Europa-Kommissionen > ERN > Skilsmisse > Malta

Seneste opdatering : 29-05-2007
Printervenlig version Føj til favoritter

Skilsmisse - Malta

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Den oprindelige sprogversion er blevet opdateret og er flyttet til den europæiske e-justice-portal.


 

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Hvad er betingelserne for at opnå skilsmisse? 1.
2. Hvad anses for skilsmissegrund? 2.
3. Hvad er følgerne af en skilsmisse? 3.
4. Hvad betyder det retlige begreb "separation" i praksis? 4.
5. Hvad er betingelserne for at opnå separation? 5.
6. Hvad er de retlige følger af separation? 6.
7. Hvad betyder det retlige begreb "omstødelse af ægteskab" i praksis? 7.
8. Hvad er betingelserne for at få omstødt et ægteskab? 8.
9. Hvad er de retlige følger af omstødelse af et ægteskab? 9.
10. Eksisterer der alternative udenretslige midler til løsning af spørgsmål i relation til skilsmisse? 10.
11. Til hvilken instans skal jeg indgive min begæring om skilsmisse/separation/omstødelse af ægteskab? Hvilke formaliteter skal overholdes, og hvilke dokumenter skal jeg vedlægge min begæring? 11.
12. Kan jeg opnå retshjælp til dækning af sagsomkostningerne? 12.
13. Er det muligt at anke en afgørelse om skilsmisse/separation/omstødelse af ægteskab? 13.
14. Hvad er fremgangsmåden, hvis jeg ønsker at få en afgørelse om skilsmisse/separation/omstødelse af ægteskab, som er truffet af en domstol i en anden EU-medlemsstat, anerkendt i Malta? 14.
15. Hvilken domstol skal jeg rette henvendelse til i Malta for at gøre indsigelse mod anerkendelsen af en afgørelse om skilsmisse/separation/omstødelse af ægteskab, som er truffet af en domstol i en anden medlemsstat? Hvad er fremgangsmåden i disse tilfælde? 15.
16. Hvilken skilsmisselovgivning anvender domstolene i en skilsmissesag mellem ægtefæller, der ikke har bopæl i Malta, eller som er af forskellig nationalitet? 16.

 

1. Hvad er betingelserne for at opnå skilsmisse?

2. Hvad anses for skilsmissegrund?

3. Hvad er følgerne af en skilsmisse?

Skilsmisse anerkendes ikke i Maltas retssystem. I henhold til artikel 33 i Marriage Act (kapitel 255 i Laws of Malta) kan en berørt part imidlertid få registreret en udenlandsk skilsmisse hos Public Registry (Annotations Section), forudsat at afgørelsen blev truffet af en kompetent ret i det land, hvor den ene af parterne har bopæl, eller hvori den ene af parterne er statsborger. Når skilsmissen er registreret, kan parterne gifte sig igen.

4. Hvad betyder det retlige begreb "separation" i praksis?

Rent praktisk betyder separation, at selv om ægtefællerne fortsat er gift, ophører deres pligt til at bo sammen. Ægtefæller, der har til hensigt at blive separeret, har to muligheder. De kan vælge separation ved konsensus (efter gensidig aftale og med Family Courts godkendelse) eller separation ved retssag (hvis parterne ikke er enige om separation, og retten træffer afgørelse om alle spørgsmål i den forbindelse, navnlig for så vidt angår ansvaret for ægteskabets opløsning).

5. Hvad er betingelserne for at opnå separation?

Der kan kun opnås separation på anmodning af en af ægtefællerne ved retssag mod den anden og af de årsager, der er anført i loven (artikel 35-66 i Civil Code – kapitel 16 i Laws of Malta) eller ved gensidig aftale mellem ægtefællerne som anført i artikel 59 i Civil Code.

TopTop

Inden et ægtepar beslutter at lade sig separere, skal de gennem en mæglingsprocedure, som staten tilbyder gratis, eller de kan vælge at anvende privat mægling. Ansøgeren eller dennes retlige repræsentant indleder separationen med at sende et brev til justitssekretæren ved afdelingen vedrørende familieanliggender ved Civil Court med personlige oplysninger om ægteparret (fornavn, efternavn, adresse m.m.) og anmode om, at separationsproceduren indledes, og at ægteparret indkaldes til mæglingsproceduren.

Når der er udpeget en mægler, fastsættes datoerne for mæglingsmøderne. Ægteparret kan møde frem alene eller ledsaget af en retlig repræsentant. Mæglerens rolle er at forsøge at forlige de to parter. Hvis det viser sig umuligt, opfordrer mægleren parret til at lade sig separere ved konsensus. Hvis det også er umuligt, anmoder mægleren retten om tilladelse til at afslutte mæglingsproceduren.

 1. Separation ved konsensus (efter gensidig aftale)

  Parterne indgiver et fælles dokument til afdelingen for familieanliggender ved Civil Court, der er underskrevet af begge parters advokat, og notaren offentliggør det offentlige dokument samt en kopi af udkastet til aftale. Mæglingsproceduren skal iværksættes og afsluttes inden én måned. Mægleren forklarer ægteparret, at notaren vil udarbejde og offentliggøre et offentligt dokument (hvori de angiver deres ønsker). Mægleren udarbejder derefter en rapport, og når retten har truffet afgørelse, kan kun notaren få udleveret aftalen fra Family Court for at offentliggøre den.

 2. Separation ved retssag (hvis der ikke opnås enighed mellem parterne)

  Hvis mægleren finder, at det er umuligt at forsone parterne eller opnå enighed mellem dem, foreslår han, at mæglingsproceduren afsluttes, og informerer retten herom. Når retten har truffet afgørelse om at afslutte mæglingsproceduren, har hver af ægtefællerne to måneder til ved stævning at anmode om separation og løsning af andre problemer vedrørende det fælles hjem, underholdsbidrag, forældremyndighed, bodeling m.m.

  TopTop

Årsagerne til separation er fastsat i Civil Code (kapitel 16 – Laws of Malta) og er som følger:

 • Utroskab
 • Udsvævelser, mishandling af, trusler mod eller alvorlige skader i forbindelse med den anden ægtefælle eller børnene.
 • Ægtefællerne kan ikke med rimelighed forventes at leve sammen, da ægteskabet uigenkaldeligt er brudt sammen, forudsat at der er gået fire år fra indgåelsen af det og/eller hvis den ene af ægtefællerne i mindst to år har forladt den anden uden god grund.

Den ægtefælle, der ikke har gjort sig skyldig i førnævnte, bevarer alle rettigheder og ydelser i forhold til den anden. Derudover fritages den ægtefælle, over for hvem der træffes afgørelse om separation, ikke for sin underholdspligt over for den anden, for så vidt som retten ved dom finder den pågældende underholdspligtig. Underholdsbidraget fastsættes under hensyntagen til de midler, den ægtefælle, der skal betale det, har, behovet hos den ægtefælle, der anmoder herom og andre forhold i forbindelse med ægtefællerne (f.eks. muligheden for, at den person, der modtager underholdsbidrag, uddanner sig eller bliver omskolet inden for et fag eller indleder eller fortsætter en aflønnet aktivitet). Hvis retten finder det hensigtsmæssigt, kan den pålægge den ægtefælle, der skal betale underholdsbidrag, at betale den anden en sum penge, som kan betales i lige store afdrag eller i afdrag af forskellig størrelse over et rimeligt tidsrum, eller den kan overdrage ejendomsretten over eller brugsretten til fast ejendom og anvendelsen heraf samt muligheden for at bo heri til den anden ægtefælle for at gøre den pågældende økonomisk uafhængig eller mindre afhængig af førstnævnte ægtefælle.

TopTop

Hvis der sker ændringer i den underholdspligtige ægtefælles midler eller den anden ægtefælles behov, kan retten på anmodning af den ene af ægtefællerne træffe afgørelse om, at underholdsbidraget skal ændres eller ophøre. Hvis der er betalt en sum penge eller overdraget fast ejendom, således at en ægtefælles pligt til at sørge for den andens underhold fuldt og helt er opfyldt, kan underholdspligten bortfalde.

Afdelingen for familieanliggender ved Civil Court træffer afgørelse efter sagens beskaffenhed, og hver af ægtefællerne har ret til at appellere afgørelse til Court of Appeal inden 20 dage fra den dato, hvorpå afgørelsen blev truffet.

Separationsproceduren ophører, hvis ægtefællerne forsones. Hvis der opstår en ny grund til separation, kan den ægtefælle, der anmoder om separation, alligevel henvise til de tidligere grunde.

I tilfælde af den ene ægtefælles død, ophører separationsproceduren undtagen i de tilfælde, der er anført i loven, hvor en afgørelse om separation kan medføre, at den skyldige part straffes.

6. Hvad er de retlige følger af separation?

Når separationen er offentliggjort (det offentlige dokument i tilfælde af separation ved konsensus) eller afgørelsen afsagt af retten (i tilfælde af separation ved retssag), skal ægteparret ikke længere bo sammen, men pligten til forblive tro og betale underholdsbidrag består. Dette påvirker ikke børnenes ret til børnebidrag, forældremyndigheden, m.m., der er fastsat i det offentlige dokument eller i rettens afgørelse afhængig af, hvordan ægteparret har valgt at blive separeret.

TopTop

7. Hvad betyder det retlige begreb "omstødelse af ægteskab" i praksis?

Når retten har omstødt et ægteskab, betyder det, at det aldrig har eksisteret med den undtagelse, at eventuelle børn, der er født i det, er ægtebørn.

8. Hvad er betingelserne for at få omstødt et ægteskab?

Et ægteskab kan omstødes i følgende tilfælde som fastsat i Marriage Act (kapitel 255 – Laws of Malta):

 • Ægteskab indgået mellem personer under 16 år
 • Parterne er under forældrenes eller en værges myndighed har ikke fået tilladelse til at indgå ægteskab eller har ikke fået tilladelse af retten i tilfælde af frivillig jurisdiktion.
 • Den ene af parterne er mentalt handicappet, uanset om vedkommende har mistet sin retsevne eller ej.
 • Parterne er beslægtede på en måde, der forbyder indgåelse af ægteskab.
 • De formaliteter, der bør gå forud for og vedrører ægteskabet som fastsat i Marriage Act, er ikke blevet overholdt eller fulgt.
 • På tidspunktet for indgåelsen af ægteskabet var den ene part stadig bundet af et tidligere ægteskab.
 • Parterne er ikke af forskelligt køn.
 • Ægteskabet er ikke blevet fuldbyrdet.
 • Den ene af parterne gav sit samtykke til indgåelse af ægteskabet som følge af fysisk eller anden vold eller frygt.
 • Den ene af parterne gav ikke sit samtykke som følge af fejl i forbindelse med den andens identitet.
 • Den ene af parterne gav sit samtykke under indtryk af svig vedrørende den anden parts kvaliteter, som på grund af sin art i alvorlig grad vil kunne skade det ægteskabelige liv.
 • Den ene af parterne gav sit samtykke, men fejlvurderede, hvad det ægteskabelige liv indebærer, eller de væsentligste rettigheder og pligter i den forbindelse eller lider af et alvorligt psykologisk handicap, der gør det umuligt for den pågældende at opfylde de væsentligste forpligtelser i ægteskabet.
 • Den ene af parterne er impotent (relativt eller fuldstændigt), men kun hvis impotensen opstod inden indgåelsen af ægteskabet.
 • Den ene af parternes samtykke er ugyldigt, idet selve ægteskabet eller et eller flere væsentlige elementer i det ægteskabelige liv eller retten til at fuldbyrde ægteskabet er positivt udelukket.
 • Den ene af parterne betinger sit samtykke af et forhold, der ligger ude i fremtiden.
 • Den ene af parterne havde på tidspunktet for indgåelsen af ægteskabet ikke tilstrækkelig intellektuel kraft eller viljekraft til at indgå ægteskab, uanset om der kun var tale om en midlertidig situation.

9. Hvad er de retlige følger af omstødelse af et ægteskab?

Hvis et ægteskab erklæres ugyldigt, anses det for aldrig at have eksisteret fra begyndelsen af, og alt vender tilbage til tingenes tilstand før datoen for ægteskabet (f.eks. tager konen sit ungpigenavn igen). Dette påvirker imidlertid ikke det forhold, at børn født under ægteskabet er ægtebørn, og heller ikke gyldige forpligtelser indgået med tredjemand. For så vidt angår underholdsbidrag er den ægtefælle, der er ansvarlig for ægteskabets ugyldighed, forpligtet til at betale underholdsbidrag til den anden ægtefælle i fem år; denne forpligtelse ophører, hvis sidstnævnte gifter sig igen.

TopTop

10. Eksisterer der alternative udenretslige midler til løsning af spørgsmål i relation til skilsmisse?

Der findes ingen alternative udenretslige midler til brug i sådanne situationer.

11. Til hvilken instans skal jeg indgive min begæring om skilsmisse/separation/omstødelse af ægteskab? Hvilke formaliteter skal overholdes, og hvilke dokumenter skal jeg vedlægge min begæring?

 1. Skilsmisse - ikke relevant.
 2. Separation.

Der henvises til svaret på spørgsmål 5 ovenfor.

Separationsproceduren indledes ved indgivelse af brev til Civil Court. Hvis ægteparret beslutter sig for at fortsætte separationsproceduren, skal de indgive en stævning til Civil Court (afdelingen for familieanliggender) inden to måneder fra datoen for rettens afgørelse om, at parret kan gøre det.

En anmodning om omstødelse ægteskabet kan indgives af den ene af ægtefællerne til Civil Court (afdelingen for familieanliggender) ved hjælp af en stævning, der skal være underskrevet af en advokat. I stævningen angives årsagerne til, at ansøgeren anmoder om at få ægteskabet omstødt.

Hvilke dokumenter der skal vedlægges bortset fra vielsesattesten afhænger af sagens indhold.

12. Kan jeg opnå retshjælp til dækning af sagsomkostningerne?

Ja, hvis en part er berettiget til retshjælp. Der henvises til informationssiden om retshjælp.

13. Er det muligt at anke en afgørelse om skilsmisse/separation/omstødelse af ægteskab?

 1. Skilsmisse – ikke relevant.
 2. Separation
  Den ene af parterne kan appellere afgørelsen til Court of Appeal inden 20 dage fra den dato, hvor afgørelsen blev truffet.
 3. Omstødelse
  Den ene af parterne kan appellere afgørelsen til Court of Appeal inden 20 dage fra den dato, hvor afgørelsen blev truffet.

14. Hvad er fremgangsmåden, hvis jeg ønsker at få en afgørelse om skilsmisse/separation/omstødelse af ægteskab, som er truffet af en domstol i en anden EU-medlemsstat, anerkendt i Malta?

Hvis afgørelsen anerkendes, registreres den i det offentlige register.

15. Hvilken domstol skal jeg rette henvendelse til i Malta for at gøre indsigelse mod anerkendelsen af en afgørelse om skilsmisse/separation/omstødelse af ægteskab, som er truffet af en domstol i en anden medlemsstat? Hvad er fremgangsmåden i disse tilfælde?

For at bestride en afgørelse truffet af en udenlandsk ret skal man indbringe sagen for Civil Court (First Hall) med mulighed for at appellere dennes afgørelse til Court of Appeal.

16. Hvilken skilsmisselovgivning anvender domstolene i en skilsmissesag mellem ægtefæller, der ikke har bopæl i Malta, eller som er af forskellig nationalitet?

Selv om det principielt er muligt at registrere en afgørelse truffet af en udenlandsk ret, er det ikke muligt at opnå skilsmisse ved en maltesisk ret.

Yderligere oplysninger

 • Det maltesiske justitsministeriums hjemmeside English - Malti
 • Civil courts (family section) English PDF File (PDF File 23 KB)

« Skilsmisse - Generelle oplysninger | Malta - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 29-05-2007

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige