamentu, valstybės narės teismas visoms prašančioms suinteresuotosioms šalims pateikia standartinės formos liudijimą dėl priimto sprendimo. Šiame liudijime inter alia nurodoma, kurioje valstybėje narėje priimtas sprendimas, pateikiama informacija apie šalis, taip pat ar sprendimas priimtas in absentia, sprendimo rūšis (t. y. dėl santuokos nutraukimo arba dėl gyvenimo skyrium), sprendimo data ir teismas, kuris jį priėmė.

15. Kokiam teismui turi būti pateikiamas prašymas dėl kitoje valstybėje narėje priimto sprendimo dėl santuokos nutraukimo, gyvenimo skyrium arba santuokos pripažinimo negaliojančia pripažinimo Nyderlanduose? Kaip sprendžiamos šios bylos?

Jei šalis pageidauja, kad kitoje valstybėje narėje priimtas sprendimas dėl santuokos nutraukimo būtų panaikintas Nyderlanduose, ji gali pateikti paraišką savo gyvenamos vietos apylinkės teismui.

16. Pagal kokios šalies įstatymus sprendžiamos bylos dėl santuokos nutraukimo, jei sutuoktiniai nėra nuolatiniai Nyderlandų gyventojai?

Kokius įstatymus reikėtų taikyti santuokos nutraukimo bylose, apibrėžta „Divorce (Conflict of Laws) Act“ 1 straipsnyje. Sutuoktiniai gali prašyti taikyti Olandijos įstatymus, net jei jie nėra Olandijos piliečiai. Tai apibrėžta „Divorce (Conflict of Laws) Act“ 1 straipsnio 4 dalyje. Jei sutuoktiniai prašo taikyti Olandijos įstatymus, teisėjas tai daro nedelsdamas. Jei tik vienas iš sutuoktinių prašo taikyti Olandijos įstatymus, teisėjas taiko juos tik tuo atveju, jei kitas sutuoktinis tam neprieštarauja.

Jei nenurodoma, kokius įstatymus pageidaujama taikyti, atsiranda keletas galimybių. Jei sutuoktiniai yra tos pačios šalies piliečiai, taikoma bendri nacionaliniai įstatymai (pavyzdžiui, sutuoktinių, turinčių Prancūzijos pilietybę, santuokos nutraukimo byloje – Prancūzijos įstatymai). Vis dėlto, jei vienas iš sutuoktinių nėra tikrai susijęs su valstybe, kurios pilietis jis yra (pvz., jei sutuoktinis daugelį metų gyveno ir dirbo kitoje valstybėje), teismas taiko valstybės, kurioje yra jo įprastinė gyvenamoji vieta, įstatymus, o ne suteikusios pilietybę valstybės įstatymus. Jei sutuoktiniai yra skirtingų valstybių piliečiai, taikomi įprastos gyvenamosios vietos įstatymai (Olandijos įstatymai taikomi italo ir ispanės santuokos nutraukimo byloje, jei sutuoktiniai gyvena Nyderlanduose). Jei sutuoktiniai neturi nei bendros pilietybės, nei bendros gyvenamosios vietos, taikomi Olandijos įstatymai (pavyzdžiui, Olandijos įstatymai taikomi belgo ir vokietės skyrybų byloje, jei vyras gyvena Nyderlanduose, o žmona – Belgijoje).

« Skyrybos - Bendro pobūdžio informacija | Nyderlandai - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 04-07-2007

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė