Európska komisia > EJS > Rozvod > Írsko

Posledná úprava: 20-06-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Rozvod - Írsko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. Stránka v pôvodnej jazykovej verzii bola aktualizovaná a nájdete ju na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

1. Aké sú podmienky dosiahnutia rozvodu? 1.
2. Aké sú dôvody na rozvod? 2.
3. Aké sú právne dôsledky rozvodu na: 3.
a) osobné vzťahy medzi manželmi (napríklad priezvisko)? a)
b) rozdelenie majetku medzi manželov? b)
c) maloleté deti manželov (napríklad rodičovská zodpovednosť a nároky na výživné? (pozri „Rodičovská zodpovednosť - Írsko”) c)
d) povinnosť platiť výživné manželskému partnerovi? (pozri „Nároky na výživné – Írsko”) d)
4. Čo v praxi znamená „súdna rozluka“? 4.
5. Aké sú dôvody právnej rozluky? 5.
6. Aké sú právne dôsledky súdnej rozluky? 6.
7. Čo v praxi znamená „anulovanie manželstva“? 7.
8. Aké sú dôvody anulovania manželstva? 8.
9. Aké sú právne dôsledky anulovania manželstva? 9.
10. Existujú alternatívne mimosúdne prostriedky riešenia otázok týkajúcich sa rozvodu? 10.
11. Kde treba podať žiadosť (návrh) o rozvod/súdnu rozluku/anulovanie manželstva? Aké formality je potrebné dodržať a aké doklady musím pripojiť k žiadosti? 11.
12. Môžem získať právnu pomoc na úhradu nákladov na konanie? 12.
13. Je možné odvolať sa proti rozhodnutiu o rozvode/právnej rozluke/anulovaní manželstva? 13.
14. Aký je postup, ak mám rozhodnutie o rozvode/právnej rozluke/anulovaní manželstva vydané súdom v inom členskom štáte, ktorý je uznaný v Írsku? 14.
15. Na ktorý súd v Írsku sa mám obrátiť s odvolaním proti rozhodnutiu o rozvode/právnej rozluke/anulovaní manželstva vydaného súdom v inom členskom štáte? Aký je postup v tomto prípade? 15.
16. Aké rozvodové právo uplatňuje súd v rozvodovom konaní medzi manželmi, ktorí nemajú bydlisko v Írsku alebo ktorí majú odlišnú štátnu príslušnosť? 16.

 

1. Aké sú podmienky dosiahnutia rozvodu?

Jeden z manželov mal bydlisko v Írsku v deň začatia procesu.

ALEBO

Jeden z manželov sa zvyčajne zdržiaval v Írsku po celú dobu jedného roka, ktorá končí v ten deň.

Oddiel 39 ods. 1 písm. a) a b) zákona o rodine (Rozvod) z roku 1996.

2. Aké sú dôvody na rozvod?

 1. Ak manželia v deň začatia procesu žili oddelene nepretržite štyri roky počas predchádzajúcich piatich rokov,

  A

 2. Neexistuje reálna možnosť zmierenia manželov,

  A

 3. Ak existuje také ustanovenie, ktoré súd (obvodný súd (Circuit Court) spolu s vyšším súdom (High Court) – oddiel 38 ods. 1 považuje za vhodné alebo bude ustanovené pre manželov a závislých rodinných príslušníkov.

Oddiel 5 ods. 1 zákona.

3. Aké sú právne dôsledky rozvodu na:

a) osobné vzťahy medzi manželmi (napríklad priezvisko)?

neuvádza sa

b) rozdelenie majetku medzi manželov?

neuvádza sa

c) maloleté deti manželov (napríklad rodičovská zodpovednosť a nároky na výživné? (pozri „Rodičovská zodpovednosť - Írsko”)

neuvádza sa

d) povinnosť platiť výživné manželskému partnerovi? (pozri „Nároky na výživné – Írsko”)
 1. Manželstvo, ktoré je predmetom rozhodnutia, sa týmto zrušuje a každý z manželov sa môže znovu zosobášiť – oddiel 10 ods. 1.
 2. Pri vydaní rozhodnutia o rozvode môže súd vydať príkaz o úprave majetku – oddiel 14 ods. 1 zákona – majetok sa môže predať, rozdeliť na rovnaké časti alebo previesť na meno jedného z manželov.
 3. Po vydaní rozhodnutia o rozvode môže súd vydať také usmernenia, aké bude považovať za správne v súvislosti so spokojnosťou, opatrovníctvom alebo právom na prístup ktorémukoľvek dotknutému závislému rodinnému príslušníkovi, ktorý je dieťaťom – oddiel 5 ods. 2 zákona. Spokojnosť dieťaťa je prvoradá.
 4. Pri vydaní rozhodnutia o rozvode môže súd vydať príkaz o vyživovaní v prospech ktoréhokoľvek manželského partnera, ktorý stratí platnosť pri opätovnom sobáši poberajúceho partnera – oddiel 13 zákona.

  Súd môže tiež nariadiť úpravu dôchodku v prospech ktoréhokoľvek manželského partnera – oddiel 17 zákona.

  HoreHore

4. Čo v praxi znamená „súdna rozluka“?

A Súdna rozluka v praxi znamená rozvod so všetkými jeho dôsledkami s výnimkou práva opätovného sobáša a zachovania práv podľa zákona o následníctve z roku 1965.

5. Aké sú dôvody právnej rozluky?

Jeden alebo viacero z týchto dôvodov:

 1. nevera
 2. nevhodné správanie a krutosť
 3. opustenie počas jedného roka
 4. oddelené bývanie počas jedného roka a súhlas oboch manželských partnerov
 5. oddelené bývanie počas troch rokov
 6. žiadny normálny manželský vzťah počas jedného roka – oddiel 2 reformného zákona o súdnej rozluke a rodine z roku 1989

6. Aké sú právne dôsledky súdnej rozluky?

Pozri odpoveď 4. Súdna rozluka sa nedá zmeniť na rozvod a nie je podmienkou rozvodu. Ale predbežné rozhodnutie o súdnej rozluke môže poslúžiť ako jeden z dôkazov pri žiadosti o rozvod.

7. Čo v praxi znamená „anulovanie manželstva“?

Znamená to, akoby manželia neboli nikdy zosobášení.

8. Aké sú dôvody anulovania manželstva?

Musí byť splnená jedna z týchto podmienok:

 • Jeden z manželov mal bydlisko v Írsku v deň začatia procesu
 • Jeden z manželov sa v tom termíne zvyčajne zdržiaval v Írsku po dobu jedného roka
 • Jeden z manželov pred tým termínom zomrel

a

HoreHore

 • mal v čase úmrtia bydlisko v Írsku alebo
 • sa v tom termíne zvyčajne zdržiaval v Írsku po dobu jedného roka.

9. Aké sú právne dôsledky anulovania manželstva?

V prvom rade sa manželstvo posudzuje tak, akoby nikdy neexistovalo. Každý z manželov môže uzavrieť nový sobáš.

10. Existujú alternatívne mimosúdne prostriedky riešenia otázok týkajúcich sa rozvodu?

Otázky majetku a financií aj otázky, ktoré sa týkajú závislého potomstva, je možné riešiť sprostredkovanou dohodou bez toho, aby bolo potrebné obrátiť sa na súd, ale len súd môže udeliť súdnu rozluku alebo rozhodnutie o rozvode.

11. Kde treba podať žiadosť (návrh) o rozvod/súdnu rozluku/anulovanie manželstva? Aké formality je potrebné dodržať a aké doklady musím pripojiť k žiadosti?

Obvodný súd spolu s vyšším súdom majú právomoc prijať žiadosť o rozvod/súdnu rozluku/anulovanie.

Žiadosť o rozvod/súdnu rozluku na obvodnom súde sa rieši na základe občianskeho zákona na relevantnom obvodnom súde a postup sa riadi príkazom 59 predpisom 4 predpisov obvodného súdu z roku 2001.

Žiadosť o rozvod/súdnu rozluku na vyšší súd sa začína riešiť osobitným predvolaním, ktoré vydá ústredná kancelária. Postup sa riadi príkazom 70A predpisov najvyšších súdov (S.1 č. 343 z roku 1997). Žiadosť o anulovanie sa začína riešiť podaním návrhu do ústrednej kancelárie. Postup sa riadi príkazom 70 predpisov Najvyššieho súdu.

HoreHore

12. Môžem získať právnu pomoc na úhradu nákladov na konanie?

Áno – prostredníctvom Rady právnej pomoci s prihliadnutím na testovanie financií.

13. Je možné odvolať sa proti rozhodnutiu o rozvode/právnej rozluke/anulovaní manželstva?

Rozhodnutie vyššieho súdu o odvolaní proti rozhodnutiu obvodného súdu v procesoch rozvodu/súdnej rozluky/anulovania je konečné a nie je proti nemu možné odvolanie – oddiel 39 zákona o súdoch z roku 1936.

Odvolanie na všetky rozhodnutia vyššieho súdu idú na Najvyšší súd v procesoch rozvodu/súdnej rozluky/anulovania, ktoré sa začínajú na vyššom súde.

14. Aký je postup, ak mám rozhodnutie o rozvode/právnej rozluke/anulovaní manželstva vydané súdom v inom členskom štáte, ktorý je uznaný v Írsku?

Podajte si žiadosť o konkrétne vyhlásenie na súd (obvodný alebo vyšší) v Írsku podľa oddielu 29 písm. d)/e) zákona o rodine z roku 1995. Žiadosť na obvodný súd je v súlade s občianskym zákonom. Žiadosť na vyšší súd sa vybavuje prostredníctvom osobitného predvolania.

15. Na ktorý súd v Írsku sa mám obrátiť s odvolaním proti rozhodnutiu o rozvode/právnej rozluke/anulovaní manželstva vydaného súdom v inom členskom štáte? Aký je postup v tomto prípade?

Pre ústavný štatút rozvodu určia írske súdy, či rozvod získaný v zahraničí sa môže uznať v Írsku, to znamená vyšší alebo obvodný súd.

16. Aké rozvodové právo uplatňuje súd v rozvodovom konaní medzi manželmi, ktorí nemajú bydlisko v Írsku alebo ktorí majú odlišnú štátnu príslušnosť?

Podmienky získania rozvodu v Írsku sú uvedené v odseku 1. Manželský partner, ktorý nežije v Írsku alebo ktorý nie je Ír, môže požiadať o rozvod v Írsku, ak spĺňa jednu z podmienok uvedených v oddiele 39 ods. 1 pís. a) a b) zákona o rodine z roku 1996. Írska súdna právomoc sa zakladá na bydlisku, a nie na štátnej príslušnosti.

Bližšie informácie

 • Súdna služba Írsko English
 • Oáza: Informácie o verejnej službe English

« Rozvod - Všeobecné informácie | Írsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 20-06-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo