Evropská komise > ESS > Rozvod > Malta

Poslední aktualizace: 03-08-2006
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Rozvod - Malta

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Stránka v původním jazykovém znění byla aktualizována a přesunuta na portál evropské e-justice.


 

OBSAH

1. Jak jsou předpoklady pro dosažení rozvodu? 1.
2. Jaké jsou důvody k rozvodu? 2.
3. Jaké jsou důsledky rozvodu? 3.
4. Co v praxi znamená právní termín „soudní odluka“? 4.
5. Jaké jsou předpoklady pro soudní odluku? 5.
6. Jaké jsou právní důsledky soudní odluky? 6.
7. Co v praxi znamená právní termín „zrušení manželství“? 7.
8. Jaké jsou předpoklady pro zrušení manželství? 8.
9. Jaké jsou právní důsledky zrušení manželství? 9.
10. Existují alternativní způsoby řešení otázek souvisejících s rozvodem mimosoudní cestou? 10.
11. Kde bych měl podat žádost o rozvod/soudní odluku/zrušení manželství? Jaké náležitosti je nutno dodržet a jaké doklady bych měl k žádosti přiložit? 11.
12. Mohu obdržet právní pomoc na úhradu nákladů řízení? 12.
13. Je možné se odvolat proti rozsudku o rozvodu/soudní odluce/zrušení manželství? 13.
14. Jak bych měl postupovat, aby rozsudek o rozvodu/soudní odluce/zrušení manželství vydaný soudem v jiném členském státě byl uznán na Maltě? 14.
15. Na který soud bych se měl obrátit na Maltě, abych se mohl bránit proti uznání rozsudku o rozvodu/soudní odluce/zrušení manželství vynesenému soudem v jiném členském státě? Jaký je postup v těchto případech? 15.
16. Jaké právo se použije v rozvodovém řízení mezi manželi, kteří nežijí na Maltě nebo mají jinou státní příslušnost? 16.

 

1. Jak jsou předpoklady pro dosažení rozvodu?

2. Jaké jsou důvody k rozvodu?

3. Jaké jsou důsledky rozvodu?

Na Maltě není rozvod součástí právního systému. Ale podle článku 33 zákona o manželství (kapitola 255 – Zákonů Malty) může zúčastněná strana zaregistrovat cizí rozvod u záznamového oddělení veřejného rejstříku za předpokladu, že soudní rozhodnutí bylo vyneseno příslušným soudem země, v které má některý z účastníků řízení trvalé bydliště nebo jejímž státním příslušníkem některý z těchto účastníků je. Když je takový rozvod zaregistrován, mohou účastníci uzavřít nový sňatek.

4. Co v praxi znamená právní termín „soudní odluka“?

V praxi to znamená, že i když manželství po soudní odluce i nadále trvá, končí povinnost manželů žít ve společné domácnosti. Manželé, kteří se rozhodnou pro soudní odluku, mají dvě možnosti: mohou se rozhodnout pro konsensuální odluku (ústní dohodou účastníků se schválením rodinného soudu) nebo pro spornou odluku (kdy účastníci mezi sebou vedou spor a soud rozhodne o všech příslušných otázkách, zejména pokud jde o odpovědnost za rozvrat manželství).

5. Jaké jsou předpoklady pro soudní odluku?

K osobní odluce může pouze na žádost dojít, není-li na žádost jednoho manžela vůči druhému manželovi a z některého v zákoně stanoveného důvodu (články 35-36 občanského zákoníku - kapitola 16 Zákonů Malty) nebo po vzájemné dohodě manželů, jak je stanoveno v článku 59 občanského zákoníku.

NahoruNahoru

Dříve, než se manželský pár rozhodne pro odluku, musí absolvovat mediaci, kterou stát nabízí bezplatně, pokud se manželé nerozhodnou, že se obrátí na soukromé mediátory. Žadatel nebo jeho právní zástupce zahájí řízení o odluce dopisem registračnímu úředníkovi rodinného kolegia civilních soudů, v kterém mu oznámí osobní údaje manželského páru (jméno/příjmení/adresy atd.) a požádá, aby bylo zahájeno řízení o odluce a aby byla manželskému páru nařízena mediace.

Po jmenování mediátora je stanoveno datum sezení a manželská dvojice může tato sezení navštěvovat sama nebo v doprovodu právního zástupce. Úlohou mediátora je pokusit se o smíření účastníků. Jestliže se to ukáže jako marné, vede mediátor manželskou dvojici k tomu, aby se rozhodla pro konsensuální odluku. V případě, že ani ta není úspěšná, požádá tedy soud, aby povolil ukončení mediace.

 1. Konsensuální odluka (dohodou účastníků)

  Účastníci podají společnou úřední listinu rodinnému kolegiu civilního soudu podepsanou právními zástupci obou účastníků a notář případně vydá veřejnou listinu doloženou kopií předběžného návrhu smlouvy. Mediace by měla být zahájena a ukončena ve lhůtě jednoho měsíce. Mediátor dvojici vysvětlí, že právní listina (která vyjadřuje jejich přání) bude sepsána a vydána veřejným notářem. Mediátor potom koncipuje zprávu a když soudce vydá rozhodnutí, pouze notář může vyzvednout smlouvu od rodinného soudu za účelem vydání.

 2. Sporné řízení (jestliže účastníci nedosáhnou dohody)

  Jestliže je mediátor názoru, že dosažení smíru nebo dohody je nemožné, navrhne ukončení mediační fáze a patřičně to oznámí soudci. Když soudce soudním rozhodnutím povolí ukončení mediace, má každý z manželského páru lhůtu 2 měsíce, během níž může podat návrh na zahájení řízení a žádat o odluku a úpravu ostatních souvisejících záležitostí, jako je například přístup do domu manželů, nároky na výživné, nároky/péči a opatrovnictví dětí, rozdělení majetku a aktiv, atd.

  NahoruNahoru

Důvody pro odluku jsou vysvětleny v občanském zákoníku (kapitola 16 – Zákony Malty) a jsou tyto:

 • Cizoložství ze strany druhého manžela;
 • Zhýralý život, týrání, vyhrožování nebo těžké ubližování na zdraví ze strany druhého manžela vůči kterémukoli z jeho dětí; nebo
 • Nelze rozumně očekávat, že manželé spolu budou žít po nenapravitelném rozpadu manželství za předpokladu, že uplynuly 4 roky ode dne uzavření manželství a/nebo; jestliže jeden z manželů opustil druhého manžela nejméně na dva roky bez dostatečných důvodů.

Manžel, který není na vině, si nadále ponechá všechna práva a požitky, kterých nabývá od druhého manžela. Naproti tomu manžel, v jehož neprospěch je vyneseno rozhodnutí o odluce, není zproštěn povinnosti poskytovat výživné druhému manželovi, pokud mu podle soudního rozhodnutí nebo rozsudku výživné náleží. Výše příslušného výživného se určí podle prostředků manžela, kterému je nařízeno poskytovat výživné, podle potřeb manžela, který o ně žádá, a podle všech ostatních poměrů manželů (jako například možnost, aby osoba, které náleží výživné, získala odborné vzdělání nebo rekvalifikaci pro profesi, umění, obchod nebo jinou činnost nebo aby zahájila činnost, která vytváří příjem, nebo v ní pokračovala). Pokud to soud považuje za vhodné za okolností případu, může nařídit manželovi povinnému vyživovat druhého manžela, aby mu zaplatil úhrnnou částku, která může být hrazena ve stejných nebo nestejných splátkách rozložených do přiměřené lhůty, nebo dokonce aby na druhého manžela převedl majetek ve vlastnictví či požívání, užívání nebo bydlení, aby se slabší manžel stal finančně nezávislým nebo méně závislým na druhém manželovi.

NahoruNahoru

Jestliže dojde k následné změně finančních poměrů manžela, kterému je nařízeno poskytovat výživné nebo zabezpečovat potřeby druhého manžela, může soud na žádost některého manžela nařídit, aby bylo výživné upraveno nebo ukončeno. Jestliže byla úhrnná částka uhrazena nebo vlastnictví bylo převedeno k úplnému splnění povinnosti manžela poskytovat výživné druhému manželovi, skončí povinnost manžela poskytovat výživné druhému manželovi.

Rodinné kolegium civilního soudu rozhoduje o skutkové podstatě věci a každý z manželského páru má právo podat odvolání odvolacímu soudu do 20 dní ode dne vynesení rozsudku.

Žaloba o odluku vyprší smírem manželů. Přesto, pokud se objeví nový důvod pro odluku, může manžel podávající žádost uvést na podporu svého požadavku také předchozí důvody.

Smrtí některého z manželů se ruší žaloba o odluku vyjma případů stanovených zákonem, kdy rozsudek o odluce může mít účinek potrestání viníka.

6. Jaké jsou právní důsledky soudní odluky?

Jakmile je soudní odluka uveřejněna (konsensuální – veřejnou listinou) nebo vyhlášena (sporná – soudním rozhodnutím), pak manželský pár již spolu nemusí žít ve společné domácnosti, ale povinnost věrnosti a podpory trvá. Je tomu tak, aniž je dotčeno právo na výživné, právo na péči a opatrování dětí atd., přičemž je nutno vycházet z veřejné listiny nebo soudního rozhodnutí, ať si manželský pár vybere pro odluku jakoukoli možnost.

7. Co v praxi znamená právní termín „zrušení manželství“?

Jakmile soud vynese rozhodnutí o zrušení manželství, znamená to, že manželství neexistovalo od počátku, vyjma uznání dětí narozených v manželství za vlastní.

NahoruNahoru

8. Jaké jsou předpoklady pro zrušení manželství?

Jak je stanoveno v zákoně o manželství (kapitola 255 – Zákony Malty), může být manželství zrušeno v těchto případech:

 • Manželství uzavřené mezi účastníky mladšími 16 let;
 • jestliže účastníci, kteří podléhají rodičovské moci nebo opatrovnictví, nemají souhlas osoby vykonávající takovou moc, případně opatrovníka, a nemají povolení soudu příslušné jurisdikce;
 • jestliže některý z účastníků trpí duševní poruchou, ať je nebo není zbaven způsobilosti k právním úkonům;
 • jestliže jsou účastníci spříznění v rámci zakázaných stupňů příbuzenství;
 • nebyly splněny nebo dodrženy náležitosti stanovené v zákonu o manželství, které musí předcházet uzavření manželství a souvisí s ním;
 • jestliže jeden z účastníků byl v době manželství již vázán předchozím manželstvím;
 • účastníci nemají opačné pohlaví;
 • jestliže manželství nebylo naplněno;
 • jestliže je vynucován souhlas některého z účastníků násilím, fyzickým nebo morálním, nebo strachem;
 • jestliže je souhlas některé strany vyloučen omylem o identitě druhé strany;
 • jestliže je souhlas některé strany vynucen podvodem, co se týče některé vlastnosti druhého účastníka, která by mohla podle její povahy vážně narušit manželský život;
 • jestliže je souhlas některé strany narušen v důsledku vážného nedostatku úsudku o manželském životě či jeho základních právech a povinnostech nebo vážné psychologické odchylky, která znemožňuje, aby takový účastník plnil základní povinnosti manželství;
 • jestliže některý z účastníků trpí neschopností sexuálního styku, ať už absolutní nebo relativní, ale jen tehdy, když existovala před manželstvím;
 • jestliže je souhlas některé strany narušen jednoznačným vyloučením samotného manželství nebo jednoho či více základních prvků manželského života nebo práva na manželský akt;
 • jestliže některý z účastníků podmiňuje svůj souhlas podmínkou odkazující na budoucnost;
 • jestliže některý z účastníků neměl v době uzavření manželství, dokonce ani z přechodné příčiny, dostatečné rozumové schopnosti nebo vůli projevit souhlas se sňatkem.

9. Jaké jsou právní důsledky zrušení manželství?

Je-li manželství prohlášeno za neplatné, je za neplatné považováno od samého počátku a všechno se opět vrací do původní situace účastníků přede dnem uzavření manželství (např. manželka se opět vrátí ke svému dívčímu příjmení). Nijak to však neovlivňuje legitimnost dětí narozených během takového manželství nebo platnost závazků ujednaných se třetími stranami. Co se týče výživného, je manžel, který zrušení manželství zavinil, také vázán povinností vyživovat druhého manžela po dobu pěti let a tato povinnost skončí, jestliže druhá strana uzavře nový sňatek.

NahoruNahoru

10. Existují alternativní způsoby řešení otázek souvisejících s rozvodem mimosoudní cestou?

Žádné takové alternativní způsoby mimosoudního řešení neexistují.

11. Kde bych měl podat žádost o rozvod/soudní odluku/zrušení manželství? Jaké náležitosti je nutno dodržet a jaké doklady bych měl k žádosti přiložit?

 1. Rozvod – Nepoužije se.
 2. Soudní odluka

Viz. odpověď na dotaz 5 výše.

Řízení se zahájí dopisem rejstříku civilního soudu. Kdyby se manželský pár rozhodl pro postup řízení o soudní odluce, musí podat návrh na zahájení řízení rodinnému kolegiu civilního soudu do 2 měsíců ode dne soudního rozhodnutí, které k tomu manželský pár opravňuje.

Žádost o zrušení může podat kterýkoli z manželů rodinnému kolegiu civilního soudu, a to návrhem na zahájení řízení, který musí být podepsán právním zástupcem. Návrh specifikuje důvod, na jehož základě žadatel požaduje, aby manželství bylo prohlášeno za neplatné.

Ohledně dokladů, které je nutno kromě oddacího listu manželů přiložit, závisí přiložené doklady na podstatě věci.

12. Mohu obdržet právní pomoc na úhradu nákladů řízení?

Ano, jestliže účastník splňuje podmínky pro právní pomoc. Viz. informační brožurka o právní pomoci.

13. Je možné se odvolat proti rozsudku o rozvodu/soudní odluce/zrušení manželství?

 1. Rozvod – Nepoužije se
 2. Soudní odluka

  Účastník může podat odvolání odvolacímu soudu do 20 dní ode dne vynesení rozsudku.

 3. Zrušení

  Účastník může podat odvolání odvolacímu soudu do 20 dní ode dne vynesení rozsudku.

14. Jak bych měl postupovat, aby rozsudek o rozvodu/soudní odluce/zrušení manželství vydaný soudem v jiném členském státě byl uznán na Maltě?

Jestliže má soudní rozhodnutí splňovat podmínky pro uznání, musí být zaregistrováno u veřejného rejstříku.

15. Na který soud bych se měl obrátit na Maltě, abych se mohl bránit proti uznání rozsudku o rozvodu/soudní odluce/zrušení manželství vynesenému soudem v jiném členském státě? Jaký je postup v těchto případech?

Pro zpochybnění uznání cizího soudního rozhodnutí je nutno předložit soudní případ civilnímu soudu první instance, proti kterému se lze odvolat k odvolacímu soudu.

16. Jaké právo se použije v rozvodovém řízení mezi manželi, kteří nežijí na Maltě nebo mají jinou státní příslušnost?

I když je v zásadě možné zaregistrovat cizí soudní rozhodnutí, není možné dosáhnout rozvodu u maltských soudů.

Bližší informace

 • Domovská stránka ministerstva spravedlnosti English - Malti
 • Civilní soudy (rodinné kolegium) English PDF File (PDF File 23 KB)

« Rozvod - Obecné informace | Malta - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 03-08-2006

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království