Euroopan komissio > EOV > Avioero > Malta

Uusin päivitys: 29-05-2007
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Avioero - Malta

EJN logo

Tämä sivu on vanhentunut. Sivun alkukielistä versiota on päivitetty, ja se on siirretty Euroopan oikeusportaaliin.


 

SISÄLLYSLUETTELO

1. Millä edellytyksillä avioeron voi saada? 1.
2. Mitkä ovat avioeron myöntämisperusteet? 2.
3. Mitä oikeusvaikutuksia avioerolla on? 3.
4. Mitä lakitermi ”asumusero” käytännössä tarkoittaa? 4.
5. Mitä edellytyksiä asumuseroon liittyy? 5.
6. Mitä laillisia vaikutuksia asumuserolla on? 6.
7. Mitä lakitermi ”avioliiton mitätöinti” käytännössä tarkoittaa? 7.
8. Millä edellytyksillä avioliiton voi mitätöidä? 8.
9. Mitä laillisia vaikutuksia avioliiton mitätöinnillä on? 9.
10. Onko olemassa vaihtoehtoisia muita kuin juridisia keinoja avioeroon liittyvien asioiden ratkaisemiseksi? 10.
11. Minne avioero-/asumusero-/mitätöintihakemukset tulee lähettää? Mitä muodollisuuksia tähän liittyy ja mitkä asiakirjat hakemukseen tulee liittää? 11.
12. Myönnetäänkö oikeudenkäyntikuluihin oikeusapua? 12.
13. Voiko avioero-/asumusero-/mitätöintipäätökseen hakea muutosta? 13.
14. Millä tavoin tulee menetellä jos halutaan, että toisen jäsenvaltion tuomioistuimen antama avioero-/asumusero-/mitätöintipäätös tunnustetaan Maltalla? 14.
15. Minkä tuomioistuimen puoleen tulee kääntyä, jos halutaan vastustaa toisen jäsenvaltion tuomioistuimen antaman avioero-/asumusero-/mitätöintipäätöksen tunnustamista Maltalla? Mitä menettelyä tällaisissa tapauksissa sovelletaan? 15.
16. Mitä lakia sovelletaan avioeroasioissa silloin kun puolisot eivät asu Maltalla tai ovat muun maan kansalaisia? 16.

 

1. Millä edellytyksillä avioeron voi saada?

2. Mitkä ovat avioeron myöntämisperusteet?

3. Mitä oikeusvaikutuksia avioerolla on?

Avioero ei kuulu Maltan oikeusjärjestyksen sääntelemiin asioihin. Eronnut henkilö voi kuitenkin rekisteröidä ulkomaisen avioeron väestörekisterin ilmoitusasioiden osastoon (Annotations Section) avioliittolain (Maltan lakikokoelma, 255 luku) 33 §:n nojalla edellyttäen, että avioeropäätöksen on antanut avioeromenettelyn jommankumman osapuolen asuinmaan tai kansalaisuusvaltion toimivaltainen tuomioistuin. Kun tällainen avioero on rekisteröity, osapuolilla on oikeus avioitua uudelleen.

4. Mitä lakitermi ”asumusero” käytännössä tarkoittaa?

Käytännössä asumuserolla tarkoitetaan, että aviopuolisot ovat edelleen naimisissa keskenään mutta heidän velvollisuutensa asua yhdessä on päättynyt. Puolisot, jotka haluavat saada virallisen asumuseron, voivat joko hakea yhteiseen hakemukseen perustuvaa asumuseroa (jonka perhetuomioistuin hyväksyy) tai riita-asiana käsiteltävää asumuseroa (jolloin jompikumpi osapuoli riitauttaa eron ja tuomioistuin päättää kaikista siihen liittyvistä kysymyksistä, erityisesti siitä, kumpi puolisoista on vastuussa avioliiton hajoamisesta).  

5. Mitä edellytyksiä asumuseroon liittyy?

Puolisot voivat saada asumuseron ainoastaan, jos toinen puolisoista kohdistaa tällaisen vaatimuksen puolisoonsa ja perusteena on jokin laissa säädetyistä tilanteista (siviililain 35 – 66 §, Maltan lakikokoelma, 16 luku) tai jos he tekevät asumuserosta yhteisen hakemuksen siviililain 59 §:n mukaisesti.

Sivun alkuunSivun alkuun

Ennen kuin puolisot päättävät erota, heidän on käytävä perhesovittelussa, jonka valtio tarjoaa maksutta; he voivat vaihtoehtoisesti käyttää yksityistä perhesovittelijaa. Hakija tai hänen oikeudellinen edustajansa panee asumuseromenettelyn vireille alioikeuden (Civil Court) perheasiain jaoston kirjaajalle osoitetulla kirjeellä, jossa ilmoitetaan puolisoiden henkilötiedot (etunimi, sukunimi, osoite jne.) ja pyydetään, että asumuseromenettely aloitetaan ja puolisoille lähetetään sovittelumenettelyä koskeva kutsu.

Kun sovittelija on valittu, sovittelulle vahvistetaan aikataulu. Puolisot voivat halutessaan ottaa oikeudellisen edustajansa mukaan sovitteluun tai he voivat osallistua siihen ilman edustajaa. Sovittelijan tehtävänä on yrittää saada osapuolet sopuun keskenään. Jos tämä osoittautuu mahdottomaksi, sovittelija kannustaa puolisoita hakemaan asumuseroa yhteisesti. Jollei tämäkään onnistu, sovittelija pyytää tuomioistuimelta lupaa sovittelun lopettamiseen.

 1. Yhteiseen hakemukseen perustuva asumusero (puolisoiden sopimus)

  Osapuolet jättävät alioikeuden perheasiain jaostolle yhteisen kirjelmän, jonka kummankin osapuolen oikeudelliset edustajat ovat allekirjoittaneet. Tämän jälkeen notaari julkaisee asiasta virallisen ilmoituksen, jonka liitteenä on sopimusluonnos. Sovittelun tulisi kestää kuukauden verran. Sovittelija selvittää puolisoille, että asiasta (heidän aikeistaan) laaditaan virallinen ilmoitus, jonka julkinen notaari julkaisee. Tämän jälkeen sovittelija laatii lausunnon, ja kun tuomari on antanut päätöksensä, ainoastaan notaari voi saada perheasiain jaostossa käsiteltävän sopimuksen haltuunsa julkaistakseen sen.

  Sivun alkuunSivun alkuun

 2. Käsittely riita-asiana (jos osapuolet eivät pääse sovintoon)

  Jos sovittelijan kanta on, että puolisoiden välien korjaantuminen tai sovinto on mahdoton, hän ehdottaa sovitteluvaiheen lopettamista ja ilmoittaa tästä tuomarille. Kahden kuukauden kuluessa siitä, kun tuomari on antanut päätöksellään luvan lopettaa sovittelun, kumpi tahansa puolisoista voi vaatia asumuseroa kanteella, jossa vaaditaan myös liitännäiskysymysten kuten yhteisen asunnon käyttöoikeuden, elatusapuvaatimusten, lasten huollon ja tapaamisoikeuden ja omaisuuden osituksen ratkaisemista.

Asumuseron perusteet luetellaan siviililaissa (Maltan lakikokoelma, 16 luku). Ne ovat seuraavat:

 • Puolison uskottomuus,
 • puolison toiseen puolisoon tai lapsiin kohdistama väkivaltainen, julma tai uhkaileva käytös tai vakavan vamman aiheuttaminen, tai
 • puolisoiden ei kohtuudella voida odottaa asuvan yhdessä avioliiton rikkouduttua peruuttamattomasti edellyttäen, että avioliiton solmimisesta on kulunut neljä vuotta ja/tai puoliso on vähintään kaksi vuotta aiemmin ilman pätevää syytä hylännyt toisen puolison.

Eroon syyttömänä pidetty puoliso säilyttää kaikki oikeudet ja saatavat, jotka toinen puoliso on velvollinen suorittamaan. Puoliso, jota vastaan asumusero julistetaan, ei vapaudu velvollisuudesta huolehtia toisen puolison elatuksesta, jos elatusapua on tuomioistuimen päätöksen tai tuomion mukaan maksettava. Maksettavan elatusavun määrään vaikuttavat elatusvelvollisen puolison toimeentulomahdollisuudet, elatusapua vaativan puolison tarpeet ja kaikki muutkin puolisoiden olosuhteet (kuten elatusapuun oikeutetun henkilöön mahdollisuus kouluttautua tai uudelleenkouluttautua johonkin ammattiin tai toimeen tai taiteen, kaupan tai muun toiminnan alalla tai käynnistää tai jatkaa tuloa tuottavan toiminnan harjoittaminen). Tuomioistuin voi päättää tapauskohtaisesti, jos se pitää tätä olosuhteisiin nähden asianmukaisena, että elatusvelvollisen puolison on maksettava toiselle puolisolle kertakorvauksena määrä, joka voidaan kuitenkin jakaa kohtuulliselle aikavälille joko samansuuruisiin tai erisuuruisiin eriin, tai että omaisuuden omistusoikeus tai nautinta- tai muu käyttöoikeus (kuten oikeus asuntoon) on määrättävä elatusapuun oikeutetulle puolisolle, jotta heikommassa asemassa oleva puoliso voi olla taloudellisesti riippumaton tai vähemmän riippuvainen puolisostaan.

Sivun alkuunSivun alkuun

Jos elatusvelvolliseksi määrätyn puolison olosuhteet tai toisen puolison elatuksen tarve ovat sittemmin muuttuneet, tuomioistuin voi kumman tahansa puolison pyynnöstä määrätä elatusavun mukauttamisesta tai lopettamisesta. Jos puolison elatusvelvollisuus toista puolisoa kohtaan on täyttynyt, koska kertakorvaus on maksettu tai on luovutettu omaisuutta koskevia oikeuksia, kyseinen elatusvelvollisuus lakkaa.

Alioikeuden perheasiain jaosto antaa kanteesta pääasiaratkaisun. Kummallakin osapuolella on oikeus hakea muutosta seuraavalta oikeusasteelta (Court of Appeal) 20 päivän kuluessa tuomion antamispäivästä.

Asumuserokanne mitätöityy, jos puolisoiden välit korjaantuvat. Jos sittemmin ilmenee kuitenkin uusi asumuseron peruste, hakijana oleva puoliso voi vedota aiempiinkin perusteisiin vaatimustensa tueksi.

Asumuserokanne mitätöityy puolison kuoleman johdosta paitsi laissa erikseen säädetyissä tapauksissa, joissa asumuserotuomiolla voi olla syyllistä osapuolta rankaiseva vaikutus.

6. Mitä laillisia vaikutuksia asumuserolla on?

Kun asumusero on julkistettu (yhteinen sopimus ja virallinen ilmoitus) tai sitä koskeva päätös on annettu (riita-asiana käsiteltävä ero on vahvistettu tuomiossa), puolisoiden ei ole enää pakko asua yhdessä, mutta uskollisuutta ja tukea koskevat velvoitteet jäävät voimaan. Tämä ei vaikuta oikeuteen saada elatusapua, lasten huoltajuuteen eikä muihin kysymyksiin, joiden osalta on viitattava viralliseen ilmoitukseen tai tuomioon sen mukaan, millä tavoin puolisot ovat hakeneet asumuseroa.

7. Mitä lakitermi ”avioliiton mitätöinti” käytännössä tarkoittaa?

Kun avioliiton mitätöinti on vahvistettu tuomioistuimessa, katsotaan, että avioliitto ei ole tullut lainkaan voimaan, mutta liiton aikana syntyneillä lapsilla on silti aviolapsen asema.

Sivun alkuunSivun alkuun

8. Millä edellytyksillä avioliiton voi mitätöidä?

Avioliitto voidaan mitätöidä seuraavissa, avioliittolaissa nimenomaisesti säädetyissä tapauksissa (Maltan lakikokoelma, 255 luku):

 • alle 16-vuotaiden solmima avioliitto;
 • holhouksenalaisilla osapuolilla ei ole holhoojan suostumusta eikä alioikeuden (Court of Volontary Jurisdiction) lupaa;
 • toinen osapuolista on mielisairas; tämä pätee siitä riippumatta, onko hän vajaavaltainen;
 • osapuolet ovat toisilleen sillä tavoin sukua, että avioliitto on kielletty;
 • avioliittolain mukaisia avioliittoon vihkimistä ja tätä edeltäviä muodollisuuksia ei ole toimitettu loppuun tai noudatettu;
 • jompikumpi osapuoli oli jo ennestään naimisissa avioliittoon vihittäessä;
 • osapuolet ovat samaa sukupuolta;
 • aviopuolisot eivät ole olleet sukupuoliyhteydessä keskenään;
 • jompikumpi osapuoli pakotettiin suostumaan avioliittoon fyysistä tai henkistä väkivaltaa käyttäen tai uhkaamalla;
 • jommankumman osapuolen suostumus on merkityksetön toisen osapuolen henkilöllisyyttä koskevan erehdyksen vuoksi;
 • jommankumman osapuolen suostumus on saatu aikaan petoksella, joka koskee toisen osapuolen henkilökohtaista ominaisuutta, joka voi vakavasti vahingoittaa avioliittoa;
 • jommankumman osapuolen suostumus on merkityksetön, koska hänen kykynsä arvioida avioelämää tai aviopuolisoiden välttämättömiä oikeuksia ja velvollisuuksia on olennaisesti rajoittunut tai hänellä on sellainen psyykkisen poikkeavuus, jonka tuloksena hän ei pysty täyttämään välttämättömiä velvollisuuksiaan aviopuolisona;
 • jompikumpi osapuolista on impotentti, jolloin impotenssi voi olla absoluuttista tai suhteellista mutta sen on täytynyt alkaa ennen avioliiton alkamista;
 • jommankumman osapuolen suostumus on merkityksetön, koska avioliitto, yksi tai useampi avioelämän olennainen osa tai oikeus sukupuoliyhteyteen puolison kanssa on nimenomaisesti suljettu pois;
 • jompikumpi osapuolista asettaa suostumukselleen lykkäävän ehdon;
 • jommallakummalla osapuolista ei ollut avioliiton solmimishetkellä vaadittavaa käsityskykyä tai tahtoa antaakseen suostumuksensa avioliittoon; tämä koskee myös ohimenevää syytä.

9. Mitä laillisia vaikutuksia avioliiton mitätöinnillä on?

Jos avioliitto mitätöidään, katsotaan, ettei avioliitto ole ollut lainkaan voimassa ja osapuolten olosuhteet palautetaan ennen vihkimispäivää vallinneeseen tilanteeseen (esim. vaimo alkaa jälleen käyttää tyttönimeään). Tämä ei kuitenkaan vaikuta kyseisen liiton aikana syntyneiden lasten asemaan aviolapsina eikä sivullisten kanssa tehtyjen sopimusten pätevyyteen. Puoliso, joka on vastuussa avioliiton mitättömyydestä, on velvollinen maksamaan toiselle puolisolle elatusapua viiden vuoden ajan. Tämä velvollisuus päättyy, jos elatusapua saava puoliso avioituu uudelleen.

Sivun alkuunSivun alkuun

10. Onko olemassa vaihtoehtoisia muita kuin juridisia keinoja avioeroon liittyvien asioiden ratkaisemiseksi?

Vaihtoehtoisia keinoja ei ole olemassa.

11. Minne avioero-/asumusero-/mitätöintihakemukset tulee lähettää? Mitä muodollisuuksia tähän liittyy ja mitkä asiakirjat hakemukseen tulee liittää?

 1. Avioero – (Ei sovelleta).
 2. Asumusero

Ks. kysymykseen 5 annettu vastaus.

Menettely aloitetaan alioikeuden (Civil Court) kirjaamoon jätettävällä kirjeellä. Jos puolisot päättävät jatkaa asumuseromenettelyä, heidän on jätettävä kanne alioikeuden perheasiain jaostolle kahden kuukauden kuluessa siitä, kun tuomioistuin on antanut tähän luvan asiaa koskevalla päätöksellä.

Kumpi tahansa puolisoista voi jättää mitätöintiä koskevan hakemuksen. Tämä tapahtuu asianajajan allekirjoittamalla kanneasiakirjalla. Kanteessa eritellään syyt, joiden perusteella hakija vaatii avioliiton mitätöimistä.

Kanteeseen liitetään puolisoiden vihkitodistus, mutta muut liitettävät asiakirjat vaihtelevat kanteen asiasisällön mukaan.

12. Myönnetäänkö oikeudenkäyntikuluihin oikeusapua?

Kyllä, jos asianosainen on muutoin oikeutettu oikeusapuun. Ks. oikeusapua koskeva tietosivu.

13. Voiko avioero-/asumusero-/mitätöintipäätökseen hakea muutosta?

 1. Avioero – (Ei sovelleta).
 2. Asumusero
  Asianosainen voi hakea muutosta seuraavalta oikeusasteelta (Court of Appeal) kahdenkymmenen päivän kuluessa tuomion antamispäivästä.
 3. Mitätöinti
  Asianosainen voi hakea muutosta seuraavalta oikeusasteelta (Court of Appeal) kahdenkymmenen päivän kuluessa tuomion antamispäivästä.

14. Millä tavoin tulee menetellä jos halutaan, että toisen jäsenvaltion tuomioistuimen antama avioero-/asumusero-/mitätöintipäätös tunnustetaan Maltalla?

Päätöksen on täytettävä tunnustamisen edellytykset ja se on ilmoitettava merkittäväksi väestörekisteriin.  

15. Minkä tuomioistuimen puoleen tulee kääntyä, jos halutaan vastustaa toisen jäsenvaltion tuomioistuimen antaman avioero-/asumusero-/mitätöintipäätöksen tunnustamista Maltalla? Mitä menettelyä tällaisissa tapauksissa sovelletaan?

Henkilön, joka haluaa kumota ulkomaisen tuomion tunnustamisen, on vietävä asia alioikeuteen (Civil Court, First Hall), jonka päätöksestä voidaan valittaa seuraavalle oikeusasteelle (Court of Appeal).  

16. Mitä lakia sovelletaan avioeroasioissa silloin kun puolisot eivät asu Maltalla tai ovat muun maan kansalaisia?

Vaikka ulkomaisen avioerotuomion rekisteröinti on Maltalla periaatteessa mahdollista, Maltan tuomioistuimissa ei myönnetä avioeroa.

Lisätietoja

 • Oikeusministeriön kotisivu English - Malti
 • Civil court –tuomioistuimet (perheasiain jaostot) English PDF File (PDF File 23 KB)

« Avioero - Yleistä | Malta - Yleistä »

Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 29-05-2007

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta