Eiropas Komisija > ETST > Laulības šķiršana > Luksemburga

Pēdējo reizi atjaunots: 20-07-2006
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Laulības šķiršana - Luksemburga

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pirmavota valodas versija ir atjaunināta un pārcelta uz Eiropas e-tiesiskuma portālu.


 

SATURS

1. Kādi ir nosacījumi, lai iegūtu laulības šķiršanu ? 1.
2. Kādi ir laulības šķiršanas iemesli? 2.
3. Kādas ir laulības šķiršanas juridiskās sekas attiecībā uz : 3.
a) personiskajām attiecībām starp laulātajiem ? a)
b) īpašuma sadalīšanu laulāto starpā  ? b)
c) laulāto nepilngadīgajiem bērniem ? c)
d) pienākumu maksāt uzturlīdzekļus otram laulātajam ? d)
4. Ko praktiski nozīmē jēdziens « laulāto dzīvošana šķirti » ? 4.
5. Kādi ir iemesli laulāto dzīvošanai šķirti ? 5.
6. Kādas ir laulāto šķirtas dzīvošanas tiesiskās sekas ? 6.
7. Ko praktiski nozīmē jēdziens « laulības anulēšana » ? 7.
8. Kādi ir laulības anulēšanas iemesli ? 8.
9. Kādas ir laulības anulēšanas juridiskās sekas ? 9.
10. Vai bez tiesas pastāv alternatīvas iespējas laulības šķiršanas jautājumu risināšanai, neiesniedzot prasību tiesā ? 10.
11. Kur man ir jāadresē prasība par laulības šķiršanu/laulāto dzīvošanu šķirti/laulības anulēšanu ? Kādas formalitātes ir jāievēro un kādi dokumenti ir jāpievieno prasībai ? 11.
12. Vai es varu iegūt juridisko palīdzību, lai segtu tiesas izdevumus ? 12.
13. Vai iespējams pārsūdzēt lēmumu par laulības šķiršanu/laulāto dzīvošanu šķirti/laulības anulēšanu ? 13.
14. Kas man jādara, lai Luksemburgas Lielhercogistē panāktu tāda lēmuma par laulības šķiršanu/laulāto dzīvošanu šķirti/laulības anulēšanu atzīšanu, kuru pieņēmusi kādas citas Eiropas Savienības valsts tiesa? 14.
15. Kādā tiesā ir jāgriežas Luksemburgas Lielhercogistē, lai iebilstu pret kādas Eiropas Savienības valsts tiesas pieņemtā lēmuma par laulības šķiršanu/laulāto dzīvošanu šķirti/laulības anulēšanu atzīšanu? Kāda šajā gadījumā ir piemērojamā procedūra ? 15.
16. Kādu likumu par laulības šķiršanu tiesa piemēro laulības šķiršanas procedūrā, kurā piedalās laulātie, kuri nedzīvo Luksemburgā, vai kuriem ir dažādas pilsonības ? 16.

 

1. Kādi ir nosacījumi, lai iegūtu laulības šķiršanu ?

Luksemburgas tiesību akti paredz divas lielas laulības šķiršanas kategorijas, proti, laulības šķiršana uz savstarpējas vienošanās pamata un laulības šķiršana noteikta iemesla dēļ. Laulības šķiršanas gadījumos noteikta iemesla dēļ ir jāizšķir laulības šķiršanu ļaunprātības, fiziskas vardarbības vai smaga pāridarījuma dēļ, ko vienā vārdā sauc par laulības šķiršanu vainas dēļ, un laulības šķiršanu sakarā ar noteiktu laika posmu ilgušu faktisku kopdzīves izbeigšanu.

2. Kādi ir laulības šķiršanas iemesli?

a. Laulības šķiršana uz savstarpējas vienošanās pamata

Laulības šķiršana uz savstarpējas vienošanās pamata var notikt tikai pēc diviem laulībā nodzīvotiem gadiem. Katram no laulātajiem ir jābūt vismaz divdesmit trīs gadus veciem.

Ja laulātajiem ir sadalāma manta, notāram tā ir jāuzskaita un jānovērtē. Pēc tam viņi brīvi vienojas par savām tiesībām attiecībā uz konkrēto mantu. Gadījumā – ja nav mantas, kas būtu jāuzskaita, notāra veikta inventarizācija netiek prasīta.

Laulātajiem ir arī jāvienojas par viņu dzīvesvietām laulības šķiršanas procesa laikā, par viņu bērnu likteni šī procesa laikā un pēc tā, par katra laulātā ieguldījumu bērnu izglītošanā un uzturēšanā pirms un pēc laulības šķiršanas un, visbeidzot, par iespējamo uzturlīdzekļu apmēru, kurus vienam laulātajam jāpiešķir otram procesa laikā un pēc laulības šķiršanas pasludināšanas. Šī vienošanās ir jānoformē rakstveidā un to paraksta abi dzīvesbiedri.

Lapas augšmalaLapas augšmala

b. Laulības šķiršana ļaunprātības, fiziskas vardarbības vai smaga pāridarījuma dēļ (saukta par laulības šķiršanu vainas dēļ)

Lai šķirtu laulību vainas dēļ, ir jāpierāda tas, ka viens dzīvesbiedrs pret otru ir izdarījis ļaunprātību, fizisku vardarbību vai smagu pāridarījumu. Par šādām var atzīt nevis vienkārši tādas darbības, kas ir smagi vai atkārtoti no laulības izrietošo pienākumu un saistību pārkāpumi, bet gan tādas, kuras padara kopdzīvi neciešamu.

c. Laulības šķiršana sakarā ar faktisku kopdzīves pārtraukšanu

Laulātie var pieprasīt laulības šķiršanu sakarā ar kopdzīves pārtraukšanu sekojošos gadījumos :

 • ja faktisks kopdzīves pārtraukums ilgst vismaz trīs gadus, ja no tā izriet, ka laulāto šķiršanās ir neatgriezeniska ;
 • ja faktiskais kopdzīves pārtraukums ilgst vairāk nekā piecus gadus sakarā ar otra laulātā psihisku saslimšanu, ka šķiet nedziedināma, un ja no šīs situācijas izriet, ka laulāto šķiršanās ir neatgriezeniska.

Tiesa var nepieņemt pieteikumu par laulības šķiršanu, ja tā konstatē, ka laulības šķiršana varētu radīt atbildētājam vai bērniem ļoti ilgas materiālas vai morālas sekas.

3. Kādas ir laulības šķiršanas juridiskās sekas attiecībā uz :

a) personiskajām attiecībām starp laulātajiem ?

Laulība tiek šķirta ar spriedumu par laulības šķiršanu. Attiecīgie pienākumi, tas ir, saistības par uzticību, palīdzības un atbalsta sniegšanu, izbeidzas. Parasti šķirtā sieva tāpat kā šķirtais vīrs pēc laulības šķiršanas zaudē sava dzīvesbiedra uzvārda izmantošanas tiesības. Taču tiesa var atļaut vienam dzīvesbiedram izmantot otra dzīvesbiedra uzvārdu gadījumā, ja pirmais ar šo uzvārdu ir veicis profesionālu vai komerciālu darbību.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Ja laulības šķiršana tiek pasludināta sakarā ar ļaunprātību, fizisku vardarbību vai smagiem pārdarījumiem, zaudētāja puse zaudē visus ienākumus no laulības, ko viņa dzīvesbiedrs tam bija piešķīris vai nu ar laulību līgumu, vai arī kopš laulības noslēgšanas brīža. Ar ienākumiem no laulības saprot visus dāvinājumus, ko laulātie ir viens otram snieguši (piem., dāvinājumus ar laulību līgumu vai ar atsevišķu aktu laulības laikā. Tomēr ienākumos no laulības neietilpst dāvanas lietošanai un dāvinājumi ar testamentu pirms laulībām. Laulības šķiršanas gadījumā, kas pasludināta abu dzīvesbiedru vainas dēļ, šos zaudējumus cietīs abi dzīvesbiedri. Turpretī laulātais, kurš nav vainīgs, saglabā ienākumus, ko viņam ir piešķīris viņa dzīvesbiedrs.

b) īpašuma sadalīšanu laulāto starpā  ?

Ar spriedumu par laulības šķiršanu tiek likvidētas laulāto kopīpašuma tiesības un manta tiek sadalīta. Ja nav laulības līguma, tad laulātajiem ir kopīpašuma tiesības, proti, kopīgs īpašums. Laulības šķiršanas gadījumā kopīpašums zūd. Īpašuma dalīšanā ir jāizšķir divi lieli posmi :

 • Pirmajā posmā katrs laulātais atgūst īpašumu, kurš netika iekļauts kopīpašumā, ja tas pastāv graudā, ja nē, tad īpašumu, ar ko tas ir ticis aizstāts.
 • Otrajā posmā tiek likvidēts aktīvais un pasīvais kopīpašums. Uz katra laulātā vārda tiek atvērts konts atlīdzībai, kas viņam pienākas no kopīpašuma un atlīdzībai, kuru viņam ir jāiemaksā par savu kopīpašuma daļu.
c) laulāto nepilngadīgajiem bērniem ?

skatīt « Vecāku atbildība – Luksemburga »

Lapas augšmalaLapas augšmala

d) pienākumu maksāt uzturlīdzekļus otram laulātajam ?

skatīt « Uzturlīdzekļi – Luksemburga »

4. Ko praktiski nozīmē jēdziens « laulāto dzīvošana šķirti » ?

Gadījumos, kad var tikt iesniegt prasība par laulības šķiršanu noteiktu iemeslu dēļ, laulātajiem ir tiesības noformēt pieprasījumu par laulāto dzīvošanu šķirti.

Laulāto dzīvošana šķirti, atslābinot laulības saites, bet tās neizjaucot, izbeidz pienākumu dzīvot kopā, bet starp laulātajiem atstāj spēkā pienākumu būt uzticīgam un pienākumu sniegt atbalstu. No tā izriet, ka laulības pārkāpšana no viena vai otra laulātā puses ir nosodāma un vajadzības gadījumā var būt par iemeslu laulības šķiršanai.

5. Kādi ir iemesli laulāto dzīvošanai šķirti ?

Iemesli laulāto dzīvošanai šķirti ir tie paši, kas laulības šķiršanai noteikta iemesla dēļ.

6. Kādas ir laulāto šķirtas dzīvošanas tiesiskās sekas ? 

Laulāto dzīvošana šķirti vienmēr nes sev līdzi laulāto īpašuma sadali. Ja laulāto dzīvošana šķirti ir ilgusi trīs gadus, tad katrs laulātais var pieprasīt laulības šķiršanu tiesā. Tiesa pasludina laulības šķiršanu, ja otrs laulātais nekavējoties nepiekrīt likt pārtraukt dzīvošanu šķirti.

7. Ko praktiski nozīmē jēdziens « laulības anulēšana » ?

Laulības anulēšana nozīmē laulības iznīcināšanu ar tiesas spriedumu. Citiem vārdiem runājot, tā, it kā laulība nekad nav pastāvējusi.

Lapas augšmalaLapas augšmala

8. Kādi ir laulības anulēšanas iemesli ?

Ir vairāki laulības anulēšanas iemesli :

 • laulība ir bijusi noslēgta bez laulāto brīvas piekrišanas : gadījumā, ja pret personu ir pielietota vardarbība vai ir bijusi pieļauta kļūda personas identificēšanā ;
 • laulība ir bijusi noslēgta bez tēva un mātes, augšupējo tuvinieku vai ģimenes padomes piekrišanas gadījumos, kad šī piekrišana bija vajadzīga : gadījumā, ja laulātie laulības noslēgšanas brīdī nav sasnieguši astoņpadsmit gadu vecumu ;
 • bigāmijas gadījumā, ja viens laulātais ir vienlaicīgi precējies ar vairākām personām ;
 • nav tikuši apvienoti nepieciešamie formālie laulības noslēgšanas nosacījumi : laulība nav noslēgta publiski, laulības reģistrāciju veicis valsts ierēdnis, kuram nav tiesību to darīt, vai nav ievērotas paredzamo laulību paziņojuma publicēšanas formalitātes.

9. Kādas ir laulības anulēšanas juridiskās sekas ?

Anulētai laulībai ir sekas (varbūtējas laulības teorija) :

 • uz abiem laulātajiem, ja viņi ir noslēguši labticīgu laulības līgumu ;
 • uz laulāto, kurš ir labticīgs ;
 • uz bērnu, kas dzimis šajā laulībā, pat ja abi vecāki ir nelabticīgi.

Kopš šā brīža anulētajai laulībai vairs nav sekas uz laulāto, kurš ir nelabticīgs.

10. Vai bez tiesas pastāv alternatīvas iespējas laulības šķiršanas jautājumu risināšanai, neiesniedzot prasību tiesā ?

Lielhercogistē pastāv privātas iestādes, kuras piedāvā starpniecības pakalpojumus ģimenes lietās. Tā, vairākas iestādes (piemēram, « Espace parole ») nodarbojas arī ar jautājumiem, kas saistīti ar laulības šķiršanu. Starpniecības pakalpojumu izmantošana ģimenes lietās nav obligāta.

Lapas augšmalaLapas augšmala

11. Kur man ir jāadresē prasība par laulības šķiršanu/laulāto dzīvošanu šķirti/laulības anulēšanu ? Kādas formalitātes ir jāievēro un kādi dokumenti ir jāpievieno prasībai ?

 • Prasība par laulības šķiršanu (vainas dēļ vai sakarā ar faktisku kopdzīves šķiršanu), par laulāto dzīvošanu šķirti un par laulības anulēšanu ir jāsniedz tā rajona tiesā, kur atrodas laulāto kopīgā dzīvesvieta vai, ja tādas nav, tad atbildētājas puses dzīvesvietas tiesā, ar noteikumu, ka tiek ievēroti noteikumi, kas paredzēti EP Regulā „Brisele II". Advokāta līdzdalība tiesā ir obligāta, izņemot šķiršanās gadījumā pēc savstarpējas vienošanās, ko var ierosināt vai nu notārs, vai arī puses pašas.

  Lieta tiek ierosināta, sagatavota izskatīšanai un iztiesāta parastajā veidā, piedaloties prokuroram. Izsaukums uz tiesu bez parastajām formalitātēm ietver, pretējā gadījumā tas nav spēkā, detalizētu faktu aprakstu un, vajadzības gadījumā, ziņas par nepilngadīgajiem bērniem, kuri nav precējušies un nav emancipēti. Izsaukumu uz tiesu atbildētājai pusei nosūta tiesu izpildītājs. Prasītājam jāpievieno prasībai laulību reģistrācijas apliecības un bērnu dzimšanas apliecību izraksti.

  Izsaukumā uz tiesu var būt arī norādītas prasības attiecībā uz iespējamiem pasākumiem, kas skar kā pušu, tā arī viņu bērnu personas, uzturlīdzekļus un īpašumu. Šajā gadījumā lieta arī tiek iesniegta izskatīšanai priekšsēdētājam vai tiesnesim, kas viņu aizvieto un kurš izskata lietu steidzami.

 • Attiecībā uz laulības šķiršanu uz savstarpējas vienošanās pamata ir jāizšķir vairāki procedūras posmi : Ja ir sadalāmi īpašumi, laulātajiem pie notāra ir jāveic visa kustamā un nekustamā īpašuma inventarizācija un novērtēšana. Viņi brīvi sakārto savas tiesības attiecībā uz minēto īpašumu. Turklāt, viņiem ir jāvienojas līgumā par noteiktiem jautājumiem, proti, par laulāto dzīvesvietu pārbaudes laikā, bērnu audzināšanu un viņu īpašumu pārvaldīšanu, apmeklējuma tiesībām, laulāto ieguldījumu bērnu uzturēšanā un izglītošanā, kā arī par iespējamiem uzturlīdzekļiem, ko viena puse maksātu otrai.

  Abiem laulātajiem ir jāiesniedz sava prasība par laulības šķiršanu kopīgi un personīgi, bez advokāta vai notāra klātbūtnes, sava rajona civillietu tiesas priekšsēdētājam. Tai pat laikā viņi uzrāda augstākminēto līgumu un notariālo aktu, kurā dokumentēta īpašuma sadale. Laulātajiem otro reizi ir jāierodas pie tiesas priekšsēdētāja pēc sešiem mēnešiem, lai atjaunotu savu pieteikumu par laulības šķiršanu. Pēc tam, kad valsts prokurors ir darījis zināmus savus secinājumus, tiesa pasludina laulību par šķirtu, ja iepriekšminētie nosacījumi ir izpildīti, vai attiecīgi atsaka to pasludināt pretējā gadījumā.

  Lapas augšmalaLapas augšmala

12. Vai es varu iegūt juridisko palīdzību, lai segtu tiesas izdevumus ?

Personas, kuru ienākumi pēc Luksemburgas likumiem ir uzskatāmi par nepietiekamiem, var baudīt juridisko palīdzību. Šajā sakarā viņām ir jāaizpilda anketa, kura ir pieejama sociālās nodrošināšanas galvenajā birojā, un jāadresē tā teritoriāli kompetentās advokātu kolēģijas vadītājam, kurš pieņem lēmumu.

Juridiskā palīdzība ietver visas izmaksas, kas saistītas ar iestādēm, procedūrām vai dokumentiem, attiecībā uz kuriem tā ir tikusi piešķirta. Proti, tā ietver maksu par valsts nodevu marku un reģistrāciju, izmaksas tiesas kancelejā, atlīdzību advokātiem, tiesu izpildītāju nodevas un atlīdzību, notāru izmaksas un honorārus, speciālistu izmaksas un honorārus, nodokļus par liecinieku izsaukšanu, tulkotāju un tulku honorārus, samaksu par paražu tiesību apliecībām, pārvietošanās izdevumus, nodevas un izdevumus par reģistrāciju, hipotēkām un ieķīlāšanu, kā arī izmaksas par informācijas ievietošanu laikrakstos, ja tas ir nepieciešams.

13. Vai iespējams pārsūdzēt lēmumu par laulības šķiršanu/laulāto dzīvošanu šķirti/laulības anulēšanu ?

Lielhercogistē ir iespējams iesniegt apelāciju pret šādu lēmumu. Parasti apelācijas iesniegšanas termiņš ir 40 dienas, bet šo termiņu var pagarināt, ja apelācijas iesniedzējs dzīvo ārvalstīs. Apelācijas kompetence ir Augstākajai tiesai.

14. Kas man jādara, lai Luksemburgas Lielhercogistē panāktu tāda lēmuma par laulības šķiršanu/laulāto dzīvošanu šķirti/laulības anulēšanu atzīšanu, kuru pieņēmusi kādas citas Eiropas Savienības valsts tiesa?

Lēmums par laulības šķiršanu/ laulāto dzīvošanu šķirti/ laulības anulēšanu, ko pieņēmusi Eiropas Savienības citas dalībvalsts tiesa, saskaņā ar EP Regulu « Brisele II », Lielhercogistē tiek pilnībā atzīts. Tas nozīmē, ka lēmums netiek pakļauts nekādai procedūrai.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Civilstāvokļa aktu precizēšana Lielhercogistē pēc sprieduma, kas stājies spēkā par iztiesāto lietu un ko ir pasludinājusi kādas Eiropas Savienības dalībvalsts tiesa, arī ir paredzēta bez jebkādas iepriekšējas procedūras. Uz laulības apliecības un laulāto dzimšanas apliecību malām ir jābūt atzīmēm par tiesas lēmumu, kas pasludina laulību par šķirtu. Ja laulība ir tikusi noslēgta ārzemēs, atzīmei par tiesas lēmumu ir jābūt ierakstītai tā administratīvā apgabala civilstāvokļa aktu reģistrā, kur laulība ir tikusi reģistrēta, vai arī Luksemburgas pilsētas civilstāvokļa aktu reģistrā, kā arī uz katra laulātā dzimšanas apliecību malas.

15. Kādā tiesā ir jāgriežas Luksemburgas Lielhercogistē, lai iebilstu pret kādas Eiropas Savienības valsts tiesas pieņemtā lēmuma par laulības šķiršanu/laulāto dzīvošanu šķirti/laulības anulēšanu atzīšanu? Kāda šajā gadījumā ir piemērojamā procedūra ?

Jebkura ieinteresētā puse, iesniedzot iesniegumu rajona tiesas priekšsēdētājam, var lūgt pieņemt lēmumu par kāda laulības šķiršanas/ laulāto dzīvošanas šķirti/ laulības anulēšanas lēmuma, kuru pieņēmusi kādas citas Eiropas Savienības dalībvalsts tiesa, neatzīšanu.

Rajona tiesas priekšsēdētājs īsā laikā pieņem lēmumu, lai persona, pret kuru neatzīšana tiek lūgta, nevarētu šajā procedūras posmā iesniegt iebildumus. Iesniegumu var nepieņemt tikai, ja ir:

 • acīmredzams sabiedriskās kārtības pārkāpums ;
 • atbildētāja tiesību neievērošana ;
 • nesaderība ar lēmumu, ko pieņēmusi kāda saistīta instance.

Viena vai otra puse var griezties apelācijas tiesā, iesniedzot pārsūdzību pret rajona tiesas priekšsēdētāja lēmumu. Pārsūdzība tiek izskatīta saskaņā ar divpusējās procedūras noteikumiem. Apelācijas tiesas lēmumu var pārsūdzēt, iesniedzot kasācijas sūdzību kasācijas tiesā.

16. Kādu likumu par laulības šķiršanu tiesa piemēro laulības šķiršanas procedūrā, kurā piedalās laulātie, kuri nedzīvo Luksemburgā, vai kuriem ir dažādas pilsonības ?

Uz laulības šķiršanu un laulāto dzīvošanu šķirti attiecas :

 • tās valsts likums, kuru pilsoņi ir laulātie, ja viņiem ir viena pilsonība ;
 • reālās kopīgās dzīvesvietas likums, ja viņiem ir dažādas pilsonības ;
 • Luksemburgas likums, ja dažādu pilsonību laulātajiem nav reālas kopīgas dzīvesvietas.

Cita informācija

 • Luksemburgas Lielhercogistes valdības juridiskais portāls français

« Laulības šķiršana - Vispārīgas ziņas | Luksemburga - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 20-07-2006

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste