Európska komisia > EJS > Rozvod > Lotyšsko

Posledná úprava: 07-03-2008
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Rozvod - Lotyšsko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. Stránka v pôvodnej jazykovej verzii bola aktualizovaná a nájdete ju na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

1. Aké sú podmienky na dosiahnutie rozvodu? 1.
2. Aké sú dôvody na rozvod? 2.
3. Aké sú dôsledky rozvodu? 3.
a) so zreteľom na osobné vzťahy medzi manželmi (napr. priezvisko)? a)
b) so zreteľom na rozdelenie majetku manželov? b)
c) so zreteľom na maloleté deti manželov (napr. rodičovské práva a povinnosti a nároky na výživné) c)
d) so zreteľom na vyživovaciu povinnosť voči druhému z manželov? d)
4. Čo znamená v praxi právny pojem „rozluka“? 4.
5. Aké sú podmienky rozluky? 5.
6. Aké sú právne dôsledky rozluky? 6.
7. Čo znamená v praxi pojem „prehlásenie manželstva za neplatné“ („anulovanie manželstva“)? 7.
8. Aké sú podmienky anulovania manželstva? 8.
9. Aké sú právne dôsledky anulovania manželstva? 9.
10. Existujú alternatívne mimosúdne spôsoby riešenia otázok týkajúcich sa rozvodu bez toho, aby bolo treba obrátiť sa na súd? 10.
11. Kde treba podať žiadosť o rozvod/súdnu rozluku/anulovanie manželstva? Aké formálne náležitosti treba splniť a aké doklady pripojiť k žiadosti? 11.
12. Možno získať právnu pomoc na pokrytie nákladov spojených s konaním? 12.
13. Existuje možnosť odvolať sa proti rozhodnutiu o zrušení manželstva/manželskej rozluke/vyhlásení manželstva za neplatné? 13.
14. Čo musím urobiť pre to, aby rozhodnutie o rozvode/rozluke/anulovaní manželstva, ktoré vydal súd v inom členskom štáte, bolo uznané v Lotyšsku? 14.
15. Na ktorý súd v Lotyšsku sa mám obrátiť, ak sa chcem odvolať voči uznaniu rozsudku vo veci rozvodu/rozluky/anulovaní manželstva, ktorý vyniesol súd v inom členskom štáte? Aký postup sa v takýchto prípadoch používa? 15.
16. Ktoré právne predpisy sa vzťahujú na konanie o zrušení manželstva medzi manželmi, ktorí nežijú v Lotyšsku alebo sú občanmi rôznych krajín? 16.

 

1. Aké sú podmienky na dosiahnutie rozvodu?

Rozvod možno dosiahnuť len rozhodnutím súdu na základe žiadosti jedného z manželov alebo spoločnej žiadosti manželov. Na dosiahnutie rozvodu treba preukázať, že manželstvo je rozvrátené alebo nefunkčné. Manželstvo sa považuje za nefunkčné, ak neexistuje žiadne manželské spolužitie a obnovenie spolužitia manželov nemožno ani očakávať.

Na dosiahnutie rozvodu musia manželia dospieť k vzájomnej dohode o starostlivosti o dieťa narodeného počas manželstva, o výživnom na dieťa a o rozdelení spoločného majetku. Ak manželia nedospejú k dohode, tieto požiadavky rieši súd zároveň so žiadosťou o rozvod.

2. Aké sú dôvody na rozvod?

Dôvody na rozvod sú vyčerpávajúco uvedené v lotyšskom Občianskom zákonníku v oddiele Rodinné právo.

Po prvé, rozvod možno dosiahnuť, ak manželia žijú oddelene najmenej tri roky. V oddiele 73 Občianskeho zákonníka sa vysvetľujú okolnosti, za ktorých sa má za to, že manželia žijú oddelene, a to ak manželia nemajú spoločnú domácnosť a jeden z manželov kategoricky odmieta viesť spoločnú domácnosť, čím zaniká možnosť manželského spolužitia. Oddelené obývanie spoločného príbytku manželmi neznamená nevyhnutne spoločnú domácnosť. Preto ak ide o skutočné odlúčenie, manželstvo sa považuje za nefunkčné.

Po druhé, manželstvo možno zrušiť aj vtedy, ak manželia bývajú oddelene po dobu kratšiu ako tri roky, ak:

HoreHore

 1. pokračovanie manželstva by bolo pre toho z manželov, ktorý požiadal o rozvod, nemožné z dôvodov, ktoré závisia od druhého z manželov, a z týchto dôvodov spolužitie s ním predstavuje neúnosnú ujmu pre toho z manželov, ktorý požiadal o rozvod;
 2. obidvaja manželia žiadajú o rozvod, alebo jeden z manželov súhlasí so žiadosťou druhého o rozvod;
 3. jeden z manželov začal spoločne žiť s inou osobou a z tohto partnerstva sa narodilo dieťa alebo sa očakáva narodenie dieťaťa.

Treba poznamenať, že ak je súd presvedčený, že manželstvo možno za uvedených okolností ešte zachovať, rozvodové konanie môže byť odložené až o šesť mesiacov z dôvodov prípadného zmierenia.

Po tretie, môžu existovať aj prípady, keď jeden z manželov žiada o rozvod pred uplynutím trojročného obdobia oddeleného života a žiadosť o rozvod je založená na iných než uvedených troch dôvodoch. V takomto prípade možno rozvod povoliť len vtedy, ak obaja manželia s rozvodom súhlasia. Ak jeden z manželov s rozvodom nesúhlasí, súd manželstvo nezruší, pokiaľ manželia nežijú tri roky oddelene. Okrem toho je súd v takomto prípade povinný pozastaviť rozvodové konanie až do uplynutia uvedenej trojročnej lehoty.

Treba poznamenať, že súd môže vo výnimočných prípadoch rozvod zamietnuť, ak je zachovanie manželstva nevyhnutné z osobitných dôvodov súvisiacich so záujmom maloletého, ktorý sa narodil v tomto manželstve.

3. Aké sú dôsledky rozvodu?

Ihneď ako nadobudne právoplatnosť rozsudok o zrušení manželstva, práva a povinnosti spojené s právnym vzťahom medzi manželmi prestávajú existovať. Po zrušení manželstva môže rozvedená osoba uzavrieť iné manželstvo. Rozvod však môže znamenať uloženie nových povinností a práv bývalým manželom.

HoreHore

a) so zreteľom na osobné vzťahy medzi manželmi (napr. priezvisko)?

Občiansky zákonník predpisuje, že ten z manželov, ktorý si po uzavretí manželstva zmenil priezvisko, má právo si toto priezvisko zachovať aj po rozvode; na žiadosť dotknutého manžela však súd môže tomuto manželovi priznať právo používať predmanželské priezvisko. Napriek tomu treba ďalej poznamenať, že súd môže tomu z manželov, ktorý zapríčinil rozvrat manželstva, zakázať zachovať si priezvisko získané manželstvom za predpokladu, že tým neutrpia záujmy dieťaťa.

b) so zreteľom na rozdelenie majetku manželov?

Podľa § 238 Občianskeho súdneho poriadku nemožno manželstvo rozviesť, pokiaľ manželia nedospejú k vzájomnej dohode o rozdelení majetku. Ak manželia nedospejú k vzájomnej dohode, tieto požiadavky sa riešia na súde na základe Občianskeho zákonníka alebo manželskej zmluvy. Občiansky zákonník stanovuje dva spôsoby nakladania so spoločným majetkom manželov: spoločný majetok manželov môže podliehať právnym predpisom alebo podmienkam manželskej zmluvy. Obidva spôsoby upravujú rozdelenie majetku po rozvode.

Ak sa rozdelenie majetku medzi manželmi riadi právnym predpismi, použije sa Občiansky zákonník a každý z manželov má právo ponechať si majetok, ktorý vlastnil pred uzavretím manželstva, ako aj majetok, ktorý samostatne nadobudol v priebehu manželstva. Akýkoľvek majetok nadobudnutý spoločne alebo jednotlivo jedným z manželov počas manželstva s použitím spoločných finančných prostriedkov alebo s prispením druhého z manželov sa však považuje za spoločný majetok manželov. Spoločný majetok manželov sa považuje za bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, pokiaľ jeden z manželov neodôvodní a nedokáže odlišný pomer rozdelenia spoločného majetku.

HoreHore

Ak je majetok manželov predmetom manželskej zmluvy, otázka rozdelenia majetku po rozvode sa rieši v súlade s podmienkami a ustanoveniami tejto zmluvy.

c) so zreteľom na maloleté deti manželov (napr. rodičovské práva a povinnosti a nároky na výživné)

Samotný rozvod nemusí mať vplyv na rodičovské práva a povinnosti vo vzťahu k deťom. Rozvod však nemožno dosiahnuť, pokiaľ sa manželia nedohodnú o starostlivosti o deti, právach na styk a výživnom na deti. Túto otázku upravuje § 238 Občianskeho súdneho poriadku, a to, že rozvodové konanie v súvislosti s uvedenými otázkami vyplývajúcimi z rodinnoprávnych vzťahov sa nesmie prejednávať oddelene, najmä so zreteľom na právne vzťahy medzi rodičmi a deťmi.

Dôsledky rozvodu so zreteľom na rodičovské práva a povinnosti

Ak bývalí manželia žijú po rozvode oddelene, ich rodičovské práva a povinnosti týkajúce sa ich detí, čiže spoločná starostlivosť o deti v zmysle lotyšských právnych predpisov, naďalej pokračuje. Rodič, s ktorým dieťa žije, však vykonáva každodenné rodičovské povinnosti (starostlivosť). Občiansky zákonník ustanovuje, že ak rodičia žijú oddelene, neovplyvňuje to práva starostlivosti o deti.

Dôsledky rozvodu vo vzťahu k výživnému na dieťa

Otázku výživného na dieťa treba vyriešiť počas rozvodového konania. Napriek tomu rozvod nemá žiadny vplyv na vyživovaciu povinnosť oboch rodičov. Po rozvode sa rodičia môžu navzájom dohodnúť o výživnom na dieťa, ale v prípade, že rodičia nedospejú k dohode, spor sa rieši na súde v rámci rozvodového konania.

HoreHore

d) so zreteľom na vyživovaciu povinnosť voči druhému z manželov?

Podľa ustanovení Občianskeho zákonníka môže bývalý manžel počas rozvodového konania alebo až po rozvode požiadať o majetkové hodnoty, ktoré mu umožnia zachovať si predchádzajúcu finančnú situáciu, alebo o prostriedky na živobytie od druhého manžela primerané k jeho finančnej situácii. Bývalý manžel je povinný poskytnúť tieto prostriedky, ak aktívne prispel k rozpadu manželstva. Treba poznamenať, že majetkové hodnoty, ktoré sa od bývalého manžela vyžadujú, musia byť pre druhého z manželov nevyhnutné. Bývalý manžel teda nie je vždy povinný zabezpečiť predchádzajúcu životnú úroveň alebo prostriedky na živobytie druhému z manželov a povinnosť splniť túto požiadavku môže byť aj zrušená, ak:

 1. druhý z manželov uzavrel nové manželstvo;
 2. výška príjmu druhého z manželov postačuje na zachovanie predchádzajúcej životnej úrovne alebo na živobytie;
 3. druhý z manželov úmyselne nevyužíva vlastný príjem na svoju obživu;
 4. existujú iné okolnosti, ktoré ukazujú, že už nepotrebuje viac dostávať podporu od druhého z bývalých manželov.

Povinnosť zabezpečiť predchádzajúcu životnú úroveň alebo živobytie druhému z manželov sa zruší aj vtedy, ak sa doba, ktorá uplynula od rozvodu, rovná trvaniu rozpadnutého manželstva. Ak však v priebehu uvedeného obdobia dieťa oboch manželov ešte nedosiahlo plnoletosť a dieťa je zverené do starostlivosti tomu z manželov, ktorý je oprávnený žiadať o výživné, povinnosť zostáva v platnosti dovtedy, kým dieťa nedosiahne plnoletosť.

HoreHore

4. Čo znamená v praxi právny pojem „rozluka“?

Pojem „rozluka“ v lotyšskom právnom systéme neexistuje.

5. Aké sú podmienky rozluky?

6. Aké sú právne dôsledky rozluky?

7. Čo znamená v praxi pojem „prehlásenie manželstva za neplatné“ („anulovanie manželstva“)?

Manželstvo možno anulovať, ak boli uzavretím manželstva porušené právne predpisy, čiže manželstvo nebolo platne uzavreté. Od nadobudnutia právoplatnosti súdneho rozhodnutia o anulovaní manželstva sa má za to, že príslušné osoby nikdy neuzavreli manželstvo, a manželstvo sa považuje za neplatné od okamihu jeho uzavretia. Treba poznamenať, že manželstvo možno anulovať aj po rozvode.

Nie všetky zákonné prekážky uzavretia manželstva možno objektívne zistiť v čase jeho uzavretia. Preto zákon umožňuje anulovať manželstvo po jeho uzavretí, ak niektorý z manželov, iné zainteresované osoby alebo štátny zástupca zistí ktorýkoľvek z dôvodov pre anulovanie manželstva a príslušnú žiadosť predloží súdu.

8. Aké sú podmienky anulovania manželstva?

Podľa § 59 Občianskeho zákonníka možno manželstvo anulovať len v týchto zákonom vymedzených situáciách:

 • ak manželstvo nebolo zaevidované na matričnom úrade alebo duchovným evanjelickej, rímskokatolíckej, ortodoxnej, starovernej, metodistickej, baptistickej cirkvi, cirkvi adventistov siedmeho dňa alebo Mojžišovej (judaistickej) cirkvi;
 • ak bolo manželstvo uzavreté fiktívne bez úmyslu založiť rodinu;
 • ak bolo manželstvo uzavreté skôr, než obaja manželia dosiahli vek osemnásť rokov, alebo v jednotlivých prípadoch skôr, než jeden z manželov dosiahol vek šestnásť rokov. V určitých prípadoch možno zaregistrovať manželstvo, v ktorom jeden z manželov dosiahol len vek šestnásť rokov za predpokladu, že druhý z manželov dosiahol plnoletosť. (Vo všeobecnosti znamená plnoletosť vek osemnásť rokov, vo výnimočných prípadoch však môže byť z dôvodov osobitnej závažnosti vyhlásený za plnoletého aj maloletý, nie však skôr, než dosiahne vek šestnásť rokov.) Ak manželstvo uzavreli osoby, z ktorých jedna dosiahla plnoletosť, pričom druhá dosiahla len vek šestnásť rokov, manželstvo tejto mladšej osoby s osobou, ktorá dosiahla plnoletosť, podlieha súhlasu rodičov alebo iných osôb s rodičovskou zodpovednosťou za maloletého. Treba poznamenať, že manželstvo uzavreté pred dovŕšením uvedených vekových hraníc príslušných osôb nemožno anulovať, ak sa z tohto manželstvá má narodiť dieťa, alebo ak obaja manželia dosiahli v čase vydania súdneho rozhodnutia o anulovaní manželstva minimálny vek pre registráciu manželstva;
 • ak bol v čase uzavretia manželstva jeden z manželov vyhlásený za nesvojprávneho v dôsledku duševnej choroby alebo duševnej poruchy, alebo mu jeho stav bránil chápať význam jeho konania alebo toto konanie kontrolovať;
 • ak manželstvo uzavreli osoby rovnakého pohlavia;
 • ak manželstvo uzavreli blízki príbuzní, a to príbuzní v priamom príbuzenskom vzťahu, súrodenci alebo nevlastní súrodenci;
 • ak je jeden z manželov už ženatý/vydatá. Takéto manželstvo nemožno anulovať, ak bolo v čase vydania rozhodnutia predchádzajúce manželstvo ukončené z dôvodu úmrtia, rozvodu alebo anulovania.

Žiadosť o anulovanie manželstva nie je v žiadnej z uvedených situácií premlčaná a môže ju podať ktorákoľvek zo zainteresovaných strán alebo štátny zástupca. Ak sa však sporné manželstvo ukončilo z dôvodu úmrtia alebo rozvodu, žiadosť o anulovanie manželstva môžu podať len osoby, ktorých práva sú týmto manželstvom porušené.

HoreHore

Treba poznamenať, že konanie vo veci anulovania manželstva nemožno začať po smrti oboch manželov.

9. Aké sú právne dôsledky anulovania manželstva?

Osoba, ktorej manželstvo je anulované, získava späť svoje predmanželské priezvisko. Osoba, ktorá si nebola vedomá neplatnosti manželstva v čase jeho registrácie, si môže na základe žiadosti adresovanej súdu ponechať svoje priezvisko získané manželstvom.

Ak si bol jeden z manželov vedomý možného anulovania manželstva v čase jeho uzavretia, druhý z manželov je oprávnený požadovať od neho nielen prostriedky na živobytie zodpovedajúce predchádzajúcej životnej úrovni alebo podporu, ale aj náhradu za morálne ujmy.

Rovnako ako v prípade rozvodu, aj v prípade anulovania manželstva nie je bývalý manžel povinný zabezpečiť druhému z bývalých manželov predchádzajúcu životnú úroveň alebo podporu, alebo táto povinnosť môže zaniknúť v týchto prípadoch:

 1. bývalý manžel uzavrel nové manželstvo;
 2. príjem bývalého manžela postačuje na zachovanie predchádzajúcej životnej úrovne alebo na živobytie;
 3. druhý z manželov úmyselne nevyužíva svoj príjem na vlastnú obživu;
 4. existujú ďalšie okolnosti, ktoré ukazujú, že podpora od bývalého manžela už nie je viac potrebná.

Povinnosť zabezpečiť predchádzajúcu životnú úroveň alebo živobytie druhému z manželov sa končí aj vtedy, ak sa doba od anulovania rovná trvaniu zrušeného manželstva. Ak však spoločné dieťa manželov nedosiahne v priebehu uvedeného obdobia plnoletosť a dieťa je v opatere toho z bývalých manželov, ktorý je oprávnený žiadať o výživné, povinnosť zostáva v účinnosti dovtedy, kým dieťa nedosiahne plnoletosť.

HoreHore

Pokiaľ ide o rozdelenie majetku po anulovaní manželstva, každý z bývalých manželov je oprávnený ponechať si svoj majetok nadobudnutý pred uzavretím manželstva ako aj svoj osobný majetok získaný samostatne v priebehu spolužitia. Spoločný majetok sa zvyčajne delí medzi bývalých manželov rovnakým dielom.

Ak si ani jeden z manželov nebol vedomý možnej neplatnosti manželstva v čase jeho uzavretia, spoločný majetok sa rozdelí v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka, ktorými sa riadi rozdelenie majetku po rozvode (pozri otázku 3b)). Ak si však neplatnosť manželstva neuvedomoval len jeden z manželov, majetok po anulovaní manželstva sa rozdeľuje rovnakým spôsobom ako v prípade rozvodu, ale len so zreteľom na toho z manželov, ktorý si nebol vedomý možnej neplatnosti manželstva.

10. Existujú alternatívne mimosúdne spôsoby riešenia otázok týkajúcich sa rozvodu bez toho, aby bolo treba obrátiť sa na súd?

V Lotyšsku neexistujú žiadne alternatívne mimosúdne prostriedky na dosiahnutie rozvodu okrem súdneho konania. Rozvodové konanie je však tak, ako všetky ostatné občianskoprávne konania, zväčša zamerané na zmierenie strán a urovnanie ich vzájomných nárokov vzájomnou dohodou.

11. Kde treba podať žiadosť o rozvod/súdnu rozluku/anulovanie manželstva? Aké formálne náležitosti treba splniť a aké doklady pripojiť k žiadosti?

Žiadosti o rozvod alebo anulovanie manželstva sa predkladajú príslušnému okresnému (mestskému) súdu v súlade s právnymi predpismi, ktorými sa riadi súdna príslušnosť daného súdu. Ak rozvodové konanie zahŕňa rozdelenie majetku vrátane majetkových práv k nehnuteľnostiam, toto rozvodové konanie môže spadať do súdnej príslušnosti krajského súdu.

HoreHore

Súdna príslušnosť v otázkach rozvodu, právnej rozluky alebo anulovania manželstva, kde má jeden alebo obaja manželia miesto obvyklého bydliska alebo štátnu príslušnosť v niektorom členskom štáte, sa riadi nariadením Rady (ES) č. 2201/2003, podľa ktorého možno v Lotyšsku predložiť žiadosť o rozvod alebo anulovanie manželstva príslušnému okresnému (mestskému) súdu:

 1. v mieste obvyklého bydliska manželov;
 2. v mieste posledného obvyklého bydliska manželov, pokiaľ tam jeden z nich stále býva;
 3. v mieste obvyklého bydliska odporcu;
 4. v prípade spoločnej žiadosti v mieste obvyklého bydliska ktoréhokoľvek z manželov;
 5. v mieste obvyklého bydliska navrhovateľa, ak tam býval aspoň jeden rok bezprostredne pred podaním žiadosti;
 6. v mieste obvyklého bydliska navrhovateľa, ak tam býval bezprostredne pred podaním žiadosti najmenej šesť mesiacov a je lotyšským štátnym príslušníkom;
 7. ktorémukoľvek okresnému (mestskému) súdu, ak sú obaja manželia lotyšskí štátni príslušníci.

Ďalšie podrobnosti týkajúce sa súdnej príslušnosti súdov, najmä v situáciách, kde rozvodové konanie zahŕňa otázky rodičovských práv a povinností, sú uvedené v nariadení Rady (ES) č. 2201/2003.

Podľa ustanovení zákona o občianskoprávnom konaní možno žiadosť o rozvod alebo anulovanie manželstva podať na okresnom (mestskom) súde:

 1. v mieste bydliska odporcu (ak je bydlisko odporcu neznáme alebo ak nemá trvalé bydlisko v Lotyšsku, žiadosť sa podáva na súde v mieste, kde sa nachádza nehnuteľnosť v jeho vlastníctve, alebo v mieste jeho posledného známeho bydliska);
 2. v mieste bydliska ktoréhokoľvek z manželov v prípade spoločnej žiadosti;
 3. v mieste bydliska navrhovateľa, ak:
  • sa navrhovateľ stará o maloleté deti;
  • sa žiada o rozvod manželstva s osobou vyhlásenou za nespôsobilú v dôsledku duševnej choroby, alebo ktorá je v opatrovníctve;
  • sa žiada o rozvod manželstva s osobou, ktorá si odpykáva trest na slobode;
  • sa žiada o rozvod s osobou, ktorej miesto pobytu je neznáme, alebo ktorá žije v zahraničí.

Dvojstranné medzinárodné dohody s tretími krajinami, ktoré sú pre Lotyšsko záväzné a týkajú sa právnej pomoci a právnych vzťahov, zároveň určujú súdnu príslušnosť vo veciach rozvodu a anulovania manželstva.

HoreHore

Bez ohľadu na to, či prípad spadá do súdnej právomoci súdu alebo nie, na základe ustanovení uvedeného nariadenia Rady, ustanovení zákona o občianskoprávnom konaní alebo ustanovení dvojstranných medzinárodných dohôd záväzných pre Lotyšsko, musí osoba, ktorá žiada o rozvod, poskytnúť v žiadosti v súlade s § 128 a 2351 zákona o občianskoprávnom konaní tieto informácie:

 • názov súdu, ktorému je žiadosť adresovaná;
 • meno, priezvisko, rodné číslo žiadateľa ako aj meno, priezvisko a rodné číslo jeho právneho zástupcu; meno, priezvisko a rodné číslo odporcu, ak ich pozná;
 • okolnosti, na ktorých žiadateľ zakladá svoju žiadosť a dôkazy pre ich overenie;
 • zákonné ustanovenie odôvodňujúce žiadosť;
 • nároky žiadateľa;
 • čas, ktorý manželia žili oddelene;
 • zoznam dokladov pripojených k žiadosti;
 • či sa strany dohodli na opatere detí, vykonávaní práv styku s deťmi, výživnom, rozdelení majetku nadobudnutého počas manželstva, alebo či boli predložené oddelené nároky;
 • dátum žiadosti a ďalšie údaje relevantné pre rozhodnutie prípadu.

Žiadosť (vyhlásenie o nároku) musí podpísať navrhovateľ alebo jeho právny zástupca. Ak žiadosť v mene navrhovateľa predkladá jeho právny zástupca, k žiadosti musí byť priložené splnomocnenie alebo iný dokument preukazujúci oprávnenie právneho zástupcu predložiť žiadosť.

K žiadosti musia byť priložené tieto doklady:

 1. prepis žiadosti na účely jej doručenia odporcovi;
 2. doklad o zaplatení príslušných štátnych poplatkov a ďalších súdnych nákladov spôsobom stanoveným zákonom;
 3. doklad (doklady) osvedčujúci (osvedčujúce) okolnosti, na ktorých je žiadosť založená (ako doklad o zaregistrovaní manželstva).

12. Možno získať právnu pomoc na pokrytie nákladov spojených s konaním?

Štát zvyčajne poskytuje právnu pomoc v prípadoch, keď určitá situácia, finančná situácia a celková výška príjmu osoby spôsobuje tejto osobe objektívne ťažkosti zabezpečiť vhodnú ochranu jej práv. Právna pomoc sa poskytuje v súlade s ustanoveniami zákona o právnej pomoci štátu.

HoreHore

Právna pomoc zvyčajne pokrýva výdavky na prípravu dokladov pre konanie, právne poradenstvo v priebehu konania a zastupovanie pred súdom. V cezhraničných prípadoch má táto osoba nárok aj na právnu pomoc na pokrytie tlmočníckych služieb a preklad niektorých súdnych a mimosúdnych písomností a všetkých dokladov predkladaných danou osobou, ak sú tieto doklady pre prípad nevyhnutné; a v určitých situáciách aj cestovné výdavky v súvislosti s účasťou na konaní.

13. Existuje možnosť odvolať sa proti rozhodnutiu o zrušení manželstva/manželskej rozluke/vyhlásení manželstva za neplatné?

Proti súdnemu rozsudku vo veci rozvodu vydanému okresným (mestským) súdom sa možno odvolať v merite veci na krajský súd. Rozsudok krajského súdu vo veci odvolania možno napadnúť podľa kasačných postupov v odvolaní na Senát Najvyššieho súdu.

Ak je rozhodnutie súdu v prípade rozvodu vydané krajským súdom ako súdom prvej inštancie, proti tomuto rozhodnutiu je možné sa odvolať na Komisiu pre občianskoprávne veci Najvyššieho súdu. Rozsudok Komisie pre občianskoprávne veci Najvyššieho súdu týkajúci sa odvolania možno napadnúť v odvolaní v súlade s kasačnými postupmi na Senát Najvyššieho súdu.

14. Čo musím urobiť pre to, aby rozhodnutie o rozvode/rozluke/anulovaní manželstva, ktoré vydal súd v inom členskom štáte, bolo uznané v Lotyšsku?

Rozsudok vo veci rozvodu/rozluky/anulovania manželstva vynesený v inom členskom štáte sa v Lotyšsku uznáva v súlade s ustanoveniami nariadenia Rady (ES) č. 2201/2003. Podľa ustanovení tohto nariadenia sa rozsudky vynesené v jednom členskom štáte uznávajú v ostatných členských štátoch bez toho, aby boli potrebné nejaké zvláštne postupy.

HoreHore

Ak však osoba chce, aby bolo rozhodnutie o rozvode/rozluke/anulovaní manželstva vynesené v inom členskom štáte uznané v Lotyšsku, táto osoba musí žiadosť o uznanie rozsudku vyneseného v inom členskom štáte predložiť okresnému (mestskému) súdu v mieste výkonu alebo v mieste bydliska strany, proti ktorej žiada uznanie rozsudku.

Po prijatí a posúdení takejto žiadosti príslušný okresný (mestský) súd do 10 dní rozhodne, či možno rozsudok uznať v Lotyšsku. Súd môže zamietnuť uznanie rozsudku v Lotyšsku len z dôvodov pre neuznanie vymedzených v článku 22 nariadenia Rady č. 2201/2003:

 1. ak je uznanie rozsudku zjavne v rozpore s verejným poriadkom Lotyšska;
 2. ak bol rozsudok vynesený v neprítomnosti - ak odporca nebol písomne vyrozumený o začatí konania v dostatočnom časovom predstihu a spôsobom, ktorý mu umožnil prípravu na konanie, pokiaľ sa nezistí, že odporca rozsudok jednoznačne prijal;
 3. ak takýto rozsudok vydaný v inom členskom štáte nie je zlučiteľný s rozhodnutím vydaným v Lotyšsku v súvislosti s rovnakými osobami;
 4. ak takýto rozsudok vynesený v inom členskom štáte nie je zlučiteľný s rozsudkom vyneseným v inom členskom štáte alebo v nečlenskom štáte medzi rovnakými stranami za predpokladu, že tento skôr vynesený rozsudok spĺňa podmienky potrebné pre jeho uznanie v Lotyšsku.

Podľa § 638 zákona o občianskoprávnom konaní žiadateľ uvedie v žiadosti o uznanie rozsudku tieto informácie:

 • názov súdu, ktorému je adresovaná žiadosť;
 • meno, priezvisko a identifikačné údaje navrhovateľa aj odporcu;
 • predmet žiadosti a okolnosti, z ktorých žiadosť vychádza;
 • žiadosť žiadateľa o uznanie (neuznanie) rozhodnutia v Lotyšsku;
 • meno a adresu právneho zástupcu, ak je právny zástupca poverený vybavovaním prípadu v Lotyšsku;
 • dátum žiadosti;
 • zoznam dokladov pripojených k žiadosti.

V súlade s článkom 37 nariadenia Rady č. 2201/2003 doklady, ktoré treba pripojiť k žiadosti o uznanie rozsudku vyneseného v inom členskom štáte, sú takéto:

HoreHore

 1. kópia rozsudku, ktorý spĺňa podmienky nevyhnutné na overenie jeho pravosti;
 2. ak je rozsudok vynesený v neprítomnosti, originál alebo overená kópia dokumentu, ktorý potvrdzuje, že neprítomnej strane bol doručený návrh na začatie konania alebo iný rovnocenný dokument. Žiadateľ môže predložiť aj akýkoľvek doklad, ktorý dosvedčuje, že odporca rozhodnutie jednoznačne prijal;
 3. osvedčenie vydané príslušným súdom alebo orgánom členského štátu, v ktorom bolo rozhodnutie vydané, v súlade s článkom 39 nariadenia Rady (ES) č. 2201/2003.

15. Na ktorý súd v Lotyšsku sa mám obrátiť, ak sa chcem odvolať voči uznaniu rozsudku vo veci rozvodu/rozluky/anulovaní manželstva, ktorý vyniesol súd v inom členskom štáte? Aký postup sa v takýchto prípadoch používa?

Podľa nariadenia Rady (ES) č. 2201/2003 sa môže zainteresovaná strana odvolať v Lotyšsku proti uznaniu rozhodnutia vydaného v inom členskom štáte vo veci rozvodu, rozluky alebo anulovania manželstva dvoma spôsobmi.

Po prvé, podľa ustanovení článku 21 nariadenia Rady (ES) č. 2201/2003 môže ktorákoľvek zainteresovaná strana predložiť žiadosť o neuznanie rozsudku vyneseného v inom členskom štáte mestskému (okresnému) súdu v Lotyšsku. Súdnu príslušnosť, postupy žiadosti a dôvody pre neuznanie pozri v otázke 14.

Po druhé, osoba, proti ktorej sa žiada o uznanie rozhodnutia, sa môže proti uznaniu v Lotyšsku brániť vo veci uznania, ktoré už bolo začaté, a kde okresný (mestský) súd na základe takejto žiadosti rozhodnutie uznal. Odporca v tomto konaní môže teda vzniesť námietky proti uznaniu rozhodnutia vyneseného v inom členskom štáte v Lotyšsku tak, že napadne rozhodnutie okresného (mestského) súdu, ktorý vydal rozhodnutie o uznaní rozsudku. Podľa článku 33 nariadenia Rady (ES) č. 2201/2003 sa možno proti rozsudku okresného (mestského) súdu vo veci uznania rozsudku vyneseného v inom členskom štáte odvolať na krajský súd dodatočnou sťažnosťou predloženou súdu, ktorý rozhodnutie vydal; žiadosť by mala byť adresovaná príslušnému krajskému súdu. Odporca (alebo žiadateľ) sa môže odvolať proti uznaniu rozhodnutia krajským súdom na Senát Najvyššieho súdu dodatočným podaním na krajský súd, ktorý rozhodnutie vydal, a žiadosť adresovať občianskoprávnej komore Senátu Najvyššieho súdu.

Odporca môže vzniesť námietky proti uznaniu rozhodnutia vydaného v inom členskom štáte na základe dôvodov pre neuznanie vymedzených v článku 22 nariadenia Rady (ES) č. 2201/2003 (pozri otázku 14).

16. Ktoré právne predpisy sa vzťahujú na konanie o zrušení manželstva medzi manželmi, ktorí nežijú v Lotyšsku alebo sú občanmi rôznych krajín?

Podľa Občianskeho zákonníka v prípade, že konanie je začaté v Lotyšsku, riadi sa anulovanie manželstva alebo rozvod lotyšským právom (právnymi predpismi) bez ohľadu na štátnu príslušnosť alebo miesto bydliska manželov.

Bližšie informácie

http://www.tiesas.lv latviešu valoda

http://www.llrx.com/features/latvia.htm English

http://www.ttc.lv/ English - latviešu valoda

http://www.tm.gov.lv/en/ English - latviešu valoda

http://www.bm.gov.lv/eng/ English - latviešu valoda

« Rozvod - Všeobecné informácie | Lotyšsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 07-03-2008

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo