Kummissjoni Ewropea > NGE > Divorzju > Italja

L-aħħar aġġornament: 09-10-2007
Verżjoni għall-istampar Immarka din il-paġna

Divorzju - Italja

EJN logo

Din il-paġna issa skadiet. Il-verżjoni tal-lingwa oriġinali ġiet aġġornata u trasferita lejn il-Portal Ewropew tal-Ġustizzja elettronika.


 

LISTA TAL- KONTENUT

1. X’inhuma l-kondizzjonijiet biex jinkiseb divorzju? 1.
2. X’inhuma r-raġunijiet għad-divorzju? 2.
3. X’inhuma l-konsegwenzi ta’ divorzju fir-rigward ta’: 3.
a) Ir-relazzjonijiet personali bejn il-konjuġi? a)
b) Id-diviżjoni tal-proprjetà tal-konjuġi? b)
c) L-ulied minuri tal-konjuġi? c)
d) l-obbligu tal-ħlas tal-manteniment lill-konjuġi l-ieħor? d)
4. Xi jfisser f’termini prattiċi t-terminu legali “separazzjoni legali”? 4.
5. X’inhuma l-kondizzjonijiet għas-separazzjoni legali? 5.
6. X’inhuma l-konsegwnzi legali tas-separazzjoni legali? 6.
7. Fil-prattika xi jfisser it-terminu “annullament taż-żwieġ”? 7.
8. X’inhuma l-kondizzjonijiet għall-annullament taż-żwieġ? 8.
9. X’inhuma l-konsegwenzi legali ta’ l-annullament taż-żwieġ? 9.
10. Hemm mezzi alternattivi mhux ġudizzjarji biex jiġu riżolti kwistjonijiet dwar id-divorzju mingħajr rikors għall-qrati? 10.
11. Fejn għandi nippreżenta l-applikazzjoni (rikors) tiegħi għad-divorzju/separazzjoni legali/annullament taż-żwieġ? Liema formalitajiet għandhom jiġu rispettati u liema dokumenti għandi nehmeż ma’ l-applikazzjoni tiegħi? 11.
12. Nista’ nikseb għajnuna legali biex inkopri l-ispejjeż tal-proċedura? 12.
13. Huwa possibbli li jsir appell minn deċiżjoni dwar id-divorzju/is-separazzjoni legali/l-annullament taż-żwieġ? 13.
14. X’għandi nagħmel biex deċiżjoni dwar divorzju/separazzjoni legali/annullament ta’ żwieġ mogħtija minn qorti fi Stat Membru ieħor tkun rikonoxxuta fl-Italja? 14.
15. F’liema qorti għandi nirrikorri biex nopponi r-rikonoxximent ta’ deċiżjoni dwar divorzju/separazzjoni legali/annullament ta’ żwieġ maħruġa minn qorti fi Stat Membru ieħor? Liema proċedura tgħodd f’dawn il-każijiet? 15.
16. Liema liġi tad-divorzju tapplika l-qorti fi proċedura tad-divorzju bejn konjuġi li ma jgħixux fl-Italja jew li għandhom nazzjonalità differenti? 16.

 

1. X’inhuma l-kondizzjonijiet biex jinkiseb divorzju?

Il-liġi tipprovdi għal raġunijiet assoluti għad-divorzju (ara l-mistoqsija 2), li huma kondizzjonijiet meħtieġa għalkemm mhux suffiċjenti biex jingħata d-divorzju. Bl-użu ta' poteri ta' evalwazzjoni li jistgħu jvarjaw fl-ambitu tagħhom, u skond ir-raġunijiet speċifiċi għad-divorzju, il-qorti għandha tistabbilixxi li ż-żwieġ tfarrak irrimedjabbilment, li hija l-bażi komuni tar-raġunijiet kollha għad-divorzju.

Dawn il-verifiki huma meħtieġa wkoll jekk il-partijiet jippreżentaw rikors konġunt għal divorzju. Il-qbil tal-konjuġi mhuwiex fih innifsu raġuni għad-divorzju (u għalhekk fl-Italja fil-fatt ma hemmx divorzju bi ftehim reċiproku); il-qorti għandha dejjem tistabbilixxi l-fatti li jirfdu r-rikors qabel ma tagħti divorzju.

Il-qorti tħoll iż-żwiġijiet konklużi taħt il-Kodiċi Ċivili, jew tirrilaxxja lill-koppja mill-effetti ċivili taż-żwieġ, jekk il-koppja kienet miżżewġa fil-knisja u ż-żwieġ ġie rreġistrat fir-reġistru tat-twelid, taż-żwieġ u ta' l-imwiet. Il-Prosekutur Pubbliku għandu jiġi involut.

Sors: L-Att Nru 898 ta' l-1 ta' Diċembru 1970, kif emendat bl-Att Nru 436 ta' l-1 ta' Awissu 1978 u l-Att Nru 74 tas-6 ta' Marzu 1987.

2. X’inhuma r-raġunijiet għad-divorzju?

Kull wieħed mill-konjuġi jista' japplika għad-divorzju:

 1. fejn, wara li jkun sar iż-żwieġ, il-konjuġi l-ieħor jinstab ħati minn qorti ta' kwalunkwe offiża partikolarment gravi, li tista' jew ma tistax tkun kommessa qabel iż-żwieġ (jiġifieri,
  1. għal kwalunkwe offiża li għandha sentenza ta' ħabs għall-għomor jew ħabs għal aktar minn 15-il sena, possibbilment b'riżultat ta' aktar minn sentenza waħda, għal reati premeditati, minbarra offiżi politiċi u offiżi mwettqa għal raġunijiet speċifiċi morali jew soċjali;
  2. għal kwalunkwe reat li għandu sentenza ta' kustodja għall-inċest (l-Artikolu 564 tal-Kodiċi Kriminali) jew reati sesswali vjolenti taħt l-Artikoli 609bis (vjolenza sesswali), 609quater, 609quinquies, 609octies (introdotti bl-Att Nru 66 ta' l-1996);
  3. għal kwalunkwe reat li għandu sentenza ta' kustodja għall-qtil ta' wlied il-konjuġi jew għall-attentat ta' qtil tal-konjuġi jew ta' wliedu/ha;
  4. għal kwalunkwe reat li għandu sentenza ta' kustodja, fejn il-persuna nstabet ħatja fuq żewġ kapi ta' akkuża jew aktar ta' offiża gravi fuq il-persuna, nuqqas ta' twettiq ta' obbligi ta' sostenn tal-familja, abbuż fil-familja jew ta' minuri jew ċirkonvenzjoni ta' persuna inkapaċi li tagħmel ħsara lill-konjuġi jew lill-ulied, ħlief fejn l-applikant għad-divorzju nstab ħati ta' assoċjazzjoni jew fejn ġie stabbilit li qed jerġgħu jgħixu flimkien);
 2. f'każijiet fejn:
  1. il-konjuġi l-ieħor ikun inħeles mir-reati ta' l-inċest jew vjolenza sesswali msemmija fil-punti 1b) u c), fejn il-qorti tistabbilixxi li l-intimat mhuwiex kapaċi li jżomm jew li jirripristina l-komunità tal-ħajja tal-familja;
  2. il-koppja ġew isseparati legalment jew bi ftehim għall-aħħar tliet snin minn meta dehru quddiem qorti fil-proċeduri ta' separazzjoni;
  3. il-proċeduri kriminali dwar ir-reati elenkati taħt il-punti 1b) u c) ma tkomplewx minħabba li r-reat kien soġġett għall-preskrizzjoni skond il-liġi iżda l-qorti tad-divorzju tistabbilixxi li r-reati għadhom fihom infushom punibbli;
  4. il-proċeduri kriminali dwar ir-reat ta' l-inċest ġew konklużi b'sentenza li r-reat ma kienx punibbli peress ma ħoloqx skandlu pubbliku;
  5. il-konjuġi l-ieħor, persuna ta' nazzjonalità oħra, kiseb annullament jew xoljiment taż-żwieġ jew reġa żżewweġ f'pajjiż ieħor;
  6. iż-żwieġ ma ġiex ikkonsmat;
  7. wieħed mill-konjuġi uffiċjalment bidel is-sess, f'liema każ l-applikazzjoni għad-divorzju tista' titressaq mill-persuna li bidlet is-sess jew mill-konjuġi l-ieħor/l-oħra.

  Bażikament, barra mix-xenarji tal-“liġi kriminali” (li jinkludu, minbarra sejba ta' ħtija ta' reati serji, każijiet fejn il-persuna tinħeles għal raġunijiet ta' responsabbiltà mnaqqsa, il-preskrizzjoni bil-liġi ta' reat jew in-nuqqas ta' raġunijiet oġġettivi biex jiġu imposti l-pieni fil-każ ta' l-inċest), ir-raġunijiet għad-divorzju huma s-separazzjoni legali; l-annullament, it-tħassir jew żwieġ ġdid li l-konjuġi jkun daħal fih f'pajjiż ieħor, in-nuqqas ta' konsumazzjoni taż-żwieġ jew bdil fis-sess.

  FuqFuq

3. X’inhuma l-konsegwenzi ta’ divorzju fir-rigward ta’:

a) Ir-relazzjonijiet personali bejn il-konjuġi?

Ir-relazzjonijiet bejn il-konjuġi: L-għoti ta' divorzju jimplika:

 • l-ewwel, ix-xolijiment tar-rabtiet konjugali, li bihom il-konjuġi jerġgħu jsiru mhux miżżewġin u għalhekk jistgħu jiżżewġu mill-ġdid, Madankollu l-mara ma tistax tiżżewweġ mill-ġdid għal ċertu perjodu ħlief fil-każijiet koperti mill-artikolu 89 tal-Kodiċi Ċivili;
 • il-mara titlef il-kunjom li tkun żiedet ma' tagħha; iżda fuq talba, il-qorti tista' tippermetti lill-mara żżomm kunjom ir-raġel b'żieda ma' tagħha, fejn hemm interess min-naħa tar-rikorrenti jew tat-tfal fil-kustodja tal-ġenituri tagħhom.

Ma jħollx ir-rabtiet ta' l-affinità, u b'mod partikolari ma jneħħix l-impediment ta' l-affinità diretta (l-artikolu 87(4) tal-Kodiċi Ċivili); il-konjuġi barranin ma jitilfux iċ-ċittadinanza miksuba wara ż-żwieġ.

b) Id-diviżjoni tal-proprjetà tal-konjuġi?

Id-diviżjoni tal-proprjetà tal-konjuġi: Id-divorzju jxolji l-patrimonju konġunt (li jinkludi l-akkwisti kollha magħmula mill-konjuġi separatament matul iż-żwieġ, barra mill-oġġetti personali elenkati fl-artikolu 179 tal-Kodiċi Ċivili) u l-proprjetà patrimonjali. Madankollu, fejn it-tfal għadhom ma laħqux l-età ta' maġġorenni il-patrimonju jkompli jeżisti. Ma għandu ebda effett fuq proprjetà ordinarja (per eżempju, oġġetti miksuba pro quota qabel iż-żwieġ jew matul iż-żwieġ fejn il-patrimonji huma separati), li tista' tiġi xolta fuq rikors minn wieħed mill-konjuġi.

FuqFuq

c) L-ulied minuri tal-konjuġi?

Ir-responsabbiltà tal-ġenituri: Il-qorti li tagħti d-divorzju wkoll tagħti l-kustodja tat-tfal lil xi ħadd mill-ġenituri, jew - fejn jitqies fl-interess ta' l-ulied - liż-żewġ ġenituri konġuntament jew b'mod alternattiv; hija tistabbilixxi regoli dwar iż-żjarat mill-ġenitur li ma jingħatax il-kustodja. Hija tagħti istruzzjonijiet rigward l-amministrazzjoni tal-proprjetà tat-tfal u tistabbilixxi l-kontribuzzjoni lejn il-manteniment li għandha titħallas mill-ġenitur li m'għandux il-kustodja.

Huwa preferut li d-dritt ta' l-għajxien fid-dar tal-familja jingħata lill-konjuġi li tingħatalu l-kustodja. (Għal aktar dettalji ara "Ir-Responsabbiltà tal-Ġenituri - l-Italja")

d) l-obbligu tal-ħlas tal-manteniment lill-konjuġi l-ieħor?

L-obbligu tal-ħlas tal-manteniment: Meta tagħti d-divorzju l-qorti, fuq talba tal-parti, tordna l-ħlas regolari tal-manteniment lill-konjuġi li m'għandux mezzi suffiċjenti jew li oġġettivament ma jistax jiksibhom. L-obbligu tal-ħlas tal-manteniment jieqaf jekk id-destinatarju jerġa' jiżżewweġ. Fejn jaqblu ż-żewġ partijiet, il-pendenzi tad-divorzju jista' jiġu saldati wkoll fi tranżazzjoni waħda billi jiġu trasferiti d-drittijiet ta' proprjetà fuq proprjetà lill-konjuġi li jibbenefika (Għal aktar dettalji ara Il-Pretensjonijiet tal-Manteniment - l-Italja).

FuqFuq

Effetti oħrajn: Il-konjuġi li ddivorzjaw u li ma żżewġux mill-ġdid u li huma intitolati għal ħlasijiet tad-divorzju huma wkoll intitolati għal sehem mill-ħlas minħabba waqfien ta' l-impieg magħmul lill-konjuġi l-ieħor. Fil-każ tal-mewt ta' l-eks-konjuġi, il-konjuġi superstiti huwa intitolat li jirċievi kwalunkwe pensjoni trasferibbli jew li jaqsam il-pensjoni ma' kwalunkwe konjuġi superstiti ta' wara u għall-eredità, fejn il-persuna in kwistjoni hija fil-bżonn. Il-liġi wkoll tippermetti lill-konjuġi intitolat għall-ħlasijiet li joħroġ ipoteki abbażi tas-sentenza jew jitlob il-qbid tal-beni tal-konjuġi li huwa rikjest jagħmel il-ħlas.

Nuqqas ta' manteniment lill-konjuġi jew lill-ulied: Taħt l-Artikolu 570 tal-Kodiċi Kriminali, huwa reat kriminali li konjuġi jonqos milli jmantni lil martu/żewġha u/jew uliedhom.

4. Xi jfisser f’termini prattiċi t-terminu legali “separazzjoni legali”?

Is-separazzjoni legali tfisser li il-liġi m'għadhiex teħtieġhom jgħixu flimkien. Is-separazzjoni de facto hija mingħajr effett (ħlief fis-sitwazzjonijiet li qamu qabel l-Att dwar ir-Riforma Nru 151 ta' l-1975).

Is-separazzjoni m'għandhiex effett fuq ir-relazzjoni konjugali minbarra l-fatt li ddgħajjef ir-rabtiet.

Is-separazzjoni legali tista' tkun b'ordni tal-qorti jew b'kunsens reċiproku.

Sorsi: Ir-regoli sostantivi huma stabbiliti fil-Kodiċi Ċivili (l-Artikoli 150 et seq. Dwar kwistjonijiet dwar l-eredità ara l-Artikoli 548 u 585 tal-Kodiċi Ċivili).

FuqFuq

5. X’inhuma l-kondizzjonijiet għas-separazzjoni legali?

Is-separazzjoni legali tippresupponi l-istabbiliment ta' fatti li jrendu t-tkomplija tal-ħajja miżżewġa intollerabbli jew li jkollhom effett serju u dannuż fuq it-trobbija tat-tfal. Ir-rikors jista' jsir ukoll mill-konjuġi responsabbli għas-sitwazzjoni.

Wara rikors mill-parti, fejn iċ-ċirkostanzi jkunu jeħtieġu, il-qorti tiddeċiedi min huwa responsabbli għas-separazzjoni (b'dan il-mod l-att tar-riforma ta' l-1975 issostitwixxa l-attribuzzjoni ta' ħtija li kien hemm qabel, u abbanduna l-prinċipju ta' “penali” bbażat fuq il-ħtija u introduċa l-prinċipju tar-“rimedju” għal sitwazzjoni fejn il-koabitazzjoni hija intollerabbli jew tkun ta' ħsara għat-tfal ta' taħt l-età).

Ir-responsabbiltà (li għaliha jista' jsir rikors biss fid-deċiżjoni dwar is-separazzjoni) hija sinifikanti fejn isir il-ħlas tal-manteniment u għal kwistjonijiet dwar l-eredità. Il-Prosekutur Pubbliku għandu jkun involut.

Is-separazzjoni bil-kunsens reċiproku hija bbażata fuq ftehim bejn il-konjuġi iżda ssir effettiva biss bl-approvazzjoni tal-qorti, li hija responsabbli biex tivverifika li l-ftehimiet milħuqa mill-konjuġi jirrispettaw l-interessi prevalenti tal-familja. B'mod partikolari, fejn ftehim dwar il-kustodja u l-manteniment ta' l-ulied mhuwiex fl-interess ta' l-ulied, il-qorti terġa' ssejjaħ lill-partijiet u tistabbilixxi t-tibdil meħtieġ. Fejn is-soluzzjoni mhijiex xierqa, il-qorti tista' tirrifjuta li tagħti l-approvazzjoni. Il-ġurisprudenza stabbiliet li l-preżenza tal-Prosekutur Pubbliku mhijiex meħtieġa, jekk mhumiex involuti l-minorenni.

FuqFuq

6. X’inhuma l-konsegwnzi legali tas-separazzjoni legali?

Ir-relazzjonijiet personali: is-separazzjoni legali jew is-separazzjoni bi ftehim reċiproku twarrab ir-rekwiżit ta' kull forma ta' għajnuna meħtieġa meta l-koppja qed tgħix flimkien; m'għad hemm ebda preżunzjoni ta' paternità. Il-mara ma titlifx kunjom ir-raġel li jkun żdied ma' tagħha, iżda fuq talba tagħha l-qorti tista' tipprojbixxi l-użu tiegħu fejn dan l-użu jista' jikkawża dannu serju, u tista' wkoll tippermetti lill-mara ma tużax l-isem fejn dan l-użu jista' jippreġudikaha.

Id-diviżjoni tal-proprjetà tal-konjuġi: Is-separazzjoni xxolji l-patrimonju konġunt.

Ir-responsabbiltà tal-ġenituri: il-qorti li tagħti s-separazzjoni tiddeċiedi dwar il-kustodja ta' l-ulied u tistabbilixxi ammont ta' manteniment li għandu jitħallas għall-ulied mill-ġenitur li lilu ma ngħatatx il-kustodja. Huwa preferut li d-dritt ta' l-għajxien fid-dar tal-familja jingħata lill-konjuġi li tingħatalu l-kustodja. (Għal aktar dettalji ara "Ir-Responsabbiltà tal-Ġenituri - l-Italja").

L-obbligu tal-ħlas tal-manteniment: Jekk jintalab, il-qorti tagħti lill-konjuġi mhux responsabbli għas-separazzjoni d-dritt għal ħlas ta' manteniment lill-konjuġi l-ieħor, jekk m'għandux/m'għandhiex mezzi indipendenti suffiċjenti. Il-konjuġi fil-bżonn jibqa' intitolat jirċievi ħlas ta' manteniment, jiġifieri somma regolari meħtieġa għall-għajxien, ukoll jekk huwa/hija responsabbli għas-separazzjoni (għal aktar dettalji ara Il-pretensjonijiet tal-Manteniment - l-Italja).

FuqFuq

Il-ġurisprudenza rriteniet li l-ħlasijiet tas-separazzjoni għandhom jiġu aġġustati awtomatikament, bl-istess mod li japplika b'mod espress għall-ħlasijiet tad-divorzju.

Il-miżuri dwar il-kustodja tat-tfal u l-kalkolu tal-ħlas (għall-konjuġi u t-tfal) jistgħu jiġu emendati. In-nuqqas li jsir il-ħlas tal-manteniment huwa reat taħt l-Artikolu 570 tal-Kodiċi Kriminali.

Is-separazzjoni bir-responsabbiltà u mingħajrha: Il-konjuġi sseparati li mhumiex responsabbli għas-separazzjoni jibqgħu jgawdu mill-istess drittijiet ta' wirt bħall-konjuġi li mhumiex isseparati.

Il-konjuġi li jinżammu responsabbli għal separazzjoni huma intitolati għall-mantenument biss jekk huma intitolati għall-ħlas ta' manteniment mill-konjuġi mejjet meta jinfetħu l-proċeduri tal-wirt (l-Artikoli 548 u 585 tal-Kodiċi Ċivili).

Effetti oħrajn: L-ordni tas-separazzjoni tagħti intitolament għar-reġistrazzjoni ta' ipoteka ġudizzjarja. Fil-każ ta' nuqqas ta' konformità u wara talba mill-persuna intitolata, il-qorti tista' tordna l-qbid tal-beni tal-persuna responsabbli u tordna lil terzi meħtieġa li jagħmlu ħlas regolari lill-persuna responsabbli jittrasferixxu parti mis-somma lill-benefiċjarju.

7. Fil-prattika xi jfisser it-terminu “annullament taż-żwieġ”?

Taħt l-Artikolu 117 et seq., il-Kodiċi Ċivili jiddefinixxi l-każijiet differenti ta' nullità li jistgħu jirriżultaw fit-tħassir jew l-annullament taż-żwieġ. Huwa preferibbli li tintuża l-kategorija ta' l-invalidità u jiġu eżaminati l-aspetti speċifiċi ta' l-invalidità u l-liġi applikabbli.

FuqFuq

Żwieġ huwa invalidu jekk huwa difettuż b'wieħed mill-modi indikati mil-liġi u għandu jiġi invokat bil-mod xieraq.

Azzjoni għal annullament ta' żwieġ mhijiex notifikata lill-eredi sakemm il-każ ma jkunx diġà pendenti. Il-Prosekutur Pubbliku għandu jiġi involut.

Sors: Ir-regoli sostantivi jinsabu fl-Artikoli 117 - 129bis tal-Kodiċi Ċivili.

8. X’inhuma l-kondizzjonijiet għall-annullament taż-żwieġ?

Żwieġ jista' jkun invalidu għal kwalunkwe mir-raġunijiet li ġejjin (l-artikolu 117 et seq. tal-Kodiċi Ċivili):

 1. Wieħed mill-konjuġu għadu fi żwieġ li sar qabel (il-persuna mhijiex xebba/ġuvni). L-invalidità hija assoluta u irrimedjabbli; jistgħu jitressqu rikorsi mill-konjuġi, axxendenti diretti, il-prosekutur pubbliku jew kwalunkwe persuna li għandha interess;
 2. Impedimentum criminis: fejn iż-żwieġ ikun sar bejn żewġ persuni, li waħda minnhom tkun instabet ħatja ta' qtil jew attentat ta' qtil tal-konjuġi l-oħra. L-invalidità hija assoluta u irrimedjabbli u tista' tiġi invokata mill-konjuġi, il-prosekutur pubbliku jew kwalunkwe persuna li għandha interess;
 3. Fejn iż-żwieġ ma jistax isir minħabba n-nuqqas ta' saħħa mentali ta' wieħed mill-konjuġi. Iż-żwieġ jista' jkun ipprojbit wara l-ġrajja, fejn l-inkapaċità eżistiet fil-ħin taż-żwieġ; iż-żwieġ jista' jiġi kkontestat mill-kuratur, il-prosekutur pubbliku jew kwalunkwe persuna li għandha interess;
 4. L-inkapaċità mentali ta' wieħed mill-konjuġi (diżabilità naturali). Iż-żwieġ jista' jiġi impunjat mill-konjuġi li, filwaqt li mhux ipprojbit milli jidħol fiż-żwieġ, isib li żżewweġ meta kien mentalment inkapaċi. Ir-rikors ma jistax isir jekk il-koppja għexu flimkien għal aktar minn sena wara li l-konjuġi in kwistjoni jkun reġa' kiseb il-fakoltajiet mentali;
 5. L-età. Ir-rikorsi jistgħu jsiru mill-konjuġi, il-prosekutur pubbliku jew il-ġenituri; il-minorenni ma jistax jaġixxi sa sena wara li jsir ta' l-età;
 6. Rabtiet ta' demm, affinità, adozzjoni u affiljazzjoni. L-invalidità tista' tiġi invokata mill-konjuġi, il-prosekutur pubbliku jew kwalunkwe persuna li għandha interess, kemm-il darba ma tkunx għaddiet sena miż-żwieġ jew kien ikun possibbli li tinkiseb awtorizzazzjoni;
 7. Vjolenza, biża' u żball (kunsens miksub bl-użu ta' vjolenza jew b'riżultat ta' biża serju li jirriżulta minn fatturi barra mill-kontroll tal-konjuġi;  żball fl-identità jew żball dwar il-personalità tal-konjuġi l-ieħor, kif stabbilit fl-Artikolu 122 tal-Kodiċi Ċivili). L-applikazzjonijiet jistgħu jitressqu mill-konjuġi li l-kunsens tiegħu nkiseb b'wieħed mill-modi indikati hawn fuq, kemm-il darba l-koppja ma jkunux għexu flimkien għal sena wara li jkun waqaf il-kaġun tal-vjolenza jew biża', jew mid-data meta jiġi skopert l-iżball;
 8. Simulazzjoni. Iż-żwieġ jista' jiġi kkontestat minn wieħed mill-konjuġi li daħal fiż-żwieġ wara li jkun ftiehem li ma jilħaqx l-obbligi jew jeżerċita d-drittijiet li jidderivaw minnu. L-applikazzjonijiet għandhom jitressqu fi żmien sena miż-żwieġ jew jekk il-koppja għexu flimkien bħala miżżewġin wara ż-żwieġ, ukoll jekk għal żmien qasir biss.

9. X’inhuma l-konsegwenzi legali ta’ l-annullament taż-żwieġ?

Jekk il-konjuġi aġixxew b'bona fidi (jiġifieri ma kinux konxji dwar l-impediment meta żżewġu), iż-żwieġ jitqies validu sakemm jiġi dikjarat null, u l-annullament huwa effettiv ex nunc (żwieġ putattiv). L-ulied imwielda jew konċepiti matul iż-żwieġ jitqiesu leġittimi u għalhekk huma koperti mir-regola li tirregola s-separazzjoni ta' koppji li għandhom it-tfal.

FuqFuq

Il-qorti tista' wkoll teħtieġ lil wieħed mill-konjuġi jagħmel ħlas perjodiku lill-konjuġi l-ieħor għal mhux aktar minn tliet snin, fejn il-konjuġi l-ieħor m'għandux mezzi xierqa u ma reġax iżżewweġ.

Fejn konjuġi wieħed biss aġixxa b'bona fidi, l-effetti taż-żwieġ putattiv jgħoddu għal dak il-konjuġi u għal kwalunkwe tfal. Il-konjuġi li aġixxa b'mala fidi huwa meħtieġ iħallas kumpens xieraq li jikkorrispondi għall-manteniment għal tliet snin jekk ebda persuna oħra ma hija responsabbli.

Fejn iż-żewġ konjuġi aġixxew b'mala fidi, iż-żwieġ għandu effetti fuq it-tfal imwielda jew konċepiti matul iż-żwieġ kemm-il darba l-annullament taż-żwieġ ma jkunx għal raġunijiet ta' bigamija jew inċest; l-ulied li twieldu fiż-żwieġ li jkun ġie annullat għal raġunijiet ta' bigamija jistgħu jiksbu l-istat ta' tfal naturali ta' paternità stabbilita.

Il-bona fidi hija preżunta u għandha tiġi stabbilita biss fil-mument meta jiġi ċelebrat iż-żwieġ.

10. Hemm mezzi alternattivi mhux ġudizzjarji biex jiġu riżolti kwistjonijiet dwar id-divorzju mingħajr rikors għall-qrati?

Ma hemm ebda dispożizzjonijiet għal mezzi alternattivi biex jiġu riżolti kwistjonijiet relatati ma' divorzju (jew separazzjoni); b'mod partikolari m'hemm ebda dispożizzjoni dwar il-medjazzjoni tal-familja. Il-Parlament bħalissa qed jeżamina abbozz ta' leġiżlazzjoni li jipprovdi għall-medjazzjoni tal-familja bl-għan li jkun possibbli li l-konjuġi jilħqu ftehim dwar il-kustodja tat-tfal.

11. Fejn għandi nippreżenta l-applikazzjoni (rikors) tiegħi għad-divorzju/separazzjoni legali/annullament taż-żwieġ? Liema formalitajiet għandhom jiġu rispettati u liema dokumenti għandi nehmeż ma’ l-applikazzjoni tiegħi?

Ir-regoli dwar il-proċeduri tad-divorzju jgħoddu wkoll għall-proċeduri tas-separazzjoni legali, kemm-il darba ma jkunux inkompatibbli, f'liema punt jgħoddu l-artikoli 706 tal-Kodiċi Ċivili et seq.

FuqFuq

Il-proċeduri jieħdu l-forma ta' proċedura speċjali ta' investigazzjoni li hija rregolata minn regoli differenti minn dawn li jirregolaw il-proċeduri ordinarji, b'mod partikolari dwar l-istadju preliminarju.

Il-Ġurisdizzjoni: Il-qorti tippresjedi bħala “tribunal” fil-post fejn jirrisjedi l-konvenut jew fejn għandu d-domiċilju jew, fejn il-konvenut ma jistax jiġi intraċċat jew jirrisjedi f'pajjiż ieħor, fil-post tar-residenza jew tad-domiċilju tar-rikorrent. Fejn iż-żewġ partijiet jgħixu barra, kwalunkwe qorti fil-pajjiż tista' tisma' l-każ. Fejn id-divorzju huwa bil-kunsens reċiproku, il-konjuġi jistgħu jagħżlu l-post tar-residenza jew tad-domiċilju ta' wieħed jew l-oħra.

Il-proċeduri: It-talba għad-divorzju ssir fil-forma ta' rikors li huwa ppreżentat fl-uffiċċju tad-deputat tal-qorti li għandha l-ġurisdizzjoni. Id-dokumenti li jinnotifikaw għandhom jinhemżu mar-rikors iżda jistgħu wkoll jiġu prodotti fis-smigħ. L-applikant huwa responsabbli biex jiżgura li l-konjuġi l-ieħor huwa nnotifikat bir-rikors u l-ordni ta' l-imħallef li jippresjedi li tistabbilixxi d-data għas-smigħ tal-konjuġi. Jekk l-attentat għar-rikonċiljazzjoni ma jirnexxix matul is-smigħ quddiem l-imħallef presjedenti, huwa joħroġ ordnijiet interim fl-interessi tal-konjuġi u ta' wliedhom u jistabbilixxi data għal smigħ quddiem l-imħallef li se jeżamina l-każ, li mbagħad jeżamina l-każ skond ir-regoli dwar il-proċeduri investigattivi.

Id-divorzju bil-kunsens reċiproku: Rikors konġunt jippreżumi li l-konjuġi jaqblu li jiddivorzjaw u li jaqblu dwar il-kondizzjonijiet sussegwenti dwar uliedhom u r-relazzjonijiet finanzjarji. Il-proċeduri huma ssimplifikati.

FuqFuq

Sorsi: L-Att Nru 898 ta' l-1970, u emendi sussegwenti; fil-każ tas-separazzjoni legali l-Artikoli 706-711 tal-Kodiċi Ċivili japplikaw ukoll.

12. Nista’ nikseb għajnuna legali biex inkopri l-ispejjeż tal-proċedura?

Huwa possibbli li tikseb għajnuna legali u għalhekk li jkollok rappreżentanza legali mingħajr ma jkollok tħallas l-ispejjeż tad-difiża u spejjeż oħrajn tal-qorti. L-għajnuna legali hija wkoll disponibbli għal persuni ta' nazzjonalità barranija li jirrisjedu fl-Italja. Il-kondizzjonijiet dwar l-eliġibbiltà jistgħu jinsabu fl-Att Nru 1990/217 u fid-dokument ta' informazzjoni dwar l-għajnuna legali. Minħabba li l-applikazzjonijiet jistgħu jiġu sottomessi lill-għaqda ta' l-avukati, jistgħu jinkisbu mis-sit web ta' l-għaqda ta' l-avukati rilevanti (l-indirizz ta' l-għaqda ta' l-avukati ta' Ruma huwa www.ordineavvocati.roma.it italiano) u mis-sit tal-Ministeru tal-Ġustizzja fuq www.giustizia.it/servizi_cittadino/patrocinio_stato.htm English - français - italiano.

FuqFuq

Sors: L-Att Nru 217 ta' l-1990, kif emendat bl-Att Nru 134 of 2001.

13. Huwa possibbli li jsir appell minn deċiżjoni dwar id-divorzju/is-separazzjoni legali/l-annullament taż-żwieġ?

Huwa possibbli li jsir appell minn separazzjoni legali, divorzju jew ordni ta' annullament. Id-deċiżjonijiet mhux finali fil-proċeduri tad-divorzju (eż., fejn il-każ jipproċedi sabiex il-pendenzi jingħalqu b'deċiżjoni) jew il-proċeduri tas-separazzjoni (eż., fejn il-każ jipproċedi sabiex sentenza tista' ssir fuq il-persuna responsabbli jew fuq ir-riżolviment tal-pendenzi) ma jistgħux jiġu kkontestati permezz ta' appell separat (jiġifieri flimkien mas-sentenza finali); dawn jeħtieġu li jiġu kkontestati skond il-liġi.

14. X’għandi nagħmel biex deċiżjoni dwar divorzju/separazzjoni legali/annullament ta’ żwieġ mogħtija minn qorti fi Stat Membru ieħor tkun rikonoxxuta fl-Italja?

Jgħodd ir-Regolament (KE) Nru 2201/2003 tas-27 ta' Novembru 2003. Huwa jipprovdi proċedura standard fl-Istati Membri kollha ta' l-UE.

Ir-rikonoxximent huwa awtomatiku. Għalhekk ma hemm ebda bżonn ta' proċedura biex jiġi aġġornat ir-reġistru taż-żwiġijiet, tat-twelid u tal-mewt ta' Stat Membru, wara deċiżjoni finali dwar divorzju, separazzjoni legali jew annullament.

Iżda, kwalunkwe parti interessata jista' jkollha dikjarazzjoni maħruġa fis-sens li d-deċiżjoni m'għandhiex jew ma tistax tiġi rikonoxxuta. Ir-Regolament jistabbilixxi r-raġunijiet speċifiċi għal nuqqas ta' rikonoxximent. Ir-rikors (fil-forma ta' appell) għandha tiġi ppreżentata fil-qorti ta' l-appell li għandha ġuriżdizzjoni territorjali (b'riferenza għall-post ta' l-implimentazzjoni tas-sentenza u skond ir-regoli interni). Il-qorti tiddeċiedi mingħajr dewmien (jew proċeduri kontenzjużi) u d-deċiżjoni hija nnotifikata lir-rikorrent.

FuqFuq

15. F’liema qorti għandi nirrikorri biex nopponi r-rikonoxximent ta’ deċiżjoni dwar divorzju/separazzjoni legali/annullament ta’ żwieġ maħruġa minn qorti fi Stat Membru ieħor? Liema proċedura tgħodd f’dawn il-każijiet?

Kull parti tista' tikkontesta d-deċiżjoni dwar ir-rikonoxximent quddiem il-qorti ta' l-appell li tat id-deċiżjoni fi żmien xahar min-notifika tagħha (xahrejn jekk il-parti l-oħra hija residenti f'pajjiż ieħor). F'dan it-tieni stadju jgħodd il-prinċipju tal-kontenzjuż u japplikaw r-regoli normali tas-smigħ ta' kawża.

Huwa possibbli li jsir appell kontra d-deċiżjoni dwar il-kontestazzjoni lill-Qorti tal-Kassazzjoni (ara l-annessi tar-Regolament).

16. Liema liġi tad-divorzju tapplika l-qorti fi proċedura tad-divorzju bejn konjuġi li ma jgħixux fl-Italja jew li għandhom nazzjonalità differenti?

Is-separazzjoni legali u d-divorzju huma rregolati mil-leġiżlazzjoni nazzjonali komuni għaż-żewġ konjuġi meta ssir l-applikazzjoni għas-separazzjoni jew id-divorzju. Fil-każ ta’ konjuġi ta’ nazzjonalitajiet differenti, il-qorti għandha diskrezzjoni li tiddeċiedi liema liġi tgħodd fuq il-bażi tal-pajjiż fejn il-koppja tqatta' l-parti l-kbira mill-ħajja konjugali.

Fejn il-liġi barranija applikabbli ma tipprovdix għas-separazzjoni legali jew għad-divorzju, tapplika il-liġi Taljana (l-Artikolu 31 ta’ l-Att Nru 218 ta’ l-1995), u f’dawn il-każijiet tieħu preċedenza l-lex fori. Għandu jiġi nnutat li l-liġi Taljana tapplika irrispettivament minn jekk ir-rikorrent għandux nazzjonalità Taljana u tista’ wkoll tiġi invokata minn persuna ta’ nazzjonalità differenti fi żwieġ imħallat jew fi żwieġ ta’ żewġ persuni ta’ nazzjonalità mhux Taljana.

Dwar din il-mistoqsija, il-konjuġi Taljani li ppreżentaw talbiet għas-separazzjoni legali jew id-divorzju fl-Italja huma soġġetti għal-liġi Taljana wkoll jekk mhumiex residenti fl-Italja. Il-konjuġi ta’ nazzjonalità differenti huma soġġetti għal-liġi tal-pajjiż fejn isseħħ il-parti l-kbira tal-ħajja miżżewġa tagħhom. Iżda, fejn il-liġi tal-pajjiż in kwistjoni ma tipprovdix għas-separazzjoni legali jew id-divorzju, il-qorti (Taljana) tapplika l-liġi Taljana.

« Divorzju - Informazzjoni Ġenerali | Italja - Informazzjoni Ġenerali »

FuqFuq

L-aħħar aġġornament: 09-10-2007

 
 • Liġi Komunitarja
 • Liġi Internazzjonali

 • Belġju
 • Bulgarija
 • Repubblika Ċeka
 • Danimarka
 • Ġermanja
 • Estonja
 • Irlanda
 • Greċja
 • Spanja
 • Franza
 • Italja
 • Ċipru
 • Latvja
 • Litwanja
 • Lussemburgu
 • Ungerija
 • Malta
 • Olanda
 • Awstrija
 • Polonja
 • Portugall
 • Rumanija
 • Slovenja
 • Slovakkja
 • Finlandja
 • Isvezja
 • Renju Unit