Európska komisia > EJS > Rozvod > Malta

Posledná úprava: 07-08-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Rozvod - Malta

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. Stránka v pôvodnej jazykovej verzii bola aktualizovaná a nájdete ju na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

1. Aké sú podmienky na dosiahnutie rozvodu? 1.
2. Aké sú dôvody na rozvod? 2.
3. Aké sú dôsledky rozvodu? 3.
4. Čo v praxi znamená právny pojem „právna odluka“? 4.
5. Aké sú podmienky na právnu odluku? 5.
6. Aké sú právne dôsledky právnej odluky? 6.
7. Čo v praxi znamená pojem „zrušenie manželstva“? 7.
8. Aké sú podmienky na zrušenie manželstva? 8.
9. Aké sú právne dôsledky zrušenia manželstva? 9.
10. Existujú alternatívne mimosúdne spôsoby riešenia problémov týkajúcich sa rozvodu bez potreby ísť na súd? 10.
11. Kde mám podať žiadosť o rozvod/právnu odluku/zrušenie manželstva? Ktoré formality sa musia dodržať a ktoré dokumenty by som mal pripojiť k svojej žiadosti? 11.
12. Môžem získať právnu pomoc na pokrytie nákladov spojených s konaním? 12.
13. Je možné odvolať sa proti rozhodnutiu o rozvode/právnej odluke/zrušení manželstva? 13.
14. Čo by som mal urobiť, aby rozhodnutie o rozvode/právnej odluke/zrušení manželstva vydané súdom v inej členskej krajine bolo uznané na Malte? 14.
15. Na ktorý súd na Malte by som sa mal obrátiť, aby som sa postavil proti uznaniu rozhodnutia o rozvode/právnej odluke/zrušení manželstva, ktoré vydal súd v inom členskom štáte? Aký postup sa v týchto prípadoch uplatňuje? 15.
16. Ktoré príslušné právne predpisy sa vzťahujú na rozvodové konanie medzi manželmi, ktorí nežijú na Malte alebo majú odlišnú štátnu príslušnosť? 16.

 

1. Aké sú podmienky na dosiahnutie rozvodu?

2. Aké sú dôvody na rozvod?

3. Aké sú dôsledky rozvodu?

Rozvod nie je súčasťou maltského právneho systému. Na základe článku 33 zákona o manželstve (kapitola 255 – zákony Malty) však zainteresovaná strana môže zaregistrovať rozvod povolený v zahraničí na oddelení anotácií verejného registra, za predpokladu, že rozhodnutie bolo doručené príslušným súdom krajiny, v ktorej býva hociktorá zo strán konania alebo ktorej je hociktorá z takýchto strán štátnym príslušníkom. Keď sa takýto rozvod zaregistruje, strany môžu opäť uzavrieť manželstvo.

4. Čo v praxi znamená právny pojem „právna odluka“?

Právna odluka v praxi znamená, že aj keď manželia ostávajú v manželskom zväzku, ich povinnosť žiť spoločne prestáva platiť. Manželia, ktorí sa majú v úmysle právne odlúčiť, majú dve možnosti: môžu sa rozhodnúť pre konsenzuálnu odluku (dohodou oboch strán so súhlasom súdu pre veci rodiny) alebo pre spornú odluku (keď strany vedú spor o odluke a súd rozhoduje o všetkých neusporiadaných problémoch, najmä o zodpovednosti za rozpad manželstva).

5. Aké sú podmienky na právnu odluku?

Osobná odluka sa môže uskutočniť iba na základe žiadosti jedného z manželov proti svojmu partnerovi a z akéhokoľvek z dôvodov uvedených v zákone (články 35 – 66 občianskeho zákonníka – kapitola 16, zákony Malty), alebo na základe vzájomnej dohody manželov, ako stanovuje článok 59 občianskeho zákonníka.

HoreHore

Predtým, než sa manželia rozhodnú odlúčiť, musia sa podrobiť procesu mediácie, ktorý ponúka štát bezplatne, pokiaľ sa manželia nerozhodnú využiť súkromných mediátorov. Žiadateľ alebo jeho právny zástupca začne konanie vo veci odluky zaslaním listu úradníkovi zodpovednému za vedenie registra občianskych súdov, oddeleniu pre veci rodiny, v ktorom uvedie osobné údaje o manželskom páre (meno/priezvisko/adresy, atď.) a žiada, aby sa začalo konanie vo veci odluky, a že manželom bolo odporučené zúčastniť sa mediačného procesu.

Po určení mediátora sa stanoví dátum mediačných stretnutí a manželia sa môžu zúčastňovať stretnutí sami alebo v sprievode právneho zástupcu. Úlohou mediátora je pokúsiť sa strany uzmieriť. Ak sa ukáže, že je to márne, mediátor vyzve manželov, aby riešili vec konsenzuálnou odlukou. Ak sa ani v tomto prípade nedosiahne úspech, mediátor požiada súd, aby schválil koniec mediácie.

 1. Konsenzuálna odluka (na základe dohody strán)

  Strany predložia občianskemu súdu, oddeleniu pre veci rodiny, spoločné oznámenie podpísané právnymi zástupcami oboch strán a notár prípadne uverejní verejnú listinu, ku ktorej je pripojená kópia návrhu zmluvy. Mediácia by sa mala začať a skončiť v priebehu jedného mesiaca. Mediátor vysvetlí manželom, že notár vypracuje a uverejní verejnú listinu (ktorá vyjadruje ich želania). Mediátor potom vypracuje správu, a keď sudca potvrdí rozhodnutie, iba notár môže stiahnuť zmluvu zo súdu pre veci rodiny za účelom jej uverejnenia.

 2. Sporné konanie (ak strany nedospeli k dohode)

  Ak sa mediátor domnieva, že uzmierenie alebo dosiahnutie dohody nie je možné, navrhne, aby sa mediačná fáza skončila a informuje o tom sudcu. Len čo sudca rozsudkom povolí ukončenie mediácie, hociktorý z manželov má k dispozícii lehotu 2 mesiacov, v rámci ktorej môže podať predvolanie na súdne pojednávanie požadujúce odluku a úpravu ostatných súvisiacich problémov, medzi ktoré patrí prístup k spoločnej domácnosti, výživné, nároky detí/starostlivosť o deti a zverenie detí do opatery, rozdelenie nehnuteľného majetku a iného majetku, atď.

  HoreHore

Dôvody na odluku sú vysvetlené v občianskom zákonníku (kapitola 16 – zákony Malty) a sú to tieto dôvody:

 • nevera manželského partnera,
 • excesy, krutosť, hrozby alebo závažná ujma zo strany manželského partnera alebo proti ich deťom, alebo
 • Nemožno reálne očakávať, aby manželia žili spolu, ak došlo k nenapraviteľnému rozpadu manželstva za predpokladu, že uplynuli 4 roky od dátumu sobáša a/alebo ak jeden z manželov opustil svojho partnera pred dvoma a viac rokmi bez pádnych dôvodov.

Manželský partner, ktorý nie je vinný, si zachováva plné právo a výhody, ktoré získa od druhého partnera. Na druhej strane, partner, proti ktorému sa vyhlasuje odluka, sa nezbavuje povinnosti poskytovať výživné druhému partnerovi v prípade, keď podľa rozhodnutia súdu alebo rozsudku je výživné splatné. Výška splatného výživného sa stanovuje podľa prostriedkov manželského partnera, ktorému bolo nariadené platiť výživné, potrieb partnera, ktorý vyžaduje výživné a na základe ďalšej situácie manželov (napríklad, možnosť osoby, ktorej sa platí výživné, absolvovať odbornú prípravu alebo naďalej vykonávať svoju profesiu, umeleckú, obchodnú alebo inú činnosť alebo začať činnosť alebo pokračovať v činnosti, ktorou sa vytvára príjem). Súd môže, ak to pokladá za vhodné za daných okolností prípadu, nariadiť partnerovi, ktorý je viazaný povinnosťou platiť výživné, aby zaplatil paušálnu sumu, ktorá môže byť vyplatená v rovnakých alebo nerovnakých splátkach rozložených na primerané obdobie, alebo dokonca previesť na druhého partnera majetok vo vlastníctve alebo užívacom práve, užívaní alebo obývaní, aby sa slabší partner stal finančne nezávislým alebo menej závislým od svojho partnera.

HoreHore

Ak dôjde k náhlej zmene prostriedkov, ktoré má k dispozícii manželský partner, ktorému bolo nariadené platenie výživného, alebo náhlej zmene potrieb druhého partnera, súd môže na žiadosť hociktorého z manželov nariadiť, aby sa takéto výživné upravilo alebo jeho platenie ukončilo. Ak jednorazová suma bola vyplatená alebo majetok bol prevedený tak, že došlo úplnému splneniu záväzku manželského partnera zabezpečiť výživné druhému partnerovi, povinnosť bývalého partnera platiť výživné sa zastavuje.

Občiansky súd, oddelenie pre veci rodiny, rozhoduje o skutkovej podstate a hociktorý z manželov má právo podať odvolanie na odvolacom súde do 20 dní odo dňa doručenia rozsudku.

Konanie vo veci odluky zaniká uzmierením manželov. Napriek tomu, ak vznikne nový dôvod na odluku, žiadateľ môže na podporu svojej požiadavky uviesť aj predchádzajúce dôvody.

Smrťou hociktorého z manželov sa končí konanie vo veci odluky, okrem prípadov stanovených právnymi predpismi, keď rozsudok o odluke môže mať taký účinok, že vinná strana sa môže potrestať uložením pokuty.

6. Aké sú právne dôsledky právnej odluky?

Po uverejnení právnej odluky (konsenzuálna odluka – verejná listina) alebo jej vyhlásení (sporná odluka – rozsudkom súdu) už manželia nemusia viac spolu žiť, trvá však povinnosť zachovávať vernosť a podporovať partnera. Týmto nie sú dotknuté práva na výživné, práva detí na starostlivosť a opatrovanie, atď., na ktoré musí byť uvedený odkaz vo verejnej listine alebo rozsudku súdu, podľa toho, ktorú možnosť si manželia zvolia na odlúčenie.

HoreHore

7. Čo v praxi znamená pojem „zrušenie manželstva“?

Vyhlásenie zrušenia manželstva súdom znamená, že manželstvo od začiatku nikdy neexistovalo, s výnimkou legalizácie detí narodených z manželstva.

8. Aké sú podmienky na zrušenie manželstva?

Manželstvo sa môže zrušiť v týchto prípadoch, ktoré sú uvedené v zákone o manželstve (kapitola 255 – zákony Malty):

 • manželstvo bolo uzavreté osobami mladšími ako 16 rokov;
 • ak osoby podliehajúce rodičovskej právomoci alebo poručníctvu nemajú súhlas osoby, ktorá uplatňuje takúto právomoc, alebo podľa okolností poručníka, a nemajú povolenie súdu dobrovoľnej jurisdikcie;
 • ak hociktorá zo strán je nespôsobilou, či už bola alebo nebola zbavená spôsobilosti na právne úkony;
 • ak sú strany príbuznými v rámci zakázaných stupňov;
 • ak formality, ktoré by mali predchádzať manželstvu a týkajúce sa manželstva uvedené v zákone o manželstve, neboli splnené alebo dodržané;
 • ak v čase sobáša bola jedna zo strán už viazaná predchádzajúcim manželstvom;
 • strany nemajú odlišné pohlavie;
 • ak manželstvo nebolo naplnené;
 • ak súhlas hociktorej zo strán je vynútený násilím, fyzickým alebo psychickým, alebo strachom;
 • ak súhlas hociktorej zo strán je vylúčený chybou totožnosti druhej strany;
 • ak súhlas hociktorej zo strán je vynútený klamstvom o určitej vlastnosti druhej strany, ktorá by mohla svojou podstatou vážne narušiť manželský život;
 • ak súhlas hociktorej zo strán sa stáva neplatným vážnou chybou úvahy rozsudku o manželskom živote alebo o jej základných právach a povinnostiach, alebo vážnou psychickou anomáliou, ktorá znemožňuje danej strane plniť si základné manželské záväzky;
 • ak hociktorá zo strán je pohlavne neschopná, či už je takáto neschopnosť absolútna alebo relatívna, ale iba ak takáto neschopnosť už existovala pred uzavretím manželstva;
 • ak súhlas hociktorej zo strán sa stáva neplatným pozitívnym vylúčením samotného manželstva, alebo akéhokoľvek jedného alebo viacerých základných prvkov manželského života, alebo práva na manželský akt;
 • ak hociktorá zo strán podrobuje svoj súhlas podmienke, ktorá sa týka budúcnosti;
 • ak hociktorá zo strán nemala v čase uzavretia manželstva, dokonca aj z prechodného dôvodu, dostatočný intelekt alebo vôľu na získanie súhlasu s manželstvom.

9. Aké sú právne dôsledky zrušenia manželstva?

Ak sa manželstvo vyhlási za neplatné, považuje sa za manželstvo, ktoré od samého začiatku nikdy neexistovalo a všetky záležitosti strán sa vracajú späť do pôvodného stavu pred dňom uzavretia manželstva (napríklad, žena sa vráti späť k svojmu dievčenskému priezvisku). To však nemá žiadnym spôsobom vplyv na legitímnosť detí narodených počas manželstva alebo platné záväzky uzavreté s tretími stranami. Pokiaľ ide o výživné, partner, ktorý bol zodpovedný za zrušenie manželstva, je tiež viazaný povinnosťou platiť výživné bývalému partnerovi päť rokov, pričom táto povinnosť zaniká v prípade, že sa podporovaný partner znovu zosobáši.

HoreHore

10. Existujú alternatívne mimosúdne spôsoby riešenia problémov týkajúcich sa rozvodu bez potreby ísť na súd?

Nie sú k dispozícii žiadne alternatívne mimosúdne spôsoby.

11. Kde mám podať žiadosť o rozvod/právnu odluku/zrušenie manželstva? Ktoré formality sa musia dodržať a ktoré dokumenty by som mal pripojiť k svojej žiadosti?

 1. Rozvod – neuplatňuje sa.
 2. Právna odluka.

Pozri odpoveď na otázku 5.

Konanie sa začína listom adresovaným registru občianskeho súdu. Ak sa manželia rozhodnú pokračovať v konaní vo veci odluky, musia predložiť občianskemu súdu, oddeleniu pre veci rodiny, predvolanie na súdne pojednávanie, do 2 mesiacov odo dňa rozhodnutia súdu, ktoré im povoľuje to urobiť.

Žiadosť o zrušenie manželstva môže predložiť občianskemu súdu, oddeleniu pre veci rodiny, jeden z manželov prostredníctvom predvolania, ktoré musí byť podpísané advokátom. Predvolanie uvádza dôvody, na základe ktorých žiadateľ požaduje, aby manželstvo bolo vyhlásené za neplatné.

Pokiaľ ide o dokumenty, ktoré majú byť pripojené, okrem sobášneho listu manželov sú to dokumenty, ktorých druh závisí od povahy nároku.

12. Môžem získať právnu pomoc na pokrytie nákladov spojených s konaním?

Áno, ak je strana oprávnená získať právnu pomoc. Pozrite si, prosím, prehľad o právnej pomoci.

13. Je možné odvolať sa proti rozhodnutiu o rozvode/právnej odluke/zrušení manželstva?

 1. Rozvod – neuplatňuje sa.
 2. Právna odluka

  Strana môže podať odvolanie na odvolacom súde do 20 dní odo dňa rozsudku.

 3. Zrušenie manželstva

  Strana môže podať odvolanie na odvolacom súde do 20 dní odo dňa rozsudku.

14. Čo by som mal urobiť, aby rozhodnutie o rozvode/právnej odluke/zrušení manželstva vydané súdom v inej členskej krajine bolo uznané na Malte?

V prípade, že rozhodnutie spĺňa podmienky uznania, rozhodnutie sa musí zaregistrovať vo verejnom registri.

15. Na ktorý súd na Malte by som sa mal obrátiť, aby som sa postavil proti uznaniu rozhodnutia o rozvode/právnej odluke/zrušení manželstva, ktoré vydal súd v inom členskom štáte? Aký postup sa v týchto prípadoch uplatňuje?

Za účelom napadnutia uznania rozhodnutia vydaného v zahraničí je nutné predložiť súdny prípad občianskemu súdu, prvá inštancia, proti ktorému sa možno odvolať na odvolacom súde.

16. Ktoré príslušné právne predpisy sa vzťahujú na rozvodové konanie medzi manželmi, ktorí nežijú na Malte alebo majú odlišnú štátnu príslušnosť?

Aj keď je v podstate možné zaregistrovať rozhodnutie vydané v zahraničí, na maltských súdoch nie je možné dosiahnuť rozvod.

Bližšie informácie

 • Hlavná stránka ministerstva spravodlivosti English - Malti
 • Občianske súdy (oddelenie pre veci rodiny) English PDF File (PDF File 23 KB)

« Rozvod - Všeobecné informácie | Malta - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 07-08-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo