Evropska komisija > EPM > Ločitev > Luksemburg

Zadnja sprememba: 20-07-2006
Natisni Dodaj med priljubljene

Ločitev - Luksemburg

EJN logo

Ta stran je zastarela. Izvirno jezikovno različico smo posodobili in preselili na evropski portal e-pravosodje.


 

KAZALO

1. Kakšni so pogoji za razvezo zakonske zveze? 1.
2. Kakšni so razlogi za razvezo zakonske zveze? 2.
3. Kakšne so pravne posledice razveze zakonske zveze v zvezi z: 3.
a) osebnimi odnosi med zakoncema? a)
b) delitvijo premoženja zakoncev? b)
c) mladoletnimi otroki zakoncev? c)
d) obveznostjo plačevanja preživnine drugemu zakoncu? d)
4. Kaj pomeni pravni izraz „prenehanje življenjske skupnosti“ v praksi? 4.
5. Kakšni so pogoji za prenehanje življenjske skupnosti? 5.
6. Kakšne so pravne posledice prenehanja življenjske skupnosti? 6.
7. Kaj pomeni pravni izraz „razveljavitev zakonske zveze“ v praksi? 7.
8. Kakšni so razlogi za razveljavitev zakonske zveze? 8.
9. Kakšne so pravne posledice razveljavitve zakonske zveze? 9.
10. Ali so na voljo alternativne izvensodne možnosti reševanja sporov v zvezi z razvezo zakonske zveze, pri katerih ni treba sprožiti postopkov pri sodišču? 10.
11. Kje je treba vložiti zahtevek za razvezo zakonske zveze/prenehanje življenjske skupnosti/razveljavitev zakonske zveze? Katere uradne postopke moram upoštevati in kateri dokumenti morajo biti priloženi k zahtevku? 11.
12. Ali lahko dobim brezplačno pravno pomoč za kritje stroškov postopka? 12.
13. Ali lahko vložim pritožbo zoper sodno odločbo o razvezi zakonske zveze/prenehanju življenjske skupnosti/razveljavitvi zakonske zveze? 13.
14. Kakšni so postopki, da se sodna odločba o razvezi zakonske zveze/prenehanju življenjske skupnosti/razveljavitvi zakonske zveze, ki jo izda sodišče v drugi državi Evropske unije, prizna v Velikem vojvodstvu Luksemburg? 14.
15. Pri katerem sodišču v Velikem vojvodstvu Luksemburg lahko vložim predlog za izpodbijanje sodne odločbe o razvezi zakonske zveze/prenehanju življenjske skupnosti/razveljavitvi zakonske zveze, ki jo je izdalo sodišče druge države članice Evropske unije? Kateri postopek se pri tem uporablja? 15.
16. Katero pravo uporablja sodišče v postopkih razveze zakonske zveze med zakoncema, ki ne prebivata v Velikem vojvodstvu Luksemburg ali imata različno državljanstvo? 16.

 

1. Kakšni so pogoji za razvezo zakonske zveze?

Luksemburško pravo pozna dve veliki kategoriji razvez zakonske zveze, to sta sporazumna razveza zakonske zveze in razveza zakonske zveze zaradi posebnega vzroka. Pri razvezah zakonske zveze zaradi posebnega vzroka je treba razlikovati med razvezo zakonske zveze zaradi nasilnih dejanj, brutalnega ravnanja ali hujših kršitev, ki se imenuje razveza zakonske zveze na podlagi krivde, in razvezo zakonske zveze zaradi določenega obdobja ločenega življenja.

2. Kakšni so razlogi za razvezo zakonske zveze?

a. Sporazumna razveza zakonske zveze

Sporazumna razveza zakonske zveze je dovoljena šele po dveh letih zakonske zveze. Vsak od zakoncev mora imeti najmanj triindvajset let.

Če morata zakonca razdeliti premoženje, ga mora popisati notar in ga oceniti. Potem zakonca svobodno odločata o svojih pravicah glede zadevnega premoženja. Če pa ni treba popisati premoženja, sodelovanje notarja ni potrebno.

Zakonca se morata dogovoriti tudi, kje bosta živela med postopkom, o skrbi za njune otroke med postopkom in po njem, o prispevku vsakega zakonca k izobraževanju in skrbi za otroke pred razvezo zakonske zveze in po njej ter, končno, o znesku morebitne preživnine, ki jo en zakonec plačuje drugemu med postopkom in po razglasitvi razveze zakonske zveze. Ta dogovor se pisno dokumentira in ga podpišeta oba zakonca.

b. Razveza zakonske zveze zaradi nasilnih dejanj, brutalnega ravnanja ali hujših kršitev (imenovana razveza zakonske zveze na podlagi krivde)

Razveza zakonske zveze na podlagi krivde je odvisna od dokaza o nasilnem dejanju, brutalnem ravnanju ali hujših kršitvah, ki jih en zakonec povzroči drugemu zakoncu. Ta dejstva morajo dokazati resno ali ponovno kršitev nalog in obveznosti, ki izhajajo iz zakonske zveze, ter dokazati, da je nadaljevanje zakonskega življenja nevzdržno.

Na vrh straniNa vrh strani

c. Razveza zakonske zveze zaradi ločenega življenja

Zakonca lahko zahtevata razvezo zakonske zveze zaradi prenehanja življenjske skupnosti v naslednjih okoliščinah:

 • v primeru stalnega in dejanskega ločenega življenja, ki traja najmanj tri leta, če je nesoglasje med zakoncema nepopravljivo;
 • v primeru ločenega življenja, ki traja več kot pet let, zaradi neozdravljivih duševnih težav drugega zakonca, in če se izkaže, da je nesoglasje med zakoncema nepopravljivo.

Sodišče lahko zavrne zahtevek za razvezo zakonske zveze, če meni, da bi lahko imela razveza zakonske zveze za toženo stranko ali otroke izjemno dolgotrajne materialne ali duševne posledice.

3. Kakšne so pravne posledice razveze zakonske zveze v zvezi z:

a) osebnimi odnosi med zakoncema?

Zakonska zveza razpade s sodno odločbo o razvezi zakonske zveze. Zadevne naloge, ki so obveznost do zvestobe, zagotavljanja podpore in pomoči, ne veljajo več. Načeloma razvezana žena in mož z razvezo zakonske zveze izgubita pravico do uporabe priimka svojega zakonca. Vendar pa sodišča lahko odobrijo, da drugi zakonec še naprej uporablja priimek v primeru dogovora ali če slednji pod tem imenom izvaja poslovno ali gospodarsko dejavnost.

Če je razveza zakonske zveze razglašena na podlagi nasilnega dejanja, brutalnega ravnanja ali hujših kršitev, zakonec, ki je izgubil v postopku, izgubi vse zakonske koristi, o katerih se je dogovoril z zakoncem, bodisi s poročno pogodbo bodisi z datumom sklenitve zakonske zveze. Zakonske koristi so vsa darila med zakoncema (npr. darila s poročno pogodbo ali z ločenim pravnim aktom med zakonsko zvezo). Pod ureditev zakonskih koristi pa ne spadajo uporabna darila in darila iz oporoke pred zakonsko zvezo. V primeru razveze zakonske zveze, razglašene na podlagi vzajemne krivde, te pravice izgubita oba zakonca. Nedolžen zakonec pa lahko ohrani pravice, o katerih se je dogovoril z zakoncem.

Na vrh straniNa vrh strani

b) delitvijo premoženja zakoncev?

Sodna odločba o razvezi zakonske zveze ureja ureditev in delitev zakonskega režima med zakoncema. Če poročna pogodba ne obstaja, velja za zakonca ureditev pravne skupnosti, torej skupnega premoženja, ki vključuje le premoženje, pridobljeno po sklenitvi zakonske zveze. Z razvezo zakonske zveze razpade skupnost. Pri delitvi premoženja je treba razlikovati dve veliki stopnji:

 • Na prvi stopnji vsak od zakoncev spet dobi v last premoženje, ki ni bilo prineseno v skupnost, če obstaja v naravi, sicer pa premoženje, ki je bilo prineseno.
 • Na drugi stopnji se skupna masa, aktiva in pasiva, likvidira. V imenu vsakega zakonca se ugotovi obračun nadomestil, ki mu jih dolguje skupnost in ki jih je on dolžan skupnosti.
c) mladoletnimi otroki zakoncev?

Glej „Starševska odgovornost – Luksemburg“.

d) obveznostjo plačevanja preživnine drugemu zakoncu?

Glej „Zahtevki za preživnino – Luksemburg“.

4. Kaj pomeni pravni izraz „prenehanje življenjske skupnosti“ v praksi?

Če gre za zahtevek za razvezo zakonske zveze zaradi posebnega vzroka, se lahko zakonca svobodno odločita za oblikovanje zahtevka za prenehanje življenjske skupnosti.

S prenehanjem življenjske skupnosti, s katero se omili zakonska zveza, vendar se ne razpusti, se konča življenjska skupnost, med zakoncema pa še vedno obstaja obveznost do zvestobe in zagotavljanja podpore. Temu sledi, da je prešuštvo enega od zakoncev še vedno kaznivo dejanje in lahko predstavlja, če je primerno, razlog za razvezo zakonske zveze.

Na vrh straniNa vrh strani

5. Kakšni so pogoji za prenehanje življenjske skupnosti?

Pogoji za prenehanje življenjske skupnosti so enaki kot pogoji za razvezo zakonske zveze zaradi posebnega vzroka.

6. Kakšne so pravne posledice prenehanja življenjske skupnosti?

Prenehanje življenjske skupnosti vedno povzroči delitev premoženja. Če prenehanje življenjske skupnosti traja dlje kot tri leta, lahko vsak zakonec sodišče zaprosi za razvezo zakonske zveze. Sodišče razglasi razvezo zakonske zveze, če drugi zakonec ne privoli takoj v prenehanje ločenega življenja.

7. Kaj pomeni pravni izraz „razveljavitev zakonske zveze“ v praksi?

Razveljavitev zakonske zveze pomeni prenehanje zakonske zveze s sodno odločbo sodišča. Z drugimi besedami, zakonska zveza ni nikoli obstajala.

8. Kakšni so razlogi za razveljavitev zakonske zveze?

Obstaja več razlogov za razveljavitev zakonske zveze:

 • zakonska zveza je bila sklenjena brez svobodne privolitve zakoncev: v primeru nasilja ali zmote o bistvenih lastnostih osebe;
 • zakonska zveza je bila sklenjena brez privolitve očeta in matere, prednikov ali družinskega svetovalca, če je njihovo soglasje potrebno: če zakonca v času sklenitve zakonske zveze nista imela osemnajst let;
 • bigamija: če je eden od zakoncev hkrati poročen z več osebami;
 • pogoji za način sklenitve zakonske zveze niso bili izpolnjeni: zakonska zveza ni bila sklenjena javno, zakonsko zvezo je vodil nepristojni javni uslužbenec ali pa niso bile upoštevane formalnosti objave zakonske zveze.

9. Kakšne so pravne posledice razveljavitve zakonske zveze?

Zakonska zveza, ki je razglašena kot nična, vpliva (teorija domnevne zakonske zveze) na:

Na vrh straniNa vrh strani

 • oba zakonca, če sta sklenila zakonsko zvezo v dobri veri;
 • zakonca, ki je ravnal v dobri veri;
 • otroka iz te zakonske zveze, tudi če sta zakonca ravnala v slabi veri.

Zato zakonska zveza, ki je razglašena kot nična, nikoli ne vpliva na zakonca, ki je ravnal v slabi veri.

10. Ali so na voljo alternativne izvensodne možnosti reševanja sporov v zvezi z razvezo zakonske zveze, pri katerih ni treba sprožiti postopkov pri sodišču?

V Velikem vojvodstvu obstajajo zasebne organizacije, ki zagotavljajo storitve na področju družinske mediacije. V zvezi s tem se nekatere organizacije (npr. „Espace parole“) ukvarjajo tudi z vprašanji, povezanimi z razvezami zakonske zveze. Uporaba družinske mediacije je neobvezna.

11. Kje je treba vložiti zahtevek za razvezo zakonske zveze/prenehanje življenjske skupnosti/razveljavitev zakonske zveze? Katere uradne postopke moram upoštevati in kateri dokumenti morajo biti priloženi k zahtevku?

 • Zahtevek za razvezo zakonske zveze (na podlagi krivde ali ločenega življenja), prenehanje življenjske skupnosti in razveljavitev zakonske zveze mora biti vložen pri okrožnem sodišču v kraju skupnega prebivališča zakoncev ali, če tega ni, v kraju stalnega prebivališča tožene stranke, ob upoštevanju spoštovanja pravil iz Uredbe ES „Bruselj II“. Uradni zagovornik (avocat à la cour) je obvezen, razen pri sporazumni razvezi zakonske zveze, ki jo lahko sproži notar ali stranki sami.

  Zadeva se sproži, vodi in sodi v navadni obliki, posluša se državnega tožilca. Poziv, razen običajnih formalnosti, vsebuje podroben opis dejstev in, če je primerno, omembo identitete mladoletnih otrok, ki niso poročeni in osamosvojeni, drugače je neveljaven. Poziv mora izročiti sodni izvršitelj toženi stranki. Vlagatelj mora k zahtevku priložiti izpisek poročnega lista in rojstnih listov otrok.

  Na vrh straniNa vrh strani

  Poziv lahko vsebuje tudi zahtevke o začasnih ukrepih v zvezi z osebo, preživnino in imetjem strank ter njunih otrok. V tem primeru vzrok obravnava tudi predsednik ali sodnik, ki ga nadomešča, ki odloča z začasno odločbo.

 • Pri sporazumni razvezi zakonske zveze je treba ločiti več stopenj postopka: če je treba deliti premoženje, morata zakonca s pomočjo notarja popisati premoženje in oceniti celotno premično in nepremično premoženje. Potem zakonca svobodno odločata o svojih pravicah glede zadevnega premoženja. Razen tega se morata v sporazumu dogovoriti o nekaterih točkah, in sicer o prebivališču zakoncev med trajanjem postopka, skrbništvu in upravljanju s premoženjem otrok, pravici do obiskov, prispevanju zakoncev k preživljanju in izobraževanju otrok ter o morebitni preživnini, ki jo en zakonec plačuje drugemu zakoncu.

  Oba zakonca morata predsedniku civilnega sodišča v svojem okrožju predstaviti zahtevek za razvezo zakonske zveze skupaj in osebno, brez pomoči odvetnika ali notarja. Hkrati sestavita sporazum, omenjen zgoraj, in notarski zapis o delitvi premoženja. Zakonca morata nastopiti pred predsednikom sodišča še enkrat šest mesecev po prvim nastopom, da obnovita svoji izjavi o končanju zakonske zveze. Potem ko državni tožilec predstavi svoje zaključke, sodišče razglasi razvezo zakonske zveze, če so izpolnjeni zgoraj omenjeni pogoji, v nasprotnem primeru pa razveza zakonske zveze ni razglašena.

12. Ali lahko dobim brezplačno pravno pomoč za kritje stroškov postopka?

Osebe, katerih prihodki so obravnavani kot nezadostni v skladu z luksemburško zakonodajo, so upravičene do brezplačne pravne pomoči. Zato morajo izpolniti vprašalnik, ki je na voljo pri osrednji socialni službi, in ga poslati krajevno pristojnemu predsedniku odvetniške zbornice, ki sprejme odločitev.

Na vrh straniNa vrh strani

Brezplačna pravna pomoč zajema vse stroške, povezane s sodnimi organi, postopki ali akti, za katere je bila dodeljena. Zajema tudi kolkovino, stroške registracije, sodne takse, odvetniške honorarje, takse in stroške sodnega izvršitelja, stroške in honorarje notarjev, stroške in honorarje tehnikov, takse za priče, honorarje za prevajalce in tolmače, stroške overovljenih izjav, potne stroške, takse in stroške za postopke vpisa, hipoteke in zastavitve ter stroške objave v časopisih, če je to potrebno.

13. Ali lahko vložim pritožbo zoper sodno odločbo o razvezi zakonske zveze/prenehanju življenjske skupnosti/razveljavitvi zakonske zveze?

V Velikem vojvodstvu je mogoče vložiti pritožbo zoper takšno sodno odločbo. Rok za pritožbo je načeloma 40 dni, vendar pa se lahko ta rok podaljša, če pritožnik prebiva v tujini. Prizivno sodišče je vrhovno sodišče.

14. Kakšni so postopki, da se sodna odločba o razvezi zakonske zveze/prenehanju življenjske skupnosti/razveljavitvi zakonske zveze, ki jo izda sodišče v drugi državi Evropske unije, prizna v Velikem vojvodstvu Luksemburg?

Sodna odločba o razvezi zakonske zveze/prenehanju življenjske skupnosti/razveljavitvi zakonske zveze, ki jo sprejme sodišče v drugi državi Evropske unije, je v skladu z Uredbo ES „Bruselj II“ upravičena do pravno veljavnega priznanja v Velikem vojvodstvu. To pomeni, da za priznanje sodne odločbe ni potreben noben postopek.

Na vrh straniNa vrh strani

Objava listin o osebnem stanju v Velikem vojvodstvu po sodni odločbi, ki postane pravnomočna in jo razglasi sodišče v eni od držav Evropske unije, je prav tako predvidena brez potrebnih predhodnih postopkov. Sodna odločba sodišča, s katero je razglašena razveza zakonske zveze, mora biti omenjena na robu poročnega lista in rojstnih listov zakoncev. Če je bila zakonska zveza sklenjena v tujini, mora biti sodna odločba sodišča vpisana v registre osebnega stanja v občini, kjer je bil vpisan poročni list, v nasprotnem primeru pa v registre v mestu Luxembourg, razen tega pa mora biti omenjena na robu rojstnih listov vsakega od zakoncev.

15. Pri katerem sodišču v Velikem vojvodstvu Luksemburg lahko vložim predlog za izpodbijanje sodne odločbe o razvezi zakonske zveze/prenehanju življenjske skupnosti/razveljavitvi zakonske zveze, ki jo je izdalo sodišče druge države članice Evropske unije? Kateri postopek se pri tem uporablja?

Vsaka zainteresirana stran lahko s predlogom pri predsedniku okrožnega sodišča zahteva, da sprejme odločitev o izpodbijanju sodne odločbe o razvezi zakonske zveze/prenehanju življenjske skupnosti/razveljavitvi zakonske zveze, ki jo je sprejelo sodišče druge države Evropske unije?

Predsednik okrožnega sodišča odloči brez nepotrebnega odlašanja, pri tem pa na tej stopnji postopka oseba, zoper katero je bil vložen zahtevek za izpodbijanje, ne more predstaviti pripomb. Predlog je lahko zavrnjen le iz naslednjih razlogov:

 • nasprotovanje javnemu redu;
 • nespoštovanje pravic obrambe;
 • nezdružljivost s sodno odločbo, sprejeto v podobnem primeru.

Ena ali druga stran lahko zoper sodno odločbo predsednika okrožnega sodišča oblikuje priziv pred prizivnim sodiščem. Priziv se preuči v skladu s pravili postopka inter partes. Na sodno odločbo prizivnega sodišča se je mogoče pritožiti pri pritožbenem sodišču.

16. Katero pravo uporablja sodišče v postopkih razveze zakonske zveze med zakoncema, ki ne prebivata v Velikem vojvodstvu Luksemburg ali imata različno državljanstvo?

Razvezo zakonske zveze in prenehanje življenjske skupnosti ureja:

 • nacionalna zakonodaja o zakoncih, kadar imata isto državljanstvo;
 • zakonodaja v kraju dejanskega skupnega prebivališča, kadar imata različno državljanstvo;
 • luksemburška zakonodaja, kadar imata zakonca različno državljanstvo in nimata dejanskega skupnega prebivališča.

Nadaljnje informacije

 • Pravni portal vlade Velikega vojvodstva Luksemburg français

« Ločitev - Splošne informacije | Luksemburg - Splošne informacije »

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 20-07-2006

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo