Európai Bizottság > EIH > Válás > Luxembourg

Utolsó frissítés: 20-07-2006
Nyomtatható változat Kedvencek közé

Válás - Luxembourg

EJN logo

Az oldal tartalma elavult. Az eredeti nyelvi változatot frissítettük, és áthelyeztük az európai igazságügyi portálra.


 

TARTALOMJEGYZÉK

1. Melyek a házasság felbontásának a feltételei? 1.
2. Melyek a házasság felbontásának az okai? 2.
3. Melyek a házasság felbontásának a jogkövetkezményei az alábbiak vonatkozásában: 3.
a) a házastársak közötti személyes kapcsolat? a)
b) a vagyon házastársak közötti megosztása? b)
c) a házastársak kiskorú gyermekei ? c)
d) tartásdíj másik házastárs részére való fizetésének kötelezettsége? d)
4. Mit jelent a gyakorlatban a “bírósági különválás” fogalom? 4.
5. Melyek a bírósági különválás okai? 5.
6. Melyek a bírósági különválás jogkövetkezményei? 6.
7. Mit jelent a gyakorlatban a „házasság érvénytelenítése” fogalom? 7.
8. Milyen feltételek mellett érvényteleníthető egy házasság? 8.
9. Melyek a házasság érvénytelenségének a jogkövetkezményei? 9.
10. Léteznek-e alternatív, nem bírósági eszközök a házasság felbontásával kapcsolatos kérdések bírósági eljárás mellőzésével történő megoldására? 10.
11. Hova kell benyújtanom a házasság felbontása/bírósági különválás/házasság érvénytelenítése iránti keresetet? Milyen alaki előírásokat kell betartani, és milyen iratokat kell a keresethez mellékelni? 11.
12. Kaphatok költségmentességet az eljárási költségek fedezésére? 12.
13. Lehet-e fellebbezni a házasság felbontását/bírósági különválást/házasság érvénytelenítését kimondó határozat ellen? 13.
14. Mit kell tennem az Európai Unió valamely országának bírósága által a házasság felbontása/bírósági különválás/házasság érvénytelenítése tárgyában hozott határozatnak a Luxemburgi Nagyhercegségben történő elismertetése érdekében? 14.
15. Mely bírósághoz kell fordulni a Luxemburgi Nagyhercegségben az Európai Unió valamely országának bírósága által a házasság felbontása/bírósági különválás/házasság érvénytelenítése tárgyában hozott határozat elismerésének a megtámadása érdekében? Milyen eljárást kell ilyen esetekben alkalmazni? 15.
16. Melyik jogot alkalmazza a házasság felbontására irányuló eljárásban a bíróság olyan házastársak esetében, akik nem Luxemburgban laknak, vagy akik különböző állampolgárságúak? 16.

 

1. Melyek a házasság felbontásának a feltételei?

A luxemburgi jog két nagy csoportját ismeri a házasság felbontásának: a közös megegyezéssel és a meghatározott ok miatti válást. A meghatározott ok miatt bekövetkező válásoknál különbséget kell tenni a túllépés, bántalmazás vagy súlyos sérelem – együttes megnevezésük a házasság felbontása az egyik házastárs vétkessége miatt – és a bizonyos időtartamú különélés között.

2. Melyek a házasság felbontásának az okai?

a. Házasság felbontása közös megegyezéssel

A közös megegyezéssel történő házasságfelbontás csak két év házasság után elfogadott. Mindkét házastársnak legalább huszonhárom évesnek kell lennie.

Ha a házastársaknak vannak megosztásra kerülő javaik, azokról egy jegyzőnek kell leltárt készítenie, és felbecsülnie. Azután a felek szabadon rendezik a szóban forgó javakra vonatkozó jogukat. Ha azonban nincsenek leltárazandó javak, nem kötelező jegyző közreműködése.

A házastársaknak meg kell állapodniuk az eljárás alatti lakóhelyükről, a gyermekek per alatti és utáni sorsáról, a gyermekek válás előtti és utáni neveléséről és eltartásáról, és végül az egyik házastárstól a másiknak az eljárás alatt és a házasság felbontása után esetlegesen folyósítandó tartásdíjról is. Ezt a megállapodást írásba kell foglalni, és a házastársaknak alá kell írniuk.

b. Házasság felbontása túllépés, bántalmazás vagy súlyos sérelem miatt (a házasság felbontása az egyik házastárs vétkessége miatt)

A házasságnak az egyik házastárs hibájából történő felbontása az egyik házastárs által a másiknak okozott túllépés, bántalmazás vagy súlyos sérelem bizonyításának függvénye. E tetteknek nem csak a házasságból eredő feladatok és kötelezettségek súlyos vagy ismétlődő megsértését kell képezniük, hanem elviselhetetlenné kell tenniük a házastársi együttélést.

Lap tetejeLap teteje

c. Házasság felbontása különélés miatt

A házastársak kérhetik a házasságnak különélés miatti felbontását a következő esetekben:

 • a legalább hároméves, folyamatos és tényleges különélés esetén, ha nyilvánvalóvá válik, hogy a házastársak elhidegülése nem orvosolható;
 • a több mint ötéves, az egyik házastárs gyógyíthatatlan elmebaja miatti különélés esetén, ha a helyzetből nyilvánvalóvá válik, hogy a házastársak elhidegülése nem orvosolható.

A bíróság elutasíthatja a házasság felbontása iránti kérelmet, ha megállapítja, hogy a válás az alperes vagy a gyermekek számára rendkívül nehéz anyagi vagy erkölcsi következményekkel járna.

3. Melyek a házasság felbontásának a jogkövetkezményei az alábbiak vonatkozásában:

a) a házastársak közötti személyes kapcsolat?

A házasság a válást kimondó határozattal bomlik fel. A kölcsönös kötelezettségek, azaz a hűségre vonatkozó, a segítségnyújtási és a támogatási kötelezettség megszűnik. Főszabály szerint az elvált nő és férfi a házasság felbontásával elveszti a házastársuk neve viselésének jogát. A bíróságok azonban felhatalmazhatják az egyik felet a másik nevének viselésére megállapodás alapján vagy, ha az előbbi szakmai vagy kereskedelmi tevékenységet végzett e név alatt.

Ha a házasság felbontását túllépés, bántalmazás vagy súlyos sérelem miatt mondják ki, a pervesztes fél elveszít minden olyan, a házasságból származó előnyt, amelyet a házastársa akár a házassági szerződéssel, akár a házasság megkötésétől fogva neki juttatott. Házasságból származó előny minden olyan ajándék, amelyet a házastársak egymásnak adnak (pl. házassági szerződésben történő, illetve a házasság során külön jogi aktussal történő ajándékozás). Nem házasságból származó előny azonban a szokásos ajándékozás és a házasság előtt végrendeletben tett ajándékozás. Amennyiben a válást mindkét fél hibájából mondják ki, e jog elvesztése mindkét házastársra vonatkozik. Az ártatlan fél azonban megőrzi a házastársa által neki juttatott előnyöket.

Lap tetejeLap teteje

b) a vagyon házastársak közötti megosztása?

A házasság felbontásáról szóló határozat elrendeli a házastársak vagyonának felszámolását és megosztását. Házassági szerződés hiányában a felek a törvényes vagyonközösség hatálya alá tartoznak, azaz a vagyon megosztása a szerzeményekre korlátozódik. A házasság felbontása megszünteti a közösséget. A vagyon megosztása során két nagy szakaszt különböztetünk meg:

 • Az első szakaszban a felek elkülönítik azokat a vagyontárgyakat, amelyek nem tartoztak a vagyonközösségbe; ha megvannak, akkor természetben, ha nincsenek, akkor a helyükbe lépő vagyontárgyakat.
 • A második szakaszban a közös vagyont – aktív és passzív vagyon – felszámolják. Mindkét házastárs nevében kárpótlási elszámolást kell felállítani, amellyel a vagyonközösség neki tartozik, illetve amellyel ő tartozik annak.
c) a házastársak kiskorú gyermekei ?

lásd „Szülői felelősség - Luxemburg

d) tartásdíj másik házastárs részére való fizetésének kötelezettsége?

lásd „ Tartási igények - Luxemburg ”

4. Mit jelent a gyakorlatban a “bírósági különválás” fogalom?

Ha a házasságnak meghatározott ok miatt történő felbontására van lehetőség, a felek a bírósági különválás iránti kérelemmel is élhetnek.

Lap tetejeLap teteje

A házasságot meglazító, de azt fel nem bontó bírósági különválás véget vet az együttélési kötelezettségnek, de a felek között fennmarad a hűségre és a segítségnyújtásra vonatkozó kötelezettség. Ebből következik, hogy a felek valamelyikének házasságtörése elítélendő marad, és adott esetben válóok lehet.

5. Melyek a bírósági különválás okai?

A bírósági különválás okai azonosak a házasság meghatározott ok miatt történő felbontásának az okaival.

6. Melyek a bírósági különválás jogkövetkezményei?

A bírósági különválás mindig magával hozza a vagyontárgyak megosztását. Ha a bírósági különválás három évig tartott, a felek kérhetik a bíróságtól a házasság felbontását. A bíróság kimondja a válást, ha a másik fél nem egyezik bele azonnal a különélés megszüntetésébe.

7. Mit jelent a gyakorlatban a „házasság érvénytelenítése” fogalom?

A házasság érvénytelenítése a házasság bírósági határozattal történő megsemmisítése. Másként fogalmazva a házasság sosem létezett.

8. Milyen feltételek mellett érvényteleníthető egy házasság?

A házasság érvénytelenségének több oka lehet:

 • a házasság nem a felek szabad akaratából jött létre: ilyen lehet az erőszak vagy a személy lényeges tulajdonságaiban való tévedés;
 • a házasságot az apa vagy az anya, a felmenők vagy a családi tanács beleegyezése nélkül kötötték meg, amennyiben ez a beleegyezés szükséges lett volna: ilyen például, ha a házastársak a házasság időpontjában még nem töltötték be a tizennyolcadik életévüket;
 • a bigámia : az az eset, amikor az egyik házastárs egyszerre több személlyel áll házassági kötelékben;
 • a házasság formai követelményei nem állnak fenn: nem nyilvánosan megkötött házasság, illetékességgel nem rendelkező anyakönyvvezető által történő esketés, vagy a házasság kihirdetése alakiságainak be nem tartása.

9. Melyek a házasság érvénytelenségének a jogkövetkezményei?

Az érvénytelennek nyilvánított házasság a következők tekintetében eredményez jogkövetkezményt (vélt házasság elmélete):

Lap tetejeLap teteje

 • a házastársak, ha jóhiszeműen kötötték a házasságot;
 • a jóhiszemű házastárs;
 • a házasságból származó gyermek, még akkor is, ha a házastársak rosszhiszeműek voltak.

Az érvénytelennek nyilvánított házasság nem jár jogkövetkezménnyel a rosszhiszemű házastárs tekintetében.

10. Léteznek-e alternatív, nem bírósági eszközök a házasság felbontásával kapcsolatos kérdések bírósági eljárás mellőzésével történő megoldására?

A Nagyhercegségben magánszervezetek működnek, amelyek családi vitákban történő békítéssel foglalkoznak. Ilyen összefüggésben bizonyos szervezetek (pl. az „Espace parole”) a házasság felbontásával kapcsolatos kérdésekkel is foglalkoznak. A családi békítések igénybe vétele nem kötelező.

11. Hova kell benyújtanom a házasság felbontása/bírósági különválás/házasság érvénytelenítése iránti keresetet? Milyen alaki előírásokat kell betartani, és milyen iratokat kell a keresethez mellékelni?

 • A házasság felbontására (valamely fél vétkessége vagy különélés miatt), bírósági különválásra és a házasság érvénytelenítésére irányuló kérelmet ahhoz a kerületi bírósághoz kell benyújtani, ahol a felek közös lakóhelye van, ennek hiányában az alperes lakóhelye szerintihez, az EK „Brüsszel II" rendeletben meghatározott szabályok betartásának sérelme nélkül. A fellebbviteli bíróságnál ügyvéd igénybe vétele kötelező, kivéve a közös megegyezéssel történő válás esetén, ahol egy közjegyző, illetve a felek maguk is eljárhatnak.

  Az ügyet a rendes alakiságok szerint kell megindítani, lefolytatni és elbírálni, az ügyész meghallgatásával. Az idézés – semmisség terhe mellett – a rendes alakiságokon kívül a tények részletes leírását is tartalmazza, és adott esetben a kiskorú, nem házas és nem nagykorúsított gyermekek személyazonosságát. Az idézést bírósági tisztviselő kézbesíti az alperesnek. A felperesnek csatolnia kell az ügynyilvántartásba a házassági anyakönyvi kivonatot és a gyermekek születési anyakönyvi kivonatát.

  Lap tetejeLap teteje

  Az idézés a személyre, a tartásra, valamint a felek vagy a gyermekek vagyontárgyaira vonatkozóan ideiglenes intézkedések iránti kérelmet is tartalmazhat. Ebben az esetben az ügyet az ideiglenes intézkedéseket meghozó elnök vagy az őt helyettesítő bíró elé kell vinni.

 • A házasság közös megegyezéssel történő felbontása esetében az eljárás különböző szakaszait kell megkülönböztetni: ha van megosztandó vagyon, a feleknek közjegyző segítségével el kell készíteniük minden ingó és ingatlan vagyonuk jegyzékét és értékelését. Szabadon rendezik a szóban forgó vagyontárgyakra vonatkozó jogaikat. Ezen kívül megállapodásban kell rendezniük bizonyos kérdéseket, mint az eljárás alatti lakóhelyük, a gyermekek helyzete és vagyonának rendezése, a láthatási jog, a feleknek a gyermekek neveléséhez és eltartásához való hozzájárulása, valamint az egyik házastárs által a másik részére esetlegesen fizetendő tartásdíjról.

  A feleknek együtt és személyesen – ügyvéd vagy közjegyző közreműködése nélkül – kell benyújtaniuk a házasság felbontása iránti kérelmet a kerületük szerint illetékes polgári bíróság elnökéhez. Ugyanakkor be kell mutatniuk a fent említett megállapodást és a vagyon megosztását rögzítő közjegyzői okiratot. A feleknek az első megjelenést követő hat hónap múltán másodszor is meg kell jelenniük a bíróság elnöke előtt, hogy megújítsák a házasság felbontására irányuló nyilatkozatukat. Miután az államügyész megtette az indítványát, ha a fenti feltételek teljesülnek, a bíróság kimondja a házasság felbontását, ellenkező esetben elutasítja a kérelmet.

  Lap tetejeLap teteje

12. Kaphatok költségmentességet az eljárási költségek fedezésére?

Azon személyek, akik jövedelmét a luxemburgi jog alapján nem találják elegendőnek, költségmentességben részesülhetnek. Ehhez ki kell tölteniük a szociális biztonsági központban elérhető kérdőívet, és azt el kell küldeniük a területileg illetékes ügyvédi kamara elnökének, aki arról határoz.

A költségmentesség kiterjed minden olyan, a bíróságokkal, az eljárásokkal vagy a jogi aktusokkal kapcsolatos költségekre, amelyekre azt megadták. Különösen kiterjed az illetékbélyegre, az iktatási díjra, a hivatal költségeire, az ügyvédi tiszteletdíjakra, a bírósági tisztviselő díjaira és költségeire, a közjegyzők költségeire és tiszteletdíjára, a szakértők költségeire és tiszteletdíjára, a tanúk díjaira, a tolmácsok és fordítók tiszteletdíjaira, a külföldi hatóságnak vagy közjegyzőnek az ott érvényes írott vagy íratlan jogról szóló igazolásának költségeire, az útiköltségekre, a jelentkezés költségeire, a jelzálog és a zálog alakiságainak díjaira és költségeire, valamint szükség szerint az újságban történő megjelentetés költségeire.

13. Lehet-e fellebbezni a házasság felbontását/bírósági különválást/házasság érvénytelenítését kimondó határozat ellen?

A Nagyhercegségben lehetőség van az ilyen határozat elleni fellebbezésre. A fellebbezési határidő főszabály szerint 40 nap, de ez a határidő meghosszabbítható, ha a fellebbező külföldön tartózkodik. Ebben az esetben a fellebbviteli bíróság a Legfelsőbb Bíróság.

Lap tetejeLap teteje

14. Mit kell tennem az Európai Unió valamely országának bírósága által a házasság felbontása/bírósági különválás/házasság érvénytelenítése tárgyában hozott határozatnak a Luxemburgi Nagyhercegségben történő elismertetése érdekében?

Az Európai Unió más tagállamának bírósága által hozott, a házasság felbontására/bírósági különválásra/a házasság érvénytelenítésére vonatkozó határozatot az EK „Brüsszel II” rendelet értelmében a Nagyhercegségben a törvény erejénél fogva el kell ismerni. Ez azt jelenti, hogy a határozat elismerése nem igényel semmilyen eljárást.

Az Európai Unió valamely tagállamának bírósága által meghozott jogerős ítélet alapján a családi állapotra vonatkozó jogi aktusoknak a Nagyhercegségben történő naprakésszé tétele esetében szintén nincs szükség előzetes eljárásra. A házasság felbontását kimondó bíróság határozatának széljegyzetként szerepelnie kell a házastársak házassági anyakönyvében és születési anyakönyvében. Ha a házasságkötés külföldön történt, a bíróság határozatát át kell vezetni azon helyiség anyakönyvi nyilvántartásába, ahol a házasságot bejegyezték – vagy Luxembourg városának anyakönyvi nyilvántartásába – és a felek születési anyakönyvébe is fel kell jegyezni.

15. Mely bírósághoz kell fordulni a Luxemburgi Nagyhercegségben az Európai Unió valamely országának bírósága által a házasság felbontása/bírósági különválás/házasság érvénytelenítése tárgyában hozott határozat elismerésének a megtámadása érdekében? Milyen eljárást kell ilyen esetekben alkalmazni?

Bármely érdekelt fél kereset útján kérheti a kerületi bíróság elnökétől, hogy hozzon határozatot az Európai Unió más országának bírósága által a házasság felbontása/a bírósági különválás/a házasság érvénytelenítése tárgyában hozott határozat el nem ismeréséről.

A bíróság elnöke rövid határidőn belül határoz, anélkül, hogy az a fél, amely ellen az el nem ismerést kérik, az eljárás e szakaszában előterjeszthetné az észrevételeit. A keresetet a következő okok miatt lehet elutasítani:

 • nyilvánvalóan ellentétes a közrenddel;
 • a védelemhez való jog be nem tartása;
 • egy ezzel összefüggő fórum által hozott határozattal való összeegyeztethetetlenség.

A felek a kerületi bíróság elnökének határozatával szemben jogorvoslattal fordulhatnak a fellebbviteli bírósághoz. A jogorvoslati kérelmet a kontradiktórius eljárás szabályai szerint vizsgálják meg. A fellebbviteli bíróság határozata megsemmisítés iránti kereset tárgyát képezheti a Semmítőszék előtt.

16. Melyik jogot alkalmazza a házasság felbontására irányuló eljárásban a bíróság olyan házastársak esetében, akik nem Luxemburgban laknak, vagy akik különböző állampolgárságúak?

A házasság felbontására és a bírósági különválásra a következő jogot kell alkalmazni:

 • a házastársak nemzeti jogát, ha azonos az állampolgárságuk;
 • a tényleges közös lakóhely jogát, ha különböző az állampolgárságuk;
 • a luxemburgi jogot, ha a különböző állampolgárságú házastársaknak nincs tényleges közös lakóhelyük.

További információk

 • A Luxemburgi Nagyhercegség kormányának jogi portálja français

« Válás - Általános információk | Luxembourg - Általános információk »

Lap tetejeLap teteje

Utolsó frissítés: 20-07-2006

 
 • Közösségi jog
 • Nemzetközi jog

 • Belgium
 • Bulgária
 • Csehország
 • Dánia
 • Németország
 • Észtország
 • Írország
 • Görögország
 • Spanyolország
 • Franciaország
 • Olaszország
 • Ciprus
 • Lettország
 • Litvánia
 • Luxembourg
 • Magyarország
 • Málta
 • Hollandia
 • Ausztria
 • Lengyelország
 • Portugália
 • Románia
 • Szlovénia
 • Szlovákia
 • Finnország
 • Svédország
 • Egyesült királyság