Eiropas Komisija > ETST > Laulības šķiršana > Malta

Pēdējo reizi atjaunots: 07-08-2006
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Laulības šķiršana - Malta

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pirmavota valodas versija ir atjaunināta un pārcelta uz Eiropas e-tiesiskuma portālu.


 

SATURS

1. Kādi ir laulības šķiršanas saņemšanas noteikumi? 1.
2. Kādi ir laulības šķiršanas iemesli? 2.
3. Kā laulības šķiršana ietekmē citas puses? 3.
4. Ko praksē nozīmē juridiskais termins “laulāto atšķiršana saskaņā ar tiesas lēmumu”? 4.
5. Kādi ir laulāto atšķiršanas noteikumi? 5.
6. Kādas ir laulāto atšķiršanas juridiskās sekas? 6.
7. Ko praksē nozīmē termins “laulības anulēšana”? 7.
8. Kādi ir laulības anulēšanas nosacījumi? 8.
9. Kādas ir laulības anulēšanas juridiskās sekas? 9.
10. Vai ir alternatīvi ārpus tiesu līdzekļi laulības šķiršanas jautājumu risināšanai, nevēršoties tiesā? 10.
11. Kur man ir jāiesniedz pieteikums par laulības šķiršanu/ laulāto atšķiršanu /laulības anulēšanu? Kādas formalitātes ir jāievēro un kādi dokumenti jāpievieno šim iesniegumam? 11.
12. Vai es varu saņemt juridisku palīdzību procedūras izmaksu segšanai? 12.
13. Vai ir iespējams pārsūdzēt lēmumu par laulības šķiršanu/ laulāto atšķiršanu/ laulības anulēšanu? 13.
14. Kas man ir jādara, lai citas dalībvalsts tiesas lēmumu par laulības šķiršanu/laulāto atšķiršanu/laulības anulēšanu atzītu Maltā? 14.
15. Kādā tiesā vērsties, lai Maltā apstrīdētu citas dalībvalsts tiesas lēmuma par laulības šķiršanu/ laulāto atšķiršanu/ laulības anulēšanu atzīšanu? Kāda procedūra tiek piemērota šajos gadījumos? 15.
16. Kādu likumu tiesa piemēro laulības šķiršanas tiesvedībā divu laulāto starpā, ja viņi nedzīvo Maltā, vai viņu tautības ir atšķirīgas? 16.

 

1. Kādi ir laulības šķiršanas saņemšanas noteikumi?

2. Kādi ir laulības šķiršanas iemesli?

3. Kā laulības šķiršana ietekmē citas puses?

Maltas juridiskajā sistēmā laulības šķiršana nav ietverta. Tomēr, ņemot vērā Laulību likuma 33. pantu (Maltas tiesību aktu 255. nodaļa), skartā puse drīkst reģistrēt ārvalstu laulības šķiršanas pieteikumu Valsts reģistra iesniegumu nodaļā ar noteikumu, ka lēmumu izdeva tās valsts kompetenta tiesa, kurā dzīvo viena no tiesvedības personām, vai kuras pilsonis ir viena no personām. Kad šādu laulības šķiršanas pieteikumu reģistrē, puses drīkst stāties laulībā atkārtoti.

4. Ko praksē nozīmē juridiskais termins “laulāto atšķiršana saskaņā ar tiesas lēmumu”?

Praksē laulāto atšķiršana nozīmē, ka laulātajiem, lai gan viņi paliek precēti, saistības dzīvot kopā ir izbeigušās. Laulātajiem, kas vēlas saņemt lēmumu par laulāto atšķiršanu, juridiski ir divas izvēles iespējas: viņi drīkst izvēlēties vienprātīgu atšķiršanu (abu pušu vienošanās, ko apstiprinājusi ģimenes lietu tiesa) vai strīdīgu atšķiršanu (kur puses atšķiršanu apstrīd un tiesa lemj par visiem ietvertajiem jautājumiem un īpaši par atbildību par laulības izbeigšanos).

5. Kādi ir laulāto atšķiršanas noteikumi?

Personiska atšķiršana nevar notikt, izņemot pēc viena laulātā prasības pret otru un uz jebkāda pamata, kas minēts likumdošanā (Civilkodeksa 35. - 66. pants – Maltas tiesību aktu 16. nodaļa), vai laulātajiem abpusēji piekrītot, kā minēts Civilkodeksa 59. pantā.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pirms pāris izlemj dzīvot šķirti, viņiem ir jāapmeklē starpnieks, ko valsts piedāvā par brīvu, ja vien pāris izvēlas doties pie privātajiem starpniekiem. Iesniedzējs vai viņa juridiskais pārstāvis uzsāk laulāto atšķiršanas tiesvedību, uzrakstot vēstuli civiltiesas ģimenes lietu nodaļas sekretāram un sniedzot viņam detalizētu informāciju par pāri (vārds/uzvārds, adreses, utt.), lūdzot uzsākt atšķiršanas tiesvedību un nosūtīt pāri pie starpniekiem.

Kad reiz ir iecelts starpnieks, tiek noteikti konsultāciju datumi, un pāris drīkst tās apmeklēt paši vai kopā ar juridisko pārstāvi. Starpnieka loma ir censties puses samierināt. Ja tas neizdodas, starpnieks mudina pāri nokārtot laulāto atšķiršanu bez strīda. Ja pat tas neizdodas, tad starpnieks prasa tiesai ļaut pārtraukt konsultācijas.

 1. Vienprātīga laulāto atšķiršana (pusēm vienojoties)

  Puses civiltiesas ģimenes lietu nodaļā iesniedz kopīgu paziņojumu, kuru parakstījuši abu pušu juridiskie pārstāvji, un notārs vēlāk izdos notariālu aktu, kam pievienota līguma projekta kopija. Starpniecība ir jāuzsāk un jāizbeidz viena mēneša laikā. Starpnieks izskaidro pārim, ka notārs sastādīs un izdos notariālu aktu (kas izsaka pāra vēlēšanos). Tad starpnieks raksta ziņojumu un kad reiz tiesnesis izdod rīkojumu, tikai notārs var atsaukt līgumu no ģimenes lietu tiesas, lai to publicētu.

 2. Laulāto atšķiršana ar strīda izšķiršanas tiesvedības palīdzību (ja puses nevienojas)

  Ja starpnieks uzskata, ka samierināšanās vai vienošanās ir neiespējama, viņš/viņa ierosina pārtraukt konsultācijas, attiecīgi paziņojot tiesnesim. Kad tiesnesis atļauj pārtraukt konsultācijas, izdodot rīkojumu, abiem laulātajiem ir ierobežots laiks 2 mēneši, kuros viņš/viņa drīkst iesniegt pieteikumu, pieprasot laulāto atšķiršanu un citu saistītu jautājumu atrisināšanu, piemēram, par piekļuvi kopīgajai mājai, par uzturlīdzekļu prasību, prasībām/aprūpi un bērna aizbildnību, īpašuma un līdzekļu sadalīšanu, utt.

  Lapas augšmalaLapas augšmala

Iemesli laulāto atšķiršanai ir noteikti Civilkodeksā (Maltas tiesību aktu 16. nodaļa) un tie ir šādi:

 • viens no laulātajiem ir pārkāpis laulību;
 • viens no laulātajiem ir izturējies galēji cietsirdīgi, draudējis vai nodarījis smagus bojājumus otram laulātajam vai jebkuram no viņa/viņas bērniem; vai
 • ja laulība ir neatgriezeniski izbeigusies ar noteikumu, ka 4 gadi ir pagājuši no laulību dienas, nevar cerēt, ka laulātie dzīvos kopā; un/vai ja divus gadus vai ilgāk viens no laulātajiem ir pametis otru bez jebkāda pamata.

Laulātais, kurš nav vainīgs, saglabā ikvienu tiesību un labumu, ko viņš/viņa gūst no otra laulātā. No otras puses, laulātajam, pret kuru ir noteikta atšķiršana, netiek atņemtas saistības nodrošināt otra laulātā uzturēšanu, ja saskaņā ar tiesas rīkojumu vai spriedumu uzturēšana pienākas. Uzturlīdzekļu apmērs tiek noteikts saskaņā ar tā laulātā līdzekļiem, kuram uzturlīdzekļi ir jānodrošina, tā laulātā vajadzībām, kurš uzturlīdzekļus pieprasa, un visiem citiem laulāto apstākļiem (piemēram, personas iespēju, kurai pienākas uzturlīdzekļi, mācīties kursos vai pārkvalificēties profesijā, mākslas, tirdzniecības nozarē vai citādi, vai uzsākt vai turpināt darbību, kas dod ienākumus). Tiesa, ja tā uzskata par atbilstošiem lietas apstākļus, drīkst likt vienam no laulātajiem, kuram ir saistības uzturēt otru laulāto, samaksāt vienreizēju summu, ko var maksāt vienādos vai nevienādos maksājumos, kas sadalīti saprātīgā laika periodā, vai pat piešķirt īpašumā otram laulātajam īpašumu vai īpašumu, kas piederēs citam, tā izmantošanu vai mājokli, lai vājākais laulātais būtu finansiāli neatkarīgs vai mazāk atkarīgs no otra laulātā.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Ja tā laulātā līdzekļu apmērs, kuram ir pavēlēts nodrošināt uzturlīdzekļus vai otra laulātā vajadzības, ir mainījies, tiesa drīkst pēc abu laulāto pieprasījuma likt šādu uzturēšanu mainīt vai pārtraukt. Ja ir izmaksāta vienreizēja summa vai piešķirts vai nodots īpašums, pilnībā izpildot laulātā saistības nodrošināt uzturlīdzekļus otram laulātajam, viena laulātā pienākums nodrošināt otra uzturēšanu izbeidzas.

Civiltiesas ģimenes lietu nodaļa lemj par lietderīguma testu un vienam no pāra ir tiesības iesniegt apelācijas sūdzību apelācijas tiesā 20 dienu laikā no dienas, kad spriedums tika paziņots.

Tiesvedība par laulāto atšķiršanu izbeidzas, ja laulātie panāk samierināšanos. Tomēr, ja parādās jauns pamatojums par laulāto atšķiršanu, iesniedzējs laulātais drīkst arī atsaukties uz iepriekšējo pamatojumu, iesniedzot savu pieprasījumu.

Ja viens no laulātajiem mirst, tiesvedība par laulāto atšķiršanu zaudē jēgu, izņemot likumdošanā minētos gadījumus, kad spriedums par laulāto atšķiršanu var radīt sekas, ka vainīgā puse tiek sodīta.

6. Kādas ir laulāto atšķiršanas juridiskās sekas?

Kad reiz ir izdots rīkojums par laulāto atšķiršanu (vienprātīgi – notariāls akts) vai tas ir paziņots (strīdīgs – ar tiesas spriedumu), tad pārim vairāk kopā nav jādzīvo, tomēr uzticības un apgādības saistības turpina pastāvēt. Tas neietekmē tiesības saņemt uzturlīdzekļus, aprūpi un aizbildnības tiesības pār bērniem utt., bet ir jāatsaucas uz notariālo aktu vai tiesas spriedumu, lai arī kuru pāris ir izvēlējies, lai dzīvotu šķirti viens no otra.

Lapas augšmalaLapas augšmala

7. Ko praksē nozīmē termins “laulības anulēšana”?

Kad tiesa paziņo par laulības anulēšanu, tas nozīmē, ka laulība nekad nav pastāvējusi no sākuma, izņemot jebkuru bērnu likumību, kas dzimuši laulībā.

8. Kādi ir laulības anulēšanas nosacījumi?

Laulību var anulēt Laulību likumā (Maltas tiesību aktu 225. nodaļa) minētajos gadījumos:

 • Laulība ir noslēgta pušu starpā, kurām nav 16 gadu;
 • Ja puses, kas ir pakļautas vecāku varai vai aizbildnībai, nav saņēmušas tās personas piekrišanas, kas izmanto šādu varu vai aizbildņa pilnvaras, kā varētu būt, un brīvprātīgas jurisdikcijas tiesa nav devusi atļauju;
 • Ja viena no pusēm cieš no garīgās nespējas, vai ir aizliegts vai nav;
 • ja puses ir saistītas aizliegtām radniecības pakāpēm;
 • Laulību likumā noteiktās formalitātes, kuras ir jānokārto iepriekš un attiecībā uz laulībām, nav izpildītas vai ievērotas;
 • ja laulību brīdī viena no pusēm jau bija saistīta ar iepriekšējās laulības saitēm;
 • pušu dzimumi nav atšķirīgi;
 • ja laulība nebija pilnīga;
 • ja vienas puses piekrišana ir panākta, īstenojot fizisku vai morālu vardarbību vai radot bailes;
 • ja vienas puses piekrišana ir panākta, kļūdaini norādot otras puses identitāti;
 • ja vienas puses piekrišana ir panākta, noslēpjot kādu otras puses īpašību, kas pēc sava rakstura var nopietni izjaukt laulības dzīvi;
 • ja viena puse ir devusi piekrišanu, pamatojoties uz nopietnu nepareizu uzskatu par laulības dzīvi vai tās būtiskajām tiesībām un pienākumiem vai nopietnu psiholoģisku anomāliju, kas tādējādi otrai pusei nedod iespēju izpildīt būtiskas laulību saistības;
 • ja viena no pusēm ir impotenta, vai šāda impotence ir absolūta vai relatīva, bet tikai tad, ja šāda impotence ir bijusi pirms laulībām;
 • ja vienas puses piekrišanu ir samazinājusi skaidra izslēgšana no laulības vai no kāda vai vairākiem būtiskiem laulības dzīves elementiem vai tiesības uz laulībām;
 • ja viena no pusēm ir devusi savu piekrišanu, piekrītot kādam nosacījumam nākotnē;
 • ja vienai no pusēm laulības slēgšanas brīdī nebija, pat ņemot vērā pārejošu iemeslu, pietiekošas prāta spējas vai gribasspēks iegūt piekrišanu laulībām.

9. Kādas ir laulības anulēšanas juridiskās sekas?

Ja laulību atzīst par spēkā neesošu, to uzskata par tādu, kas nekad nav pastāvējusi no paša sākuma un viss atgriežas atpakaļ pie pušu lietu sākotnējā stāvokļa līdz laulības noslēgšanas dienai (t.i., sieva atgūst savu pirmslaulības uzvārdu). Tomēr tas nekādā veidā neietekmē bērnu likumību, kuri dzimuši šajā laulībā, vai spēkā esošās saistības, kas noslēgtas ar trešām personām. Attiecībā uz uzturlīdzekļiem laulātajam, kurš bija atbildīgs par laulības anulēšanu, arī ir saistības uzturēt otru laulāto piecus gadus, un šīs saistības beidzas, ja minētais laulātais noslēdz jaunu laulību.

Lapas augšmalaLapas augšmala

10. Vai ir alternatīvi ārpus tiesu līdzekļi laulības šķiršanas jautājumu risināšanai, nevēršoties tiesā?

Šādu alternatīvu ārpus tiesu līdzekļu nav.

11. Kur man ir jāiesniedz pieteikums par laulības šķiršanu/ laulāto atšķiršanu /laulības anulēšanu? Kādas formalitātes ir jāievēro un kādi dokumenti jāpievieno šim iesniegumam?

 1. Par laulības šķiršanu – nav piemērojams.
 2. Par laulāto atšķiršanu

Lūdzu skatīt atbildi uz 5. jautājumu.

Tiesvedība tiek sākta ar vēstuli civiltiesas sekretāram. Ja pāris izvēlas turpināt laulāto atšķiršanas tiesvedību, pārim ir jāiesniedz pieteikums civiltiesas ģimenes lietu nodaļā 2 mēnešu laikā no tiesas rīkojuma dienas, kas ļauj pārim to darīt.

Pieprasījumu par laulības anulēšanu drīkst iesniegt viens no laulātajiem civiltiesas ģimenes lietu nodaļā ar pieteikuma palīdzību, kas ir jāparaksta advokātam. Pieteikumā ir jānorāda pamatojums, kāpēc iesniedzējs pieprasa atzīt laulību par spēkā neesošu.

Dokumenti, kas ir jāpievieno, līdz ar laulības apliecību ir tādi, kas ir atkarīgi no lietderīguma testa.

12. Vai es varu saņemt juridisku palīdzību procedūras izmaksu segšanai?

Jā, ja puse ir tiesīga saņemt juridisko palīdzību. Lūdzu skatīt informāciju par juridisko palīdzību.

13. Vai ir iespējams pārsūdzēt lēmumu par laulības šķiršanu/ laulāto atšķiršanu/ laulības anulēšanu?

 1. Par laulības šķiršanu – nav piemērojams
 2. Par laulāto atšķiršanu

  Viena no pusēm drīkst iesniegt apelācijas sūdzību apelācijas tiesā 20 dienu laikā no sprieduma izdošanas dienas.

 3. Par laulības anulēšanu

  Viena no pusēm drīkst iesniegt apelācijas sūdzību apelācijas tiesā 20 dienu laikā no sprieduma izdošanas dienas.

14. Kas man ir jādara, lai citas dalībvalsts tiesas lēmumu par laulības šķiršanu/laulāto atšķiršanu/laulības anulēšanu atzītu Maltā?

Pieņemot, ka lēmums pieprasa atzīšanu, lēmums ir jāreģistrē valsts reģistrā.

15. Kādā tiesā vērsties, lai Maltā apstrīdētu citas dalībvalsts tiesas lēmuma par laulības šķiršanu/ laulāto atšķiršanu/ laulības anulēšanu atzīšanu? Kāda procedūra tiek piemērota šajos gadījumos?

Lai apstrīdētu ārvalstu tiesas lēmuma atzīšanu, civiltiesas pirmajā palātā ir jāiesniedz pieteikums, kas ir pārsūdzams apelācijas tiesā.

16. Kādu likumu tiesa piemēro laulības šķiršanas tiesvedībā divu laulāto starpā, ja viņi nedzīvo Maltā, vai viņu tautības ir atšķirīgas?

Lai gan principā ir iespējams reģistrēt ārvalstu tiesas lēmumu, nav iespējams saņemt laulības šķiršanas atļauju Maltas tiesās.

Cita informācija

 • Tieslietu ministrijas mājaslapa English - Malti
 • Civiltiesas (ģimenes lietu nodaļa) English PDF File (PDF File 23 KB)

« Laulības šķiršana - Vispārīgas ziņas | Malta - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 07-08-2006

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste