Evropská komise > ESS > Rozvod > Itálie

Poslední aktualizace: 09-10-2007
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Rozvod - Itálie

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Stránka v původním jazykovém znění byla aktualizována a přesunuta na portál evropské e-justice.


 

OBSAH

1. Jaké jsou podmínky pro dosažení rozvodu? 1.
2. Jaké jsou důvody k rozvodu? 2.
3. Jaké jsou důsledky rozvodu ve vztahu k: 3.
a) osobním vztahům mezi manželi? a)
b) rozdělení majetku mezi manželi? b)
c) nezletilým dětem manželů? c)
d) vyživovací povinnosti vůči druhému z manželů? d)
4. Co se v praxi rozumí právním pojmem „soudní rozluka“? 4.
5. Jaké jsou podmínky soudní rozluky? 5.
6. Jaké jsou právní důsledky soudní rozluky? 6.
7. Co se v praxi rozumí pojmem „vyslovení neplatnosti manželství“? 7.
8. Jaké jsou podmínky pro vyslovení neplatnosti manželství? 8.
9. Jaké jsou právní důsledky vyslovení neplatnosti manželství? 9.
10. Existují alternativní mimosoudní prostředky určené k řešení otázek týkajících se rozvodu, aniž by bylo nutné obracet se na soud? 10.
11. Kde mám podat žádost („petition“) o rozvod/rozluku/vyslovení neplatnosti manželství? Jaké náležitosti musí být splněny a jaké dokumenty bych měl(a) přiložit ke své žádosti? 11.
12. Mohu získat právní pomoc na pokrytí nákladů řízení? 12.
13. Je možné podat opravný prostředek proti rozhodnutí týkajícímu se rozvodu/rozluky/vyslovení neplatnosti manželství? 13.
14. Co musím udělat pro to, aby rozhodnutí o rozvodu/rozluce/vyslovení neplatnosti manželství, které vynesl soud v jiném členském státě, bylo uznáno v Itálii? 14.
15. Na jaký soud se mám obrátit, pokud chci podat námitku proti uznání rozhodnutí o rozvodu/rozluce/vyslovení neplatnosti manželství vydaného příslušným soudem v jiném členském státě? Jaké řízení se v těchto případech použije? 15.
16. Jaké rozvodové právo použije soud v rozvodovém řízení mezi dvěma manželi, kteří nebydlí v Itálii nebo kteří mají různá státní občanství? 16.

 

1. Jaké jsou podmínky pro dosažení rozvodu?

Právo stanovuje absolutní důvody k rozvodu (viz otázku 2), které jsou nutnou, avšak ne dostačující podmínkou k prohlášení rozvodu. Soud musí prostřednictvím posuzovacích pravomocí, jejichž rozsah se může v závislosti na specifických důvodech rozvodu lišit, prokázat, že je manželství nenapravitelně rozvráceno, což je společný základ všech důvodů k rozvodu.

Tyto kontroly jsou nezbytně nutné i tehdy, pokud strany požádají o rozvod společně. Dohoda mezi manželi není sama o sobě důvodem k rozvodu (a proto v Itálii neexistuje nic podobného jako rozvod po vzájemné dohodě). Soud musí před prohlášením rozvodu vždy prokázat skutečnosti, na nichž se žádost o rozvod zakládá.

Soud rozvede manželství uzavřená podle občanského zákoníku nebo zprostí pár od občanských účinků manželského svazku, pokud bylo manželství uzavřeno v kostele a pokud bylo řádně zapsáno do matriční knihy. Řízení o rozvod se musí účastnit státní zástupce.

Zdroj: Zákon č. 898 ze dne 1. prosince 1970 ve znění zákona č. 436 ze dne 1. srpna 1978 a zákona č. 74 ze dne 6. března 1987.

2. Jaké jsou důvody k rozvodu?

O rozvod může požádat každý z manželů:

 1. pokud je po svatbě druhý z manželů soudem odsouzen za zvlášť závažný trestný čin, který mohl či nemohl být spáchán před svatbou (tj.
  1. za trestný čin, za který je možné uložit  s trest odnětí svobody na doživotí nebo odnětí svobody nad 15 let, také z důvodu několikanásobného odsouzení, za úmyslný trestný činu, s výjimkou politických trestných činů a trestných činů spáchaných na základě zvláštních morálních nebo sociálních příčin,
  2. za trestný čin, za který je možné uložit trest odnětí svobody za soulož mezi příbuznými (článek 564 trestního zákoníku) nebo násilné sexuálně motivované trestní činy podle článku 609bis (sexuálně motivované násilí), 609quater, 609quinquies, 609octies (zavedeno zákonem č. 66 z roku 1996),
  3. za trestný čin, za který je možné uložit trest odnětí svobody za vraždu dětí druhého z manželů nebo za pokus vraždy druhého z manželů nebo jeho dětí,
  4. za trestný čin, za který je možné uložit trest odnětí svobody, kdy byla tato osoba shledána vinou za dvou nebo více bodů obžaloby za těžkou újmu na zdraví, neplnění vyživovací povinnosti, hrubého zacházení v rodině nebo s nezletilými nebo zneužití nesvéprávné osoby poškozující druhého z manželů nebo jeho děti, s výjimkou případů, kdy byl žadatel o rozvod usvědčen ze spiknutí, nebo kdy bylo prokázáno, že manželé spolu opět žijí),
 2. v případech, kdy:
  1. byl druhý z manželů zproštěn obžaloby za trestný čin soulože mezi příbuznými nebo sexuálně motivovaného násilí uvedeného v bodech 1b) a c), kdy soud prokáže, že odpůrce není schopen udržet nebo znovu obnovit manželské soužití,
  2. pár žije odloučeně z rozhodnutí soudu nebo po vzájemné dohodě po dobu nejméně tří let od doby, kdy předstoupil před soud v rozlukovém řízení,
  3. bylo přerušeno trestní řízení s ohledem na trestné činy uvedené v bodech 1b) a c) z důvodu promlčení, avšak rozvodový soud prokáže, že trestné činy samy o sobě jsou stále trestné,
  4. trestní řízení  týkající se trestného činu soulože mezi příbuznými bylo skončeno rozsudkem, že čin není trestný, protože nedošlo k veřejnému pohoršení,
  5. druhý z manželů, státní občan jiného státu, dosáhl vyslovení neplatnosti manželství za nebo zrušení manželství, nebo uzavřel nové manželství v zahraničí,
  6. manželství nebylo naplněné,
  7. jeden z manželů úředně změnil pohlaví, přičemž v tomto případě může žádost o rozvod podat osoba, která změnila pohlaví nebo druhý z manželů.

  Kromě „trestněprávních“ případů (které zahrnují kromě odsouzení za závažné trestné činy případ, kdy je osoba zproštěna obžaloby na základě omezené odpovědnosti, promlčení trestného činu nebo nedostatku objektivních důkazů pro uložení trestů v případě soulože mezi příbuznými), je v zásadě důvodem k rozvodu rozluka, vyslovení neplatnosti manželství, zrušení manželství nebo uzavření nového manželství druhým z manželů v zahraničí, nenaplnění manželství nebo změna pohlaví.

  NahoruNahoru

3. Jaké jsou důsledky rozvodu ve vztahu k:

a) osobním vztahům mezi manželi?

Vztahy mezi manželi: Důsledky rozvedení manželství:

 • za prvé, zrušení manželských svazků, čímž se manželé stávají opět svobodnými a mohou tedy znovu uzavřít manželství. Žena se však nesmí po určitou dobu znovu vdát, s výjimkou případů uvedených v článku 89 občanského zákoníku,
 • žena ztrácí příjmení, které přidala k vlastnímu příjmení. Na žádost však může soud ženě povolit zachovat si vedle svého příjmení příjmení svého manžela, pokud to je v zájmu žadatelky nebo dětí v péči svých rodičů.

Rozvod neruší svazek příbuzenství na základě sňatku a zejména neruší překážky přímého příbuzenství na základě sňatku (čl. 87 odst. 4 občanského zákoníku). Manželé cizího státního občanství neztrácejí své občanství získané po uzavření manželství.

b) rozdělení majetku mezi manželi?

Rozdělení majetku mezi manželi: Rozvod ruší společné jmění (které zahrnuje vše nabyté manžely společně nebo odděleně během manželství, s výjimkou osobních předmětů uvedených v článku 179 občanského zákoníku) a rodinný majetek. Nicméně v případě, kdy děti nedosáhly zletilosti, existuje majetek i nadále. Rozvod nemá účinek na běžné vlastnictví (například zboží pořízené do spoluvlastnictví před uzavřením manželství nebo v průběhu manželství, kdy byla jmění oddělena), které lze zrušit na žádost jednoho z manželů.

NahoruNahoru

c) nezletilým dětem manželů?

Rodičovská odpovědnost: Soud, který povolí rozvod, také rozhodne o svěření dětí do péče jednomu z rodičů, nebo — pokud se má za to, že to je v zájmu dítěte — oběma rodičům společně nebo střídavě. Stanoví pravidla týkající se návštěv rodiče, jemuž děti svěřeny nebyly. Vydá pokyny týkající se správy majetku dítěte a stanoví příspěvek na výživu dítěte, který má platit rodič, jenž nemá dítě v péči.

Upřednostňuje se udělit právo žít v obydlí rodiny tomu z manželů, jemuž jsou děti svěřeny do péče. (Bližší informace viz v části „Rodičovská odpovědnost - Itálie“)

d) vyživovací povinnosti vůči druhému z manželů?

Vyživovací povinnost: Při povolení rozvodu nařídí soud na žádost strany pravidelné platby výživného tomu z manželů, který nemá dostatečné prostředky nebo který si je objektivně nemůže zajistit. Vyživovací povinnost končí, pokud příjemce znovu uzavře manželství. V případech, kdy se obě strany dohodnou, lze majetkové vyrovnání provést jedinou transakcí převodem vlastnických práv k majetku ve prospěch přijímajícího z manželů. (Bližší informace viz v části „Vyživovací pohledávka - Itálie“)

NahoruNahoru

Jiné důsledky: Manželé, kteří se rozvedli, avšak neuzavřeli znovu manželství a mají právo na rozvodové vyrovnání, mají také právo sdílet odstupné druhého z manželů. V případě úmrtí jednoho z bývalých manželů má přeživší manžel právo na všechny převoditelné důchody nebo na sdílení důchodu s dalším přeživším manželem a na dědictví, pokud dotyčná osoba nemá dostatečné prostředky. Zákon také umožňuje tomu z manželů, jež má právo na vyrovnání, zastavit nemovitost nebo požádat o obstavení majetku manžela, který má povinnost provést vyrovnání.

Nedodržení vyživovací povinnosti vůči druhému z manželů nebo dětem: Podle článku 570 trestního zákoníku je nedodržení vyživovací povinnosti vůči druhému z manželů nebo vůči dětem trestným činem.

4. Co se v praxi rozumí právním pojmem „soudní rozluka“?

Soudní rozluka znamená, že zákon již déle po manželích nevyžaduje, aby žili společně. Faktická rozluka nemá právní účinek (s výjimkou situací, které nastaly před reformním zákonem č. 151 z roku 1975).

Rozluka nemá, kromě skutečnosti, že jsou oslabeny svazky, žádné důsledky na manželský vztah.

Soudní rozluku může nařídit soud nebo k ní může dojít na základě vzájemné dohody.

Zdroje: Hmotná pravidla jsou stanovena v občanském zákoníku (článek 150 a násl., v případě otázek týkajících se dědictví viz čl. 548 a 585 občanského zákoníku.

NahoruNahoru

5. Jaké jsou podmínky soudní rozluky?

Předpokladem soudní rozluky je prokázání skutečností, které by učinily pokračování manželského života nesnesitelným nebo které by měly vážný a škodlivý dopad na výchovu dětí. Žádost může podat také ten z manželů, který je odpovědný za situaci.

Po podání žádosti jednou ze stran, a pokud to vyžadují okolnosti, soud rozhodne, kdo je odpovědný za rozluku (v tomto smyslu nahradil zákon z roku 1975 předchozí přisouzení viny, opustil zásadu „sankce“ na základě viny a zavedl zásadu „nápravy“ situace, kdy je soužití nesnesitelné nebo kdy by mohlo být škodlivé pro nezletilé děti).

Odpovědnost (o kterou lze žádat pouze v rozlukovém řízení) je významná při vyřízení výživného nebo v otázkách souvisejících s dědictvím. Řízení se musí účastnit státní zástupce.

Rozluka po vzájemné dohodě vychází z dohody mezi manželi, avšak stává se účinnou pouze po schválení soudem, který odpovídá za kontrolu, zda dohoda mezi manželi respektuje převažující zájmy rodiny. Zejména tehdy, kdy dohoda týkající se péče a výživy dětí není v jejich zájmu, soud předvolá strany a stanoví potřebné změny. V případech nevhodného řešení soud může odmítnout udělit svůj souhlas. Judikatura stanovila, že přítomnost státního zástupce není nutná, pokud se nejedná o nezletilé děti.

6. Jaké jsou právní důsledky soudní rozluky?

Osobní vztahy: soudní rozluka nebo rozluka po vzájemné dohodě ruší požadavek na všechny druhy pomoci v případě, kdy pár žije společně. Nadále již netrvá domněnka otcovství. Žena nepozbývá příjmení svého manžela, které bylo připojeno k jejímu vlastnímu příjmení, avšak na její žádost může soud zakázat jeho používání, pokud by toto použití mohlo způsobit těžkou újmu, a může také ženě dovolit jméno nepoužívat, pokud by jí toto použití způsobovalo újmu.

NahoruNahoru

Rozdělení majetku mezi manželi: Rozlukou se ruší společné jmění manželů.

Rodičovská odpovědnost: soud stanoví pravidla rozluky s ohledem na péči o děti a částku výživného, kterou musí dítěti platit rodič, kterému dítě nebylo svěřeno do péče. Upřednostňuje se udělit tomu z manželů, jemuž jsou děti svěřeny do péče, právo žít v domově rodiny. (Bližší informace viz v části „Rodičovská odpovědnost- Itálie“)

Vyživovací povinnost: Na základě žádosti udělí soud tomu z manželů, který není odpovědný za rozluku a který nemá dostatečné nezávislé prostředky, právo na výživné od druhého z manželů. Ten z manželů, který nemá dostatečné prostředky na obživu, má stále nárok na výživné, tj. pravidelnou částku na obživu, i když odpovídá za rozluku (bližší informace viz v části Vyživovací pohledávka - Itálie).

Judikatura má za to, že rozlukové vyrovnání by mělo být vyřízeno automaticky, stejně jako ve výslovném případě rozvodových vyrovnání.

Opatření týkající se péče o děti a výpočtu vyrovnání (pro manžela a děti) lze měnit. Neplacení výživného je trestným činem podle článku 570 trestního zákoníku.

Rozluka v případě odpovědnosti a bez odpovědnosti: Odloučení manželé, kteří nejsou odpovědni za rozluku, mají i nadále stejná dědická práva jako manželé, kteří nejsou odloučeni.

NahoruNahoru

Manželé, kteří odpovídají za rozluku, mají právo na výživné, pouze jestliže mají právo na výživné od zemřelého manžela, když probíhá dědické řízení (články 548 a 585 občanského zákoníku).

Jiné důsledky: Příkaz k rozluce uděluje právo k registraci zástavy majetku na základě rozhodnutí. V případě neplnění povinnosti a na základě žádosti oprávněné osoby může soud nařídit obstavení majetku povinné osoby a nařídit třetím stranám, které mají povinnost provádět pravidelné platby povinné osobě, aby převáděly část částky na příjemce.

7. Co se v praxi rozumí pojmem „vyslovení neplatnosti manželství“?

V článku 117 a násl. občanského zákoníku jsou definovány různé případy neplatnosti, které mohou vést k neplatnosti manželství nebo k jeho prohlášení za neplatné. Je lepší používat kategorii neplatnosti a prozkoumat zvláštní hlediska neplatnosti a rozhodného práva.

Manželství je neplatné, obsahuje-li vady uvedené v zákoně, jež musí být příslušným způsobem uplatněny.

Žaloba na zrušení manželství se neoznamuje dědicům, pokud případ již neprobíhá. Řízení o vyslovení neplatnosti manželství se musí účastnit státní zástupce.

Zdroj: Hmotná pravidla jsou uvedena v článcích 117 - 129bis občanského zákoníku.

8. Jaké jsou podmínky pro vyslovení neplatnosti manželství?

Manželství může být neplatné z následujících důvodů (článek 117 a násl. občanského zákoníku):

NahoruNahoru

 1. Jeden z manželů je stále v předchozím manželství (není svobodný). Neplatnost je absolutní a nezměnitelná. Žádost mohou předložit manželé, přímí potomci, státní zástupce nebo kdokoliv, kdo má na vyslovení neplatnosti zájem,
 2. Impedimentum criminis: pokud je manželství uzavřeno mezi dvěma osobami, z nichž jedna byla odsouzena za vraždu nebo pokus vraždy druhého z manželů. Neplatnost je absolutní a nezměnitelná a mohou ji uplatnit manželé, státní zástupce nebo kdokoliv, kdo má na vyslovení zájem,
 3. Manželství nemůže být uzavřeno z důvodu duševní nemoci - zdraví jednoho z manželů. Manželství lze zakázat po té, co se během manželství jeden z manželů stal nezpůsobilým k právním úkonům. Neplatnost manželství může namítnout opatrovník, státní zástupce nebo kdokoliv, kdo má na vyslovení neplatnosti zájem,
 4. Duševní nezpůsobilost jednoho z manželů (vrozená porucha). Neplatnost manželství může namítnout ten z manželů, který, ačkoli mu nebylo zakázáno uzavřít manželství, zjistí, že manželství uzavřel, když byl duševně nezpůsobilý. Žádost nelze podat, pokud pár žil společně po dobu delší než jeden rok po té, co dotčený manžel opět nabyl duševní schopnosti,
 5. Věk. Žádost mohou podat manželé, státní zástupce nebo rodiče. Nezletilý může jednat, až rok po té, co nabude zletilosti,
 6. Příbuzenský svazek, příbuzenský svazek z důvodu sňatku, osvojení a určení otcovství. Neplatnost mohou uplatnit manželé, státní zástupce nebo kdokoliv, kdo má na vyslovení zájem, pokud neuběhl jeden rok od svatby nebo od okamžiku, kdy by bylo možno získat povolení,
 7. Násilí, strach a omyl (souhlas dosažený násilím nebo z důvodu vážných obav způsobených okolnostmi mimo kontrolu manžela; omyl v osobě nebo omyl týkající se osobnosti druhého z manželů, jak stanovuje článek 122 občanského zákoníku). Žádosti mohou podat manželé, jejichž souhlas byl získán jedním ze způsobů uvedených výše, pokud ovšem pár společně nežije po dobu jednoho roku po ukončení příčiny násilí nebo obavy nebo od data, kdy byla zjištěn omyl,
 8. Simulace. Proti manželství může namítnout kterýkoli z manželů, který manželství uzavřel se souhlasem, že nebude plnit povinnosti nebo že neuplatní práva související s manželstvím. Žádosti musí být podány do jednoho roku od sňatku, anebo pokud spolu pár žil jako manžel a manželka po sňatku i jen po velmi krátkou dobu.

9. Jaké jsou právní důsledky vyslovení neplatnosti manželství?

Pokud manželé jednali v dobré víře (tj. nebyli si v době uzavření manželství vědomi překážky), se manželství považuje za platné, dokud není prohlášeno za neplatné, přičemž účinnost prohlášení za neplatné je ex nunc (putativní manželství). Děti narozené nebo počaté během manželství se považují za manželské, a proto se jich týkají pravidla pro rozluku párů s dětmi.

NahoruNahoru

Soud smí také požadovat, aby manželé poskytovali pravidelné platby druhému z manželů, avšak ne po dobu delší než tři roky, pokud druhý z manželů nemá odpovídající prostředky a znovu neuzavřel manželství.

Pokud pouze jeden z manželů jednal v dobré víře, týkají se účinky putativního manželství pouze tohoto z manželů a dětí. Ten z manželů, který jednal se zlým úmyslem, musí zaplatit spravedlivou náhradu odpovídající výživnému na dobu tří let a platit výživné, pokud nejsou odpovědné žádné jiné osoby.

Pokud oba manželé jednali se zlým úmyslem, má manželství účinek na děti narozené nebo počaté během tohoto manželství, pokud k prohlášení manželství za neplatné nedojde na základě dvojího manželství nebo soulože mezi příbuznými. Děti narozené v manželství, které bylo prohlášeno za neplatné z důvodu dvojího manželství, mohou získat status nemanželského dítěte s určeným otcovstvím.

Dobrá víra se předpokládá a musí být přítomna pouze v okamžiku, kdy byl uzavřen manželský svazek.

10. Existují alternativní mimosoudní prostředky určené k řešení otázek týkajících se rozvodu, aniž by bylo nutné obracet se na soud?

Neexistují žádné alternativní prostředky určené k řešení otázek týkajících se rozvodu (nebo rozluky) a zejména neexistuje možnost rodinné mediace. Parlament v současnosti posuzuje návrh právních předpisů umožňujících rodinnou mediaci, jejíž účelem je umožnit manželům dosáhnout dohody o péči o děti.

NahoruNahoru

11. Kde mám podat žádost („petition“) o rozvod/rozluku/vyslovení neplatnosti manželství? Jaké náležitosti musí být splněny a jaké dokumenty bych měl(a) přiložit ke své žádosti?

Na rozlukové řízení se vztahují pravidla rozvodového řízení, pokud ovšem nejsou neslučitelná. V tomto případě se použijí články 706 a násl. občanského soudního řádu.

Řízení má formu zvláštního šetření, které se řídí jinými pravidly, než jsou pravidla pro běžná řízení, a to zejména v souvislosti s předběžnou fází.

Příslušnost: Soud zasedá jako senát v místě bydliště odpůrce, nebo pokud nelze zjistit místo pobytu odpůrce nebo pokud odpůrce žije v zahraničí, v místě bydliště navrhovatele. V případě, že obě strany žijí v zahraničí, může případ projednávat kterýkoli soud v zemi. Pokud se jedná o rozvod po vzájemné dohodě, mohou si manželé zvolit místo bydliště kteréhokoli z nich.

Řízení: Žádost o rozvod se podává soudnímu úředníkovi příslušného soudu. Oznamovací dokumenty by měly být přiloženy k žádosti, ale mohou být také předloženy při jednání. Žadatel je zodpovědný za to, že druhému z manželů bude oznámeno podání žádosti a příkaz předsedajícího soudce s udáním data jednání s manželi. Pokud pokus o smíření během jednání před předsedajícím soudcem bude neúspěšný, vydá předsedající soudce předběžné příkazy v zájmu manželů a jejich dětí a stanoví datum jednání před vyšetřujícím soudcem, který případ vyšetří v souladu s pravidly vyšetřovacího řízení.

NahoruNahoru

Rozvod po vzájemné dohodě: Společná žádost předpokládá, že manželé s rozvodem souhlasí a že souhlasí s následnými podmínkami s ohledem na děti a finanční vztahy. Řízení je zjednodušeno.

Zdroje: Zákon č. 898 z roku 1970 a jeho následné změny. V případě soudní rozluky se použijí také články 706 - 711 občanského soudního řádu.

12. Mohu získat právní pomoc na pokrytí nákladů řízení?

Je možné získat právní pomoc a tudíž i právního zástupce, aniž by příjemce právní pomoci musel platit náklady na obhajobu a další soudní náklady. Právní pomoc je k dispozici také cizím státním občanům oprávněně pobývajícím v Itálii. Podmínky způsobilosti lze nalézt v zákoně č. 1990/217 a v informačním letáku o právní pomoci. Jelikož žádost musí být předložena advokátní komoře, lze informace získat na webových stránkách příslušné advokátní komory (adresa advokátní komory v Římě je www.ordineavvocati.roma.it italiano) a na stránkách Ministerstva spravedlnosti www.giustizia.it/servizi_cittadino/patrocinio_stato.htm English - franÂ?ais - italiano.

NahoruNahoru

Zdroj: Zákon č. 217 z roku 1990 ve znění zákona č. 134 z roku 2001.

13. Je možné podat opravný prostředek proti rozhodnutí týkajícímu se rozvodu/rozluky/vyslovení neplatnosti manželství?

Proti rozhodnutí o rozvodu, rozluce nebo vyslovení neplatnosti manželství za je možno podat opravný prostředek. Rozhodnutí v rozvodovém řízení, které není konečné (např. probíhá řízení s cílem rozhodnout o vyrovnání), nebo proti rozhodnutí v rozlukovém řízení, které není konečné (např. kdy probíhá řízení s cílem rozhodnout o osobě odpovědné za rozluku nebo o vyrovnání), nelze napadnout zvláštním opravným prostředkem (tj. společně s konečným rozsudkem). Tato rozhodnutím být napadena v souladu se zákonem.

14. Co musím udělat pro to, aby rozhodnutí o rozvodu/rozluce/vyslovení neplatnosti manželství, které vynesl soud v jiném členském státě, bylo uznáno v Itálii?

V tomto případě se použije nařízení (ES) č. 2201/2003 ze dne 27. listopadu 2003, které stanovuje standardní postup ve všech členských státech EU.

Uznání je automatické. Po konečném rozhodnutí o rozvodu, rozluce nebo vyslovení neplatnosti manželství proto není potřeba žádného řízení pro aktualizaci zápisu v matrice daného členského státu.

Zúčastněné strany si však mohou nechat vydat prohlášení o tom, že rozhodnutí musí nebo nesmí být uznáno. Uvedené nařízení stanovuje zvláštní důvody pro neuznání. Žádost (ve formě odvolání) musí být podána u odvolacího soudu s místní příslušností (s odvoláním na místo použití rozhodnutí a v souladu s vnitřními pravidly). Soud rozhodne bez odkladu (nebo sporného řízení), přičemž rozhodnutí bude oznámeno žadateli.

NahoruNahoru

15. Na jaký soud se mám obrátit, pokud chci podat námitku proti uznání rozhodnutí o rozvodu/rozluce/vyslovení neplatnosti manželství vydaného příslušným soudem v jiném členském státě? Jaké řízení se v těchto případech použije?

Každá strana může podat opravný prostředek proti rozhodnutí o uznání u odvolacího soudu, který rozhodnutí vydal, do jednoho měsíce od jeho oznámení (do dvou měsíců, má-li druhá strana bydliště v jiné zemi). V této druhé fázi se uplatňuje zásada sporu a standardní pravidla řízení.

Proti rozhodnutí o opravném prostředku se lze odvolat ke kasačnímu soudu (srov. přílohy k uvedenému nařízení).

16. Jaké rozvodové právo použije soud v rozvodovém řízení mezi dvěma manželi, kteří nebydlí v Itálii nebo kteří mají různá státní občanství?

Rozluka a rozvod se řídí vnitrostátními právními předpisy společnými pro oba manžele v okamžiku podání žádosti o rozluku nebo rozvod. V případě, že manželé mají rozdílná státní občanství, rozhodne soud o rozhodném právu podle toho, ve které zemi převážně manželský pár žije.

V případech, kdy cizí rozhodné právo neobsahuje ustanovení o rozluce nebo rozvodu, použije se italské právo (článek 31 zákona č. 218 z roku 1995), přičemž v takových případech převažuje lex fori. Je třeba poznamenat, že italské právo se použije bez ohledu na to, zda je navrhovatel italským státním občanem, a jeho použití může požadovat cizí státní občan ve smíšeném manželství nebo v manželství, kde jsou oba manželé cizími státními občany.

V souvislosti s touto otázkou je třeba poznamenat, že italští manželé, kteří podali žádost o rozluku nebo rozvod v Itálii podléhají italskému právu, i když nemají bydliště v Itálii. Manželé s rozdílným státním občanství podléhají právu země, ve které manželský pár převážně žije. Pokud však právo dotčené země neumožňuje rozluku nebo rozvod, použije (italský) soud italské právo.

« Rozvod - Obecné informace | Itálie - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 09-10-2007

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království