Europeiska Kommissionen > ERN > Äktenskapsskillnad > Luxemburg

Senaste uppdatering: 03-08-2007
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Äktenskapsskillnad - Luxemburg

EJN logo

Sidan är inaktuell. Den ursprungliga språkversionen har uppdaterats och flyttats till den europeiska juridikportalen.


 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Vilka krav måste vara uppfyllda för att makarna ska kunna få en dom på äktenskapsskillnad? 1.
2. På vilka grunder kan man få äktenskapsskillnad? 2.
3. Vilka konsekvenser får en äktenskapsskillnad när det gäller 3.
a) makarnas personliga förhållanden? a)
b) fördelningen av makarnas egendom? b)
c) makarnas gemensamma, underåriga barn? c)
d) underhållsskyldighet gentemot den andra maken? d)
4. Vad är den praktiska innebörden av begreppet hemskillnad (separation) ? 4.
5. Vilka krav måste vara uppfyllda för att erhålla hemskillnad? 5.
6. Vad får en hemskillnad för rättsliga följder? 6.
7. Vad är den praktiska innebörden av begreppet annullering av äktenskap? 7.
8. Vilka krav måste vara uppfyllda för att ett äktenskap ska annulleras? 8.
9. Vad blir den rättsliga följden av en annullering av ett äktenskap? 9.
10. Kan man lösa frågor som har med äktenskapsskillnaden att göra på annat sätt än genom att väcka talan i domstol? 10.
11. I vilken domstol ansöker man om äktenskapsskillnad/ hemskillnad/annullering av äktenskap? Vilka krav måste man då iaktta och vilka handlingar ska man bifoga? 11.
12. Kan man få rättshjälp för att täcka kostnaderna i målet? 12.
13. Kan en dom på äktenskapsskillnad/hemskillnad/annullering av äktenskap överklagas? 13.
14. Hur ska man göra för att få en i en annan medlemsstat meddelad dom på äktenskapsskillnad/hemskillnad/annullering av äktenskap erkänd i Luxemburg? 14.
15. Till vilken domstol ska man vända sig för att begära omprövning av ett beslut att i Luxemburg erkänna en dom på äktenskapsskillnad/ hemskillnad/annullering av äktenskap som har meddelats i en annan medlemsstat? Hur handläggs sådana mål? 15.
16. Vilket lands lag tillämpas i ett mål om äktenskapsskillnad mellan makar som inte har hemvist i Luxemburg eller har olika medborgarskap? 16.

 

1. Vilka krav måste vara uppfyllda för att makarna ska kunna få en dom på äktenskapsskillnad?

I luxemburgsk lagstiftning kan äktenskapsskillnad beviljas i samförstånd eller av en bestämd orsak. Äktenskapsskillnad av en bestämd orsak kan vara av två slag: skuld (övergrepp, misshandel eller allvarlig kränkning) eller att makarna levt åtskilda under en viss tid.

2. På vilka grunder kan man få äktenskapsskillnad?

a. Äktenskapsskillnad i samförstånd

Äktenskapsskillnad i samförstånd beviljas endast om makarna varit gifta i minst två år. Båda makarna måste vara minst tjugotre år gamla.

Om makarna har egendom som ska fördelas ska den inventeras och värderas av en notarie. Därefter kan makarna fritt bestämma vem som ska ha vad av egendomen. Om makarna däremot inte har gemensam egendom behöver man inte vända sig till en notarie.

Makarna måste också komma överens om var de ska bo medan den rättsliga processen pågår. De ska även bestämma om barnens situation och om respektive makes bidrag till barnens utbildning och underhåll före och efter äktenskapsskillnaden. Slutligen måste de enas om eventuellt underhåll som en make ska betala till den andra maken under processen och efter det att äktenskapsskillnad beviljats. Det som makarna kommit överens om måste dokumenteras skriftligen och undertecknas av dem bägge.

b. Äktenskapsskillnad på grund av skuld (övergrepp, misshandel eller allvarlig kränkning)

För äktenskapsskillnad på grund av skuld krävs det bevis för att den ena maken gjort sig skyldig till övergrepp, misshandel eller allvarlig kränkning. Dessa handlingar måste inte endast innebära ett allvarligt eller upprepat brott mot äktenskapsförpliktelserna, utan måste också göra fortsatt samlevnad omöjlig.

Till börjanTill början

c. Äktenskapsskillnad på grund av att makarna lever åtskilda

För äktenskapsskillnad av detta slag krävs

 • att makarna har levt åtskilda under en oavbruten tid av minst tre år och det framgår att det råder varaktig söndring mellan makarna, eller
 • att makarna har levt åtskilda längre än fem år på grund av att en av makarna lider av en sinnesrubbning som förefaller obotlig och det framgår att det därför råder varaktig söndring mellan makarna.

Domstolen kan avslå ansökan om äktenskapsskillnad om den konstaterar att en äktenskapsskillnad skulle få synnerligen besvärliga ekonomiska eller andra konsekvenser för svaranden eller barnen.

3. Vilka konsekvenser får en äktenskapsskillnad när det gäller

a) makarnas personliga förhållanden?

Äktenskapet upplöses genom domstolens beslut om äktenskapsskillnad. Makarnas respektive förpliktelser upphör, dvs. skyldigheten att vara trogen, bidra till varandras underhåll och hjälpa varandra. I princip förlorar både kvinnan och mannen rätten att använda den andra makens efternamn efter en skilsmässa. Domstolen kan emellertid ge en make tillstånd att använda den andre makens efternamn, om makarna är överens om detta eller om maken i fråga har utövat en yrkes- eller affärsverksamhet under detta efternamn.

Om äktenskapsskillnad beviljas på grund av övergrepp, misshandel eller allvarlig kränkning, går den make som förlorat processen miste om alla de gåvor som han eller hon erhållit av den andra maken genom äktenskapsförord eller efter det att äktenskapet ingåtts. Det omfattar alla gåvor mellan makarna genom äktenskapsförord eller en särskild handling under äktenskapet, men däremot inte sedvanliga gåvor och gåvor genom testamente före äktenskapet. Om äktenskapsskillnad beviljas och båda makarna har skuld till skilsmässan, går båda makarna miste om gåvor. En make som är utan skuld behåller däremot de gåvor som han eller hon fått av den andra maken.

Till börjanTill början

b) fördelningen av makarnas egendom?
 • Ett beslut om äktenskapsskillnad innebär att makarnas egendom ska värderas och fördelas. Om det inte finns något äktenskapsförord omfattas makarna av bestämmelserna om giftorätt, som gäller all egendom som förvärvats under äktenskapet. Vid en äktenskapsskillnad upplöses makarnas egendomsgemenskap. Fördelningen av egendom sker i två steg:
 • I det första steget återfår vardera maken den egendom som inte omfattas av giftorätten, antingen själva egendomen eller egendom som trätt i dess ställe. I det andra steget värderas giftorättsegendomen, dvs. boets tillgångar och skulder. Man gör en uppteckning av vad boet är skyldigt respektive make och vad de är skyldiga boet.
c) makarnas gemensamma, underåriga barn?

Se ”Föräldraansvar i Luxemburg”.

d) underhållsskyldighet gentemot den andra maken?

Se ”Underhållsskyldighet i Luxemburg”.

4. Vad är den praktiska innebörden av begreppet hemskillnad (separation) ?

Om det finns grund för en ansökan om äktenskapsskillnad av en bestämd orsak, kan makarna lämna in en ansökan om hemskillnad.

En hemskillnad medför inte att äktenskapet upplöses, utan innebär att makarna inte längre är skyldiga att leva tillsammans. De måste dock fortfarande vara varandra trogna och bidra till varandras underhåll. Skulle en av makarna vara otrogen under hemskillnaden, kan det vara grund för skilsmässa.

Till börjanTill början

5. Vilka krav måste vara uppfyllda för att erhålla hemskillnad?

Grunderna för hemskillnad är de samma som för äktenskapsskillnad av bestämd orsak.

6. Vad får en hemskillnad för rättsliga följder?

En hemskillnad innebär alltid att egendomen ska fördelas. Om en hemskillnad har varat i minst tre år, kan en make vända sig till domstol för att få äktenskapsskillnad. Domstolen beviljar äktenskapsskillnad om den andra maken inte omedelbart går med på att upphäva hemskillnaden.

7. Vad är den praktiska innebörden av begreppet annullering av äktenskap?

Annullering av äktenskap innebär att äktenskapet återgår genom ett domstolsbeslut. Äktenskapet anses aldrig ha existerat.

8. Vilka krav måste vara uppfyllda för att ett äktenskap ska annulleras?

Det finns flera olika grunder till annullering av äktenskap:

 • Att äktenskapet har ingåtts utan makarnas frivilliga samtycke, t.ex. om tvång användes eller om man misstog sig på väsentliga personliga egenskaper.
 • Att äktenskapet har ingåtts utan samtycke av föräldrar, släktingar eller familjeråd, när sådant samtycke är nödvändigt: detta är fallet om makarna inte hade fyllt arton år när de ingick äktenskapet.
 • Bigami: om en make är gift med flera personer samtidigt.
 • Att formkraven inte har uppfyllts: äktenskapet ingicks inte offentligt, vigselförrättaren var obehörig eller formaliteterna kring kungörandet av äktenskapet iakttogs inte.

9. Vad blir den rättsliga följden av en annullering av ett äktenskap?

Om ett äktenskap annulleras behåller det ändå sina rättsverkningar för

Till börjanTill början

 • båda makarna, om de ingick äktenskapet i god tro,
 • den av makarna som är i god tro,
 • barn som fötts i äktenskapet, även om ingen av makarna är i god tro.

Annulleringen av ett äktenskap får alltså bara rättsliga följder för en make i ond tro.

10. Kan man lösa frågor som har med äktenskapsskillnaden att göra på annat sätt än genom att väcka talan i domstol?

I Luxemburg finns privata organisationer som erbjuder familjemedling. Vissa organisationer (t.ex. Espace parole) tar sig också an frågor som rör äktenskapsskillnad. Det är frivilligt att gå i familjemedling.

11. I vilken domstol ansöker man om äktenskapsskillnad/ hemskillnad/annullering av äktenskap? Vilka krav måste man då iaktta och vilka handlingar ska man bifoga?

 • En ansökan om äktenskapsskillnad (på grund av skuld eller att makarna lever åtskilda) , hemskillnad eller annullering av äktenskap ska lämnas till distriktsdomstolen i det distrikt där båda makarna har hemvist eller, i annat fall, där svaranden har hemvist, om inte annat följer av bestämmelserna i EU:s ”Bryssel II-förordning” (se länk nedan). Det är obligatoriskt att använda sig av advokat, utom vid ansökan om äktenskapsskillnad i samförstånd, som kan lämnas in av en notarie eller av parterna själva.

För handläggningen av äktenskapsmål gäller samma regler som för andra civilmål, förutom att åklagarmyndigheten, i egenskap av det allmännas ombud, ska höras. En stämningsansökan ska, utöver de vanliga uppgifterna, innehålla en detaljerad redogörelse för omständigheterna och uppgift om underåriga, ogifta och omyndiga barns identitet. En stämningsman delger svaranden stämningsansökan. Käranden måste bifoga ett äktenskapscertifikat och barnens födelseintyg.

Till börjanTill början

Stämningsansökan kan även innehålla yrkanden om tillfälliga (interimistiska) åtgärder avseende parterna och barnen eller avseende underhåll och tillgångar. Sådana yrkanden avgörs av domstolens ordförande eller dennes ställföreträdare.

 • Äktenskapsskillnad i samförstånd sker genom olika steg. Om makarna har egendom som ska fördelas, ska de vända sig till en notarie som inventerar och värderar all deras fasta och lösa egendom. Makarna bestämmer själva vem som ska ha vad av egendomen. Vidare ska de i ett avtal komma överens om ett antal punkter, nämligen var makarna ska bo under processen, vem som ska ha hand om barnen och barnens egendom, umgängesrätt, makarnas bidrag till barnens underhåll och utbildning samt eventuellt underhåll mellan makarna.

De två makarna ska gemensamt och personligen lämna in sin skilsmässoansökan till ordföranden för distriktsdomstolen i det distrikt där de är bosatta. De behöver inte ta hjälp av advokat eller notarie. Samtidigt ska de lämna in det ovannämnda avtalet och den handling som notarien utfärdat om fördelningen av egendomen. Makarna ska infinna sig på nytt inför domstolens ordförande sex månader senare för att förnya sin förklaring och få upplösningen av äktenskapet beviljad. Efter det att åklagarmyndigheten har yttrat sig beviljar domstolen äktenskapsskillnad om de ovannämnda villkoren är uppfyllda, eller avslår ansökan.

12. Kan man få rättshjälp för att täcka kostnaderna i målet?

Personer vars inkomster betraktas som otillräckliga enligt luxemburgsk lag kan få rättshjälp. För att få rättshjälp måste de fylla i en ansökningsblankett för rättshjälp som kan fås från den centrala socialtjänstmyndigheten (Service Central d’Assistance Sociale). Blanketten ska sändas till ordföranden för advokatsamfundet (Bâtonnier de l’Ordre des avocats) på bostadsorten, som fattar beslutet.

Till börjanTill början

Rättshjälpen täcker alla kostnader i ärendet. Den täcker bland annat stämpel- och registreringsavgifter, domstolskostnader, kostnader för att verkställa domen, arvoden till sakkunniga, arvoden till översättare och tolkar, arvoden till notarier, vittnesersättning, resekostnader, kostnader för att kungöra domen i tidningen, advokatarvoden, kostnader för intyg om innehållet i utländsk rätt samt kostnader för inteckning och pantsättning.

13. Kan en dom på äktenskapsskillnad/hemskillnad/annullering av äktenskap överklagas?

I Luxemburg kan ett sådant avgörande överklagas. Den normala överklagandefristen är 40 dagar, men den kan förlängas om den som överklagar är bosatt utomlands. Överklagande sker till högsta domstolen (Cour supérieure de justice).

14. Hur ska man göra för att få en i en annan medlemsstat meddelad dom på äktenskapsskillnad/hemskillnad/annullering av äktenskap erkänd i Luxemburg?

Ett beslut om äktenskapsskillnad/hemskillnad/annullering av äktenskap som meddelats av en domstol i ett annat EU-land ska enligt Bryssel II-förordningen erkännas utan att något särskilt förfarande behöver anlitas.

Uppdatering av civilståndsregister i Luxemburg efter en slutlig dom från en domstol i ett annat EU-land sker också utan formaliteter. Uppgift om att äktenskapsskillnad beviljats av domstol ska skrivas in i makarnas äktenskapscertifikat och födelseintyg. Om äktenskapet har ingåtts utomlands, ska uppgift om domstolens beslut registreras i det kommunala folkbokföringsregister där äktenskapet har registrerats, i annat fall ska uppgiften föras in i folkbokföringsregistret för staden Luxemburg och dessutom skrivas in i respektive makes födelseintyg.

Till börjanTill början

15. Till vilken domstol ska man vända sig för att begära omprövning av ett beslut att i Luxemburg erkänna en dom på äktenskapsskillnad/ hemskillnad/annullering av äktenskap som har meddelats i en annan medlemsstat? Hur handläggs sådana mål?

En berörd part kan vända sig till ordföranden för distriktsdomstolen för att ansöka om att ett sådant beslut från en domstol i ett annat EU-land inte ska erkännas.

Ordföranden för distriktsdomstolen ska fatta beslut utan dröjsmål, utan att den person mot vilken ansökan riktas får lämna synpunkter i detta skede av förfarandet. Ansökan kan avslås endast på följande grunder:

 • Om den strider mot grunderna för rättsordningen.
 • Om den svarande inte har haft tillfälle att gå i svaromål.
 • Om domen är oförenlig med en dom som har meddelats mellan samma parter i Luxemburg.

Det beslut som meddelats av ordföranden för distriktsdomstolen kan överklagas till appellationsdomstolen (Cour d’appel). Vid handläggningen av överklagandet ges båda parterna tillfälle att yttra sig. Appellationsdomstolens beslut kan överklagas till kassationsdomstolen (Cour de cassation).

16. Vilket lands lag tillämpas i ett mål om äktenskapsskillnad mellan makar som inte har hemvist i Luxemburg eller har olika medborgarskap?

I mål om äktenskapsskillnad och hemskillnad tillämpas

 • lagen i det land där makarna är medborgare, om de är medborgare i samma land,
 • lagen i det land där båda makarna har sin faktiska hemvist, om de har olika medborgarskap, eller
 • luxemburgsk lag, om makarna har olika medborgarskap och inte har hemvist i samma land.

Ytterligare information

« Äktenskapsskillnad - Allmän information | Luxemburg - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 03-08-2007

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket