Evropská komise > ESS > Rozvod > Lucembursko

Poslední aktualizace: 20-07-2006
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Rozvod - Lucembursko

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Stránka v původním jazykovém znění byla aktualizována a přesunuta na portál evropské e-justice.


 

OBSAH

1. Jaké jsou podmínky pro dosažení rozvodu? 1.
2. Jaké jsou důvody k rozvodu? 2.
3. Jaké jsou právní důsledky rozvodu na: 3.
a) osobní vztahy mezi manželi? a)
b) rozdělení majetku mezi manželi? b)
c) nezletilé děti manželů? c)
d) povinnost platit výživné druhému z manželů? d)
4. Co znamená pojem „rozluka“ v praxi? 4.
5. Jaké jsou důvody k rozluce? 5.
6. Jaké jsou právní důsledky rozluky? 6.
7. Co znamená pojem „prohlášení manželství za neplatné“ v praxi? 7.
8. Jaké jsou důvody k prohlášení manželství za neplatné? 8.
9. Jaké jsou právní důsledky prohlášení manželství za neplatné? 9.
10. Existují alternativní mimosoudní způsoby k rozhodnutí otázek spojených s rozvodem bez obracení se na soud? 10.
11. Kam mám zaslat svou žádost o rozvod/rozluku/prohlášení manželství za neplatné? Jaké náležitosti musím dodržet a jaké doklady je nutno připojit k žádosti? 11.
12. Mohu získat soudní podporu ke krytí nákladů na řízení? 12.
13. Je možné se proti rozhodnutí o rozvodu/rozluce/prohlášení manželství za neplatné odvolat? 13.
14. Co musím udělat k dosažení uznání rozhodnutí o rozvodu/rozluce/prohlášení manželství, které bylo vyneseno soudem v jiné zemi Evropské unie, za neplatné v Lucemburském velkovévodství? 14.
15. Na jaký soud je třeba se v Lucemburském velkovévodství obrátit s námitkou proti uznání rozhodnutí o rozvodu/rozluce/nebo prohlášení manželství za neplatné, které vynesl soud v jiné zemi Evropské unie? Jaký postup se použije v těchto případech? 15.
16. Jaké právo se použije při rozvodovém řízení mezi dvěma manželi, kteří nebydlí v Lucemburském velkovévodství nebo kteří mají jinou státní příslušnost? 16.

 

1. Jaké jsou podmínky pro dosažení rozvodu?

Lucemburské právo rozlišuje dvě velké kategorie rozvodů, tedy rozvod po vzájemné dohodě a rozvod z určitého důvodu. V případě rozvodů z určitého důvodu je třeba rozlišovat mezi rozvodem z důvodu násilí, týrání nebo vážných urážek, obecně nazývaným rozvodem z důvodu zavinění a rozvodem z důvodu skutečného rozdělení po určitou dobu.

2. Jaké jsou důvody k rozvodu?

a. Rozvod po vzájemné dohodě

Rozvod po vzájemné dohodě je přípustný teprve po dvou letech manželství. Oběma manželům musí být alespoň dvacet tři let.

Pokud mají manželé majetek, který je třeba rozdělit, musí z něho notář pořídit soupis a ocenit jej. Potom si svobodně stanoví vzájemná práva na příslušný majetek. Pokud naopak nemají žádný majetek, ke kterému je třeba pořizovat soupis, účast notáře se nepožaduje.

Manželé se musí rovněž domluvit na bydlišti v průběhu řízení, o osudu jejich dětí v průběhu a po tomto řízení, na příspěvku každého z manželů na výchovu a výživu dětí před i po rozvodu a nakonec na výši částky případného výživného, které bude jeden z manželů hradit druhému v průběhu řízení a po vyhlášení rozvodu. Tato dohoda musí být vyhotovena v písemné formě a podepsána oběma manželi.

b. Rozvod z důvodu násilí, týrání nebo vážných urážek (nazývaný jako rozvod z důvodu zavinění)

Rozvod z důvodu zavinění závisí na prokázání násilí, týrání nebo vážných urážek jednoho z manželů vůči druhému. Tyto skutečnosti musí nejenom způsobovat vážné nebo opakované porušování závazků a povinností vyplývajících z manželství, ale i ukázat, že zachování manželského života je nepřípustné.

NahoruNahoru

c. Rozvod z důvodu skutečného rozdělení

Manželé mohou požádat o rozvod z důvodu rozdělení za následujících předpokladů:

 • v případě trvalého a účinného skutečného rozdělení po dobu alespoň tří let, pokud z tohoto vyplývá, že roztržka manželů je nenapravitelná;
 • v případě skutečného rozdělení delšího než pět let způsobeného stavem choromyslnosti, v němž se nachází jeden z manželů, a který se ukáže jako nevyléčitelný a pokud z této situace vyplývá, že roztržka manželů je nenapravitelná.

Soud může žádost o rozvod zamítnout, pokud zjistí, že materiální nebo duševní důsledky rozvodu by pro odpůrce nebo pro děti trvaly po mimořádně dlouhou dobu.

3. Jaké jsou právní důsledky rozvodu na:

a) osobní vztahy mezi manželi?

Manželství se ruší rozhodnutím o rozvodu. Zanikají vzájemné závazky, tj. povinnost věrnosti, zabezpečení a podpory. V důsledku rozvodu ztrácí rozvedená žena v zásadě stejně jako rozvedený muž možnost užívání příjmení svého manžela. Avšak soudy mohou užívání příjmení manžela druhým manželem povolit v případě jeho souhlasu nebo pokud tento pod tímto jménem vykonával živnostenskou nebo obchodní činnost.

Jestliže je rozvod vyhlášen na základě násilí, týrání nebo vážných urážek, manžel, který prohrál řízení, ztrácí veškeré manželské výhody poskytnuté mu jeho partnerem buď prostřednictvím manželské smlouvy nebo od data sňatku. Manželskými výhodami se rozumí všechna bezúplatná věnování, která manželé uskutečnili (např. darování na základě manželské smlouvy nebo zvláštní smlouvy v průběhu manželství). Do režimu manželských výhod však nespadají běžné dárky nebo bezúplatná věnování provedená v závěti před manželstvím. V případě rozvodu vyhlášeného z viny obou manželů budou této ztrátě vystaveni oba manželé. Nevinný manžel si naopak zachová výhody, které mu jeho partner poskytl.

NahoruNahoru

b) rozdělení majetku mezi manželi?

Rozhodnutím o rozvodu se nařizuje vyřízení a rozdělení majetkových poměrů vyplývajících z manželství. Pokud neexistuje manželská smlouva, náleží manželé do režimu zákonného majetkového společenství, tedy režimu spolumajetku omezeného na společný majetek. Rozvodem se majetkové společenství ruší. Dělení majetku je nutno rozdělit do dvou velkých etap:

 • V první etapě si každý z manželů vezme majetek, který nebyl zahrnut ve společenství, pokud jako takový existuje, pokud ne, majetek, který sem byl převeden.
 • Ve druhé etapě se vyřizuje společný aktivní a pasivní majetek. Na jméno každého partnera se založí účet za účelem náhrady toho, co mu společenství dluží a toho, co on dluží společenství.
c) nezletilé děti manželů?

viz „Rodičovská zodpovědnost - Lucembursko

d) povinnost platit výživné druhému z manželů?

viz „Nárok na výživné – Lucembursko

4. Co znamená pojem „rozluka“ v praxi?

V případech, kdy se podává žádost o rozvod z určitého důvodu, mohou manželé podat žádost o rozluku.

Žádost o rozluku, kterou se manželství uvolňuje, ale neruší, ukončuje závazek společného bydlení, ale mezi manželi nadále přetrvává závazek věrnosti a závazek zabezpečení. Z tohoto vyplývá, že cizoložství jednoho z manželů zůstává trestné a v daném případě může být důvodem k rozvodu.

NahoruNahoru

5. Jaké jsou důvody k rozluce?

Důvody k rozluce jsou stejné jako důvody k rozvodu z určitého důvodu.

6. Jaké jsou právní důsledky rozluky?

Rozlukou vždy dochází k rozdělení majetku. Pokud rozluka trvá tři roky, pak může každý z manželů požádat soud o rozvod. Soud rozvod vyhlásí, pokud druhý z manželů bezprostředně nesouhlasí s přerušením rozdělení.

7. Co znamená pojem „prohlášení manželství za neplatné“ v praxi?

Prohlášení manželství za neplatné znamená zrušení manželství soudním rozhodnutím. Jinými slovy, manželství nikdy neexistovalo.

8. Jaké jsou důvody k prohlášení manželství za neplatné?

K prohlášení manželství za neplatné je několik důvodů:

 • manželství bylo uzavřeno bez svobodné vůle manželů: to je případ, kdy dochází k nátlaku nebo mýlce v základních vlastnostech osoby;
 • manželství bylo uzavřeno bez souhlasu otce a matky, předků nebo rodinné rady, v případě, kdy byl souhlas nezbytný: to je případ, kdy manželé v okamžiku sňatku nedosáhli věku osmnácti let;
 • bigamie: to je případ, kdy jeden z manželů je oddán současně s několika osobami;
 • nejsou sloučeny podmínky formy manželství: neveřejně uzavřené manželství, sňatek provedený nepříslušným veřejným úředníkem nebo nedodržení náležitostí při zveřejnění sňatku.

9. Jaké jsou právní důsledky prohlášení manželství za neplatné?

Manželství prohlášené za neplatné má následující důsledky (teorie domnělého manželství):

NahoruNahoru

 • na oba manžele, jestliže uzavřeli z projevu dobré vůle;
 • na manžela, který projevil dobrou vůli;
 • na děti pocházející z tohoto manželství, i když oba manželé neprojevili dobrou vůli.

Kromě toho manželství prohlášené za neplatné nemá nikdy důsledek pro manžela, který projevil dobrou vůli.

10. Existují alternativní mimosoudní způsoby k rozhodnutí otázek spojených s rozvodem bez obracení se na soud?

Ve velkovévodství se nacházejí soukromé subjekty, které nabízejí služby v oblasti rodinného prostřednictví. V této souvislosti určité subjekty např. „Espace parole“) se zabývají i otázkami souvisejícími s rozvodem. Obrácení se na rodinné prostřednictví není povinné.

11. Kam mám zaslat svou žádost o rozvod/rozluku/prohlášení manželství za neplatné? Jaké náležitosti musím dodržet a jaké doklady je nutno připojit k žádosti?

 • Žádost o rozvod (z důvodu zavinění nebo skutečného rozdělení), rozluku nebo o zrušení je nutno předložit soudu v obvodu, v němž mají manželé společné bydliště nebo pokud ho nemají, v obvodu, v němž má bydliště strana odpůrce, s výjimkou dodržování předpisů stanovených v nařízení ES „Brusel II“. Obrácení se na soudního advokáta je povinné s výjimkou rozvodu po vzájemné dohodě, který může podat buď notář nebo samotné strany.

  Případ se podává, vyšetřuje a soudí obvyklým způsobem, je vyslechnuta prokuratura. Platné předvolání obsahuje, kromě obvyklých náležitostí, podrobný popis skutečností a v daném případě uvedení identifikace nezletilých, neoddaných ani dětí prohlášených za zletilé. Předvolání musí být straně odpůrce doručeno soudním vykonavatelem. Navrhovatel musí k soudnímu rejstříku přiložit výpis z oddacího listu a výpis z rodných listů dětí.

  NahoruNahoru

  Předvolání může obsahovat i požadavky na prozatímní opatření týkající se osoby, výživného a majetku jak stran, tak jejich dětí. Pak se případ předkládá k vyslyšení předsedy nebo soudce, který ho v rozhodování při zkráceném soudním řízení zastupuje.

 • Pokud se jedná o rozvod po vzájemné dohodě, je třeba rozlišovat několik fází řízení: Pokud existuje majetek, který je nutno rozdělit, musí manželé prostřednictvím notáře připravit soupis a odhad jejich veškerého movitého a nemovitého majetku. Svobodně si stanoví vzájemná práva na příslušný majetek. Kromě toho musí v úmluvě stanovit určité body, a to bydliště manželů v průběhu šetření, zápis osoby a majetku dětí, právo navštěvování, příspěvek manželů na výživu a výchovu dětí a také případné výživné, které bude jeden z manželů platit druhému.

  Oba manželé musí podat žádost o rozvod společně a osobně bez účasti advokáta nebo notáře předsedovi občanského soudu v jejich obvodu. Současně vyhotoví výše uvedenou úmluvu a notářsky ověřenou listinu, na níž se dokládá rozdělení majetku. Manželé se musí dostavit k předsedovi soudu podruhé šest měsíců po prvním dostavení se k soudu, aby opakovali prohlášení vedoucí k dosažení zrušení manželství. Poté co státní zástupce přednese své závěry, vyhlásí soud rozvod, pokud jsou splněny výše uvedené podmínky, resp. ho v opačném případě odmítne vyhlásit.

12. Mohu získat soudní podporu ke krytí nákladů na řízení?

Osoby, jejichž příjmy se pokládají za nedostatečné, mohou podle lucemburského zákona využívat soudní podporu. K tomu musí vyplnit dotazník, který si vyzvednou v centrálním ústavu pro sociální podporu a zašlou ho předsedovi územně příslušné advokátní komory, která rozhodne.

NahoruNahoru

Soudní podpora se vztahuje na všechny náklady týkající se řízení, postupy nebo jednání, na něž byla schválena. Zejména se vztahuje na poplatky za kolky a registraci, náklady na spisovnu, odměny advokátů, poplatky a náklady na soudního vykonavatele, náklady a odměny notářů, náklady a odměny specialistů, výplatné za svědky, odměny pro překladatele a tlumočníky, náklady na osvědčení o cizím právním obyčeji, cestovní výlohy, poplatky a náklady na vyřízení zápisu, hypotéky a zástavní smlouvy a také v případě potřeby náklady na inzerování v novinách.

13. Je možné se proti rozhodnutí o rozvodu/rozluce/prohlášení manželství za neplatné odvolat?

Ve velkovévodství je možné proti takovému rozhodnutí podat odvolání. Odvolací lhůta je v zásadě 40 dní, ale tuto lhůtu je možné prodloužit, pokud odvolávající se bydlí v zahraničí. Odvolacím soudem je nejvyšší soudní dvůr.

14. Co musím udělat k dosažení uznání rozhodnutí o rozvodu/rozluce/prohlášení manželství, které bylo vyneseno soudem v jiné zemi Evropské unie, za neplatné v Lucemburském velkovévodství?

Rozhodnutí o rozvodu/rozluce/zrušení manželství vynesené soudem v jiné zemi Evropské unie využívá ve velkovévodství na základě nařízení ES „Bruxelles II“ zásadu uznávání ze zákona. To znamená, že uznávání rozhodnutí nepodléhá žádnému řízení.

NahoruNahoru

Aktualizace matričních listin ve velkovévodství v důsledku rozhodnutí, které vstoupilo v platnost jako rozhodnutá věc vyhlášená soudem země Evropské unie, je rovněž stanovena bez požadavku na předběžné řízení. Rozhodnutí soudu, kterým se vyhlašuje rozvod, musí být uvedeno na okraji oddacího listu a rodných listů manželů. Jestliže se sňatek konal v zahraničí, musí být rozhodnutí soudu přepsáno do matrik obce, v níž byl zapsán sňatek, pokud ne, tak v matrice města Lucemburk, a kromě toho na okraji rodných listů obou manželů.

15. Na jaký soud je třeba se v Lucemburském velkovévodství obrátit s námitkou proti uznání rozhodnutí o rozvodu/rozluce/nebo prohlášení manželství za neplatné, které vynesl soud v jiné zemi Evropské unie? Jaký postup se použije v těchto případech?

Každá zúčastněná strana může prostřednictvím návrhu požádat předsedu obvodního soudu, aby přijal rozhodnutí o neuznání rozhodnutí o rozvodu/rozluce/zrušení manželství vyneseného soudem jiné země Evropské unie.

Předseda obvodního soudu rozhodne v krátké lhůtě, aniž by osoba, vůči níž se požaduje neuznání, mohla v této fázi řízení předložit připomínky. Návrh je možné zamítnout pouze z následujících důvodů:

 • rozpor vyjadřuje veřejný pořádek;
 • nedodržení práva obhajoby;
 • neslučitelnost s rozhodnutím provedeným v úzce spjatém řízení.

Jedna nebo druhá strana může podat proti rozhodnutí předsedy obvodního soudu stížnost u odvolacího soudu. Stížnost se přezkoumá podle pravidel pro opačný postup. Rozhodnutí odvolacího soudu může být předmětem zrušovací stížnosti u kasačního soudního dvora.

16. Jaké právo se použije při rozvodovém řízení mezi dvěma manželi, kteří nebydlí v Lucemburském velkovévodství nebo kteří mají jinou státní příslušnost?

Rozvod a rozluka se řídí:

 • národním zákonem manželů, pokud mají stejnou státní příslušnost;
 • zákonem skutečného společného bydliště, pokud mají různou státní příslušnost;
 • lucemburským zákonem, pokud manželé s různou státní příslušností nemají skutečné společné bydliště.

Bližší informace

 • Právní portál vlády Lucemburského velkovévodství français

« Rozvod - Obecné informace | Lucembursko - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 20-07-2006

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království