Europeiska Kommissionen > ERN > Äktenskapsskillnad > Irland

Senaste uppdatering: 02-05-2005
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Äktenskapsskillnad - Irland

EJN logo

Sidan är inaktuell. Den ursprungliga språkversionen har uppdaterats och flyttats till den europeiska juridikportalen.


 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Vilka krav måste vara uppfyllda för att makarna ska kunna få en dom på äktenskapsskillnad? 1.
2. På vilka grunder kan man få äktenskapsskillnad? 2.
3. Vilka konsekvenser får en äktenskapsskillnad när det gäller 3.
a) makarnas personliga förhållanden? a)
b) fördelningen av makarnas egendom? b)
c) makarnas gemensamma, underåriga barn? (Se ”Föräldraansvar i Irland”) c)
d) underhållsskyldighet gentemot den andra maken? (Se ”Underhållsskyldighet i Irland”) d)
4. Vad är den praktiska innebörden av begreppet hemskillnad (separation) ? 4.
5. Vilka är villkoren för hemskillnad? 5.
6. Vad får en hemskillnad för rättsliga följder? 6.
7. Vad är den praktiska innebörden av begreppet annullering av äktenskap? 7.
8. Vilka krav måste vara uppfyllda för att ett äktenskap ska annulleras? 8.
9. Vad blir den rättsliga följden av en annullering av ett äktenskap? 9.
10. Kan man lösa frågor som har med äktenskapsskillnaden att göra på annat sätt än genom att väcka talan i domstol? 10.
11. I vilken domstol ansöker man om äktenskapsskillnad/hemskillnad/annullering av äktenskap? Vilka krav måste man då iaktta och vilka handlingar ska man bifoga? 11.
12. Kan man få rättshjälp för att täcka kostnaderna i målet? 12.
13. Kan en dom på äktenskapsskillnad/hemskillnad/annullering av äktenskap överklagas? 13.
14. Hur ska man göra för att få en i en annan medlemsstat meddelad dom på äktenskapsskillnad/hemskillnad/annullering av äktenskap erkänd i Irland? 14.
15. Till vilken domstol ska man vända sig för att begära omprövning av ett beslut att i Irland erkänna en dom på äktenskapsskillnad/hemskillnad/annullering av äktenskap som har meddelats i en annan medlemsstat? Hur handläggs sådana mål? 15.
16. Vilken lands lag tillämpas i ett mål om äktenskapsskillnad mellan makar som inte har hemvist i Irland eller har olika medborgarskap? 16.

 

1. Vilka krav måste vara uppfyllda för att makarna ska kunna få en dom på äktenskapsskillnad?

Att en av makarna har ”domicil” i Irland den dag då förfarandet inleds

ELLER

att en av makarna har haft hemvist i Irland under en oavbruten period av ett år omedelbart före den dagen.

§ 39. 1 a och b i Family Law (Divorce) Act, 1996 (alla paragrafhänvisningar gäller denna lag om inget annat anges).

2. På vilka grunder kan man få äktenskapsskillnad?

 1. Att makarna den dag då förfarandet inleds under de senaste fem åren har levt åtskilda under en period av minst fyra år eller under flera perioder som tillsammans utgör minst fyra år
  OCH
 2. att det saknas rimliga utsikter till försoning mellan makarna
  OCH
 3. att de åtgärder som domstolen (grevskapsdomstol eller High Court, § 38. 1) anser vara lämpliga har vidtagits eller kommer att vidtas med avseende på makarna och eventuella familjemedlemmar som är beroende av makarna.

§ 5. 1

3. Vilka konsekvenser får en äktenskapsskillnad när det gäller

a) makarnas personliga förhållanden?
b) fördelningen av makarnas egendom?
c) makarnas gemensamma, underåriga barn? (Se ”Föräldraansvar i Irland”)
d) underhållsskyldighet gentemot den andra maken? (Se ”Underhållsskyldighet i Irland”)
 1. Genom domen upplöses äktenskapet och parterna i det äktenskapen kan gifta om sig (§ 10. 1).
 2. När domstolen meddelar en dom på äktenskapsskillnad kan den även meddela beslut om fördelning av egendomen (§ 14. 1) : egendom kan säljas, delas lika eller överföras till den ena parten.
 3. När en dom om äktenskapsskillnad har meddelats kan domstolen besluta på det sätt den anser vara lämpligt om vårdnaden om och umgängesrätten med familjens barn (§ 5. 2). Barnens bästa går före alla andra hänsyn.
 4. När en dom om äktenskapsskillnad har meddelats kan domstolen utfärda ett underhållsbeslut till förmån för en make. Det upphör att gälla om maken gifter om sig (§ 13).
  Domstolen kan besluta att en del av den ena makens intjänade pensionsrättigheter överförs till den andra maken om denne har väldigt låg pension eller ingen alls (§ 17).

4. Vad är den praktiska innebörden av begreppet hemskillnad (separation) ?

En hemskillnad har i praktiken samma konsekvenser som en äktenskapsskillnad, förutom när det gäller rätten att gifta om sig och arvsrätten enligt Succession Act, 1965.

Till börjanTill början

5. Vilka är villkoren för hemskillnad?

Ett eller flera av följande:

 1. Äktenskapsbrott.
 2. Grymhet eller annat oacceptabelt uppförande.
 3. Att ena maken har övergivit den andra sedan ett år tillbaka.
 4. Att makarna har levt åtskilda i ett års tid och båda makarna samtycker till ansökan.
 5. Att makarna har levt åtskilda i tre års tid.
 6. Att under ett års tid inte har rått ett normalt äktenskapligt förhållande (§ 2 i Judicial Separation and Family Law Reform Act, 1989).

6. Vad får en hemskillnad för rättsliga följder?

Se svaret på fråga 4 ovan. En hemskillnad kan inte omvandlas till äktenskapsskillnad och är inte en förutsättning för äktenskapsskillnad. Att det redan finns en dom om hemskillnad kan dock till viss del fungera som bevisning för att skilsmässogrund föreligger vid en ansökan om äktenskapsskillnad.

7. Vad är den praktiska innebörden av begreppet annullering av äktenskap?

Om ett äktenskap annulleras är det detsamma som om makarna aldrig hade varit gifta med varandra.

8. Vilka krav måste vara uppfyllda för att ett äktenskap ska annulleras?

Ett av följande villkor måste vara uppfyllda:

 • Att en av makarna har ”domicil” i Irland den dag förfarandet inleds,
 • att en av makarna har haft hemvist i Irland under ett års tid före den dagen,
 • en av makarna har avlidit före den dagen

och

Till börjanTill början

 • hade ”domicil” i Irland när han eller hon avled eller
 • hade haft hemvist i Irland under ett års tid före den dagen.

9. Vad blir den rättsliga följden av en annullering av ett äktenskap?

Äktenskapet anses aldrig ha existerat överhuvudtaget. Båda parterna är fria att gifta om sig.

10. Kan man lösa frågor som har med äktenskapsskillnaden att göra på annat sätt än genom att väcka talan i domstol?

Frågor som rör ekonomi och egendom och frågor som rör barn som är beroende av makarna kan lösas genom medling utan att man vänder sig till domstol, men endast domstolen kan meddela dom på hemskillnad eller äktenskapsskillnad.

11. I vilken domstol ansöker man om äktenskapsskillnad/hemskillnad/annullering av äktenskap? Vilka krav måste man då iaktta och vilka handlingar ska man bifoga?

Grevskapsdomstolarna (Circuit Court) eller High Court har behörighet att behandla ansökningar om äktenskapsskillnad, hemskillnad och annullering av äktenskap.

En ansökan om äktenskapsskillnad eller hemskillnad i grevskapsdomstol inleds genom att en ansökan (Civil Bill) lämnas till grevskapsdomstolens kansli (se Order 59 Rule 4 i Circuit Court Rules 2001).

Ansökan om äktenskapsskillnad eller hemskillnad i High Court inleds genom en särskild stämningsansökan (Special Summons) som utfärdas av det centrala kansliet (se Order 70A i Rules of the Superior Courts, S.1 nr 343, 1997). Ansökan om annullering av äktenskap i High Court inleds genom att man lämnar in en ansökan till det centrala kansliet (Order 70 i Rules of the Superior Courts).

Till börjanTill början

12. Kan man få rättshjälp för att täcka kostnaderna i målet?

Ja, genom rättshjälpsmyndigheten (Legal Aid Board) , förutsatt att du uppfyller de ekonomiska kraven.

13. Kan en dom på äktenskapsskillnad/hemskillnad/annullering av äktenskap överklagas?

Grevskapsdomstolarnas beslut om äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering av äktenskap kan överklagas till High Court. High Courts beslut i ett ärende som överklagats från grevskapsdomstol är slutligt och kan inte överklagas (§ 39 i Courts of Justice Act, 1936).

Alla beslut om äktenskapsskillnad, hemskillnad eller annullering av äktenskap som meddelas av High Court och där förfarandet inletts i High Court kan överklagas till högsta domstolen (Supreme Court).

14. Hur ska man göra för att få en i en annan medlemsstat meddelad dom på äktenskapsskillnad/hemskillnad/annullering av äktenskap erkänd i Irland?

Vänd dig till domstolen (grevskapsdomstol eller High Court) i Irland (§ 29 d och e i Family Law Act 1995) för erkännande i ett enskilt fall. Ansökan i grevskapsdomstol görs genom ansökan (Civil Bill). Ansökan till High Court görs genom särskild stämningsansökan (Special Summons).

15. Till vilken domstol ska man vända sig för att begära omprövning av ett beslut att i Irland erkänna en dom på äktenskapsskillnad/hemskillnad/annullering av äktenskap som har meddelats i en annan medlemsstat? Hur handläggs sådana mål?

Domstolarna i Irland – dvs. High Court eller grevskapsdomstol – avgör med anledning av äktenskapsskillnadens konstitutionella status huruvida äktenskapsskillnad som beviljats utomlands kan erkännas i Irland eller inte.

16. Vilken lands lag tillämpas i ett mål om äktenskapsskillnad mellan makar som inte har hemvist i Irland eller har olika medborgarskap?

Villkoren för att få äktenskapsskillnad i Irland anges i fråga 1 ovan. En make som inte bor i Irland eller som inte är irländsk kan ansöka om äktenskapsskillnad i Irland om han eller hon uppfyller något av kraven i § 39. 1 a och b i Family Law (Divorce) Act, 1996. I Irland är behörigheten i mål om äktenskapsskillnad baserad på hemvist och inte på medborgarskap.

Ytterligare information« Äktenskapsskillnad - Allmän information | Irland - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 02-05-2005

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket