Euroopan komissio > EOV > Avioero > Luxemburg

Uusin päivitys: 03-08-2007
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Avioero - Luxemburg

EJN logo

Tämä sivu on vanhentunut. Sivun alkukielistä versiota on päivitetty, ja se on siirretty Euroopan oikeusportaaliin.


 

SISÄLLYSLUETTELO

1. Millä edellytyksillä avioeron voi saada? 1.
2. Mitkä ovat avioeron myöntämisperusteet? 2.
3. Mitä oikeusvaikutuksia avioerolla on: 3.
a) aviopuolisoiden henkilökohtaisiin suhteisiin? a)
b) omaisuuden jakamiseen puolisoiden välillä? b)
c) puolisoiden alaikäisiin lapsiin? c)
d) toisen puolison velvollisuuteen maksaa toiselle elatusapua? d)
4. Mitä lakitermi "asumusero" käytännössä tarkoittaa? 4.
5. Mitä edellytyksiä asumuseroon liittyy? 5.
6. Mitä oikeusvaikutuksia asumuserolla on? 6.
7. Mitä lakitermi "avioliiton mitätöinti" käytännössä tarkoittaa? 7.
8. Millä edellytyksillä avioliiton voi mitätöidä? 8.
9. Mitä oikeusvaikutuksia avioliiton mitätöinnillä on? 9.
10. Mitä vaihtoehtoisia muita kuin juridisia keinoja avioeroon liittyvien asioiden ratkaisemiseksi on olemassa? 10.
11. Minne avioero /asumusero /mitätöintihakemukset tulee lähettää? Mitä muodollisuuksia tähän liittyy ja mitkä asiakirjat hakemukseen tulee liittää? 11.
12. Voiko asian hoitamiseen saada oikeusapua? 12.
13. Voiko avioero /asumusero /mitätöintipäätökseen hakea muutosta? 13.
14. Millä tavoin tulee menetellä, jos halutaan, että toisen jäsenvaltion tuomioistuimen antama avioero /asumusero /mitätöintipäätös tunnustetaan Luxemburgissa? 14.
15. Minkä tuomioistuimen puoleen tulee kääntyä, jos halutaan vastustaa toisen jäsenvaltion tuomioistuimen antaman avioero /asumusero /mitätöintipäätöksen tunnustamista Luxemburgissa? Mitä menettelyä tällaisissa tapauksissa sovelletaan? 15.
16. Mitä lakia sovelletaan avioeroasioissa silloin, kun puolisot eivät asu Luxemburgissa tai ovat muun maan kansalaisia? 16.

 

1. Millä edellytyksillä avioeron voi saada?

Luxemburgin laissa avioerot on jaettu kahteen pääryhmään: sopimusavioero ja avioero määritellystä syystä. Määritellystä syystä myönnettävissä avioeroissa on syytä erottaa toisistaan avioero kohtuuttomuuden, julmuuden tai vakavan loukkauksen takia – eli syyllisyysavioero – ja avioero tietyn pituisen tosiasiallisen erossaolon takia.

2. Mitkä ovat avioeron myöntämisperusteet?

a. Sopimusavioero

Sopimusavioero voidaan myöntää vasta kahden avioliittovuoden jälkeen. Molempien puolisoiden on oltava vähintään 23-vuotiaita.

Jos puolisoilla on jaettavaa omaisuutta, notaari inventoi ja arvioi sen. Tämän jälkeen puolisot voivat vapaasti sopia oikeutensa kyseiseen omaisuuteen. Notaaria ei tarvita, jos inventoitavaa omaisuutta ei ole.

Puolisoiden on myös sovittava asuinjärjestelyistään menettelyn aikana, lastensa huolenpidosta menettelyn aikana ja sen jälkeen, kummankin puolison osallistumisesta lasten huolenpitoon ja kasvatukseen avioeroa ennen ja sen jälkeen sekä elatusavusta, jota jompikumpi puoliso mahdollisesti maksaa toiselle puolisolle menettelyn aikana ja avioeron tultua voimaan. Sopimus on laadittava kirjallisesti, ja siinä on oltava molempien puolisoiden allekirjoitus.

b. Avioero kohtuuttomuuden, julmuuden tai vakavan loukkauksen takia (eli syyllisyysavioero)

Syyllisyysavioeron edellytyksenä on, että puoliso pystyy todistamaan toisen puolison syyllistyneen kohtuuttomuuteen, julmuuteen tai vakavaan loukkaukseen. Sen lisäksi, että tekojen on ilmennettävä avioliittoon kuuluvien velvollisuuksien vakavaa tai toistuvaa rikkomista, niiden on tehtävä avioliiton jatkaminen sietämättömäksi.

Sivun alkuunSivun alkuun

c. Avioero tosiasiallisen erossaolon takia

Puolisot voivat hakea avioeroa erossaolon takia seuraavissa tilanteissa:

 • jos he ovat olleet erossa yhtämittaisesti ja tosiasiallisesti vähintään kolme vuotta, eivätkä he aio palata yhteen;
 • jos he ovat olleet erossa yli viisi vuotta sen takia, että toinen puoliso on parantumattomasti mielenvikainen, eivätkä he aio palata yhteen.

Tuomioistuin voi hylätä avioerohakemuksen, jos se katsoo, että avioerolla olisi vastaajalle tai lapsille poikkeuksellisen raskaita aineellisia tai henkisiä seurauksia.

3. Mitä oikeusvaikutuksia avioerolla on:

a) aviopuolisoiden henkilökohtaisiin suhteisiin?

Avioliitto puretaan avioeropäätöksellä. Tällöin päättyvät puolisoiden velvollisuudet, eli uskollisuus-, avunanto- ja avustamisvelvollisuus. Periaatteessa sekä eronnut nainen että eronnut mies menettävät avioeron myötä oikeuden käyttää puolisonsa nimeä. Tuomioistuimet voivat kuitenkin myöntää luvan puolison nimen käyttöön, jos puolisot sopivat asiasta tai jos puoliso on harjoittanut ammatillista tai kaupallista toimintaa yhteisellä nimellä.

Jos avioero myönnetään kohtuuttomuuden, julmuuden tai vakavan loukkauksen perusteella, oikeuskäsittelyn hävinnyt puoliso menettää kaikki avioedut, jotka hänen puolisonsa on myöntänyt hänelle joko avioehtosopimuksessa tai avioliiton solmimisesta lähtien. Avioeduilla tarkoitetaan kaikkia lahjoituksia, jotka puolisot ovat tehneet toisilleen (esimerkiksi avioehtosopimuksessa tai avioliiton aikana tehdyllä sopimuksella). Avioetuihin ei kuitenkaan lasketa tavallisia lahjoja eikä avioliittoa ennen testamentattuja lahjoituksia. Avioerossa, jossa syyllisyys on jaettu, molemmat puolisot menettävät avioedut. Syytön puoliso sen sijaan saa säilyttää edut, jotka hänen puolisonsa on hänelle myöntänyt.

Sivun alkuunSivun alkuun

b) omaisuuden jakamiseen puolisoiden välillä?
 • Avioeropäätöksessä määrätään, että puolisoiden aviovarallisuus on selvitettävä ja jaettava. Elleivät puolisot ole tehneet avioehtosopimusta, heihin sovelletaan yhteisomaisuuden järjestelmää, eli yhteiseksi omaisuudeksi katsotaan vain avioliiton aikana hankittu omaisuus. Avioero purkaa omaisuuden yhteisyyden. Omaisuuden jaossa on kaksi päävaihetta:
 • Ensin molemmat puolisot ottavat takaisin kaiken aineellisen omaisuuden, joka ei ole kuulunut pesään, ja omaisuuden, joka on korvannut avioliiton aikana henkilökohtaisen omaisuuden. Tämän jälkeen selvitetään yhteiset varat ja velat. Kummankin puolison osalta laaditaan laskelma korvauksista, jotka hän on velkaa pesälle ja jotka pesä on velkaa hänelle.
c) puolisoiden alaikäisiin lapsiin?

Katso "Lapsen huolto - Luxemburg".

d) toisen puolison velvollisuuteen maksaa toiselle elatusapua?

Katso "Elatusvaateet - Luxemburg".

4. Mitä lakitermi "asumusero" käytännössä tarkoittaa?

Haettaessa avioeroa määritellyn syyn takia puolisot voivat hakea asumuseroa.

Asumusero, joka vapauttaa avioliittoa muttei pura sitä, päättää yhdessä asumisen velvollisuuden mutta jättää puolisoiden välille uskollisuus- ja avunantovelvollisuuden. Jommankumman puolison aviorikos pysyy asumuserossa tuomittavana ja voi tarvittaessa olla perusteena avioerolle.

Sivun alkuunSivun alkuun

5. Mitä edellytyksiä asumuseroon liittyy?

Asumuseron edellytykset ovat samat kuin määritellyllä syyllä perustellun avioeron.

6. Mitä oikeusvaikutuksia asumuserolla on?

Asumuserosta seuraa aina omaisuuden jako. Jos asumusero on kestänyt kolme vuotta, kumpikin puoliso voi hakea tuomioistuimelta avioeroa. Tuomioistuin myöntää avioeron, ellei toinen puoliso suostu välittömästi päättämään asumuseroa.

7. Mitä lakitermi "avioliiton mitätöinti" käytännössä tarkoittaa?

Avioliiton mitätöinti tarkoittaa, että avioliitto kumotaan oikeuden päätöksellä. Avioliittoa ei toisin sanoen ole koskaan ollut olemassa.

8. Millä edellytyksillä avioliiton voi mitätöidä?

Avioliitto voidaan mitätöidä useasta syystä:

 • avioliitto on solmittu ilman puolisoiden vapaaehtoista suostumusta: tällä tarkoitetaan väkivaltaa tai erehtymistä henkilön olennaisista ominaisuuksista;
 • avioliitto on solmittu ilman isän ja äidin, ylenevää polvea olevien sukulaisten tai perheneuvoston suostumusta niissä tapauksissa, joissa tätä suostumusta tarvitaan: tämä koskee puolisoita, jotka eivät ole täyttäneet 18:aa vuotta avioliiton solmimisen hetkellä;
 • moniavioisuus: puoliso on naimisissa samaan aikaan usean henkilön kanssa;
 • avioliiton muodolliset edellytykset eivät täyty: avioliittoa ei ole solmittu julkisesti, avioparin on vihkinyt epäpätevä virkamies tai avioliiton julkistamismuodollisuuksia ei ole noudatettu.

9. Mitä oikeusvaikutuksia avioliiton mitätöinnillä on?

Mitätöidyllä avioliitolla on vaikutuksia (oletetun avioliiton teoria) :

Sivun alkuunSivun alkuun

 • molempiin puolisoihin, jos he ovat solmineet avioliiton hyvässä uskossa;
 • puolisoon, joka on toiminut hyvässä uskossa;
 • avioliitossa syntyneeseen lapseen, vaikka molemmat puolisot olisivat toimineet vilpillisin mielin.

Mitätöidyllä avioliitolla ei näin ollen ole koskaan oikeusvaikutuksia vilpillisin mielin toimineeseen puolisoon.

10. Mitä vaihtoehtoisia muita kuin juridisia keinoja avioeroon liittyvien asioiden ratkaisemiseksi on olemassa?

Luxemburgissa on yksityisiä organisaatioita, jotka tarjoavat perheasioiden sovitteluun liittyviä palveluja. Tässä yhteydessä jotkin organisaatiot (kuten "Espace parole") auttavat myös avioeroon liittyvissä kysymyksissä. Perheasioiden sovittelu on vapaaehtoista.

11. Minne avioero /asumusero /mitätöintihakemukset tulee lähettää? Mitä muodollisuuksia tähän liittyy ja mitkä asiakirjat hakemukseen tulee liittää?

 • Syyllisyysavioerohakemus tai erossaoloon perustuva avioerohakemus, asumuserohakemus ja mitätöintihakemus on jätettävä "Bryssel II" -asetuksessa säädettyjä sääntöjä noudattaen puolisoiden yhteisen kotipaikan tai vastaajan kotipaikan piirituomioistuimeen. Osapuolten on käytettävä oikeudenkäyntiasiamiestä, ellei kyseessä ole sopimusavioero, jonka voi panna vireille joko notaari tai osapuoli itse.

Asia pannaan vireille, tutkitaan ja käsitellään tavanomaisen menettelyn mukaisesti siten, että syyttäjää kuullaan. Jotta haaste voitaisiin käsitellä, siinä on esitettävä tavanomaisten tietojen lisäksi yksityiskohtainen kuvaus tosiseikoista ja tarvittaessa tiedot alaikäisistä lapsista, jotka eivät ole naimisissa tai muuttaneet kotoa. Haastemies antaa haasteen tiedoksi vastaajalle. Hakijan on liitettävä hakemukseen jäljennös vihkimistodistuksesta ja jäljennökset lasten syntymätodistuksista.

Sivun alkuunSivun alkuun

Haasteessa voidaan hakea myös väliaikaisia toimenpiteitä, jotka koskevat osapuolia ja heidän lapsiaan, sekä näiden kaikkien elatusapua ja omaisuutta. Tällöin asia saatetaan myös välitoimia määräävän tuomioistuimen puheenjohtajan tai hänen sijaisenaan toimivan tuomarin käsiteltäväksi.

 • Sopimusavioeroissa menettely jakautuu useaan vaiheeseen: jos puolisoilla on jaettavaa omaisuutta, puolisoiden on teetettävä notaarilla inventaari ja arvio kaikesta kiinteästä ja irtaimesta omaisuudesta. Puolisot voivat vapaasti sopia oikeuksistaan kyseiseen omaisuuteen. Heidän on lisäksi tehtävä sopimus useista seikoista, kuten puolisoiden asuinjärjestelyistä menettelyjen aikana, lasten huoltajuudesta ja näiden omaisuuden hallinnoinnista, tapaamisoikeudesta, puolisoiden osallistumisesta lasten huolenpitoon ja kasvatukseen sekä jommankumman puolison toiselle puolisolle mahdollisesti maksamasta elatusavusta.

Puolisoiden on esitettävä avioerohakemus yhdessä ja henkilökohtaisesti ilman asianajajaa tai notaaria tuomiopiirinsä siviiliasioita käsittelevän tuomioistuimen puheenjohtajalle. He esittävät samalla aiemmin mainitun sopimuksen ja omaisuuden jaosta tehdyn, notaarin vahvistaman asiakirjan. Puolisoiden on saavuttava puolen vuoden kuluttua ensimmäisestä tapaamisesta uudelleen tuomioistuimen puheenjohtajan luo uusimaan ilmoituksensa, jolla he pyytävät avioliiton purkamista. Syyttäjän esitettyä ratkaisuehdotuksensa tuomioistuin myöntää avioeron, jos edellä mainitut edellytykset täyttyvät, ja hylkää avioerohakemuksen, jos edellytykset eivät täyty.

12. Voiko asian hoitamiseen saada oikeusapua?

Henkilöt, joiden varallisuutta pidetään Luxemburgin lain mukaan riittämättömänä, voivat saada oikeusapua. Heidän on sitä varten täytettävä sosiaaliavun keskusvirastosta saatava lomake ja lähetettävä se alueellisesti toimivaltaiselle asianajajayhdistyksen puheenjohtajalle, joka tekee päätöksen.

Sivun alkuunSivun alkuun

Oikeusapu kattaa kaikki oikeus-, menettely- ja asiakirjakustannukset, joihin se on myönnetty. Se kattaa muun muassa posti- ja rekisteröintimaksut, kirjaamomaksut, asianajajien palkkiot, haastemiehen maksut ja kulut, notaarien kulut ja palkkiot, teknisten tukihenkilöiden kulut ja palkkiot, todistajien maksut, kääntäjien ja tulkkien palkkiot, asiantuntijalausunnoista aiheutuvat kulut, matkakulut, kirjaamisista, kiinnityksistä ja vakuuksista aiheutuvat maksut ja kulut sekä tarvittaessa kirjoihin merkitsemisestä aiheutuvat kulut.

13. Voiko avioero /asumusero /mitätöintipäätökseen hakea muutosta?

Tällaiseen päätökseen voi hakea muutosta Luxemburgissa. Muutoksenhaun määräaika on periaatteessa 40 päivää, mutta määräaikaa voidaan pidentää, jos muutoksenhakija asuu ulkomailla. Muutoksenhakutuomioistuin on korkein oikeus.

14. Millä tavoin tulee menetellä, jos halutaan, että toisen jäsenvaltion tuomioistuimen antama avioero /asumusero /mitätöintipäätös tunnustetaan Luxemburgissa?

Toisen Euroopan unionin jäsenvaltion tuomioistuimen antama avioero-/asumusero-/mitätöintipäätös tunnustetaan "Bryssel II" -asetuksen nojalla Luxemburgissa ilman eri toimenpiteitä. Toisin sanoen päätöksen tunnustamiseen ei vaadita mitään menettelyä.

Myöskään siviilisäätyä koskevan rekisterin päivittämiseen Luxemburgissa ei vaadita mitään menettelyä sen jälkeen, kun Euroopan unionin jäsenvaltion tuomioistuimen antama päätös on tullut lainvoimaiseksi. Tuomioistuimen avioeropäätös on mainittava vihkimistodistuksen ja puolisoiden syntymätodistusten yhteydessä. Jos avioliitto on solmittu ulkomailla, tuomioistuimen päätös on kirjattava sen kunnan väestörekisteriin, jossa vihkimistodistus on annettu, tai Luxemburgin kaupungin väestörekisteriin, ja se on lisäksi mainittava kummankin puolison syntymätodistuksen yhteydessä.

Sivun alkuunSivun alkuun

15. Minkä tuomioistuimen puoleen tulee kääntyä, jos halutaan vastustaa toisen jäsenvaltion tuomioistuimen antaman avioero /asumusero /mitätöintipäätöksen tunnustamista Luxemburgissa? Mitä menettelyä tällaisissa tapauksissa sovelletaan?

Jokainen, jonka etua asia koskee, voi pyytää hakemuksella piirituomioistuimen puheenjohtajaa vahvistamaan, että toisen jäsenvaltion tuomioistuimen tekemä avioero-/asumusero-/mitätöintipäätös on jätettävä tunnustamatta.

Piirituomioistuimen puheenjohtaja käsittelee asian nopeasti, eikä henkilö, jota vastaan tunnustamatta jättämistä koskeva hakemus on esitetty, voi esittää huomautuksia tässä menettelyn vaiheessa. Hakemus voidaan hylätä vain seuraavista syistä:

 • se on selkeästi oikeusjärjestyksen vastainen;
 • puolustautumisoikeuksia ei ole noudatettu;
 • se on ristiriidassa toisessa oikeusasteessa tehdyn päätöksen kanssa.

Kumpikin osapuoli voi hakea piirituomioistuimen puheenjohtajan päätökseen muutosta muutoksenhakutuomioistuimessa. Muutoksenhakemuksen käsitellyssä noudatetaan kontradiktorisen menettelyn sääntöjä. Muutoksenhakutuomioistuimen päätöksestä voidaan valittaa kassaatiotuomioistuimeen.

16. Mitä lakia sovelletaan avioeroasioissa silloin, kun puolisot eivät asu Luxemburgissa tai ovat muun maan kansalaisia?

Avioero- ja asumuseroasioissa sovelletaan:

 • sen maan lakia, jonka kansalaisia molemmat vanhemmat ovat, kun he ovat saman maan kansalaisia;
 • sen maan lakia, jossa vanhemmilla on yhteinen kotipaikka, kun he ovat eri maiden kansalaisia;
 • Luxemburgin lakia, kun puolisoilla, jotka ovat eri maiden kansalaisia, ei ole yhteistä kotipaikkaa.

Lisätietoja

 • Legilux, Luxemburgin suurherttuakunnan lainsäädäntöportaali.

« Avioero - Yleistä | Luxemburg - Yleistä »

Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 03-08-2007

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta