Europeiska Kommissionen > ERN > Äktenskapsskillnad > Malta

Senaste uppdatering: 29-05-2007
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Äktenskapsskillnad - Malta

EJN logo

Sidan är inaktuell. Den ursprungliga språkversionen har uppdaterats och flyttats till den europeiska juridikportalen.


 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Vilka krav måste vara uppfyllda för att makarna skall kunna få en dom på äktenskapsskillnad? 1.
2. På vilka grunder kan man få äktenskapsskillnad? 2.
3. Vilka konsekvenser får en äktenskapsskillnad? 3.
4. Vad är den praktiska innebörden av begreppet hemskillnad (”legal separation”)? 4.
5. Vilka krav måste vara uppfyllda för att erhålla hemskillnad? 5.
6. Vad får en hemskillnad för rättsliga följder? 6.
7. Vad är den praktiska innebörden av begreppet annullering av äktenskap? 7.
8. Vilka krav måste vara uppfyllda för att ett äktenskap skall annulleras? 8.
9. Vad blir den rättsliga följden av en annullering av ett äktenskap? 9.
10. Kan man lösa frågor som har med äktenskapsskillnaden att göra på annat sätt än genom att väcka talan i domstol? 10.
11. I vilken domstol ansöker man om äktenskapsskillnad/hemskillnad/annullering av äktenskap? Vilka krav måste man då iaktta och vilka handlingar skall man bifoga? 11.
12. Kan jag få rättshjälp för att täcka rättegångskostnaderna? 12.
13. Kan en dom på äktenskapsskillnad/hemskillnad/annullering av äktenskap överklagas? 13.
14. Hur skall man göra för att få en i en annan medlemsstat meddelad dom på äktenskapsskillnad/hemskillnad/annullering av äktenskap erkänd i Malta? 14.
15. Till vilken domstol skall man vända sig för att begära omprövning av ett beslut om att i Malta erkänna en dom på äktenskapsskillnad/hemskillnad/annullering av äktenskap som har meddelats i en annan medlemsstat? Vilken handläggningsform används i dessa fall? 15.
16. Vilket lands lag tillämpas i ett mål om äktenskapsskillnad mellan makar som inte har hemvist i Malta eller har olika medborgarskap? 16.

 

1. Vilka krav måste vara uppfyllda för att makarna skall kunna få en dom på äktenskapsskillnad?

2. På vilka grunder kan man få äktenskapsskillnad?

3. Vilka konsekvenser får en äktenskapsskillnad?

Äktenskapsskillnad omfattas inte av Maltas rättssystem. Enligt artikel 33 i Marriage Act (kapitel 255 – Laws of Malta) får en berörd part emellertid registrera en utländsk äktenskapsskillnad hos Public Registry (Annotations Section), om beslutet har utfärdats av behörig domstol i det land där en av parterna i förfarandet antingen är hemmahörande eller medborgare. När en sådan äktenskapsskillnad har registrerats har parterna rätt att gifta om sig.

4. Vad är den praktiska innebörden av begreppet hemskillnad (”legal separation”)?

Praktiskt innebär en hemskillnad att makarna inte längre måste vara sammanboende trots att de fortfarande är gifta. Makar som har för avsikt att ansöka om hemskillnad har två valmöjligheter: De kan välja en hemskillnad i godo (genom överenskommelse mellan båda parter efter familjerättens godkännande) eller en hemskillnad genom ett tvistemålsförfarande (där hemskillnaden bestrids av en av parterna och domstolen fattar beslut om alla frågor som berörs, i synnerhet med avseende på vem som har ansvaret för äktenskapets upplösning).  

5. Vilka krav måste vara uppfyllda för att erhålla hemskillnad?

Hemskillnad kan endast äga rum om en av makarna ansöker om hemskillnad från den andra maken och om det sker på någon av de grunder som anges i lagen (artiklarna 35–66 i Civil Code – kapitel 16 i Laws of Malta), eller genom ömsesidig överenskommelse mellan makarna enligt vad som anges i artikel 59 i Civil Code.

