Európska komisia > EJS > Rozvod > Taliansko

Posledná úprava: 15-11-2007
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Rozvod - Taliansko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. Stránka v pôvodnej jazykovej verzii bola aktualizovaná a nájdete ju na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

1. Aké sú podmienky dosiahnutia rozvodu? 1.
2. Aké sú dôvody na rozvod? 2.
3. Aké sú právne dôsledky rozvodu na: 3.
a) osobné vzťahy medzi manželmi? a)
b) rozdelenie majetku medzi manželmi? b)
c) maloleté deti manželov? c)
d) povinnosť platiť výživné manželskému partnerovi? d)
4. Čo v praxi znamená „súdna rozluka“? 4.
5. Aké sú podmienky súdnej rozluky? 5.
6. Aké sú právne dôsledky súdnej rozluky? 6.
7. Čo v praxi znamená „anulovanie manželstva“? 7.
8. Aké sú dôvody anulovania manželstva? 8.
9. Aké sú právne dôsledky anulovania manželstva? 9.
10. Existujú alternatívne mimosúdne prostriedky riešenia otázok týkajúcich sa rozvodu? 10.
11. Kde treba podať žiadosť (návrh) o rozvod/súdnu rozluku/anulovanie manželstva? Aké formality je potrebné dodržať a aké doklady musím k žiadosti pripojiť? 11.
12. Môžem získať právnu pomoc na úhradu nákladov na konanie? 12.
13. Je možné odvolať sa proti rozhodnutiu o rozvode/súdnej rozluke/anulovaní manželstva? 13.
14. Ako treba postupovať, aby rozhodnutie o rozvode/súdnej rozluke/anulovaní manželstva, ktoré vydal súd v inom členskom štáte, bolo uznané v Taliansku? 14.
15. Na ktorý súd sa mám obrátiť s odvolaním proti rozhodnutiu o rozvode/súdnej rozluke/anulovaní manželstva, ktoré vydal súd v inom členskom štáte? Aký je postup v týchto prípadoch? 15.
16. Aké rozvodové právo uplatňuje súd v rozvodovom konaní manželov, ktorí nemajú bydlisko v Taliansku alebo ktorí majú odlišnú štátnu príslušnosť? 16.

 

1. Aké sú podmienky dosiahnutia rozvodu?

Zákonom sa ustanovujú absolútne dôvody na rozvod (pozri otázku 2), ktoré predstavujú potrebné, i keď nie dostatočné, podmienky na povolenie rozvodu. Využitím hodnotiacich právomocí, ktoré sa môžu líšiť svojím rozsahom pôsobnosti, v závislosti od konkrétnych dôvodov na rozvod, súd musí dospieť k záveru, že manželstvo sa definitívne rozpadlo, čo je spoločný základ všetkých dôvodov na rozvod.

Tieto previerky sú potrebné, i keď zúčastnené strany podajú spoločnú žiadosť o rozvod. Samotná dohoda manželov nie je dôvodom na rozvod (a teda v Taliansku inštitút rozvodu po vzájomnej dohode v skutočnosti neexistuje). Súd musí pred povolením rozvodu vždy preveriť všetky skutočnosti, ktorými je žiadosť podložená, a až potom povoliť rozvod.

Súd rozvedie manželstvá, ktoré boli uzatvorené podľa Občianskeho zákonníka, alebo zbaví dvojicu občianskych dôsledkov manželstva, ak bolo manželstvo uzavreté cirkevným sobášom a bolo riadne zaregistrované v matrike. Konanie musí prebehnúť za účasti štátneho zástupcu.

Zdroj: Zákon č. 898 z 1. decembra 1970, zmenený a doplnený zákonom č. 436 z 1. augusta 1978 a zákonom č. 74 zo 6. marca 1987.

2. Aké sú dôvody na rozvod?

O rozvod môže požiadať jeden z manželov:

 1. keď sa po uzavretí manželstva zistí, že manželský partner je súdom obvinený z mimoriadne závažného trestného činu, ktorého sa mohol, ale nemusel dopustiť pred uzavretím manželstva, (t. j.

  HoreHore

  1. z akéhokoľvek trestného činu, ktorý sa trestá odňatím slobody na doživotie alebo na viac ako 15 rokov, prípadne aj ako výsledok viacerých súdnych konaní, za úkladné trestné činy okrem politických trestných činov a trestných činov spáchaných z určitých morálnych alebo sociálnych dôvodov;
  2. z akéhokoľvek trestného činu, ktorý sa trestá odňatím slobody za incest (oddiel 564 Trestného zákona) alebo za násilné sexuálne trestné činy na základe oddielov 609a (sexuálne násilie), 609c, 609d, 609g (zavedené zákonom č. 66 z roku 1996);
  3. z akéhokoľvek trestného činu, ktorý sa trestá odňatím slobody za vraždu dieťaťa (detí) manželského partnera alebo za pokus o vraždu manželského partnera alebo jeho dieťaťa (detí);
  4. z akéhokoľvek trestného činu, ktorý sa trestá odňatím slobody, keď sa zistilo, že osoba je vinná z dvojnásobného alebo viacnásobného ťažkého ublíženia na zdraví, z neplnenia záväzkov na podporu rodiny, zo zneužívania príbuzných alebo mladistvých alebo z obchádzania zákona, ktorým sa spôsobí ublíženie na zdraví manželskému partnerovi alebo spoločnému dieťaťu (deťom) s následkom invalidity, okrem prípadov, keď navrhovateľ rozvodu bol usvedčený z tajnej dohody alebo keď sa zistilo, že manželskí partneri obnovili spolužitie);
 2. v prípadoch, keď:
  1. manželský partner bol zbavený viny z trestných činov incestu alebo sexuálneho násilia, ako sa uvádza v odseku 1 písm. b) a c), pričom súd zistí, že obžalovaný nie je spôsobilý zachovať alebo obnoviť život v rodinnom spoločenstve;
  2. dvojica bola zo zákona odlúčená alebo sa rozišla na základe vzájomnej dohody najmenej na tri roky od dátumu, keď sa dostavila na súd kvôli konaniu o rozluke;
  3. trestné konanie v súvislosti s trestnými činmi, ktoré sú uvedené v odseku 1 písm. b) a c) bolo zastavené, pretože trestný čin sa premlčal, ale rozvodový tribunál zistí, že za samotné trestné činy ešte stále možno udeliť trest;
  4. trestné konanie v súvislosti s trestným činom incestu bolo ukončené rozhodnutím, že za tento trestný čin nemožno udeliť trest, keďže nespôsobil verejné pohoršenie;
  5. manželský partner, cudzinec, dosiahol anulovanie alebo zrušenie manželstva alebo uzavrel nové manželstvo v zahraničí;
  6. manželstvo nebolo naplnené spolužitím;
  7. jeden z manželských partnerov úradne zmenil pohlavie a v tom prípade žiadosť o rozvod môže predložiť osoba, ktorá pohlavie zmenila, alebo druhý manželský partner.

  V zásade, okrem scenárov „trestného práva“ (ku ktorým patria, okrem uznania vinným zo závažných trestných činov prípady, keď je osoba zbavená viny na základe zníženej zodpovednosti, premlčania trestného činu alebo nedostatku objektívnych dôvodov na uloženie sankcií v prípade incestu), dôvodmi na rozvod sú súdna rozluka, anulovanie manželstva, zrušenie manželstva alebo nové manželstvo, ktoré uzavrel manželský partner v zahraničí, nenaplnenie manželstva alebo zmena pohlavia.

  HoreHore

3. Aké sú právne dôsledky rozvodu na:

a) osobné vzťahy medzi manželmi?

Vzťahy medzi manželmi: Povolenie rozvodu znamená:

 • po prvé, zrušenie manželských zväzkov, pričom manželskí partneri sa znova stávajú slobodnými, a teda môžu uzavrieť nové manželstvo. Žena však musí zostať určitý čas slobodná s výnimkou prípadov uvedených v oddiele 89 Občianskeho zákonníka;
 • žena stráca priezvisko, ktoré pridala k vlastnému, ale na základe žiadosti súd môže žene dovoliť ponechať si manželovo priezvisko okrem jej vlastného, ak je to v záujme žiadateľky alebo detí, ktoré jej boli zverené do rodičovskej starostlivosti.

Rozvodom sa neprerušia väzby príbuzenské, a najmä sa nezruší prekážka priameho príbuzenstva (oddiel 87 článok 4 Občianskeho zákonníka); manželskí partneri-cudzinci nestrácajú svoje občianstvo, ktoré nadobudli po uzavretí manželstva.

b) rozdelenie majetku medzi manželmi?

Rozdelenie majetku manželov: Rozvodom zaniká spoločný majetok (do ktorého patrí všetko, čo si manželia kúpili spolu alebo osobitne počas trvania manželstva, okrem osobných predmetov uvedených v oddiele 179 Občianskeho zákonníka) a dedičného majetku. Ak však deti ešte nedosiahli plnoletosť, majetok naďalej existuje. Nemá to žiadny vplyv na bežné vlastníctvo (napríklad predmety, ktoré sa nadobudli pro quota pred uzavretím manželstva alebo počas trvania manželstva, v ktorom je majetok rozdelený), ktoré sa môže zrušiť na žiadosť jedného z manželov.

HoreHore

c) maloleté deti manželov?

Rodičovská zodpovednosť: Súd, ktorý povolí rozvod, taktiež zveruje starostlivosť o deti jednému z rodičov alebo, ak sa to považuje za rozhodnutie v záujme dieťaťa, obidvom manželom spolu alebo striedavo; stanoví pravidlá návštev rodiča, ktorému nebola zverená starostlivosť. Vydá pokyny týkajúce sa správy majetku dieťaťa a stanoví výšku výživného, ktoré platí rodič bez zverenej starostlivosti.

Právo zostať bývať v dome rodiny sa prednostne priznáva tomu manželskému partnerovi, ktorému sa zveruje starostlivosť. (Ďalšie podrobnosti pozri v oddiele „Rodičovská zodpovednosť - Taliansko“).

d) povinnosť platiť výživné manželskému partnerovi?

Povinnosť platiť výživné: Pri povolení rozvodu súd ako odpoveď na žiadosť zúčastnenej strany nariadi pravidelné platenie výživného tomu manželskému partnerovi, ktorý nemá dostatok prostriedkov alebo si ich objektívne nedokáže zaobstarať. Povinnosť platiť výživné zaniká, keď poberateľ výživného uzavrie nové manželstvo. Keď sa obidve strany dohodnú, vyrovnanie pri rozvode sa môže tiež urobiť v jedinom kroku prevodom vlastníckych práv na majetok na manžela, ktorý ich rozvodom získava. (Ďalšie podrobnosti pozri v oddiele Nárok na výživné - Taliansko).

HoreHore

Ďalšie účinky: Manželia, ktorí sa rozviedli, ale neuzavreli nové manželstvo a majú nárok na vyrovnanie v súvislosti s rozvodom, majú tiež nárok na podiel z každej dávky pri ukončení pracovného pomeru vyplatenej manželskému partnerovi. V prípade úmrtia bývalého manžela pozostalý manželský partner má nárok na poberanie prevoditeľného dôchodku alebo na podiel na dôchodku každého nasledujúceho manželského partnera a na dedičstvo, keď je príslušná osoba v núdzi. Zákon tiež dovoľuje, aby manželský partner, ktorý má nárok na vyrovnanie, požiadal o hypotekárnu zástavu v rozsudku alebo o zabavenie majetku manželského partnera potrebného na uskutočnenie vyrovnania.

Neplatenie výživného manželskému partnerovi alebo deťom: Na základe oddielu 570 Trestného zákonníka manželský partner, ktorý neplatí výživné svojmu manželskému partnerovi a/alebo svojmu dieťaťu (svojim deťom), dopúšťa sa trestného činu.

4. Čo v praxi znamená „súdna rozluka“?

Súdna rozluka znamená, že sa od partnerov už zákonom nevyžaduje, aby spolu žili. De facto rozluka nemá žiadny účinok (s výnimkou situácií, ktoré vznikali pred reformou zákona č. 151 z roku 1975).

Rozluka nemá žiadny vplyv na manželský vzťah okrem tej skutočnosti, že oslabuje väzby.

K súdnej rozluke môže dôjsť na základe súdneho príkazu alebo vzájomnou dohodou.

Zdroje: Najdôležitejšie pravidlá sú ustanovené v občianskom zákonníku (oddiel 150 a nasl.; otázky týkajúce sa dedenia pozri v oddieloch 548 a 585 Občianskeho zákonníka).

HoreHore

5. Aké sú podmienky súdnej rozluky?

Predpokladom súdnej rozluky je zistenie takých skutočností, ktoré by urobili pokračovanie manželského života neznesiteľným alebo by mali vážny a škodlivý dosah na výchovu detí. Žiadosť môže podať aj ten manželský partner, ktorý je za daný stav zodpovedný.

Keď zúčastnená strana podá žiadosť, ak to okolnosti vyžadujú, súd rozhodne o tom, kto je za rozluku zodpovedný (reformovaný zákon z roku 1975 týmto spôsobom nahradil predchádzajúce prisúdenie viny, čím sa upustilo od zásady „sankcie“ na základe viny a zaviedla sa zásada „nápravy“ pre situáciu, keď spolužitie je neznesiteľné alebo by bolo škodlivé pre maloleté deti).

Zodpovednosť (žiadosť o ňu sa môže podať len pri súdnom rozhodnutí o odluke) je dôležitá, keď sa platí výživné a pri otázkach v súvislosti s dedičstvom. Účasť štátneho zástupcu je povinná.

Rozluka na základe vzájomnej dohody je postavená na dohode manželských partnerov, ale účinnosť nadobúda až so súhlasom súdu, v zodpovednosti ktorého je preveriť, či v dohodách, ku ktorým manželia dospeli, sa rešpektujú bežné záujmy rodiny. Konkrétne, ak dohoda týkajúca sa starostlivosti o deti a ich výchovu nie je v záujme detí, súd predvolá zúčastnené strany a urobí potrebné zmeny. Keď je riešenie nevhodné, súd môže odmietnuť udelenie súhlasu. V judikatúre sa stanovuje, že prítomnosť štátneho zástupcu nie je potrebná, pokiaľ sa záležitosť netýka maloletých.

HoreHore

6. Aké sú právne dôsledky súdnej rozluky?

Osobné vzťahy: Súdnou rozlukou alebo rozlukou na základe vzájomnej dohody sa ruší požiadavka na všetky formy pomoci, ktorá sa vyžaduje, keď dvojica žije spolu, neplatí tu prezumpcia otcovstva. Žena nestráca manželovo priezvisko, ktoré sa pridalo k jej vlastnému, ale na jej žiadosť môže súd zakázať jeho používanie, keď to môže spôsobiť závažnú ujmu, a môže tiež žene povoliť toto meno nepoužívať, keď to môže byť na jej škodu.

Delenie majetku manželov: Rozlukou sa ruší spoločný majetok.

Rodičovská zodpovednosť: Súd stanovuje pravidlá rozluky týkajúce sa starostlivosti o deti a určuje výšku výživného, ktoré musí dieťaťu platiť ten rodič, ktorému sa dieťa nezverí do starostlivosti. Právo zostať bývať v dome rodiny sa prednostne priznáva tomu manželskému partnerovi, ktorému sa zveruje starostlivosť. (Ďalšie podrobnosti pozri v oddiele „Rodičovská zodpovednosť- Taliansko“).

Povinnosť platiť výživné: Na požiadanie súd udelí manželskému partnerovi, ktorý nenesie zodpovednosť za rozluku, právo na poberanie výživného od manželského partnera, ak prvý nemá dostatok vlastných prostriedkov. Manželský partner v núdzi má nárok na poberanie platieb výživného, t. j. pravidelnej sumy potrebnej na živobytie, aj keď je zodpovedný za rozluku (ďalšie podrobnosti pozri v oddiele „Nárok na výživné - Taliansko“).

HoreHore

V judikatúre platilo, že vyrovnanie pri rozluke by sa malo upraviť automaticky rovnako, ako sa uplatňuje výslovne pri vyrovnaní v prípade rozvodu.

Opatrenia v súvislosti so starostlivosťou o deti a výpočet platby (pre manželského partnera a deti) sa môžu meniť a dopĺňať. Nepoukazovanie platieb výživného je trestný čin podľa oddielu 570 trestného zákona.

Rozluka so zodpovednosťou a bez zodpovednosti: Odlúčení manželia, ktorí sa nepovažujú za zodpovedných za rozluku, naďalej majú právo na dedičstvo, podobne ako manželia, ktorí nie sú odlúčení.

Manželskí partneri, ktorí sa považujú za zodpovedných za rozluku, majú nárok na výživné len vtedy, ak majú nárok na platby výživného od zosnulého manžela, keď je otvorené dedičské konanie (oddiel 548 a 585 Občianskeho zákonníka).

Iné účinky: Nariadením rozluky sa udeľuje nárok na registráciu prisúdenej hypotéky. V prípade neplnenia a ako odpoveď na žiadosť oprávnenej osoby súd môže prikázať zabavenie majetku povinnej osoby a nariadiť tretím stranám, od ktorých sa žiadajú pravidelné platby povinnej osobe, aby prevádzali časť sumy na príjemcu.

7. Čo v praxi znamená „anulovanie manželstva“?

Na základe oddielu 117 a nasledujúcich sa v Občianskom zákonníku vymedzujú rôzne prípady neplatnosti, ktoré môžu viesť k zrušeniu alebo k anulovaniu manželstva. Vhodnejšie je používať kategóriu neplatnosti a skúmať konkrétne hľadiská neplatnosti a uplatniteľné zákony.

Manželstvo je neplatné, ak je narušené jedným zo spôsobov uvedených v zákone, a jeho neplatnosť sa musí dosiahnuť príslušným postupom.

HoreHore

Konanie na vyhlásenie manželstva za neplatné sa neoznamuje dedičom, pokiaľ prípad už nie je v konaní. Účasť štátneho zástupcu je povinná.

Zdroj: Najdôležitejšie pravidlá sú v oddieloch 117 až 129a Občianskeho zákonníka.

8. Aké sú dôvody anulovania manželstva?

Manželstvo môže byť neplatné pre niektorý z týchto dôvodov (oddiel 117 a nasledujúce Občianskeho zákonníka):

 1. Predchádzajúce manželstvo jedného z partnerov stále trvá (osoba nie je slobodná). Neplatnosť je absolútna a nenapadnuteľná; žiadosti môžu podávať manželia, priami predkovia, štátny zástupca alebo ktorákoľvek zainteresovaná osoba;
 2. Impedimentum criminis: Keď do manželstva vstúpia dvaja ľudia, z ktorých jeden bol odsúdený za vraždu alebo za pokus o vraždu manželského partnera svojho partnera. Neplatnosť je absolútna a nenapraviteľná a môžu sa jej dovolávať manželia, štátny zástupca alebo ktorákoľvek zainteresovaná osoba;
 3. Keď manželstvo nemožno uskutočniť pre duševnú poruchu jedného z partnerov. Manželstvo sa môže zakázať po udalosti, pri ktorej sa počas manželstva partner stane nespôsobilým; manželstvo môže napadnúť poručník, štátny zástupca alebo ktorákoľvek zainteresovaná osoba;
 4. Duševná nespôsobilosť jedného z manželov (prirodzená nespôsobilosť). Manželstvo môže napadnúť partner, ktorý zistí, že do manželstva vstúpil v čase duševnej nespôsobilosti a nemal zakázané uzavrieť manželstvo. Žiadosť nemožno podať, ak dvojica žila spolu viac ako rok po tom, čo dotyčný partner znova nadobudol duševnú spôsobilosť;
 5. Vek. Žiadosti môžu podávať manželia, štátny zástupca alebo rodičia, neplnoletý môže konať až po jednom roku od dosiahnutia dospelosti;
 6. Zväzky pokrvného príbuzenstva, príbuzenstva, adopcie a príslušnosti. Neplatnosti sa môžu dovolávať manželia, štátny zástupca alebo ktorákoľvek zainteresovaná osoba, pokiaľ neuplynul rok od sobáša, alebo odvtedy, odkedy by bolo možné získať súhlas;
 7. Násilie, obavy a omyl (súhlas získaný s použitím násilia alebo v dôsledku vážnych obáv vyplývajúcich zo skutočností mimo kontroly manželského partnera; zámena totožnosti alebo omyl v súvislosti s osobou manželského partnera, ako sa ustanovuje v oddiele 122 Občianskeho zákonníka). Žiadosti môže podávať manželský partner, ktorého súhlas sa získal jedným z uvedených spôsobov, pokiaľ dvojica spolu nežila jeden rok po zániku príčiny násilia alebo obáv alebo od dátumu zistenia omylu;
 8. Predstierané manželstvo. Manželstvo môže napadnúť ktorýkoľvek z manželov, ktorí uzavreli manželstvo a dohodli sa, že nebudú plniť záväzky alebo uplatňovať práva z neho vyplývajúce. Žiadosť sa musí podať do jedného roka od sobáša aj keď partneri po sobáši spolu žili ako manželia len krátky čas.

9. Aké sú právne dôsledky anulovania manželstva?

Ak manželia konali s dobrým úmyslom (t. j. keď pri uzavretí manželstva nepoznali prekážky), manželstvo sa považuje za platné, pokiaľ sa neprehlási za neplatné a anulovanie je účinné ex nunc (domnelé manželstvo). Deti narodené alebo počaté počas manželstva sa považujú za manželské, a teda platí pre ne pravidlo, ktorým sa riadi rozluka manželov, ktorí majú deti.

HoreHore

Súd môže tiež žiadať, aby jeden z manželov pravidelne poukazoval platby druhému najviac tri roky, keď druhý partner nemá dostatok prostriedkov a neuzavrel nové manželstvo.

Keď len jeden z manželov konal s dobrým úmyslom, účinky zdanlivého manželstva platia pre tohto manželského partnera a všetky deti. Manželský partner, ktorý konal so zlým úmyslom, musí platiť primerané odškodnenie zodpovedajúce výživnému počas troch rokov a platiť výživné, ak žiadne iné osoby nie sú povinné.

Keď obidvaja manželia konali so zlým úmyslom, manželstvo má dosah na deti narodené alebo počaté počas manželstva, pokiaľ dôvodom pre vyhlásenie manželstva za neplatné nie je bigamia alebo incest; deti narodené v manželstve, ktoré bolo anulované z dôvodu bigamie, môžu získať status nemanželských detí z preukázaného otcovstva.

Dobrý úmysel sa predpokladá a musí byť prítomný len v momente uzavretia zväzku.

10. Existujú alternatívne mimosúdne prostriedky riešenia otázok týkajúcich sa rozvodu?

Neexistujú žiadne ustanovenia pre alternatívne spôsoby riešenia problémov súvisiacich s rozvodom (alebo s rozlukou), konkrétne neexistuje žiadne ustanovenie pre sprostredkovanie v rodine. Parlament v súčasnosti posudzuje návrh právneho predpisu, ktorým sa ustanovuje sprostredkovanie v rodine, so zámerom umožniť manželom dosiahnuť dohodu vo veci starostlivosti o deti.

11. Kde treba podať žiadosť (návrh) o rozvod/súdnu rozluku/anulovanie manželstva? Aké formality je potrebné dodržať a aké doklady musím k žiadosti pripojiť?

Pravidlá pre rozvodové konanie platia aj pre konanie o súdnej rozluke, pokiaľ nie sú nezlučiteľné, pričom sa uplatňuje oddiel 706 a nasledujúce Občianskeho súdneho poriadku.

HoreHore

Konanie má formu špeciálneho vyšetrovacieho postupu, ktorý sa riadi inými pravidlami ako riadne procesy, najmä pokiaľ ide o predbežnú fázu.

Súdna právomoc: Súd zasadá ako „súdna stolica“ v mieste bydliska alebo sídla obvineného alebo, keď obvineného nemožno vypátrať alebo býva v zahraničí, v mieste bydliska alebo sídla navrhovateľa. Keď obidve strany žijú v zahraničí, prípad môže prejednávať ktorýkoľvek súd v krajine. Keď ide o rozvod na základe vzájomnej dohody, manželia si môžu zvoliť miesto bydliska alebo sídla jedného z nich.

Konanie: Návrh na rozvod je vo forme žiadosti, ktorá sa podá u súdneho vykonávateľa na súde s právomocou. Informačné doklady by sa mali priložiť k žiadosti, ale môžu sa pripraviť aj pri vypočutí. Navrhovateľ je povinný zabezpečiť, aby manželský partner bol informovaný o žiadosti a o nariadení predsedajúceho sudcu, v ktorom je stanovený termín vypočutia manželov. Ak pokus o zmier počas vypočutia pred predsedajúcim sudcom je neúspešný, predsedajúci sudca vydá predbežné nariadenia v záujme manželov a ich detí a stanoví dátum vypočutia pred vyšetrujúcim sudcom, ktorý prípad preskúma v súlade s pravidlami, ktorými sa riadi vyšetrovacie konanie.

Rozvod na základe vzájomnej dohody: pri spoločnej žiadosti sa predpokladá, že manželia sa dohodli na rozvode a na následných podmienkach týkajúcich sa detí a finančných vzťahov. Konanie sa tým zjednoduší.

Zdroje: Zákon č. 898 z roku 1970 a následné zmeny a doplnenia; v prípade súdnej rozluky sa uplatňujú aj oddiely 706 - 711 Občianskeho súdneho poriadku.

HoreHore

12. Môžem získať právnu pomoc na úhradu nákladov na konanie?

Získať právnu pomoc, a teda právne zastupovanie bez toho, aby sa museli platiť náklady na obhajobu a iné súdne výdaje, je možné. Právna pomoc je tiež k dispozícii cudzím štátnym príslušníkom, ktorí majú zákonný pobyt v Taliansku. Podmienky oprávnenosti možno nájsť v zákone č. 1990/217 a v informačnom materiáli o právnej pomoci. Keďže žiadosti sa musia predkladať advokátskej komore, možno ich vyhľadať na internetovej stránke príslušnej advokátskej komory (adresa rímskej advokátskej komory je www.ordineavvocati.roma.it italiano) a stránka ministerstva spravodlivosti je www.giustizia.it/servizi_cittadino/patrocinio_stato.htm English - français - italiano.

Zdroj: Zákon č. 217 z roku 1990 zmenený a doplnený zákonom č. 134 z roku 2001.

13. Je možné odvolať sa proti rozhodnutiu o rozvode/súdnej rozluke/anulovaní manželstva?

Odvolať sa proti nariadeniu o súdnej rozluke, rozvode alebo anulovaniu je možné. Proti rozhodnutiam, ktoré nemajú konečnú platnosť v rozvodových konaniach (napr. keď prípad pokračuje tak, že možno dosiahnuť vyrovnanie) alebo v konaniach o rozluke (napr. keď prípad pokračuje tak, že možno rozhodnúť o zodpovednej osobe alebo o vyrovnaní), nemožno namietať osobitným odvolaním (t. j. spolu s konečným rozsudkom); musia sa napadnúť v súlade so zákonom.

HoreHore

14. Ako treba postupovať, aby rozhodnutie o rozvode/súdnej rozluke/anulovaní manželstva, ktoré vydal súd v inom členskom štáte, bolo uznané v Taliansku?

Platí tu nariadenie (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003. Ustanovuje sa v ňom štandardný postup pre všetky členské štáty EÚ.

Uznanie je automatické. Nie je teda potrebný žiadny postup na aktualizáciu matriky po konečnom rozsudku o rozvode, súdnej rozluke alebo anulovaní.

Každej zúčastnenej strane, ktorá má o to záujem, sa však môže vydať vyhlásenie s tým, že rozhodnutie môže, ale nemusí byť uznané. V tomto nariadení sa stanovujú osobitné dôvody pre neuznanie. Žiadosť (vo forme odvolania) sa musí podať na odvolacom súde s územnou právomocou (s odkazom na miesto vykonania úradného príkazu v súlade s vnútornými pravidlami). Súd koná bez odkladu (alebo rozporového konania) a rozhodnutie oznámi navrhovateľovi.

15. Na ktorý súd sa mám obrátiť s odvolaním proti rozhodnutiu o rozvode/súdnej rozluke/anulovaní manželstva, ktoré vydal súd v inom členskom štáte? Aký je postup v týchto prípadoch?

Každá strana môže napadnúť rozhodnutie o uznaní na tom odvolacom súde, ktorý toto rozhodnutie vydal, a to do jedného mesiaca od jeho oznámenia (do dvoch mesiacov, ak druhá strana je občanom iného štátu). V tejto druhej fáze sa uplatňuje zásada sporu a pravidlá normálneho súdneho konania.

Proti úradnému nariadeniu o námietke je možné podať odvolanie na odvolacom súde (pozri prílohy k nariadeniu).

16. Aké rozvodové právo uplatňuje súd v rozvodovom konaní manželov, ktorí nemajú bydlisko v Taliansku alebo ktorí majú odlišnú štátnu príslušnosť?

Súdna rozluka a rozvod sa riadi vnútroštátnymi právnymi predpismi spoločnými pre obidvoch manželov v čase podania žiadosti. V prípade, že manželia majú odlišnú štátnu príslušnosť, súd môže podľa vlastného uváženia rozhodnúť, ktorý zákon uplatní, a to podľa krajiny, v ktorej dvojica strávila väčšinu svojho manželského života.

Ak cudzí uplatniteľný zákon neobsahuje ustanovenia o súdnej rozluke alebo rozvode, uplatní sa taliansky zákon (oddiel 31 zákona č. 218 z roku 1995) a v takých prípadoch prevažuje právo miesta súdu (lex fori). Treba poznamenať, že taliansky zákon sa uplatňuje bez ohľadu na to, či navrhovateľ je talianskym občanom, a navrhovateľom môže byť aj cudzí štátny príslušník v zmiešanom manželstve, alebo v manželstve dvoch cudzích štátnych príslušníkov.

V súvislosti s touto otázkou talianski manželia, ktorí podali žiadosť o súdnu rozluku alebo rozvod v Taliansku, podliehajú talianskemu zákonu, i keď nemajú bydlisko v Taliansku. Na manželov odlišnej národnosti sa vzťahuje zákon tej krajiny, v ktorej strávili väčšinu svojho manželského života. Ak však zákon tejto krajiny nemá ustanovenia o súdnej rozluke alebo rozvode, (taliansky) súd uplatní taliansky zákon.

« Rozvod - Všeobecné informácie | Taliansko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 15-11-2007

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo