Europos Komisija > ETIT > Skyrybos > Malta

Naujausia redakcija: 07-08-2006
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Skyrybos - Malta

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Turinys originalo kalba atnaujintas ir perkeltas į Europos e. teisingumo portalą.


 

TURINIO LENTELE

1. Kokios yra santuokos nutraukimo sąlygos? 1.
2. Kokie yra santuokos nutraukimo pagrindai? 2.
3. Kokios yra santuokos nutraukimo pasekmės? 3.
4. Ką iš tikrųjų reiškia teisinė sąvoka „gyvenimo skyrium (separacijos) nustatymas“? 4.
5. Kokios yra gyvenimo skyrium (separacijos) nustatymo sąlygos? 5.
6. Kokios yra gyvenimo skyrium (separacijos) nustatymo teisinės pasekmės? 6.
7. Ką iš tikrųjų reiškia sąvoka „santuokos pripažinimas negaliojančia“? 7.
8. Kokios yra santuokos pripažinimo negaliojančia sąlygos? 8.
9. Kokios yra santuokos pripažinimo negaliojančia teisinės pasekmės? 9.
10. Ar yra alternatyvių neteisminių priemonių, kuriomis būtų galima su santuokos nutraukimu susijusius klausimus išspręsti nesikreipiant į teismą? 10.
11. Kur turėčiau pateikti pareiškimą nutraukti santuoką / nustatyti gyvenimą skyrium (separaciją) / santuoką pripažinti negaliojančia? Į kokius formalumus būtina atsižvelgti ir kokie dokumentai turi būti pridedami prie pareiškimo? 11.
12. Ar galima gauti teisinę pagalbą, jei norima padengti bylinėjimosi išlaidas? 12.
13. Ar galima apskųsti teismo sprendimą dėl santuokos nutraukimo / gyvenimo skyrium (separacijos) nustatymo / santuokos pripažinimo negaliojančia? 13.
14. Kokia tvarka Maltoje galima gauti teismo sprendimą dėl santuokos nutraukimo / gyvenimo skyrium (separacijos) nustatymo / santuokos pripažinimo negaliojančia, jei tas teismo sprendimas buvo priimtas kitoje valstybėje narėje? 14.
15. Į kurį teismą reikėtų kreiptis, kai norima Maltoje apskųsti teismo sprendimo dėl santuokos nutraukimo / gyvenimo skyrium (separacijos) nustatymo / santuokos pripažinimo negaliojančia teisinį pripažinimą, jei tas teismo sprendimas buvo priimtas kitoje valstybėje narėje? Kokia tvarka yra taikoma šiais atvejais? 15.
16. Kokios valstybės teisė taikoma sutuoktinių santuokos nutraukimo bylose, kai jie negyvena Maltoje arba jų pilietybė skiriasi? 16.

 

1. Kokios yra santuokos nutraukimo sąlygos?

2. Kokie yra santuokos nutraukimo pagrindai?

3. Kokios yra santuokos nutraukimo pasekmės?

Santuokos nutraukimas nėra Maltos teisės sistemos sudedamoji dalis. Tačiau pagal Santuokos įstatymo 33 straipsnį (Maltos įstatymų 255 skyrius) suinteresuotoji šalis kitoje valstybėje nutrauktą santuoką gali užregistruoti viešojo registro pranešimų skyriuje, jeigu sprendimą dėl santuokos nutraukimo paskelbė tos valstybės kompetentingas teismas, kurioje bent viena iš bylos nagrinėjimo šalių turi gyvenamąją vietą arba turi tos valstybės pilietybę. Kai toks santuokos nutraukimas užregistruojamas, šalys gali tuoktis antrą kartą.

4. Ką iš tikrųjų reiškia teisinė sąvoka „gyvenimo skyrium (separacijos) nustatymas“?

Pradėjus gyventi skyrium (separacija), nors sutuoktiniai ir išlieka susituokę, jų pareiga gyventi kartu išnyksta. Teisėtai gyventi skyrium ketinantys sutuoktiniai turi dvi galimybes: jie gali bendru susitarimu (abiejų šalių susitarimas, patvirtintas šeimos teismo) nutarti dėl gyvenimo skyrium arba dėl ginčytino gyvenimo skyrium (šiuo atveju šalys ginčija gyvenimą skyrium ir teismas išsprendžia visus su tuo susijusius klausimus, ypač dėl atsakomybės už santuokos iširimą).

5. Kokios yra gyvenimo skyrium (separacijos) nustatymo sąlygos?

Asmenys negali gyventi skyrium, išskyrus atvejus, kai to reikalauja vienas iš sutuoktinių, remdamasis vienu iš įstatyme konkrečiai nurodytų pagrindų (Civilinio kodekso 35–66 straipsniai; Maltos įstatymų 16 skyrius) arba bendru sutuoktinių susitarimu, kaip yra nurodyta Civilinio kodekso 59 straipsnyje.

viršųviršų

Prieš nuspręsdami gyventi skyrium sutuoktiniai turi pasinaudoti valstybės nemokamai teikiama taikinimo procedūra, išskyrus atvejus, kai jie nusprendžia pasinaudoti privačiu taikintoju. Pareiškėjas arba jo teisinis atstovas teisines procedūras dėl gyvenimo skyrium nustatymo pradeda parašydamas pareiškimą civilinių teismų šeimos bylų skyriaus sekretoriui. Pareiškime pateikiami asmeniniai duomenys apie sutuoktinių porą (vardai, pavardės, adresai ir t. t.) ir prašoma pradėti gyvenimo skyrium nustatymo procedūras bei paskirti lankyti taikinimo užsiėmimus.

Paskyrus taikintoją, nustatoma taikinimo užsiėmimų data ir sutuoktiniai gali patys arba lydimi savo teisinio atstovo lankyti taikinimo užsiėmimus. Taikintojo vaidmuo – pabandyti sutaikyti šalis. Jeigu pasirodo, kad tai yra beprasmiška, taikintojas paskatina sutuoktinius bendrai susitarti dėl gyvenimo skyrium. Jeigu ir tai nepavyksta, tuomet taikintojas prašo teismo užbaigti taikinimą.

 1. Gyvenimas skyrium bendru susitarimu (šalių susitarimas)

  Šalys civilinio teismo šeimos bylų skyriui pateikia bendrą pareiškimą, kurį pasirašo šalių teisiniai atstovai. Tuomet notaras priima viešą aktą ir prie jo prideda preliminarų sutuoktinių susitarimą. Taikinimas turi būti pradėtas ir užbaigtas per vieną mėnesį. Taikintojas sutuoktiniams paaiškina, kad viešą aktą (išreiškiantį jų norus) notaras sudarys ir priims viešai. Tuomet taikintojas parengia ataskaitą ir, teisėjui priėmus sprendimą, tik notaras gali atsiimti sutuoktinių susitarimą iš šeimos teismo, kad paskelbtų jį viešai.

 2. Ginčo procedūra (jeigu tarp šalių susitarimas nesudaromas)

  Jeigu taikintojas mano, kad pasiekti susitarimą arba sutaikymą yra neįmanoma, jis pasiūlo nutraukti taikinimo stadiją ir apie tai informuoja teisėją. Kai teisėjas sprendimu nutraukia taikinimą, vienas iš sutuoktinių turi 2 mėnesių laikotarpį, per kurį jis gali pateikti įsakymą dėl šaukimo į teismą, reikalaudamas nustatyti gyvenimą skyrium ir išspręsti kitus susijusius klausimus, tokius kaip galimybė naudotis sutuoktinių namais, išlaikymas, vaiko globa ir rūpyba, nekilnojamojo ir kito turto atskyrimas ir t. t.

  viršųviršų

Gyvenimo skyrium pagrindai yra nustatyti Civiliniame kodekse (Maltos įstatymų 16 skyrius). Jie yra tokie:

 • neištikimybė kitam sutuoktiniui;
 • ekscesas, žiaurus elgesys, grasinimai arba sunkūs sužalojimai kito sutuoktinio arba jo vaikų atžvilgiu; arba
 • jeigu pagrįstai manoma, jog sutuoktiniai negali kartu gyventi dėl to, kad santuoka nepataisomai iširo, jeigu nuo santuokos sudarymo praėjo 4 metai ir (arba) jeigu vienas iš sutuoktinių be pateisinamos priežasties paliko kitą sutuoktinį dvejiems ar daugiau metų.

Nekaltas sutuoktinis išlaiko visas teises ir naudą, gautą iš kito sutuoktinio. Kita vertus, sutuoktinis, kurio atžvilgiu pradedama nustatyti gyvenimą skyrium, neatleidžiamas nuo pareigos suteikti išlaikymą kitam sutuoktiniui, kai išlaikymas privalomas pagal teismo sprendimą arba teismo sprendimą dėl išlaikymo. Priklausančio suteikti išlaikymo dydis yra nustatomas pagal išlaikymo reikalaujančio sutuoktinio turtą, jo reikalaujančio sutuoktinio poreikius ir visas kitas sutuoktinių aplinkybes (tokias kaip galimybės asmeniui, kuriam priklauso išlaikymas, išeiti profesinį, meno, prekybos ar kitos veiklos mokymą arba persikvalifikuoti, arba pradėti ar tęsti pajamų duodančią veiklą). Teismas, jeigu tai yra tinkama pagal aplinkybes, gali įsakyti sutuoktiniui, kuriam priklauso išlaikyti kitą sutuoktinį, sumokėti šiam vienkartinę išmoką arba atlikti periodines vienodo arba skirtingo dydžio įmokas per pagrįstą laikotarpį, arba netgi paskirti kitam sutuoktiniui turtą nuosavybės arba uzufrukto teise, naudojimąsi gyvenamąja vieta, siekiant suteikti silpnesniam sutuoktiniui finansinę nepriklausomybę arba padaryti jį mažiau priklausomą nuo kito sutuoktinio.

viršųviršų

Jeigu sutuoktinio, kuris turi suteikti išlaikymą, turtinė padėtis po kiek laiko pasikeičia arba pasikeičia kito sutuoktinio poreikiai, teismas gali vieno iš sutuoktinių reikalavimu tokį išlaikymą pakeisti arba nutraukti. Jeigu vienkartinė išmoka visiškai sumokama arba visiškai perleidžiamos teisės į paskirtą turtą, tai sutuoktinis, kuriam priklauso išlaikyti kitą sutuoktinį, nebetenka pareigos suteikti jam išlaikymą.

Civilinio teismo šeimos bylų skyrius priima sprendimą dėl faktinių bylos aplinkybių ir bet kuris iš sutuoktinių turi teisę per 20 dienų nuo teismo sprendimo paskelbimo dienos paduoti apeliaciniam teismui skundą.

Byla dėl gyvenimo skyrium nustatymo yra nutraukiama, jeigu sutuoktiniai susitaiko. Nepaisant to, atsiradus naujiems gyvenimo skyrium nustatymo pagrindams, pareiškimą pateikiantis sutuoktinis, kad pagrįstų savo reikalavimą, gali nurodyti ir ankstesnius gyvenimo skyrium nustatymo pagrindus.

Mirus vienam iš sutuoktinių, byla dėl gyvenimo skyrium nustatymo yra nutraukiama, išskyrus konkrečiai įstatyme nurodytus atvejus, kuriais bylą dėl gyvenimo skyrium nustatymo nagrinėjantis teisėjas gali nubausti kaltąją šalį.

6. Kokios yra gyvenimo skyrium (separacijos) nustatymo teisinės pasekmės?

Kai gyvenimas skyrium paskelbiamas viešai (bendru sutarimu – notaro viešu aktu) arba yra paskiriamas (ginčytinas – teismo sprendimu), tuomet sutuoktiniai neprivalo toliau gyventi kartu. Tačiau ištikimybės ir paramos pareigos išlieka. Tai nepažeidžia teisės reikalauti išlaikymo, vaiko globos ir rūpybos teisių ir t. t., kurios turi būti nurodytos viešame notaro akte arba teismo sprendime, kad ir kokiu būdu sutuoktiniai pasirinko gyventi skyrium.

viršųviršų

7. Ką iš tikrųjų reiškia sąvoka „santuokos pripažinimas negaliojančia“?

Kai teismas paskelbia sprendimą dėl santuokos pripažinimo negaliojančia, tai reiškia, kad santuoka neegzistavo nuo jos sudarymo momento, ir išlieka visų sudarius tokią santuoką gimusių vaikų teisėtumas.

8. Kokios yra santuokos pripažinimo negaliojančia sąlygos?

Santuoka gali būti pripažinta negaliojančia šiais atvejais, nurodytais Santuokos įstatyme (Maltos įstatymų 255 skyrius):

 • santuoka sudaryta tarp jaunesnių nei 16 metų amžiaus šalių;
 • jeigu šalys, kurių atžvilgiu tėvai vykdo valdžią arba kurioms yra paskirta globa, neturi minėtą valdžią vykdančio asmens arba globėjo sutikimo, arba tam tikrais atvejais neturi savanoriškos kompetencijos teismo leidimo;
 • jeigu viena iš šalių yra silpnos psichikos, nepaisant to, ar ji pripažinta neveiksnia, ar ne;
 • jeigu šalys tarpusavyje susijusios uždraustais giminystės ryšiais;
 • visiškai arba iš dalies nebuvo laikomasi su santuoka susijusių ir konkrečiai Santuokos įstatyme nurodytų formalumų;
 • jeigu santuokos sudarymo metu viena iš šalių jau anksčiau buvo sudariusi santuoką;
 • šalys yra tos pačios lyties;
 • jeigu santuoka nebuvo sudaryta iki galo;
 • jeigu vienos iš šalių sutikimas tuoktis buvo išgautas vartojant fizinę ar psichinę prievartą arba dėl baimės;
 • jeigu viena iš šalių sutikimą tuoktis davė suklydusi dėl kitos šalies tapatybės;
 • jeigu vienos iš šalių sutikimas tuoktis buvo išgautas apgaunant kitą šalį dėl savo teigiamų savybių, kurių pobūdis gali smarkiai suardyti santuokinį gyvenimą;
 • jeigu vienos iš šalių sutikimas tuoktis negalioja dėl rimto suklydimo apie vedybinį gyvenimą arba svarbiausias jo teises ir pareigas arba dėl psichologinio sutrikimo, kuris tai šaliai neleis įvykdyti svarbiausių santuokinių įsipareigojimų;
 • jeigu viena iš šalių yra silpna, nepaisant to, ar toks silpnumas yra absoliutus, ar santykinis, tačiau tik tuo atveju, kai toks silpnumas atsirado iki santuokos;
 • jeigu vienos iš šalių sutikimas tuoktis negalioja dėl aiškaus pačios santuokos arba kurio vieno ar daugiau būtinų vedybinio gyvenimo elementų, arba teisės veikti kaip sutuoktiniams pašalinimo;
 • jeigu viena iš šalių savo sutikimą tuoktis susieja su ateityje būsima sąlyga;
 • jeigu viena iš šalių santuokos sudarymo metu, netgi dėl trumpalaikės priežasties, neturėjo pakankamai protinių galių arba noro duoti sutikimą tuoktis.

9. Kokios yra santuokos pripažinimo negaliojančia teisinės pasekmės?

Jeigu santuoka paskelbiama negaliojančia, ji laikoma niekada neegzistavusi nuo jos sudarymo momento ir viskas grįžta į ankstesnę padėtį, kurioje šalys buvo iki santuokos sudarymo (pvz., žmona susigrąžina savo mergautinę pavardę). Tačiau tai jokiu būdu nedaro įtakos vaikų, gimusių sudarius tokią santuoką, teisėtumui arba su trečiaisiais asmenimis sudarytų sutarčių galiojimui. Kalbant apie išlaikymą, sutuoktinis, atsakingas už santuokos pripažinimą negaliojančia, yra įpareigojamas išlaikyti kitą sutuoktinį penkerius metus. Šios pareigos nelieka, kai išlaikoma šalis susituokia antrą kartą.

viršųviršų

10. Ar yra alternatyvių neteisminių priemonių, kuriomis būtų galima su santuokos nutraukimu susijusius klausimus išspręsti nesikreipiant į teismą?

Tokių alternatyvių neteisminių priemonių nėra.

11. Kur turėčiau pateikti pareiškimą nutraukti santuoką / nustatyti gyvenimą skyrium (separaciją) / santuoką pripažinti negaliojančia? Į kokius formalumus būtina atsižvelgti ir kokie dokumentai turi būti pridedami prie pareiškimo?

 1. Santuokos nutraukimas.
 2. Gyvenimas skyrium.

Nurodyti atsakymą į 5 klausimą.

Teismo byla prasideda civilinio teismo sekretoriatui pateikus pareiškimą. Jeigu sutuoktiniai nusprendžia pradėti gyvenimo skyrium nustatymo procesą, jie turi pateikti įsakymą dėl šaukimo į teismą civilinio teismo šeimos bylų skyriui per 2 mėnesius nuo tos dienos, kai teismas priėmė nutarimą, leidžiantį sutuoktiniams tai padaryti.

Pareiškimas dėl santuokos pripažinimo negaliojančia vieno iš sutuoktinių civilinio teismo šeimos bylų skyriui gali būti pateiktas naudojant advokato pasirašytą šaukimą į teismą. Šaukime į teismą konkrečiai nurodoma priežastis, dėl kurios pareiškėjas prašo santuoką pripažinti negaliojančia.

Kalbant apie dokumentus, kuriuos, be santuokos liudijimo, reikia pridėti prie pareiškimo, pridedami dokumentai priklauso nuo faktinių bylos aplinkybių.

12. Ar galima gauti teisinę pagalbą, jei norima padengti bylinėjimosi išlaidas?

Taip, jeigu šalis yra tinkama gauti teisinę pagalbą. Nurodyti informacinį pranešimą apie teisinę pagalbą.

viršųviršų

13. Ar galima apskųsti teismo sprendimą dėl santuokos nutraukimo / gyvenimo skyrium (separacijos) nustatymo / santuokos pripažinimo negaliojančia?

 1. Santuokos nutraukimas – netaikoma.
 2. Gyvenimas skyrium.

  Šalis gali per 20 dienų nuo teismo sprendimo priėmimo dienos apskųsti jį apeliaciniam teismui.

 3. Santuokos pripažinimas negaliojančia

  šalis gali per 20 dienų nuo teismo sprendimo priėmimo dienos apskųsti jį apeliaciniam teismui.

14. Kokia tvarka Maltoje galima gauti teismo sprendimą dėl santuokos nutraukimo / gyvenimo skyrium (separacijos) nustatymo / santuokos pripažinimo negaliojančia, jei tas teismo sprendimas buvo priimtas kitoje valstybėje narėje?

Darant prielaidą, kad sprendimas atitinka pripažinimo reikalavimus, jis turi būti užregistruojamas viešajame registre.

15. Į kurį teismą reikėtų kreiptis, kai norima Maltoje apskųsti teismo sprendimo dėl santuokos nutraukimo / gyvenimo skyrium (separacijos) nustatymo / santuokos pripažinimo negaliojančia teisinį pripažinimą, jei tas teismo sprendimas buvo priimtas kitoje valstybėje narėje? Kokia tvarka yra taikoma šiais atvejais?

Norint užginčyti užsienio teismo sprendimo pripažinimą, asmuo turi pareikšti ieškinį civiliniam teismui, kurio sprendimai gali būti apskundžiami Apeliaciniam teismui.

16. Kokios valstybės teisė taikoma sutuoktinių santuokos nutraukimo bylose, kai jie negyvena Maltoje arba jų pilietybė skiriasi?

Iš esmės įmanoma užregistruoti užsienio teismo sprendimą, tačiau nėra galimybės nutraukti santuokos Maltos teismuose.

Papildoma informacija

 • Teisingumo ministerijos tinklalapis English - Malti
 • Civiliniai teismai (šeimos bylų skyrius) English PDF File (PDF File 23 KB)

« Skyrybos - Bendro pobūdžio informacija | Malta - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 07-08-2006

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė