Europese Commissie > EJN > Echtscheiding > Ierland

Laatste aanpassing: 02-05-2005
Printversie Voeg toe aan favorieten

Echtscheiding - Ierland

EJN logo

Deze pagina is vervallen. De originele taalversie is bijgewerkt en verplaatst naar het Europees e-justitieportaal.


 

INHOUDSOPGAVE

1. Wat zijn de voorwaarden voor een echtscheiding? 1.
2. Welke echtscheidingsgronden bestaan er? 2.
3. Wat zijn de juridische gevolgen van echtscheiding als het gaat om: 3.
a) de persoonlijke betrekkingen tussen de echtgenoten (bijv. de familienaam) ? a)
b) de verdeling van het vermogen van de echtgenoten? b)
c) the minor children of the spouses (e.g. parental responsibility and maintenance claims? (see “Parental responsibility - Ireland”) c)
d) the obligation to pay maintenance to the other spouse? (See “Maintenance Claims - Ireland”) d)
4. Wat betekent “scheiding van tafel en bed” in de praktijk? 4.
5. Wat zijn de gronden voor een “scheiding van tafel en bed”? 5.
6. Wat zijn de juridische gevolgen van een “scheiding van tafel en bed”? 6.
7. Wat betekent “nietigverklaring van het huwelijk” in de praktijk? 7.
8. Wat zijn de gronden voor de nietigverklaring van het huwelijk? 8.
9. Wat zijn de juridische gevolgen van de nietigverklaring van het huwelijk? 9.
10. Bestaan er alternatieve mogelijkheden om problemen die samenhangen met een echtscheiding op te lossen, zonder dat de rechter wordt ingeschakeld? 10.
11. Waar moet het verzoek tot echtscheiding/scheiding van tafel en bed/nietigverklaring van het huwelijk worden ingediend? Welke formaliteiten moeten worden nageleefd en welke documenten moet ik met mijn verzoek meesturen? 11.
12. Kan ik in aanmerking komen voor rechtsbijstand om de kosten van de procedure te dekken? 12.
13. Kan beroep worden aangetekend tegen een beslissing over de echtscheiding/ scheiding van tafel en bed/nietigverklaring van het huwelijk? 13.
14. Wat moet ik doen om een door een rechtbank in een land van de Europese Unie gewezen beslissing over echtscheiding/scheiding van tafel en bed/nietigverklaring van het huwelijk in Ierland te laten erkennen? 14.
15. Tot welk gerecht moet ik mij wenden om een verzoek in te dienen om een door een rechtbank in een land van de Europese Unie gewezen beslissing over echtscheiding/scheiding van tafel en bed/nietigverklaring van het huwelijk in een andere lidstaat te laten erkennen? Welke procedure is in dit geval van toepassing? 15.
16. Wat is het toepasselijk recht in een echtscheidingsproces tussen echtgenoten die niet in Ierland wonen of een verschillende nationaliteit hebben? 16.

 

1. Wat zijn de voorwaarden voor een echtscheiding?

Eén van beide echtgenoten was woonachtig in Ierland op de datum waarop de procedure werd ingeleid.

OF

Eén van beide echtgenoten had gedurende een periode van één jaar eindigend op die datum zijn of haar gewoonlijke verblijfplaats in Ierland

Artikel 39, lid 1, onder a) en b) , van de Family Law (Divorce) Act, 1996 (Wet familierecht (echtscheiding) ).

2. Welke echtscheidingsgronden bestaan er?

 1. Dat op de datum waarop de procedure werd ingeleid de echtgenoten gedurende vier jaar of in de voorafgaande vijf jaar ten minste vier jaar gescheiden van elkaar hebben geleefd
  EN
 2. Dat er geen redelijk vooruitzicht bestaat op verzoening tussen de echtgenoten,
  EN
 3. Dat een door de rechtbank (de Circuit Court en de High Court – Artikel 38, lid 1) gepast geachte regeling bestaat of zal worden getroffen voor de echtgenoten en de afhankelijke gezinsleden

Artikel 5, lid 1, van genoemde wet.

3. Wat zijn de juridische gevolgen van echtscheiding als het gaat om:

a) de persoonlijke betrekkingen tussen de echtgenoten (bijv. de familienaam) ?

Niet beantwoord.

b) de verdeling van het vermogen van de echtgenoten?

Niet beantwoord.

c) the minor children of the spouses (e.g. parental responsibility and maintenance claims? (see “Parental responsibility - Ireland”)
d) the obligation to pay maintenance to the other spouse? (See “Maintenance Claims - Ireland”)
 1. Het huwelijk waarop het echtscheidingsvonnis betrekking heeft, wordt ontbonden en het staat beide partijen vrij opnieuw te huwen – Artikel 10, lid 1
 2. In het kader van het echtscheidingsvonnis kan de rechtbank een beschikking inzake de verdeling van het vermogen geven - Artikel 14, lid 1, van de wet -, het vermogen kan worden verkocht, gelijkelijk of individueel worden verdeeld of op naam van één van beide partijen worden gezet
 3. In het kader van het echtscheidingsvonnis kan de rechtbank de regelingen treffen die de rechtbank gepast acht voor het welzijn van, het gezag over, of het recht op omgang met alle betrokken afhankelijke gezinsleden zijnde kinderen – Artikel 5, lid 2, van de wet. Het welzijn van het kind staat voorop.
 4. In het kader van een echtscheidingsvonnis kan de rechtbank één van beide echtgenoten ertoe verplichten de andere echtgenoot alimentatie te betalen, welke plicht ophoudt als de begunstigde echtgenoot hertrouwt – Artikel 13 van de wet
  De rechtbank kan ook ten behoeve van één van beide echtgenoten een beschikking inzake pensioenverrekening geven – Artikel 17 van de wet.

4. Wat betekent “scheiding van tafel en bed” in de praktijk?

Scheiding van tafel en bed betekent in de praktijk een echtscheiding met alle gevolgen, met uitzondering van het recht om te hertrouwen en behoud van rechten in het kader van de Succession Act, 1965 (Successiewet).

Bovenkant paginaBovenkant pagina

5. Wat zijn de gronden voor een “scheiding van tafel en bed”?

Eén of meer van de volgende:

 1. overspel
 2. onredelijk gedrag en wreedheid
 3. verlating gedurende een jaar
 4. gescheiden leven gedurende 1 jaar en beide echtgenoten stemmen in met het verzoek
 5. gescheiden leven gedurende 3 jaar
 6. geen normale huwelijksrelatie gedurende 1 jaar – Artikel 2 van de Judicial Separation and Family Law Reform Act, 1989 (Wet tot hervorming van de scheiding van tafel en bed en het familierecht)

6. Wat zijn de juridische gevolgen van een “scheiding van tafel en bed”?

Zie antwoord 4 hierboven. Een scheiding van tafel en bed kan niet in een echtscheiding worden omgezet en is geen noodzakelijke voorwaarde voor echtscheiding. Het vooraf bestaan van een vonnis van scheiding van tafel en bed kan evenwel van pas komen bij de bij een verzoek tot echtscheiding geldende bewijslast.

7. Wat betekent “nietigverklaring van het huwelijk” in de praktijk?

Deze term betekent dat voor elk van de partijen van een nietig verklaard huwelijk geldt dat het is alsof hij/zij nooit met de ander gehuwd is geweest.

8. Wat zijn de gronden voor de nietigverklaring van het huwelijk?

Aan één van de volgende voorwaarden moet worden voldaan:

 • Eén van beide echtgenoten was woonachtig in Ierland op de datum waarop de procedure werd ingeleid
 • Eén van beide echtgenoten had op die datum gedurende 1 jaar zijn of haar gewoonlijke verblijfplaats in Ierland
 • Eén van beide echtgenoten overleed vóór die datum

en

Bovenkant paginaBovenkant pagina

 • was woonachtig in Ierland ten tijde van overlijden of
 • had op die datum gedurende 1 jaar zijn of haar gewoonlijke verblijfplaats in Ierland.

9. Wat zijn de juridische gevolgen van de nietigverklaring van het huwelijk?

Het huwelijk wordt geacht nooit te hebben bestaan. Beide partijen zijn vrij om te hertrouwen.

10. Bestaan er alternatieve mogelijkheden om problemen die samenhangen met een echtscheiding op te lossen, zonder dat de rechter wordt ingeschakeld?

Voor financiële en eigendomsproblemen en problemen die te maken hebben met afhankelijke kinderen kan via bemiddeling een compromis worden gezocht zonder dat de rechtbank hoeft te worden ingeschakeld. Een vonnis van scheiding van tafel en bed of van echtscheiding kan evenwel alleen door de rechter worden uitgesproken.

11. Waar moet het verzoek tot echtscheiding/scheiding van tafel en bed/nietigverklaring van het huwelijk worden ingediend? Welke formaliteiten moeten worden nageleefd en welke documenten moet ik met mijn verzoek meesturen?

De Circuit Court en de High Court zijn bevoegd uitspraak te doen over een verzoek tot echtscheiding/scheiding van tafel en bed/nietigverklaring.

Bij de Circuit Court begint een verzoek tot echtscheiding/scheiding van tafel en bed middels indiening van een Civil Bill (civiele aanklacht) bij de betreffende Circuit Court office en de procedure wordt geregeld door Order 59 Rule 4 van de Circuit Court Rules 2001.

Bij de High Court begint een verzoek tot echtscheiding/scheiding van tafel en bed middels een Special Summons (dagvaarding bij rechtsvragen en zeer specifieke feitelijke vragen) die wordt uitgevaardigd door de Central Office. De procedure wordt geregeld door Order 70A van de Rules of the Superior Courts (Artikel 1, nr. 343 van 1997). Een verzoek tot nietigverklaring bij de High Court begint middels indiening van een verzoek bij de Central Office. De procedure wordt geregeld door Order 70A van de Rules of the Superior Courts.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

12. Kan ik in aanmerking komen voor rechtsbijstand om de kosten van de procedure te dekken?

Ja – via de Legal Aid Board, afhankelijk van de uitkomst van een onderzoek naar de vermogenstoestand.

13. Kan beroep worden aangetekend tegen een beslissing over de echtscheiding/ scheiding van tafel en bed/nietigverklaring van het huwelijk?

De beslissing in beroep van de High Court tegen een beslissing van de Circuit Court in een procedure van echtscheiding/scheiding van tafel en bed/nietigverklaring is een einduitspraak, deze is definitief en hiertegen staat geen beroep open – Artikel 39 van de Courts of Justice Act, 1936 (Wet op de gerechtshoven).

Tegen alle beslissingen van de High Court in procedures van echtscheiding/scheiding van tafel en bed/nietigverklaring die worden ingeleid bij de High Court kan beroep worden ingesteld bij de Supreme Court.

14. Wat moet ik doen om een door een rechtbank in een land van de Europese Unie gewezen beslissing over echtscheiding/scheiding van tafel en bed/nietigverklaring van het huwelijk in Ierland te laten erkennen?

Bij de rechtbank (de Circuit Court of de High Court) in Ierland op grond van artikel 29, onder d) /e) , van de Family Law Act 1995 (Wet op het familierecht) een verzoek tot afgifte van die specifieke verklaring indienen. Het tot de Circuit Court ingediend verzoek moet worden ingediend in de vorm van een Civil bill. Het tot de High Court gericht verzoek geschiedt middels een Special Summons.

15. Tot welk gerecht moet ik mij wenden om een verzoek in te dienen om een door een rechtbank in een land van de Europese Unie gewezen beslissing over echtscheiding/scheiding van tafel en bed/nietigverklaring van het huwelijk in een andere lidstaat te laten erkennen? Welke procedure is in dit geval van toepassing?

De Ierse rechtbanken – d.w.z. de High Court of de Circuit Court - zullen bepalen of een in het buitenland toegekende echtscheiding wel of niet in Ierland kan worden erkend.

16. Wat is het toepasselijk recht in een echtscheidingsproces tussen echtgenoten die niet in Ierland wonen of een verschillende nationaliteit hebben?

De voorwaarden voor het verkrijgen van echtscheiding in Ierland zijn hierboven onder antwoord 1 beschreven. Een echtgenoot die niet woonachtig is in Ierland of die niet Iers is kan in Ierland echtscheiding aanvragen als hij/zij voldoet aan de in artikel 39, lid 1, onder a) en b) , van de Family Law (Divorce) Act, 1996 uiteengezette voorwaarden. In de Ierse rechtspraak inzake echtscheiding wordt uitgegaan van de verblijfplaats en niet van de nationaliteit.

Nadere inlichtingen

« Echtscheiding - Algemene informatie | Ierland - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 02-05-2005

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk