Európska komisia > EJS > Rozvod > Luxembursko

Posledná úprava: 20-07-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Rozvod - Luxembursko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. Stránka v pôvodnej jazykovej verzii bola aktualizovaná a nájdete ju na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

1. Aké sú podmienky dosiahnutia rozvodu? 1.
2. Aké sú dôvody na rozvod? 2.
3. Aké sú právne dôsledky rozvodu na: 3.
a) osobné vzťahy medzi manželmi? a)
b) rozdelenie majetku medzi manželov? b)
c) maloleté deti manželov? c)
d) povinnosť platiť výživné manželskému partnerovi? d)
4. Čo v praxi znamená „súdna rozluka“? 4.
5. Aké sú dôvody súdnej rozluky? 5.
6. Aké sú právne dôsledky súdnej rozluky? 6.
7. Čo v praxi znamená „anulovanie manželstva“? 7.
8. Aké sú dôvody anulovania manželstva? 8.
9. Aké sú právne dôsledky anulovania manželstva? 9.
10. Existujú alternatívne mimosúdne prostriedky riešenia otázok týkajúcich sa rozvodu? 10.
11. Kde treba podať žiadosť o rozvod/súdnu rozluku/anulovanie manželstva? Aké formality je potrebné dodržať a aké doklady musím pripojiť k žiadosti? 11.
12. Môžem získať právnu pomoc na úhradu nákladov na konanie? 12.
13. Je možné odvolať sa proti rozhodnutiu o rozvode/súdnej rozluke/anulovaní manželstva? 13.
14. Aký je postup, ak mám rozhodnutie o rozvode/súdnej rozluke/anulovaní manželstva vydané súdom krajiny Európskej únie, ktorý je uznaný v Luxemburskom veľkovojvodstve? 14.
15. Na ktorý súd Luxemburského veľkovojvodstva sa mám obrátiť s odvolaním proti rozhodnutiu o rozvode/súdnej rozluke/anulovaní manželstva vydaného súdom krajiny Európskej únie? Aký je postup v tomto prípade? 15.
16. Aké rozvodové právo uplatňuje súd v rozvodovom konaní medzi manželmi, ktorí nemajú bydlisko v Luxemburskom veľkovojvodstve alebo ktorí majú odlišnú štátnu príslušnosť? 16.

 

1. Aké sú podmienky dosiahnutia rozvodu?

Luxemburské právo rozoznáva dve veľké kategórie rozvodu, a to rozvod na základe vzájomnej dohody a rozvod na základe určenej príčiny. V prípadoch rozvodu na základe určenej príčiny je potrebné rozlišovať medzi rozvodom pre neprimerané správanie, týranie alebo vážne urážky, obecne nazvaným rozvod na základe previnenia, a rozvod na základe skutkovej rozluky v určitom trvaní.

2. Aké sú dôvody na rozvod?

a. Rozvod na základe vzájomnej dohody

O rozvod na základe vzájomnej dohody možno požiadať až po dvoch rokoch manželstva. Obaja manželia musia mať minimálne dvadsaťtri rokov.

Ak majú manželia majetok, ktorý sa bude deliť, musí ho spísať a oceniť notár. Potom manželia slobodne vysporiadajú svoje práva na daný majetok. Ak manželia nemajú majetok, ktorý je potrebné spísať, intervencia notára sa nevyžaduje.

Manželia sa tiež musia dohodnúť na svojom bydlisku počas rozvodového konania, na osude detí počas a po rozvode, na prispievaní oboch manželov k výchove a starostlivosti o deti pred a po rozvode a nakoniec na výške prípadného výživného, ktoré by platil jeden z manželov druhému počas rozvodu a po rozvedení manželstva. Táto dohoda musí byť urobená písomne a podpísaná oboma manželmi.

b. Rozvod pre nevhodné správanie, týranie alebo vážne urážky (nazvaný rozvod na základe previnenia)

Rozvod na základe previnenia je podmienený predložením dôkazu o neprimeranom správaní, týraní alebo vážnych urážkach jedného z manželov voči druhému. Tieto skutočnosti musia nielen predstavovať vážne alebo opakované porušenia povinností a záväzkov vyplývajúcich z manželstva, ale aj urobiť zachovanie manželského života neznesiteľným.

HoreHore

c. Rozvod na základe skutkovej rozluky

Manželia môžu požiadať o rozvod na základe skutkovej rozluky v týchto prípadoch:

 • v prípade nepretržitej a faktickej skutkovej rozluky trvajúcej minimálne tri roky, ak z toho vyplýva, že odcudzenie manželov je hlboké a trvalé;
 • v prípade skutkovej rozluky trvajúcej viac ako päť rokov spôsobenej zjavne neliečiteľným stavom choromyseľnosti, v ktorom sa nachádza jeden z manželov a ak z tejto situácie vyplýva, že odcudzenie manželov je hlboké a trvalé.

Súd môže zamietnuť žiadosť o rozvod, ak zistí, že rozvod by mal pre odporcu alebo pre deti výnimočné tvrdé materiálne alebo duševné následky.

3. Aké sú právne dôsledky rozvodu na:

a) osobné vzťahy medzi manželmi?

Manželstvo je rozvedené rozhodnutím o rozvode. Vzájomné povinnosti, teda záväzky vernosti, podpory a pomoci, zanikajú. Rozvedená žena, ako aj rozvedený muž prestávajú v zásade rozvodom používať meno manžela, manželky. Súdy však môžu povoliť používať naďalej meno jedného manželského partnera druhým v prípade dohody alebo ak jeden z nich vykonával profesnú alebo obchodnú činnosť pod týmto menom.

Ak je rozvod vynesený na základe neprimeraného správania, týrania alebo vážnych urážok, manžel, ktorý súd prehral, stráca všetky manželské výhody, ktoré mu jeho manžel priznal predmanželskou zmluvou alebo odo dňa uzavretia manželstva. Pod pojmom manželské výhody sa rozumejú všetky dary, ktoré si manželia dali (napríklad darovanie predmanželskou zmluvou alebo samostatným aktom počas manželstva). Do spôsobu úpravy manželských výhod nespadajú bežné dary a dary darované závetom pred uzavretím manželstva. V prípade rozvodu z viny oboch manželov vzniká táto strata obom manželom. Naopak nevinný manžel si zachová všetky výhody, ktoré mu jeho manžel priznal.

HoreHore

b) rozdelenie majetku medzi manželov?

Rozhodnutie o rozvode prikazuje vyrovnanie a rozdelenie majetku manželov. V prípade, že nebola uzatvorená predmanželská zmluva, spadajú manželia do režimu majetkového spoločenstva zo zákona, teda vzťahujúceho sa len na majetok nadobudnutý počas trvania manželstva. Rozvod toto spoločenstvo ruší. Pri delení majetku je potrebné rozlišovať dve veľké etapy:

 • V prvej etape si každý z manželov vezme späť majetok, ktorý nebol časťou majetkového spoločenstva, ak jestvuje v naturáliách, ak nie, tak majetok, ktorý ho nahradil.
 •  V druhej etape nastáva vyrovnanie spoločnej majetkovej podstaty, aktív a pasív. Na meno každého z manželov sa urobí výpočet náhrad, ktoré mu spoločenstvo dlhuje a náhrad, ktoré dlhuje spoločenstvu.
c) maloleté deti manželov?

pozri „Rodičovská zodpovednosť - Luxembursko

d) povinnosť platiť výživné manželskému partnerovi?

pozri „Vyživovacia povinnosť - Luxembursko

4. Čo v praxi znamená „súdna rozluka“?

V prípadoch, keď je možné požiadať o rozvod na základe určenej príčiny, môžu manželia podať žiadosť o rozluku.

Rozluka, ktorá uvoľňuje manželstvo ale neruší ho, ruší povinnosť spolužitia, ale ponecháva medzi manželmi povinnosť vernosti a podpory. Vyplýva z toho, že ak cudzoložstvo jedného z manželov pretrváva, môže sa prípadne stať príčinou rozvodu.

HoreHore

5. Aké sú dôvody súdnej rozluky?

Dôvody rozluky sú rovnaké ako dôvody na rozvod na základe určenej príčiny.

6. Aké sú právne dôsledky súdnej rozluky?

Pri rozluke dochádza vždy k oddeleniu majetku. Ak rozluka trvala tri roky, každý z manželov môže súd požiadať o rozvod. Súd vyhlási rozvod, ak druhý z manželov nesúhlasí okamžite s ukončením rozluky.

7. Čo v praxi znamená „anulovanie manželstva“?

Anulovanie manželstva znamená zrušenie manželstva súdnym rozhodnutím. Inými slovami, manželstvo nikdy neexistovalo.

8. Aké sú dôvody anulovania manželstva?

Je viacero dôvodov na anulovanie manželstva:

 • manželstvo bolo uzatvorené bez slobodného súhlasu manželov: to je prípad, keď došlo k násiliu alebo k omylu v osobe;
 • manželstvo bolo uzatvorené bez súhlasu rodičov, predkov alebo rodinnej rady v prípadoch, kde bol tento súhlas nevyhnutný: to je prípad, keď manželia nedosiahli vek osemnásť rokov v čase uzatvorenie manželstva;
 • bigamia: v prípade, že jeden z manželov je súčasne zosobášený s viacerými osobami;
 • podmienky formy manželstva nie sú splnené: neverejne uzatvorené manželstvo, manželstvo uzatvorené pred nepríslušným štátnym úradníkom alebo nedodržanie formalít ohlášok.

9. Aké sú právne dôsledky anulovania manželstva?

Anulovanie manželstva má vplyv (teória domnelého manželstva):

HoreHore

 • na obidvoch manželov, ak uzavreli manželstvo v dobrej vôli;
 • na manželského partnera, ktorý má dobrú vôľu;
 • na dieťa pochádzajúce z tohto manželstva, aj keď rodičia nie sú dobrej vôle.

Anulované manželstvo nemá žiadny vplyv na manželského partnera, ktorý nemá dobrú vôľu.

10. Existujú alternatívne mimosúdne prostriedky riešenia otázok týkajúcich sa rozvodu?

Vo veľkovojvodstve jestvujú súkromné inštitúcie poskytujúce služby v rámci rodinného sprostredkovania. V tomto kontexte sa niektoré inštitúcie (napríklad „Espace parole“) venujú aj otázkam spojeným s rozvodom. Využitie rodinného sprostredkovania je dobrovoľné.

11. Kde treba podať žiadosť o rozvod/súdnu rozluku/anulovanie manželstva? Aké formality je potrebné dodržať a aké doklady musím pripojiť k žiadosti?

 • Žiadosť o rozvod (na základe previnenia alebo skutkovej rozluky), o rozluku a o anulovanie manželstva musí byť predložená okresnému súdu okresu, kde majú manželia spoločné bydlisko alebo kde má bydlisko žalovaná strana, za podmienky dodržania predpisov stanovených v nariadení ES „Brusel II“. Zastupovanie strán advokátom na súde je povinné, s výnimkou rozvodu na základe vzájomnej dohody, ktorý môže byť otvorený notárom alebo samotnými stranami.

  Prípad je otvorený, vyšetrovaný a súdený v riadnej forme, s vypočutím štátneho prokurátora. Okrem bežných formalít obsahuje predvolanie podrobný popis skutočností a prípadne údaje o totožností maloletých slobodných a nesvojprávnych detí, v opačnom prípade môže byť žiadosť zamietnutá. Predvolanie musí byť doručené súdnym doručovateľom žalovanej strane. Navrhovateľ musí doložiť do registra výpis zo sobášneho listu a výpisy z rodných listov detí.

  HoreHore

  Predvolanie môže tiež obsahovať návrhy dočasných opatrení týkajúcich sa výživného a majetku strán, ako aj ich detí. V tomto prípade je prípad predložený na pojednávanie predsedovi alebo sudcovi, ktorý ho zastupuje a rozhoduje v skrátenom súdnom konaní.

 • Pokiaľ ide o rozvod na základe vzájomnej dohody, je potrebné rozlišovať niekoľko štádií konania: Ak existuje majetok, ktorý sa bude deliť, manželia musia dať notárovi vystaviť súpis a ocenenie všetkého hnuteľného a nehnuteľného majetku. Slobodne vysporiadajú svoje práva na tento majetok. Zároveň musia spísať dohodu s istými bodmi, a to bydlisko manželov počas rozvodu, starostlivosť o deti a ich majetok, právo na návštevu, prispievanie oboch manželov na opateru a výchovu detí, ako aj prípadné výživné, ktoré by jeden z manželov platil druhému.

  Manželia musia predložiť žiadosť o rozvod predsedovi občianskoprávneho súdu ich okresu spoločne a osobne, bez asistencie advokáta alebo notára. Zároveň predložia uvedenú dohodu a notársku listinu dokumentujúcu rozdelenie majetku. Manželia sa musia dostaviť pred predsedu súdu druhý krát šesť mesiacov po prvom pojednávaní s cieľom obnoviť svoje vyhlásenie smerujúce k dosiahnutiu zrušenia manželstva. Potom, čo štátny prokurátor predloží svoje závery, súd vynesie rozvod, ak sú uvedené podmienky splnené. V opačnom prípade ho odmietne vyniesť.

12. Môžem získať právnu pomoc na úhradu nákladov na konanie?

Osoby, ktorých príjmy sú podľa luxemburského zákona uznané za nedostatočné, môžu využiť súdnu pomoc. Za týmto účelom musia vyplniť dotazník, ktorý je k dispozícii na ústrednom útvare sociálnej pomoci, a zaslať ho predsedovi miestne príslušnej advokátskej komory, ktorý prijme rozhodnutie.

HoreHore

Súdna pomoc zahŕňa všetky výdavky spojené s inštanciami, úkonmi alebo aktmi, pre ktoré bola priznaná. Zahŕňa predovšetkým kolky a registračné poplatky, náklady súdnej kancelárie, honoráre advokátov, poplatky a náklady súdneho doručovateľa, notárske poplatky a honoráre, náklady a honoráre technikov, svedecké poplatky, honoráre prekladateľov a tlmočníkov, poplatky za zvykové certifikáty, náklady na dopravu, poplatky a náklady na zápisné formality, hypotéku a ručenie, ako aj náklady na inzerciu v novinách, ak je to potrebné.

13. Je možné odvolať sa proti rozhodnutiu o rozvode/súdnej rozluke/anulovaní manželstva?

Vo veľkovojvodstve je možné podať odvolanie voči takémuto rozhodnutiu. Lehota na podanie odvolania je v zásade 40 dní, ale túto lehotu je možné predĺžiť, ak odvolávajúci sa sídli v zahraničí. Odvolacím súdom je Najvyšší súd.

14. Aký je postup, ak mám rozhodnutie o rozvode/súdnej rozluke/anulovaní manželstva vydané súdom krajiny Európskej únie, ktorý je uznaný v Luxemburskom veľkovojvodstve?

Pre rozhodnutie o rozvode/ rozluke/ anulovaní manželstva vynesené súdom inej krajiny Európskej únie platí podľa nariadenia ES „Brusel II“ vo veľkovojvodstve princíp uznania zo zákona. Znamená to, že uznanie rozhodnutia nie je podriadené žiadnemu konaniu.

Aktualizácia matričných záznamov vo veľkovojvodstve po rozhodnutí, ktoré nadobudlo silu veci rozsúdenej, vynesenom súdom krajiny Európskej únie je tiež ustanovená bez toho, aby sa požadovalo akékoľvek predbežné konanie. Rozhodnutie súdu, ktorý vyniesol rozvod musí byť uvedené na okraji sobášneho listu a rodných listov manželov. Ak bolo manželstvo uzavreté v zahraničí, rozhodnutie súdu musí byť zapísané aj do matričných záznamov obce, kde bol zapísaný sobášny list, alebo do matričných záznamov mesta Luxemburg a zároveň musí byť uvedené na okrajoch rodných listov manželov.

HoreHore

15. Na ktorý súd Luxemburského veľkovojvodstva sa mám obrátiť s odvolaním proti rozhodnutiu o rozvode/súdnej rozluke/anulovaní manželstva vydaného súdom krajiny Európskej únie? Aký je postup v tomto prípade?

Každá zúčastnená strana môže návrhom požiadať predsedu okresného súdu o vynesenie rozhodnutia o neuznaní rozhodnutia o rozvode/ rozluke/ anulovaní manželstva vynesené súdom inej krajiny Európskej únie.

Predseda okresného súdu rozhoduje v krátkej lehote, bez toho, aby osoba, proti ktorej sa žiada neuznanie rozhodnutia, mohla v tomto štádiu konania predložiť svoje pripomienky. Návrh môže byť zamietnutý len z týchto dôvodov:

 • zjavný rozpor s verejným poriadkom;
 • nedodržanie práv na obhajobu;
 • nezlučiteľnosť s rozhodnutím vyneseným v súvisiacej inštancii.

Jedna alebo druhá strana môže podať voči rozhodnutiu predsedu okresného súdu odvolanie na odvolacom súde. Odvolanie je preskúmané podľa pravidiel kontradiktórneho konania. Voči rozhodnutiu odvolacieho súdu je možné podať zmätočné dovolanie na kasačnom súde.

16. Aké rozvodové právo uplatňuje súd v rozvodovom konaní medzi manželmi, ktorí nemajú bydlisko v Luxemburskom veľkovojvodstve alebo ktorí majú odlišnú štátnu príslušnosť?

Rozvod a rozluka sa riadi:

 • vnútroštátnym zákonom manželov, ak majú rovnakú štátnu príslušnosť;
 • zákonom skutočného spoločného bydliska, ak majú rozdielnu štátnu príslušnosť;
 • luxemburským zákonom, ak manželia rozdielnej štátnej príslušnosti nemajú skutočné spoločné bydlisko.

Bližšie informácie

 • Právny portál vlády Luxemburského veľkovojvodstva français

« Rozvod - Všeobecné informácie | Luxembursko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 20-07-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo