Evropská komise > ESS > Rozvod > Nizozemí

Poslední aktualizace: 04-07-2007
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Rozvod - Nizozemí

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Stránka v původním jazykovém znění byla aktualizována a přesunuta na portál evropské e-justice.


Všeobecně

Téměř v každém případě rozvodu je soudce povinen manželství rozvést. Vzhledem k tomu, že jedině advokát je oprávněný předložit případ rozvodu soudci, je v každém takovém případě nutné obrátit se na holandského advokáta. Tento informační text poskytuje všeobecný přehled holandské právní úpravy. Bližší informace vám může poskytnout advokát. 

OBSAH

1. Jaké jsou podmínky rozhodnutí o rozvodu? 1.
2. Které důvody vyžaduje zákon v případě rozvodu? 2.
3. Jaké jsou důsledky rozvodu pro: 3.
a) faktický vztah mezi manželi a)
b) rozdělení majetku mezi manžely b)
c) nezletilé děti (viz i Rodičovské zodpovědnosti v Holandsku a Výživné v Holandsku) c)
d) povinnost platit výživné rozvedenému manželovi (viz i Výživné v Holandsku) d)
4. Co v praxi znamená pojem odluka od stolu a lože? 4.
5. Jaké jsou podmínky odluky od stolu a lože? 5.
6. Jaké jsou právní následky odluky od stolu a lože? 6.
7. Co znamená pojem prohlášení manželství za neplatné? 7.
8. Jaké jsou podmínky prohlášení manželství za neplatné? 8.
9. Jaké jsou právní následky prohlášení manželství za neplatné? 9.
10. Existují alternativní možnosti mimosoudního urovnání záležitostí, které souvisejí s rozvodem, bez účasti soudce? 10.
11. Kde musím podat návrh na rozvod/odluku od stolu a lože/prohlášení manželství za neplatné? Jaké formální kroky musím podniknout a jaké dokumenty musím k návrhu přiložit? 11.
12. Mohu získat příspěvek na výlohy za právní pomoc? 12.
13. Je možné podat odvolání proti rozsudku o rozvodu/odluce od stolu a lože/prohlášení manželství za neplatné? 13.
14. Co musím udělat, aby v mém případě bylo soudní rozhodnutí o rozvodu/odluce od stolu a lože/prohlášení manželství za neplatné z jiného členského státu uznáno v Holandsku? 14.
15. Na jaký soud se musím v Holandsku obrátit, pokud chci podat námitku proti uznání rozsudku o rozvodu/odluce od stolu a lože/prohlášení manželství za neplatné soudem v jiném členském státě? Jaké řízení se na tento případ vztahuje? 15.
16. Které právo je aplikovatelné při rozvodovém řízení mezi manželi, kteří nežijí v Holandsku nebo mají rozdílnou státní příslušnost? 16.

 

1. Jaké jsou podmínky rozhodnutí o rozvodu?

O rozvod mohou požádat oba manželé společně (společný návrh), ale může o něj požádat i jeden z nich (jednostranný návrh).

O rozvod je možné požádat kdykoli po uzavření manželství – není třeba, aby byli manželé sezdáni po určitou dobu.

K rozvodu dochází zápisem soudního rozhodnutí do registrů matričního úřadu. Zápis je možno provést jedině poté, co se rozsudek stal právoplatným („není možné proti němu podat opravný prostředek“). Zápis je třeba vykonat do 6 měsíců poté, co rozsudek nabyl právoplatnosti, jinak rozsudek přestane být účinný a zápis už není možné vykonat. Pokud bylo manželství uzavřeno v zahraničí a zahraniční oddací list nebyl zaznamenán do holandských registrů matričního úřadu, zapíše se (holandský) rozsudek o rozvodu do zvláštního registru matričního úřadu v Haagu.

2. Které důvody vyžaduje zákon v případě rozvodu?

Holandský právní řád zná jediný důvod rozvodu – trvalý rozvrat manželství. O trvalém rozvratu hovoříme tehdy, pokud se další spolužití stalo nesnesitelným, přičemž neexistuje žádná perspektiva obnovení řádných manželských poměrů. V případě jednostranného návrhu musí manžel, který návrh podává, uvést trvalý rozvrat manželství a dokázat ho, jestliže ho druhý manžel popírá. Soudce určí, zda jde o trvalý rozvrat.

3. Jaké jsou důsledky rozvodu pro:

a) faktický vztah mezi manželi

Rozvod může mít dopad na užívání příjmení rozvedeného manžela.

NahoruNahoru

b) rozdělení majetku mezi manžely

zákonná úprava

Holandský právní řád obsahuje poměrně podrobnou úpravu, pokud jde o příjmy a majetek během trvání manželství. Zákonná úprava předpokládá úplné spoluvlastnictví. Do tohoto spoluvlastnictví v zásadě patří veškerý majetek manželů, kterého nabyli před uzavřením manželství jakož i v průběhu trvání manželství. Majetek obou manželů splyne v jediný majetek v jejich spoluvlastnictví. Rovněž všechny dluhy, které vznikly před uzavřením manželství jakož i během trvání manželství, patří v zásadě do tohoto spoluvlastnictví bez ohledu na to, kterému z manželů tento dluh vznikl. Každý věřitel manželů může své nároky uspokojit z celého spoluvlastnictví. Spoluvlastnictví zaniká rozvodem. Tehdy musí dojít k vyspořádání spoluvlastnictví. Zákon vychází z toho, že každý z manželů má právo na polovinu spoluvlastnictví. Manželé se od tohoto předpisu mohou odchýlit a v dohodě o rozvodu nebo při vypořádání se dohodnout jinak.

podmínky manželské smlouvy

Uzavřením manželské smlouvy si manželé mohou zvolit jinou než zákonnou úpravu. V tom případě upravují vypořádání spoluvlastnictví při rozvodu podmínky manželské smlouvy.

c) nezletilé děti (viz i Rodičovské zodpovědnosti v Holandsku a Výživné v Holandsku)

Rodičovské zodpovědnosti

Po rozvodu rodiče společně vykonávají rodičovské zodpovědnosti obou manželů k dětem tak, jak je vykonávali během trvání manželství. Jen ve výjimečných případech je možné soudce požádat o přisouzení rodičovské zodpovědnosti k dětem jednomu z manželů. Návrh mohou podat oba rodiče nebo jeden z nich. Rodič, kterému nepřináleží rodičovská zodpovědnost k dětem, má právo se s dítětem setkávat. Oba rodiče (nebo jeden z nich) mohou soudce požádat o určení úpravy styku.

NahoruNahoru

Výživné

Pokud rodiče po rozvodu nadále společně vykonávají rodičovské zodpovědnosti obou manželů k dětem, znamená to, že společně rozhodují o finančních záležitostech. Mohou soudce požádat o zaznamenání těchto dohod. Jestliže se společně nedohodnou, může soudce určit příspěvek. Pokud jeden z rodičů získá rodičovské zodpovědnosti k dětem, soudce následně na základě návrhu rozhodne, v jaké výši musí druhý rodič přispívat na výdaje na děti. Platby si musí v zásadě dohodnout sami rodiče.

Více informací o této problematice najdete v informačním textu Výživné a na internetové stránce Zemského úřadu pro výběr příspěvků na výživné (Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen) Nederlands

d) povinnost platit výživné rozvedenému manželovi (viz i Výživné v Holandsku)

Vyživovací povinnost mezi manželi trvá i po zrušení manželství. Soudce může v rozsudku o rozvodu nebo v pozdějším rozsudku tomu rozvedenému manželovi, který nemá d

Pokud se (rozvedení) manželé vzájemně dohodnou na výživném, mohou to zároveň uvést v dohodě o rozvodu.

4. Co v praxi znamená pojem odluka od stolu a lože?

Odluka od stolu a lože je prostředek, který umožňuje přerušení soužití manželů, aniž by došlo k zániku samotného manželství. Odluka od stolu a lože má význam pro manžely, kteří se chtějí rozejít a upravit právní důsledky této skutečnosti, ale chtějí například z náboženských důvodů manželství ponechat v platnosti. Odluka od stolu a lože poskytuje prostor k usmíření. Taktéž může být „přechodnou fází“ na cestě ke zrušení manželství.

NahoruNahoru

5. Jaké jsou podmínky odluky od stolu a lože?

Jediným důvodem odluky od stolu a lože je trvalý rozvrat manželství.

6. Jaké jsou právní následky odluky od stolu a lože?

Odluka od stolu a lože má dopad na majetková práva manželů, práva vůči dětem (úpravu styku s dětmi), výživné a důchod. Manželství trvá nadále. Jestliže se však manželé po odluce od stolu a lože chtějí úplně rozejít, mohou požádat o zrušení manželství po odluce od stolu a lože.

Návrh na zrušení manželství po odluce od stolu a lože nelze podat kdykoli. Pro společný návrh na zrušení neplatí žádná čekací doba. Pro jednostranný návrh platí tříletá lhůta, kterou může soudce v určitých případech zkrátit na jeden rok. Tříletá lhůta začíná plynout od zápisu odluky od stolu a lože do registru.

7. Co znamená pojem prohlášení manželství za neplatné?

Manželství může být prohlášeno za neplatné jen rozhodnutím soudce. K prohlášení manželství za neplatné dochází v návrhovém řízení. Manželství uzavřené mezi jednotlivými stranami tedy nemůže být neplatné ze zákona (automaticky). Pokud manželství nebylo prohlášeno za neplatné, je platné.

Zákon ustanovuje, z jakých důvodů a na čí návrh může dojít k prohlášení manželství za neplatné.

8. Jaké jsou podmínky prohlášení manželství za neplatné?

Zákon uvádí následující důvody pro podání návrhu na prohlášení manželství za neplatné:

NahoruNahoru

 • strany jsou sezdány navzdory existenci překážek manželství (jde například o požadavky týkající se minimální věkové hranice, o souhlas se svatbou nezletilého, zákaz mnohoženství, příbuzenství jako překážku manželství);
 • výhrůžka nebo omyl;
 • zdánlivé manželství;
 • duševní porucha jednoho z manželů;
 • nepříslušnost úředníka matričního úřadu;
 • ned

9. Jaké jsou právní následky prohlášení manželství za neplatné?

Když soudce prohlásil manželství za neplatné, má se za to, že manželství nikdy nebylo platné. Za určitých okolností může z tohoto pravidla existovat výjimka. Prohlášení manželství za neplatné má v těchto případech tytéž následky jako rozvod. Děti, které se narodily v manželství, které bylo prohlášeno za neplatné, jsou nadále v rodinněprávním vztahu k oběma rodičům. Další výjimka se týká manžela „v dobré víře”, to znamená manžela, který si nebyl vědom toho, že manželství mělo určitý nedostatek. Tento manžel může například požádat o výživné, které bude hradit druhý manžel.

10. Existují alternativní možnosti mimosoudního urovnání záležitostí, které souvisejí s rozvodem, bez účasti soudce?

Rozvodová mediace se v Holandsku vyskytuje poměrně často. Manželé s pomocí mediátora a případně s pomocí svých advokátů usilují dospět k dohodě o rozvodu a jeho důsledcích. Tyto dohody se zaznamenají v dohodě o rozvodu, která je písemným dokumentem. Dohoda se může týkat například rozdělení majetku, vyživovacích povinností mezi rozvedenými manželi a zaopatření dětí. Soudce může tuto dohodu zaznamenat v rozsudku.

NahoruNahoru

Existuje „Sdružení rodinněprávních advokátů a rozvodových mediátorů“ („Vereniging van Familierechtadvocaten en Scheidingsbemiddelaars“), jehož členové se mimo jiné specializují na rozvody a výživné. Specializují se rovněž na rozvodovou mediaci a vše, co s ní souvisí.

Viz: www.vas-scheidingsbemiddeling.nl Nederlands.

11. Kde musím podat návrh na rozvod/odluku od stolu a lože/prohlášení manželství za neplatné? Jaké formální kroky musím podniknout a jaké dokumenty musím k návrhu přiložit?

Návrh

Rozvodové řízení vždy začíná na základě návrhu. V návrhu musí být uvedeno příjmení, jména a bydliště nebo místo pobytu manželů. Pokud mají manželé nezletilé děti, musí zmíněné údaje být uvedeny i o těchto dětech.

Kromě návrhu na rozvod je možné požádat o jedno nebo o více vedlejších opatření. Jde o opatření související s rozvodem. Soudce může vydat vedlejší opatření týkající se mimo jiné:

 • rodičovských zodpovědností vůči nezletilým dětem a styku s nezletilými dětmi;
 • výživného ve prospěch jednoho z rozvedených manželů a/nebo dětí;
 • vypořádání spoluvlastnictví manželů nebo vykonání úpravy dohodnuté v podmínkách manželské smlouvy;
 • využívání bytu manželů;
 • vyrovnání důchodů.

Návrh musí u soudu podat advokát. Pokud má navrhovatel bydliště v Holandsku, může podat návrh u soudu v obvodu, kde má navrhovatel bydliště. Jestliže navrhovatel nemá bydliště v Holandsku, druhý manžel však bydliště v Holandsku má, návrh se zašle soudu v tom obvodu, kde má bydliště druhý manžel. Pokud ani jeden z manželů nemá bydliště v Holandsku, návrh musí být zaslán soudu v Haagu.

NahoruNahoru

Které písemnosti je třeba přiložit?

 1. originály výpisů (ne starší než tři měsíce) z rejstříku obyvatelstva obou manželů s uvedením státní příslušnosti, rodinného stavu a, pokud jeden z manželů není holandským státním příslušníkem, i s uvedením data zahájení pobytu v Holandsku. V případě, že jeden z manželů je holandským státním příslušníkem a druhý z manželů holandským státním příslušníkem není, je potřebné uvést i datum usazení se v Holandsku.
 2. originály výpisů z rejstříku nezletilých dětí (ne starší než tři měsíce) a
 3. originál výpisu z rejstříku manželství (z obecního úřadu, kde bylo manželství uzavřeno, ne starší než tři měsíce). Pokud jde o manželství, které bylo uzavřeno v zahraničí, stačí přiložit originál oddacího listu nebo starší výpis.

12. Mohu získat příspěvek na výlohy za právní pomoc?

Pokud osoba, která uplatňuje svá práva, nemůže (vůbec) uhradit výlohy za služby advokáta, může za určitých okolností mít nárok na subvencovanou právní pomoc (viz i internetovou stránku Právní pomoc). Nazývá se „příspěvek“.

V případě přeshraničních sporů, pokud navrhovatel sice nemá bydliště v Holandsku, ale má bydliště v jiném členském státě Evropské unie, rovněž platí nárok na subvencovanou právní pomoc. Je to upraveno v evropské směrnici o právní pomoci v přeshraničních sporech (Ú. v. ES 2003 L 26, 31. 1. 2003). Na základě vzorového tiskopisu, totožného ve všech členských státech, který je součástí této směrnice, je prostřednictvím Rady pro právní pomoc v Haagu možno požádat o příspěvek. Je-li třeba, může být Rada nápomocná v případě právní pomoci při výběru advokáta. Internetová stránka Rady pro právní pomoc je: www.rvr.org Nederlands Adresa je uvedena v bodě 16 informací o výživném.

NahoruNahoru

Pokud má osoba, která uplatňuje svá práva, bydliště mimo EU, může v určitých případech získat právní pomoc v Holandsku. Týká se to případů, které jsou upraveny smlouvou. Pro tyto případy jsou relevantní následující smlouvy: Haagská úmluva o civilním řízení z roku 1954, Evropská úmluva o zasílání žádostí o právní pomoc z roku 1977 a Haagská úmluva o mezinárodním přístupu ke spravedlnosti z roku 1980. Tyto smlouvy obsahují úpravu, ze které ve všeobecnosti vyplývá, že příslušníci smluvních států mají nárok na bezplatnou právní pomoc ve všech ostatních smluvních státech stejně jako jejich vlastní státní příslušníci. Vyžaduje se prohlášení o insolventnosti na příslušném orgánu v obvyklém místě pobytu osoby, která svá práva uplatňuje. Tento orgán následně žádost o právní pomoc a toto prohlášení zašle příslušnému orgánu ve státě, kde právní pomoc musí být poskytnuta. Taktéž se tu posoudí, zda má žadatel právo na bezplatnou právní pomoc.

13. Je možné podat odvolání proti rozsudku o rozvodu/odluce od stolu a lože/prohlášení manželství za neplatné?

Ano.

14. Co musím udělat, aby v mém případě bylo soudní rozhodnutí o rozvodu/odluce od stolu a lože/prohlášení manželství za neplatné z jiného členského státu uznáno v Holandsku?

Mezi členskými státy EU platí od 1. března 2005 Nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. listopadu 2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti obou manželů k dětem, kterým se nahrazuje Nařízení (ES) č. 1347/2000, zkráceně označované jako Nařízení Brusel II bis. Nařízení Brusel II bis platí stejně pro rozvod, odluku od stolu a lože a prohlášení manželství za neplatné. Na základě tohoto nařízení se rozsudky o rozvodu vydané v ostatních členských státech (kromě Dánska) uznávají v Holandsku bez zvláštního řízení (článek 21, odstavec 1 nařízení). Nevyžaduje se ani zvláštní řízení o úpravě písemností o osobním stavu, například pokud je třeba umístit na okraj oddacího listu poznámku o rozvodu.

NahoruNahoru

Osoba, která na tom má právní zájem, může dát podnět k zahájení soudního řízení o určení toho, že rozhodnutí není uznáno. Nařízení pro tento případ uvádí určitý počet důvodů zamítnutí – důvody k zamítnutí uznání rozvodu. Uznání rozvodu nesmí být v rozporu s veřejným řádem. Zkoumá se rovněž, zda byl odpůrce (účastník, který nepodal návrh na rozvod) o řízení řádně uvědoměn. Nesmí se však zkoumat správnost rozhodnutí.

Na základě nařízení vydá soudce členského státu, ve kterém bylo rozhodnutí vydáno, na žádost každé osoby, která na tom má právní zájem, o tomto rozhodnutí osvědčení (podle vzorového tiskopisu). V tomto osvědčení se mimo jiné uvede, ze kterého státu rozhodnutí pochází, dále se tu uvedou údaje o účastnících, to, zda bylo rozhodnutí vydáno v nepřítomnosti, o jaký druh rozhodnutí – o rozvod nebo odluku od stolu a lože – se jedná, datum rozhodnutí a označení orgánu, který rozhodnutí vydal.

15. Na jaký soud se musím v Holandsku obrátit, pokud chci podat námitku proti uznání rozsudku o rozvodu/odluce od stolu a lože/prohlášení manželství za neplatné soudem v jiném členském státě? Jaké řízení se na tento případ vztahuje?

Pokud si osoba, která na tom má právní zájem, chce nechat potvrdit, že zahraniční rozhodnutí není v Holandsku uznáno, může se s návrhem na neuznání obrátit na soudce, který vydává předběžná opatření, a to na soudce toho soudu, v jehož obvodu se obvykle zdržuje.

16. Které právo je aplikovatelné při rozvodovém řízení mezi manželi, kteří nežijí v Holandsku nebo mají rozdílnou státní příslušnost?

Právo aplikovatelné při rozvodu se určí na základě článku 1 Zákona o kolizním právu v případě rozvodu. Na základě odstavce 4 článku 1 si manželé, i když nejsou holandskými státními příslušníky, mohou zvolit holandské právo za aplikovatelné právo. Soudce následně použije holandské právo, aniž by bylo třeba podniknout další právní kroky. Pokud si jeden z manželů zvolí holandské právo, soudce holandské právo použije, ale jen tehdy, pokud se proti tomu druhý manžel neodvolá.

Pokud jde o výběr aplikovatelného práva, existují různé možnosti. Jestliže mají manželé společnou státní příslušnost, použije se společné národní právo (k návrhu na rozvod francouzského manželského páru se tedy použije francouzské právo). Jestliže však u jednoho z manželů chybí skutečný společenský vztah ke státu společné státní příslušnosti například proto, že tento manžel už léta bydlí a pracuje v jiném státě, nepoužije se společné národní právo, nýbrž právo společného obvyklého místa pobytu. Pokud manželé nemají společnou státní příslušnost, použije se právo společného obvyklého místa pobytu (například k návrhu na rozvod italsko-španělského manželského páru, který má bydliště v Holandsku, se použije holandské právo). Pokud manželé nemají společnou státní příslušnost ani společné obvyklé místo pobytu, použije se holandské právo (například u belgicko-německého manželského páru, pokud manžel má bydliště v Holandsku a manželka v Belgii, se k návrhu na rozvod použije holandské právo).

« Rozvod - Obecné informace | Nizozemí - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 04-07-2007

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království