Till börjanTill början

Innan ett par bestämmer sig för att separera måste de gå igenom en medlingsprocess som staten erbjuder kostnadsfritt, såvida inte paret väljer att uppsöka privata medlare. Den sökande eller hans eller hennes juridiska ombud inleder hemskillnadsförfarandet genom en skrivelse till registratorn vid Civil Courts, Family Section med makarnas personuppgifter (namn/efternamn/adresser, etc.) och en begäran om att hemskillnadsförfarandet skall inledas och att paret skall kallas till medlingsprocessen.  

Efter det att en medlare har utsetts bestäms medlingsdagar. Paret får delta i mötena ensamma eller tillsammans med ett juridiskt ombud. Medlarens roll är att försöka åstadkomma en förlikning mellan parterna. Om detta visar sig omöjligt uppmanar medlaren paret att komma överens om en hemskillnad i godo. Om även detta skulle visa sig omöjligt ber medlaren domstolen om bemyndigande att avsluta medlingen.

 1. Hemskillnad i godo (genom överenskommelse mellan parterna)

  Parterna inger gemensamt en ansökan till Civil Court, Family Section undertecknad av båda parternas juridiska ombud; notarien offentliggör därefter en offentlig handling tillsammans med en kopia av avtalsutkastet. Medlingen bör inledas och avslutas inom en månad. Medlaren förklarar för paret att en offentlig handling (som anger deras önskemål) kommer att upprättas och offentliggöras av en notarius publicus. Därefter upprättar medlaren en rapport, och när domstolen har godkänt beslutet är det endast notarien som kan återkalla avtalet från Family Court för att få det offentliggjort.

 2. Hemskillnad genom ett tvistemålsförfarande (om ingen överenskommelse uppnås mellan parterna)

  Om medlaren anser att en förlikning eller överenskommelse är omöjlig att uppnå föreslår han eller hon att medlingsfasen avslutas och underrättar domstolen om detta. När domstolen har godkänt att medlingen avslutas – genom ett dekret – har paret två månader på sig att inge en skriftlig ansökan om hemskillnad och reglering av andra därtill hörande frågor, såsom tillträde till hemmet, underhållskrav, vårdnadskrav för barnen, bodelning, etc.

  Till börjanTill början

De grundläggande skälen för en hemskillnad finns angivna i Civil Code (kapitel 16 . – Laws of Malta). De är följande:

 • Otrohet från den andra makens sida.
 • Utsvävande leverne, grymhet, hot eller grov misshandel från den andra makens sida eller mot något av barnen.
 • Makarna kan inte rimligen förväntas leva tillsammans, eftersom äktenskapet oåterkallerligen har brutit samman, förutsatt att det har gått fyra år sedan äktenskapet ingicks eller om det är mer än två år sedan den ena maken lämnade den andra utan goda skäl.

Den make som inte har felat behåller alla rättigheter och förmåner som han eller hon har genom den andra maken. Den make från vilken hemskillnaden begärs skall emellertid inte vara befriad från skyldigheten att betala underhåll till den andra maken om han eller hon är skyldig att betala underhåll i kraft av ett domstolsbeslut eller en dom. Underhållsbidragets storlek bestäms mot bakgrund av de tillgångar som den underhållsskyldiga maken har, behoven hos den make som ansöker om underhållet och makarnas alla övriga omständigheter (t.ex. de möjligheter som den underhållsberättigade har att få utbildning eller omskolning inom ett yrke, en konstart, näringsgren eller annan verksamhet eller att inleda eller fortsätta en verksamhet som genererar en inkomst). Om domstolen bedömer det lämpligt mot bakgrund av omständigheterna i det enskilda fallet kan den beordra den underhållsskyldiga maken att understödja den andra maken och till denna betala en klumpsumma som kan betalas i lika stora eller olika stora delbetalningar under en rimligt lång period eller att låta den andra maken överta egendom med äganderätt, nyttjanderätt eller användarrätt eller som bostad i syfte att göra den svagare maken ekonomiskt oberoende eller mindre beroende av den andra maken.

Till börjanTill början

Om det inträffar en plötslig förändring när det gäller den underhållsskyldige makens underhållsmöjligheter eller den andra makens behov kan domstolen på begäran av en av makarna besluta att underhållet skall ändras eller upphöra. Om en klumpsumma har betalats ut eller om egendom har övertagits, så att den underhållsskyldiga makens underhållsskyldighet till den andra maken till fullo har uppfyllts, upphör underhållsansvaret gentemot den andra maken.

Civil Court, Family Section beslutar om sakförhållandena i målet och båda makarna har rätt att överklaga till appellationsdomstolen inom 20 dagar efter det att domen avkunnades.  

Hemskillnadsförfarandet avbryts om makarna förlikas. Om det emellertid uppkommer något nytt skäl för en hemskillnad, kan den ansökande maken även anföra de tidigare skälen till stöd för sin ansökan.

Om en av makarna avlider avbryts hemskillnadsförfarandet, utom i de fall som anges i lagen och som innebär att hemskillnadsdomen kan leda till att den skyldiga parten straffas.

6. Vad får en hemskillnad för rättsliga följder?

Efter det att hemskillnaden har offentliggjorts (hemskillnad i godo – genom en offentlig handling) eller meddelats (hemskillnad genom ett tvistemålsförfarande – genom ett domstolsbeslut) är paret inte längre tvungna att sammanbo; trohets- och underhållskravet kvarstår dock. Detta påverkar dock inte barnens rättigheter till underhåll och vårdnad, i vilket fall hänvisning måste göras till den offentliga handling eller det domstolsbeslut varigenom hemskillnaden bekräftas, beroende på vilket alternativ som parterna valt.  

Till börjanTill början

7. Vad är den praktiska innebörden av begreppet annullering av äktenskap?

När domstolen har förklarat ett äktenskap annullerat innebär det att äktenskapet aldrig har existerat utom med avseende på legitimeten för barn födda inom äktenskapet.

8. Vilka krav måste vara uppfyllda för att ett äktenskap skall annulleras?

Ett äktenskap kan annulleras i följande fall som anges i Marriage Act (kapitel 255 – Laws of Malta):

 • Äktenskap som ingåtts av parter under 16 år.
 • Om de parter som står under föräldrarnas vårdnad eller någon annans förmynderskap inte har denna persons tillstånd eller ett tillstånd från domstolen för frivillig rättsvård (Court of Voluntary Jurisdiction).
 • Om någon av parterna är mentalt handikappad, oavsett om han eller hon är omyndigförklarad eller inte.
 • Om parterna är besläktade på ett sätt som förbjuder ingående av äktenskap.
 • Om de formaliteter som skall föregå eller som berör äktenskapet enligt Marriage Act inte har fullföljts eller följts.
 • Om en av parterna vid tidpunkten för äktenskapets ingående redan var gift.
 • Om parterna är av samma kön.
 • Om äktenskapet inte har fullbordats.
 • Om någon av parterna har tvingats ge sitt samtycke till äktenskapet genom fysiskt eller moraliskt våld eller av fruktan.
 • Om den ena partens samtycke är ogiltigt, eftersom han eller hon har misstagit sig på den andra partens identitet.
 • Om någon av parterna har tvingats ge sitt samtycke genom falska förespeglingar om en egenskap hos den andra parten som på grund av sin art allvarligt skulle kunna störa det äktenskapliga samlivet.
 • Om någon av parternas samtycke är ogiltigt, eftersom hans eller hennes förmåga att bedöma det äktenskapliga samlivet eller dess grundläggande rättigheter och förpliktelser är allvarligt inskränkt, eller vederbörande har ett allvarligt psykiskt handikapp som gör det omöjligt för honom eller henne att uppfylla de grundläggande förpliktelserna i ett äktenskap.
 • Om någon av parterna är impotent, oavsett om denna impotens är absolut eller relativ, men endast om den uppstått före äktenskapet.
 • Om någon av parternas samtycke är ogiltigt av skäl som har att göra med själva äktenskapet eller en eller flera väsentliga delar av det äktenskapliga samlivet eller rätten till fullbordande av äktenskapet.
 • Om någon av parterna ställer en omständighet som ligger i framtiden som villkor för sitt samtycke.
 • Om någon av parterna vid tidpunkten för äktenskapets ingående inte hade tillräcklig intellektuell förmåga eller viljestyrka att ge sitt samtycke till äktenskapet, även om orsaken var övergående.

9. Vad blir den rättsliga följden av en annullering av ett äktenskap?

Om ett äktenskap förklaras ogiltigt anses det aldrig ha existerat utan allt återgår till de förhållanden som rådde för parterna innan äktenskapet ingicks (dvs. hustrun återtar sitt flicknamn). Detta påverkar emellertid inte på något sätt legitimiteten när det gäller de barn som fötts inom äktenskapet eller giltiga åtaganden gentemot tredje man. När det gäller underhåll är den make som är skyldig till äktenskapets annullering också skyldig att underhålla den andra maken under fem år; denna skyldighet upphör emellertid om den senare gifter om sig.

Till börjanTill början

10. Kan man lösa frågor som har med äktenskapsskillnaden att göra på annat sätt än genom att väcka talan i domstol?

Det finns inte några sådana alternativa förfaranden.

11. I vilken domstol ansöker man om äktenskapsskillnad/hemskillnad/annullering av äktenskap? Vilka krav måste man då iaktta och vilka handlingar skall man bifoga?

 1. Äktenskapsskillnad – ej tillämpligt.
 2. Hemskillnad.

Se svaret på fråga 5 ovan.

Förfarandet inleds med en skrivelse till Civil Courts registrator. Om paret väljer att gå vidare med hemskillnaden skall de inge en stämningsansökan till Civil Court, Family Section senast två månader efter det att domstolen har utfärdat ett tillstånd för paret att göra detta.

En ansökan om annullering får inges av vem som helst av parterna till Civil Court, Family Section genom en stämningsansökan som måste vara undertecknad av en advokat. I denna skall man ange skälen till varför man önskar äktenskapet ogiltigförklarat.

De handlingar som skall bifogas, utöver makarnas vigselbevis, beror på sakförhållandena i målet.

12. Kan jag få rättshjälp för att täcka rättegångskostnaderna?

Ja, om Ni är berättigad till rättshjälp. Se faktabladet om rättshjälp.

13. Kan en dom på äktenskapsskillnad/hemskillnad/annullering av äktenskap överklagas?

 1. Äktenskapsskillnad – ej tillämpligt.
 2. Hemskillnad.
  Ett överklagande kan inges till appellationsdomstolen inom 20 dagar från det att domen har meddelats.
 3. Annullering
  Ett överklagande kan inges till appellationsdomstolen inom 20 dagar från det att domen har meddelats.

14. Hur skall man göra för att få en i en annan medlemsstat meddelad dom på äktenskapsskillnad/hemskillnad/annullering av äktenskap erkänd i Malta?

Om det utländska avgörandet uppfyller kraven för erkännande skall det registreras i det offentliga registret.

15. Till vilken domstol skall man vända sig för att begära omprövning av ett beslut om att i Malta erkänna en dom på äktenskapsskillnad/hemskillnad/annullering av äktenskap som har meddelats i en annan medlemsstat? Vilken handläggningsform används i dessa fall?

Den som vill begära omprövning av ett beslut om erkännande av ett utländskt domstolsavgörande skall väcka talan vid Civil Court, First Hall, vars beslut i sin tur kan överklagas till appellationsdomstolen.

16. Vilket lands lag tillämpas i ett mål om äktenskapsskillnad mellan makar som inte har hemvist i Malta eller har olika medborgarskap?

Även om det i princip är möjligt att registrera ett utländskt avgörande om äktenskapsskillnad, är det ändå inte möjligt att få äktenskapsskillnad vid en maltesisk domstol.

Ytterligare information

 • Ministry of Justice Homepage English - Malti
 • Civil courts (family section) English PDF File (PDF File 23 KB)

« Äktenskapsskillnad - Allmän information | Malta - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 29-05-2007

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket